Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng

17 877 7

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2014, 13:55

Bo him xó hi t nguyn. Mt s vn lun v thc tin ỏp dng Lờ Th Thu Hng Khoa Lut Lun vn Thc s ngnh: Lut kinh t; Mó s: 60 38 50 Ngi hng dn: TS. Nguyn Hu Chớ Nm bo v: 2007 Abstract: Lun gii nhng vn lun v thc tin v thc hin bo him xó hi t nguyn nc ta hin nay, gii thiu nhng nguyờn tc chung v cỏc nguyờn tc c thự ca bo him xó hi t nguyn (BHXHTN), ch th tham gia v qu bo him xó hi t nguyn. Tp trung phõn tớch thc trng v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cỏc quy nh phỏp lut v BHXHTN Vit Nam cng nh mt s nc trờn th gii, rỳt ra bi hc kinh nghim. Trờn c s cỏc vn nghiờn cu, xut mt s kin ngh v gii phỏp hon thin phỏp lut v t chc thc hin BHXHTN, c th l v hỡnh thc, phm vi ỏp dng, i tng tham gia úng v hng BHXHTN: m rng i tng tham gia cho lao ng thuc cỏc thnh phn kinh t ngoi quc doanh, nõng cao nhn thc, hiu bit cn thit cho ngi lao ng h t nguyn tham gia bo him; ph bin cỏc quyn li v iu kin hng quyn li cho ngi lao ng; gii quyt vic lm ngi lao ng cú thu nhp n nh; thc hin cú hiu qu chng trỡnh xúa úi gim nghốo; gim nhng khon úng gúp cho ngi lao ng, v mt s gii phỏp v t chc thc hin, nhm gúp phn ỏp ng yờu cu ca cỏc quan h phỏp lut BHXHTN trờn thc t Keywords: An sinh xó hi; Bo him xó hi t nguyn; Chớnh sỏch xó hi Content mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện nền kinh tế thị tr-ờng ở n-ớc ta hiện nay, chính sách bảo hiểm hội luôn là vấn đề bức xúc, nổi cộm vì có sự chi phối của các quy luật của nền kinh tế thị tr-ờng, ở đó luôn diễn ra những biến động có sự cạnh tranh gay gắt, hội đang diễn ra sự phân tầng, phân cực với một ranh giới rõ ràng giữa ng-ời chủ ng-ời lao động. Hơn bao giờ hết, ng-ời lao động cần có sự t-ơng trợ trong cuộc sống do các rủi ro mang lại. Vì vậy mà việc xác định đúng đắn vị trí của bảo hiểm hội trong cuộc sống, sự tác động của nó đối với ng-ời lao động còn là một vấn đề đang đ-ợc cả hội quan tâm. Là hạt nhân của chính sách bảo đảm hội, chính sách an sinh hội, hệ thống các chế độ bảo hiểm hội bắt buộc bảo hiểm hội tự nguyện là sự cụ thể hóa những đ-ờng lối chủ tr-ơng của Đảng, là các quy định chi tiết mà chúng ta có thể vận dụng vào những quan hệ bảo hiểm hội cụ thể. Từ khi thực hiện các chính sách bảo hiểm hội đến nay, Nhà n-ớc ta đã nhiều lần thay đổi, bổ sung theo h-ớng ngày càng hoàn thiện hơn cho phù hợp với điều 2 kiện kinh tế - hội của từng thời kỳ, nh-ng nhìn chung vẫn đảm bảo giữ gìn truyền thống đạo lý, bản sắc văn hóa dân tộc tiếp thu tinh hoa của nhân loại, vừa mang tính hiện đại, vừa thể hiện tính -u việt của chế độ hội chủ nghĩa. Thực hiện bảo hiểm hội đối với mọi ng-ời lao động là thực hiện sự công bằng giữa mọi ng-ời thuộc các thành phần kinh tế. Mục tiêu chính sách bảo hiểm hội của Đảng Nhà n-ớc ta là: Phấn đấu để mọi ng-ời lao động đều sống làm việc trong môi tr-ờng có bảo hiểm, thực hiện sự công bằng, dân chủ giữa các thành phần kinh tế. Trong quá trình tham gia lao động sản xuất, ng-ời lao động khu vực ngoài quốc doanh nói chung, đã có đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, ngoài những hiệu quả to lớn thiết thực đó, việc thực hiện chính sách bảo hiểm hội bắt buộc nói chung bảo hiểm hội tự nguyện nói riêng vẫn còn nhiều điểm ch-a hợp lý, ch-a phù hợp với nhu cầu chung về bảo hiểm của ng-ời lao động, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất n-ớc ta đang có những thay đổi quan trọng để hội nhập theo xu h-ớng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế càng phát triển thì các quan hệ lao động ngày càng đ-ợc mở rộng nh-ng các quan hệ này cũng hết sức phức tạp nó còn chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế nh-: lợi nhuận, cạnh tranh v.v., Từ đó để đối phó, con ng-ời đã đ-a ra nhiều biện pháp phòng ngừa, né tránh, hạn chế rủi ro th-ờng đ-ợc con ng-ời đặt ra d-ới dạng các quy định cụ thể mang tính mệnh lệnh trong từng lĩnh vực sản xuất sinh hoạt hội. Mục đích của bảo hiểm là góp phần ổn định kinh tế cho mọi ng-ời, mọi tổ chức, đơn vị có tham gia bảo hiểm, đảm bảo an toàn, an sinh hội, đồng thời tạo nguồn vốn quan trọng để tham gia đầu t- phát triển kinh tế, cung cấp tài chính nhằm khắc phục những tổn thất rủi ro xảy ra đối với họ. Vì vậy mà việc phân tích, đánh giá quá trình thực hiện những mục tiêu, ph-ơng h-ớng đã đề ra là một trong những vấn đề cần làm ngay của tất cả mọi hoạt động chứ không chỉ riêng trong việc thi hành chính sách bảo hiểm hội. N-ớc ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đang đạt đ-ợc những kết khả quan nhất định. Trong những năm qua, nhịp độ tăng tr-ởng sản phẩm trong n-ớc bình quân hàng năm là 7%, thu nhập của ng-ời lao động đã nâng lên một b-ớc đáng kể. Theo kết quả điều tra mức sống dân c- năm 2004 thì mức thu nhập của các hộ dân c- ở các vùng đều tăng so với năm 1997. Thu nhập bình quân chung đầu ng-ời tăng 3,1 lần, ở thành thị 5 lần ở nông thôn 2,7 lần. Việc mở rộng đối t-ợng bảo hiểm hội là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có thể nói, việc xây dựng chế độ bảo hiểm hội tự nguyện là rất cần thiết, nhằm áp dụng cho đối t-ợng không thuộc diện làm công ăn l-ơng, không đ-ợc bảo vệ bằng bảo hiểm hội bắt buộc, những đối t-ợng làm nghề tự do, những ng-ời nông dân v.v. mà trong nền kinh tế thị tr-ờng của chúng ta hiện nay, đối t-ợng này rất rộng lớn. Từ những phân tích trên cho thấy việc ban hành loại hình bảo hiểm hội tự nguyện là một vấn đề cấp thiết phù hợp với nguyện vọng của đa số ng-ời lao động. Nguyện vọng, nhu cầu khả năng tham gia bảo hiểm hội tự nguyện của ng-ời lao động đ-ợc xem nh- là những yếu tố quyết định đến việc cho ra đời một loại hình bảo hiểm hội mới, bảo hiểmhội tự nguyện. ở n-ớc ta, nhu cầu bảo hiểm hội thực sự là nhu cầu thiết thân của ng-ời lao động. Cũng nh- nhu cầu việc làm, nhu cầu bảo hiểm hội trở thành quyền cơ bản của ng-ời lao 3 động. Nhu cầu nguyện vọng chính đáng đó đã đ-ợc phản ánh trong đời sống thực tại của mỗi ng-ời dân, qua các ph-ơng tiện thông tin đại chúng ở nhiều hội thảo, hội nghị các cấp, các ngành. Ngoài ra, bảo hiểm hội tự nguyện còn là một đề tài rất mới vì bảo hiểm hội tự nguyện mới đ-ợc áp dụng thí điểm ở một số địa ph-ơng hiện vẫn đang đ-ợc tiếp tục nghiên cứu để thực hiện trong phạm vi cả n-ớc. Dó đó, ngoài những kiến thức tổng hợp về bảo hiểm xã hội, khi nghiên cứu đề tài này cần có một khả năng nhạy bén phân tích chính xác để đánh giá một cách toàn diện đ-a ra đ-ợc những giải pháp thích hợp. Do vậy, việc đi sâu vào tìm hiểu đề tài là một vấn đề không đơn giản, luận văn này chắc không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, tác giả rất mong nhận đ-ợc sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô các bạn. Xuất phát từ nhận thức trên, với mong muốn góp một phần tri thức nhỏ của mình vào việc tìm ra