Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí MInh

156 400 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 03:53

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí MInh HUTECH IMPROVING THE QUALITY OF CREDIT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE BANK OF ARGICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM IN HO CHI MINH , TS * K, i hc K Thut Công Ngh TP. HCM, Vit nam * . HCM TÓM TT , . : . . .HCM. TP.HCM. ABSTRACT The reseach topic “Improving the quality of credit for small and medium Enterprises of the Bank of Argiculture and Rural Development in Vietnam In Ho Chi Minh” the the aim to help them possible to loan in the banks so thay they can imporove their new technological knowledge to carry out their plans in manufacturing products and doing business, contribute to the development of the contry. The research consists of three chapters with the main ideas as following: Discussing about credit and bank credit: The concerning about the quality credit: Bank credit for small and medium Enterprises. Studying the operation of small and medium Enterprises in Ho Chi Minh City. Evaluating the quality of credits for small and medium Enterprises, comparing the HCM Bank of Agriculture and Rural development with the other ones as well as another banks such as: Vietcombank, Viettinbank, BIDV all parts of Ho Chi Minh City. Carrying out the solutions for improving the quality credit for small and medium Enterprises of The Bank of Agriculture and Rural development. 1. Tín dng ngân hàng thng mi là mt trong nhng kênh ch yu yu thu hút điu hòa ngun vn cho s nghip phát trin kinh t - xã hi ca đt nc. Hot đng ngân hàng là hot đng kinh doanh đc bit, đi vay đ cho vay. Vì th, s hoàn tr c gc lãi ca khách hàng vay vn có ý ngha quyt đnh đn s phát GII THIU HUTECHtrin ca mi ngân hàng, nó đm bo quá trình luân chuyn vn ca các ngân hàng đc tun hoàn, liên tc sinh li còn là kh nng thanh toán ca ngân hàng. Hi nhp kinh t đã đem đn cho Vit Nam đng trc nhiu c hi thách thc mi trên nhiu lnh vc. c bit là kh nng cnh tranh ca các doanh nghip Vit Nam còn nhiu bt cp so vi doanh nghip ca các nc trên th gii. Vit Nam đã chn l trình phát trin kh nng c nh tranh ca các doanh nghip bng vic phát trin doanh nghip nh va, làm tin đ phát trin kinh t đt nc trong nhng nm tip theo. Tuy nhiên, thc t các DNNVV vn còn gp nhiu khó khn trong đó khó khn ln nht là ngun vn. Do thiu vn nên các DNNVV khó có th đi mi công ngh, đu t máy móc trang thit b hin đi, nâng cao cht lng đi ng công nhân viên, nâng cao nng lc qun lý nhm nâng kh nng tn ti phát trin, đóng góp cho s phát trin ca kinh t - xã hi ca đt nc. 2. NI DUNG TP.HCM 2.1.1. Ti vit Nam theo Ngh đnh s 56/2009/N-CP ngày 30/06/2009 thì DNNVV chim t l 97% trong khong 500.000 DN, đóng góp 47% GDP, 40% ngân sách nhà nc. Tuy nhiên DNNVV vn còn gp nhiu khó khn trong đó khó khn ln nht là ngun vn. Theo kt qu điu tra ca Cc Phát trin DN b KH&T: 32,38% DN tip cn đc vn vay ngân hàng; 35,24% khó tip cn 32,38% không tip cn đc vn vay. Doanh nghip đang gánh chu chi phí lãi vay quá cao khong 20 – 25%. : Do xut phát đim DNNVV thp, li khó tip cn vi ngun tín dng ca các NHTM nên ngun vn ch yu ca DNNVV đc huy đng t các ngun sau: Huy đng ngun vn t có: đóng vai trò quan trng trong vic khi nghip kinh doanh, trong đó quan trng nht là ngun vn tin mt, tin gi tit kim đ ngh khách hàng ng trc sau đó có trách nhim cung cp sn phm hàng hóa cho khách hàng. Ngun vn t gia đình, bn bè: vic huy đng ngun vn này vi điu kin v lãi sut vay mn d dàng hn so vi vay ngân hàng. Ngun vn t nhà cung cp: các nhthp. 2.1.TP.HCM Công tác huy đng vn ti NHNN&PTNT khu vc TP.HCM: TPTP.HCMđây. .HCM.) Tình hình d n tín dng đi vi DNNVV ti NHNN&PTNT khu vc TP.HCM: NHNN&PTNT khu vc TP.HCM trên 40% tng d n ca h thng. Trong tng d n thì d n ca đi tng DNNVV chim t l khá cao, nm 2007 chim 60,25% tng d n đn 06/2011 tng lên 84,92%. iu này cho thy d n DNNVV ngày càng tng theo s tng trng tín dng ca toàn h thng, giai đon t 2007 – 06/2011 tng 41.455 t đng, tng 149,43% so vi nm 20072.2 sau HUTECH .HCM ) 2.1.3 TP.HCM Chi tiêu : 2007-06/2011. Trong d n quá h2.3 sau .HCM Ch tiêu t l n xu: n xu ca các chi nhánh tng nhanh qua tng nm ngày càng vt quy đnh ca NHN 5%, nhng đn 30/06/2011 t l n xu là 7,80%TP.HCM.2.4 c TP.HCM Ch tiêu t l sinh li ca tín dng: Ch tiêu này phn ánh kh nng sinh li ca vn tín dng, mt khon tín dng ngn hn hay trung dài hn s không th coi là có cht lng nu không mang li li nhun cho ngân hàng. C-1,04. Ch tiêu hiu sut s dng vn: Hiu sut s dng vn thì các chi nhánh có kh nng t cung ng ngun vn đ cho vay có th ng ngun vn cho các khu vc khác trong h thng NHNN&PTNT hiu sut s dng vn luôn di 0,76 ln2.5 sau .HCM 2.1.4. Nhng nguyên nhân nh hng đn cht lng tín dng Nguyên nhân khách quan: - : Môi trng pháp lý còn cha đy đ đng b cho hot đng tín dng, tuy đã đc ci thin nhiu, n hng vn còn nhiu bt cp. Nhng thay đi chính sách nhiu khi còn mang tính ch quan thiu nht quán ca mt s c quan qun lý Nhà Nc đã gây ra ri ro khá ln cho c ngân hàng doanh nghip. HUTECH- Tình hình kinh t v mô môi tr ng kinh doanh còn nhiu hn ch:, đc bit là DNNVV li càng khó khn hn trong môi trng cnh tranh ngày càng gay gt. Các din bin phc tpphi là nh, do đó nh hnc ta phi hot đng trong điu kin thông tin không đc đy đ thông tin thng rt lc hu so vi din bin ca nn kinh t th trng. &PTNT: -, các chi nhánh vn đang t làm theo quy trình chung chung cha theo mt chun mc thng nht trong toàn h thng. - Công tác kim tra giám sát k hoch tng trng d n, ngun vn, đánh giá cht lng tín dng trong thi gian qua ca NHNN&PTNT Vit Nam cha đc quan tâm đúng mc. Vai trò ca vn phòng đi din khu vc Min nam cha tng xng là mt c quan kim tra giám sát ca NHNN&PTNT Vit Nam đi vi các chi nhánn trong khu vc Min Nam mà cn mang tính điu hành, báo cáo s liu hoc thông qua mt s chuyên đ kim tra đnh k. - Các chi nhánh lo chy theo ch tiêu đc giao, tng trng tín dng nóng không kim soát đc đc bit là nhng chi nhánh mi thành lp. -, gp phi ri ro khi n quá hn, n xu tng cao t