những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm hội, nhất là bảo hiểm hội tự nguyện, với sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô, bạn bè, tác giả đã chọn đề tài "Bảo hiểm hội tự nguyện. Một số vấn đề luận thực tiễn áp dụng" để làm luận văn thạc sĩ Luật học. 2. Tình hình nghiên cứu Đề tài đ-ợc nghiên cứu trong bối cảnh n-ớc ta đang tiến hành một loạt các biện pháp an sinh hội nhằm đảm bảo cho đời sống, chế độ chính sách hội ngày càng đ-ợc đổi mới và nâng cao hơn, phát triển ngang tầm với các n-ớc trong khu vực tiến tới gần hơn với các n-ớc phát triển trên thế giới. Một số biện pháp về bảo hiểm hội mà chúng ta đã áp dụng mang lại sự đổi mới nhất định trong bộ mặt của hội, nhằm ổn định an sinh hội nh-ng vẫn chỉ ở mức độ hạn chế. Một số đề tài đã đ-ợc các tác giả viết về bảo hiểm hội nh-: - "Pháp luật về bảo đảm hội ở Việt Nam, một số vấn đề luận thực tiễn áp dụng" của Nguyễn Hiền Ph-ơng, do tiếnNguyễn Huy Ban h-ớng dẫn. - "Một số vấn đề luận về bảo hiểm tự nguyện ở n-ớc ta" của Nguyễn Thị Thúy Nga, do tiến sĩ Đinh Dũng Sĩ h-ớng dẫn. Nh-ng nhìn chung các tác giả mới chỉ dừng lại ở một số vấn đề luận chứ ch-a đi sâu nghiên cứu thực tiễn áp dụng những giải pháp. Tác giả sẽ tiếp tục bổ sung phần thực trạng áp dụng bảo hiểm hội tự nguyệnmột số tỉnh thành trong cả n-ớc đặc biệt là của một số n-ớc trên thế giới để có thể rút ra đ-ợc những bài học kinh nghiệm trong thực tế. 3. Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận văn có mục đích làm sáng tỏ cơ sở luận thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay. Luận văn có nhiệm vụ làm sáng tỏ các vấn đề luận về bảo hiểm hội tự nguyện; thực trạng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện; những yêu cầu một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức thực hiện hệ thống bảo hiểm hội tự nguyện ở n-ớc ta hiện nay. Phạm vi nghiên cứu của luận văn: 4 - Luận giải những vấn đề về luận thực tiễn về thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện hiện nay ở n-ớc ta; - Phân tích thực trạng đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện ở n-ớc ta hiện nay một số n-ớc trên thế giới để có thể rút ra bài học kinh nghiệm; - Trên cơ sở các vấn đề nghiên cứu đ-a ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức thực hiện hệ thống bảo hiểm hội tự nguyện ở n-ớc ta hiện nay. 4. Cơ sở luận ph-ơng pháp nghiên cứu - Cơ sở luận: Luận văn đ-ợc thực hiện dựa trên cơ sở luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, t- t-ởng Hồ Chí Minh các quan điểm, đ-ờng lối của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà n-ớc về bảo hiểm hội tự nguyện quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về bảo hiểm hội tự nguyện qua một số công -ớc quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. - Ph-ơng pháp nghiên cứu: Để đạt đ-ợc mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả đã sử dụng một số các ph-ơng pháp khoa học trên cơ sở ph-ơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, sử dụng tổng hợp các ph-ơng pháp khoa học chuyên ngành liên ngành, trong đó coi trọng ph-ơng pháp thu thập thông tin, khảo sát, thống kê, phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn v.v. 5. Những đóng góp mới của đề tài - Đây là luận văn đầu tiên nghiên cứu về "Bảo hiểm hội tự nguyện - Một số vấn đề luận thực tiễn áp dụng". - Với kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hy vọng góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo hiểm hội tự nguyện đối với các chủ thể tham gia, nâng cao trách nhiệm của chủ thể pháp luật trong việc xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện. - B-ớc đầu tác giả đ-a ra một số vấn đề luận thực tiến áp dụng, một số các giải pháp để hoàn thiện hệ thống bảo hiểm hội tự nguyện ở Việt Nam. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 ch-ơng: Ch-ơng 1: Một số vấn đề luận về bảo hiểm hội tự nguyện. Ch-ơng 2: Quy định về bảo hiểm hội tự nguyện thực tế ở Việt Nam. Ch-ơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tổ chức thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện. Nội dung cơ bản của luận văn Ch-ơng I Một số vấn đề luận về bảo hiểm hội tự nguyện 1.1. Khái niệm sự cần thiết của bảo hiểm hội tự nguyện 5 1.1.1. Định nghĩa về bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả luận văn đã tìm hiểu về sự ra đời của bảo hiểm hội nói chung trên thế giới, các khái niệm về bảo hiểm hội, an toàn hội của Tổ chức lao động Quốc tế ILO, khái niệm về bảo hiểm hội nói chung bảo hiểm hội tự nguyện của Việt Nam nói riêng. Có thể nói: Bảo hiểm hội tự nguyệnmột hình thức bảo hiểm hội do Nhà n-ớc tổ chức và quản hoặc do cộng đồng ng-ời lao động tổ chức với sự tham gia tự nguyện của các thành viên nhằm đảm bảo thu nhập để thoả mãn nhu cầu sinh sống thiết yếu ng-ời lao động gia đình họ khi gặp phảỉ những rủi ro làm giảm hoặc mất thu nhập, góp phần đảm bảo an toàn hội. Hoặc có thể nói: "Bảo hiểm hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm hội mà ng-ời lao động tự nguyện tham gia, đ-ợc lựa chọn mức đóng ph-ơng thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để h-ởng bảo hiểm hội". Đặc biệt đi sâu tìm hiểu về bảo hiểm ở Việt Nam qua một số giai đoạn phát triển. Trên cơ sở đó luận văn đã phân tích làm rõ tầm quan trọng của bảo hiểm hội tự nguyện đối với sự phát triển kinh tế hội. 1.1.2. Sự cần thiết của bảo hiểm hội tự nguyện ở tiêu mục này, tác giả luận văn đã tìm hiểu làm sáng tỏ tầm quan trọng của bảo hiểmhội tự nguyện đối với đời sống ng-ời lao động hiện nay, đặc biệt là đối với ng-ời lao động không thuộc diện bảo hiểm hội bắt buộc. Mục đích của bảo hiểm là góp phần ổn định kinh tế cho mọi ng-ời, mọi tổ chức, đơn vị có tham gia bảo hiểm, đảm bảo an toàn, an sinh hội, đồng thời tạo nguồn vốn quan trọng để tham gia đầu t- phát triển kinh tế. Thực chất của bảo hiểm là quá trình lập quỹ tài chính để thực hiện sự chia sẻ t-ơng trợ cộng đồng giữa những ng-ời, những đơn vị, tổ chức có tham gia bảo hiểm; nhằm cung cấp tài chính để khắc phục những tổn thất khi rủi ro xảy ra đối với họ góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - hội. Bảo hiểm hội tự nguyện đ-ợc thực hiện khá rộng rãi trên thế giới, đầu tiên là ở Anh ở Đức với những quỹ khác nhau do các hội t-ơng tế, hội nghề nghiệp quản lý. Bảo hiểm hội b-ớc đầu đ-ợc hình thành theo hình thức tự nguyện. Do tác dụng to lớn của nó, Nhà n-ớc đứng ra tổ chức hỗ trợ sau này quy định thành bảo hiểm bắt buộc. Từ đó bảo hiểm hội bắt buộc đã trở thành chủ yếu, bên cạnh đó bảo hiểm hội tự nguyện vẫn tiếp tục tồn tại phát triển, góp phần bổ sung cho bảo hiểm hội bắt buộc. Cho tới nay đã đ-ợc xây dựng thực hiện ở hầu hết các n-ớc trên thế giới quyền bảo hiểm hội đã trở thành một quyền cơ bản của con ng-ời. Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 10/12/1984 quy định rng: Tất c mọi ngời với t cch l thnh viên ca x hội, có quyền đợc hởng bo hiểm xã hội. Quyền đó đ-ợc đặt trên sự thỏa mãn các quyền về kinh tế, văn hóa hội, cần cho nhân cách sự tự do pht triển ca con ngời. Theo Báo cáo t ng k t của Bộ Lao động Th-ơng binh hội sau hơn 6 năm thực hiện Bộ luật Lao động đã áp dụng trong 5.400 doanh nghiệp Nhà n-ớc, hơn 37.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 18.000 hợp tác xã. Đến năm 2003 có khoảng 9 triệu lao động áp dụng theo Bộ luật Lao động gồm 1,8 triệu ng-ời trong Doanh nghiệp Nhà n-ớc, 2,8 triệu ng-ời trong doanh nghiệp t- nhân, 0,32 triệu ng-ời lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu t- n-ớc ngoài và hàng triệu ng-ời trong các khu vực kinh tế khác. Theo tính toán với chiến l-ợc phát triển kinh tế hội tại Đại hội Đảng lần thứ IX thì đến năm 2010 giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp 6 xuống còn khoảng 50% (năm 2000 là 80%) thì đối t-ợng điều chỉnh của Bộ luật Lao động sẽ tăng lên khoảng 20 triệu ng-ời. Theo số liệu thống kê năm 2005, cả n-ớc có gần 42 triệu ng-ời trong độ tuổi lao động. Trong đó, khoảng 11 triệu lao động làm công ăn l-ơng nh-ng thực tế mới có khoảng hơn 6,2 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm hội bắt buộc, chiếm khoảng 15% lực l-ợng lao động xã hội. Trong số lao động đã tham gia bảo hiểm hội, chủ yếu vẫn thuộc khu vực cơ quan, doanh nghiệp Nhà n-ớc. Lao động ở khu vực ngoài quốc doanh tham gia bảo hiểm hội có xu h-ớng tăng xong chỉ chiếm khoảng 20% tổng số lao động ngoài quốc doanh thuộc diện phải tham gia. Nh- vậy, việc ban hành loại hình bảo hiểm hội tự nguyệnmột vấn đề cấp thiết phù hợp với nguyện vọng của đa số ng-ời lao động. Nguyện vọng, nhu cầu khả năng tham gia bảo hiểm hội tự nguyện của ng-ời lao động đ-ợc xem nh- là yếu tố quyết định đến việc cho ra đời một loại hình bảo hiểm hội mới, bảo hiểm hội tự nguyện. 1.1.3. Thực trạng khả năng tham gia bảo hiểm hội tự nguyện ở Việt Nam Trong tiêu mục này, tác giả đã phân tích nhu cầu, nguyện vọng khả năng tham gia bảo hiểm hội của nông dân, ng-ời lao động ở nông thôn các lao động khác ở khu vực phi kết cấu qua kết quả một số cuộc điều tra của các tổ chức trong n-ớc quốc tế, nội dung điều tra về thu nhập, mức sống, đối t-ợng, mức chi tiêu, mức có thể đóng góp bảo hiểm của ng-ời lao động. Ví dụ nh- cuộc điều tra lấy ý kiến bằng văn bản từ các địa ph-ơng của Bộ Lao động Th-ơng binh hội; Cuộc điều tra của Bộ Lao động Th-ơng binh hội Tổ chức hợp tác Kỹ thuật Việt Đức (GTZ) về Nhu cầu về khả năng tham gia bảo hiểm hội của lao động nông thôn trong thời gian từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2004 tại 4 tỉnh: Hải D-ơng, Yên Bái, Đà Nẵng, Vĩnh Long đã cho thấy khả năng tham gia bảo hiểmhội tự nguyện ở khu vực nông thôn là rất lớn, đặc biệt là ở các ven thành phố. 1.2. Các nguyên tắc của bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu nhng nguyên tắc chung gi ng nh- bảo hiểm h i bắt bu c nhng nguyên tắc đặc thù của bảo hiểm hội tự nguyện. 1.2.1. Những nguyên tắc chung 1.2.1.1. Nguyên tắc Nhà n-ớc thống nhất quản bảo hiểm hội Tại tiêu mục này, tác giả đã phân tích nguyên tắc Nhà n-ớc thống nhất quản bảo hiểmhội nh-: Nhà n-ớc quy định chính sách quốc gia, quy định quản quỹ, tổ chức chỉ đạo. 1.2.1.2. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm hội trên cơ sở phân phối theo lao động Tại tiêu mực này, tác giả phân tích nguyên tắc trên dựa trên cơ sở trong nhng hình thc phân ph i t ng s n ph m qu c dân, bên cạnh nội dung pháp nó còn hàm chức nội dung x hội l lấy số đông bù số ít . 