nm 2008 do th trng bt đng sn trm lng. - Ti mt s chi nhánh có s không khp gia h s tín dng s liu nhp trên h thng IPCAS nh không phân đnh k hn tr n theo quy đnh so vi h s giy. - Công tác qun tr, d báo tình hình kinh t và xây dng chính sách phát trin tín dng, danh mc đu t tín dng cha đc quan tâm dn đn s b đng trc nhng din bin phc tp ca tình hình kinh t làm nh hng đn cht lng tín dng trong thi gian qua. - Dù hin na y NHNN&PTNT đã thc hin giao dch 01 ca, món vay đc thc hin t ban đu đn khi tt toán khon vay đu t 01 CBTD, điu này to thun li cho khách hàng trong quá trình giao dch. Nhng cng gây bt li vì CBTD phi thc hin nhiu khâu, đa nng trong công nên công tác thm đnh khách hàng còn s sài, thu thp thông tin không đc đu t dn đn đánh giá không chính xác tình hình ca khách hàng, kim tra giám sát khon vay không thng xuyên dn đn sai sót. - Ti mt s chi nhánh cha tuân th quy trình, quy ch trong cho vay, không có s thng nht trong quy trình ti mi chi nhánh. Mi chi nhánh có đc mc phán quyt mc d n đi vi tng đi tng khách hàng khác nhau - Công vic kim tra trc, trong, sau khi cho vay cha thc hin đc nghiêm túc, nht là vic kim tra sau khi cho vay hay khác hn là tình trng quá ti đi vi CBTD đã dn đn kh nng kim tra b hn ch không phát hin đ thu hi vn kp thi đi vi các khách hàng s dng vn vay sai mc đích. - Công tác thm đnh đánh giá t ài sn cha tht s chính xác do CBTD trc tip làm h s vay vn ph trách, c s đnh giá ch yu tham kho giá c trên th trng rao bán tài sn mà cha có mt phòng chuyên v thm đnh tài sn. - Công tác b nhim cán b phn ln không khách quan, khô. Nguyên nhân t DNNVV: - Nng lc qun lý, điu hành ca DNNVV yu kém không theo kp vi nhng chuyn bin thay đi ca th trng kinh t. - Hn ch ca DNNVV là quy mô sn xut kinh doanh nh, ngun vn tham gia ít, th trng không ln thng mang tính đa phng và thiu n đnh, cng thêm công ngh thit b, máy móc kém hin đi. - DNNVV thng không có s thng nh t và công khai s liu tài chính nên khi cung cp cho NH s liu không trung thc. - Các DNNVV hin nay thng thiu tài sn đm bo cho khon vay khi đi vay vn. -Trong hot đng sn xut kinh doanh các DNNVV thng hot đng khá đc lp cha có nhiu s liên kt ln nhau. TP.HCM 2.2.1. Nhóm gii pháp nâng cao cht lng tín dng đi vi DNNVV ti NHNN&PTNT khu vc TP.HCM HUTECHHoàn chnh h thng chm đim xp hng khách hàng: .HCM nên xây dng áp dng mt quy trình chm đim tín dng. Tham kho mt s mô hình chm đim tín dng đang đc áp dng ph bin ti các ngân hàng Singapore cho thy, đ phân loi khách hàngdoanh nghip, ngân hàng da vào 2 nhóm ch tiêu là ch tiêu tài chính ch tiêu phi tài chính. Nhóm các ch tiêu tài chính gm: Vn kinh doanh, doanh thu thun, nhóm ch tiêu thanh khon (kh nng thanh toán ngn hn, kh nng thanh toán nhanh), nhóm ch tiêu nng lc hot đng (vòng quay hàng tn kho, k thu n bình quân ), ch tiêu cân n (n phi tr/tng tài sn, n phi tr/vn ch s hu ), nhóm ch tiêu phn ánh hiu qu hot đng kinh doanh (li nhun trc thu/doanh thu, li nhun trc thu/vn ch s hu) Nhóm các ch tiêu phi tài chính gm: Nng lc điu hành ca Ban Giám đc, môi trng kim soát ni b, tính kh thi ca phng án kinh doanh, trin vng ngành, giá tr thng hiu ca công ty, v th cnh tranh (th phn), tác đng ca môi trng v mô : , chí. Cn phát huy hn na tính cht cng nh vai trò ca Vn phòng đi din khu vc Min Nam là mt b phn ca tr s chính đ tin cho các chi nhánh liên h đng thi VPD thc hin chc nng kim tra giám sát gim công vic cho các Ban ti tr s chính nh kim tra cht lng tín dng v đánh giá quy trình nghip v cùng vi tình hình thc t trin khai ca khách hàng; kim tra giám sát tình hình thc hin ch tiêu k hoch v ngun vn, tín dng, t l n quá hn, n xu ti mi chi nhánh. X lý nghiêm trng hp vi phm k hoch v tng tng tín dng, t l n quá hn, n xu tng cao. Vn phòng đi din khu vc Min Nam không th hin đc ngoài các công tác đào to, báo cáo thng kê, s liu thc hin theo các đt kim tra do Tr s chính lên k hoch, phi hp vi VPD. Chp hành quy trình cho vay, th tc vay vn: , các t chuyên môn ph Nâng cao cht lng trong công tác thm đnh: Quy trình thm đnh cho vay ‘mt ca’ đã bc l nhiu hn ch. Trong đó, hn ch ln nht là cán b tín dng vn thc hin c ba khâu c bn trong quá trình cho vay nh đã đ cp  trên.  hn ch nhc đim, sau khi tham kho quy trình cho vay  mt s ngân hàng trong khu vc, nên tách quy trình cho vay làm 2 b phn - B phn quan h h khách hàng (front office): chu trách nhim tip th, chm sóc, tìm hiu nhu cu khách hàng, trc tip nhn h s vay vn nhng không có trách nhim thm đnh và đ xut đ i vi mt khon vay, thc hin qun lý khon vay sau khi cho vay. - B phn thm đnh phê duyt khon vay (back office): Th c hin phân tích, đánh giá, đnh lng ri ro trc khi đ xut lãnh đo phê duyt đi vi mt khon vay. Chú trng công tác đm bo tin vay: , thng s dng tài sn bo lãnh ca bên th ba hoc nhng tài sn hình thành t chính ngun vn vay nh bt đng sn, vt t hàng hóa. HUTECHluôn thu hi t vic x lý tài sn th chp đó. i vi tài sn hình thành t vn vay thì phi cn xác đnh đc quyn s dng hoc quyn s hu đó thuc v chính DN vay vn đng thi giá tr tài sn đó phi ln hn s tin gii ngân h s pháp lý v tài sn th chp phi đy đ hp pháp hp l theo quy đnh đng thi NH phi qun lý đc tài sn th chp. : t. : : -. - 2.2.2. Nhóm gii pháp đi vi DNNVV ti TP.HCM Xây dng phng án sn xut kinh doanh kh thi: đc các yêu cu nh: mc đích vay vn kinh , chng minh nng lc tài chính, nng lc sn xut kinh doanh, kinh nghim chuyên môn, nhng thun li khó khn ca th trng đu vào đu ra, đi th cnh tranh nhng nh hng ca bin đng kinh t. Nâng cao trình đ  chuyên môn, nng lc qun lý điu hành : -, giúp DNNVV n đnh, phát trin trong tng lai. -; k nng lãnh đo; k nng qun lý s thay đi; k nng thuyt trình, đàm phán, giao tip quan h công chúng; k nng qun lý thi gian. Trung thc trong vic cung cp thông tin, hp tác vi ngân hàng: . HUTECHNâng cao nng lc cnh tranh, v th ca doanh nghip: - DNNVV là đi tng chu không ít khó khn trong quá trình tip cn ngun vn vay, tuy nhiên cng có nhng đim thun lihuy các li th đó mt cách hiu qu nht. -. Vì DNNVV d dàng ng dng các công ngh mi vào sn xut, d thay đi c cu sn xut, c cu nhân s phù hp vi nhng thay đi yêu cu ca th trng. - DNNVV phi thng xuyên nghiên cu xây dng chin lc phát trin kinh doanh hp lý, đu t đi mi khoa hc k thut công ngh hin đi nhm nâng cao cht lng kh nng cnh tranh không nhng  th trng trong nc mà còn trên th trng quc t. 2.2.3. Các gii pháp h tr ca c quan qun lý Nhà nc Xây dng hoàn thin h thng pháp lut, chính sách h tr DNNVV: . Hin nay, Các chíđa ra nhđi vi DNNVV trong vic thc hin ch đ báo cáo, cung cp thông tin, quy đnh c th trong vic lu chng t bt buc chng t không bt buc, đn gin các th tc v vic hng ch đ u đãi v thu. n gin hóa th tc liên quan đn xut nhp khu nhm khuyn khích DNNVV đy mnh công tác xut khu, m rng th trng To điu kin thun li cho các DNNVV tip cn các ngun vn. -, thông qua các công ty đu t tài chính ca nhà nc đ mua c phn ca DNNVV, hoc mua trái phiu ca DNNVV đc phát hành trái phiu theo d án. - Ngun vn ca các ngân hàng thng mi là ngun vn quan trng ca DNNVV, Ngân hàng Nhà nc cn ch đo các ngân hàng thng mi xây dng k hoch đnh hng cho vay các DNNVV vi s d n tín dng đt đn trên 60% tng d n. Ngân hàng thng mi cn tng cng tip th vi t cách ngân hàng bán l đ đáp ng nhu cu ca DNNVV, có các bin pháp thm đnh món vay, giám sát đôn đc thu n thay cho vic đòi hi các th chp cm c vt quá kh nng ca DNNVV, phi hp vi qu bo lãnh tín dng, các qu khác doanh nghip có hp đng kinh t đ cho vay. - trin đu có qu2 nm Chính ph đã ban hành Ngh đnh 56/2009 cùng mt s các quy . : hiênmt kho d liu phong phú, đa dng cht lng hn. : hp vi điu kHUTECH--27/09/2010. 3. KT QU THO LUN Nam,-. . 4. DNNVV là mt b phn kinh t quan trng và ngày càng có nhiu đóng góp vào s phát trin kinh t, to ra công n vic làm, góp phn đm bo an sinh xã hi. DNNVV có nhiu li th, nhiu tim nng đ phát trin. Nhà nc cng đã có nhiu chính sách, chng trình tr giúp nhm phát trin các DNNVV. tuy nhiên vi đ. - TÀI LIU THAM KHO 1. TS Trng Quang Thông, Tài tr ng dng ngân hàng cho các doanh nghip nh va, NXB i hc quc gia TP. H Chí Minh 2. (2005), , Quy-. 3. (2005), , -. 3. (2007), 493/2005/Q -NHNN, - 4. Trang web Cc thng kê Tp.H Chí Minh. 5. Trang web S k hoch u t Tp.H Chí Minh. 6. Trang web doanh nghip nh va. 7. Trang web Ngân hàng Nhà nc. 8. nm 2007 9. nm 2008 10. Nnm 2009 11. nm 2007 12. 2008 13. 2009 14. 2010 15. 2011 16. (2007, 17. PGS.TS Nguyn ng Dn, Tin t ngân hàng, NXB i hc quc gia TP.H Chí Minh. HUTECH18. PGS.TS Nguyn ng Dn, Nghip v ngân hàng thng mi , NXB i hc quc gia TP. H Chí Minh. 19. PGS.TS Nguyn Vn Tin, Qun tr ri ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB thng kê. 20. TS.H Diu, Tín dng ngân hàng , NXB thng kê TP.HCM HUTECH Ch tch Hi đng đánh giá LV PGS. TS Vu Công Tuân  TRNGăIăHCăKăTHUTăCỌNGăNGHăTP.ăHCMă  TS. LiăTinăDnh   TP. HCM ngày 17 tháng 04  2012 T   1. PGS.  2.  3. TS  4.  5.   sau khi L [...]... NN&PTNT HCM HCM HCM v -X ngân hàng nguyên H U TE C H Tuy - Nông th vi - - t TP NHNN&PTNT TP.HCM C H 3 - 4 5 P H U TE - HCM , 6 NHNN&PTNT 1 D H U TE C H 1.1 Lý phá - ( - 2 - - - H U TE u C H - - 3 ng ua , C H ngân m H U TE - các , - m T + - 4 - +L C H - , H U TE + + Công ( - i - 5 ính Tín d gân sách Nhà - TDNN C H - H U TE - -X - - vay - phù 6 n hàng, , này ngân hàng thu Không -X - H... 3.2.1.4 74 3.2.1.5 75 3.2.1.6 Nâng 76 3.2.1.7 77 3.2.1.8 79 79 81 81 81 82 82 3.2.2.5 C H 83 3.2.3 84 3.2.3.3 H U TE 3.2.3.1 3.2.3.4 Nâng cao 3.2.3.5 84 85 86 86 87 i T Agriculture and rural Development Agribank bank Bank for investment and Development BIDV of Vietnam CBTD CICB Credit Information Center Bank... TE - -X - - vay - phù 6 n hàng, , này ngân hàng thu Không -X - H U TE - C H g , 1.1.5.4 Kinh 7 + 01 05 - - H U TE C H + + , +T cho - 8 +T - C H + thê tài chính - - H U TE + 1.2.1 Khá 9 Theo tiê 9000:2000, hàng các bên liên quan khác C H gân hàng, c - - H U TE t Trong quá 10 H U TE C H a -X 1.2.3 -Xã h -X 1.2.3.1 ...- PHÒNG QLKH - TP HCM, ngày 15 tháng 09 11 Nam : 19/09/1981 Chuyên ngành: MSHV:1084011036 I- TÊ C H II- ng; - H U TE ; - TP NHNN&PTNT HCM III- 15/09/2011 IVV- ; NHNN&PTNT , VietinBank, - 15/03/2012 : KH HCM u trong L , H U TE C H 10SQT HCM, H U TE C H ng " " & t Nam TP , , , doanh, - H U TE - TP k - : ; ; - , C H 03 NHNN& , VietinBank, HCM ; & HCM ... Bank CP C H DNNVV HTX The modernization of Interbank NHNN Payment and Customer Accounting H U TE IPCAS System NHNN&PTNT NHTM SXKD TCTD TDNH inh doanh TDTM TNHH TP.HCM UBND Vietcombank Joint stock commercial bank for foreign trade of Vietnam Vietinbank Vietnam bank for industry and trade WTO World Trade Organization ii S T KÝ T Tiê 1 3 4 ng 2.1 -CP S NH NN&PTNT NN&PTNT NH NN&PTNT NN&PTNT 6 7 8 9 H U... Enterprises - Studying the operation of small and medium Enterprises in Ho Chi Minh City Evaluating the quality of credits for small and medium Enterprises, H U TE - comparing the HCM Bank of Agriculture and Rural development with the other ones as well as another banks such as : Vietcombank, Viettinbank, BIDV all parts of Ho Chi Minh City - Carrying out the solutions for improving the quality credit for... 10SQT HCM, H U TE C H ng " " & t Nam TP , , , doanh, - H U TE - TP k - : ; ; - , C H 03 NHNN& , VietinBank, HCM ; & HCM ABSTRACT Enterprises of the Bank of Argiculture and Rural Development in Vietnam In Ho e banks so thay they can imporove their new technological knowledge to carry out their plans in manufacturing products and doing business, contribute to the development of the contry The research... 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 H U TE NG 1: 1 1 1 2 3 4 5 5 5 1.1.5.3 6 1.1.5.4 6 1.2 1.2.1 gân hàng 8 8 9 10 1.2.3.1 10 12 12 13 1.2.3.5 13 13 14 14 14 1.2.4.4 15 . hin đi, nâng cao cht lng đi ng công nhân viên, nâng cao nng lc qun lý nhm nâng kh nng tn ti và phát trin, đóng góp cho s phát trin. chm đim tín dng đang đc áp dng ph bin ti các ngân hàng Singapore cho thy, đ phân loi khách hàng là doanh nghip, ngân hàng da vào 2 nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí MInh, Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí MInh, Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí MInh

Từ khóa liên quan