1.2.1.3. Nguyên tắc phải thực hiện bảo hiểm hội cho mọi tr-ờng hợp giảm hoặc mất khả năng lao động cho mọi ng-ời lao động Tại tiêu mực này, tác giả phân tích nguyên tắc này trên cơ sở bảo hiểm phải đ-ợc áp d ng r ng rãi i vi t t c m i ngi lao ng, không có s phân bi t đối xử n o. 1.2.2. Những nguyên tắc đặc thù 1.2.2.1. Bảo hiểm hội tự nguyện thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, mức h-ởng bảo hiểm hội tùy thuộc vào mức đóng góp thời gian đóng bảo hiểm hội Tại tiêu mục này, tác giả đã phân tích mc bảo hiểm hội dựa trên cơ sở không c cao hn mc ti n lng khi ang l m vi c v trong m t s trng hp không đ-ợc 7 th p hn mc tr c p b o hi m t i thi u v ph i m b o mc s ng t i thi u cho ngi c b o hi m. 1.2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo quyền tự do ý chí của ng-ời tham gia bảo hiểm Theo nguyên tắc n y, vi c tham gia hay không tham gia l ho n to n do ngi tham gia quy t nh. Ngi tham gia có th t do la ch n mc đúng, ph-ơng thc úng theo nhu c u v kh n ng c a b n thõn trên c s nhng khung quy nh. 1.2.2.3. Nguyên tắc hỗ tr cho bảo hiểm hội bắt bu c vổ t n d ng kinh nghi m c a bảo hiểm hội bắt bu c Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu ra sự kế thừa tận dụng những gì đã có của bảo hiểm hội tự nguyện đối với bảo hiểm hội bắt buộc, sự hỗ trợ của bảo hiểm hội tự nguyện đối với bảo hiểm hội bắt buộc. 1.3. Chủ thể tham gia bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu phân tích ba chủ thể cơ bản của bảo hiểm hội tự nguyện đó là: Ngi thc hi n b o hi m h i t nguy n; Ngi tham gia b o hi m xã h i t nguy n; Ng-ời đ-ợc b o hi m h i t nguy n. 1.3.1. Ngi thực hi n bảo hiểm hội tự nguy n Ng-ời thực hiện bảo hiểm là ng-ời đại diện cho cơ quan bảo hiểm hội do Nhà n-ớc thành lập. Hoạt động của cơ quan bảo hiểm hội đ-ợc Nhà n-ớc giám sát, kiểm tra chặt chẽ. Cơ quan bảo hiểm hội chịu trách nhiệm tr-ớc Nhà n-ớc về thực hiện bảo hiểm hội đối với mọi ng-ời lao động theo quy định của pháp luật. 1.3.2. Ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện Ng-ời tham gia bảo hiểm hội là ng-ời đóng góp phí bảo hiểm hội để bảo hiểm cho mình hoặc cho ng-ời khác đ-ợc bảo hiểm hội. Nh- vậy, ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện theo quy định của pháp luật là ng-ời lao động trong chừng mực nào đó là Nhà n-ớc, ng-ời sử dụng lao động có thể là chủ thể gián tiếp. Tác giả cũng đã phân tích ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện trong tr-ờng hợp này đa số thuộc đối t-ợng không trong diện bảo hiểm hội bắt buộc tức là lao động có hợp đồng d-ới 3 tháng theo quy định của pháp luật, mà chủ yếu là lao động trong các lĩnh vực: Tiểu thủ công nghiệp; Lao động buôn bán dịch vụ; Lao động nông nghiệp; Lao động tự do, lao động cá thể. 1.3.3. Ng-ời đ-ợc bảo hiểm hội tự nguyện Ng-ời đ-ợc bảo hiểm hội là ng-ời lao động hoặc thành viên gia đình họ khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện bảo hiểm hội tự nguyện theo quy định của pháp luật. 1.4. Quỹ bảo hiểm hội tự nguyện 1.4.1. Khái quát chung về quỹ bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu những đặc thù cơ bản của quỹ bảo hiểm hội tự nguyện. Quỹ bảo hiểm hội tự nguyện là tập hợp những đóng góp bằng tiền của những ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện hình thành lên một quỹ tiền tệ tập trung để chi trả chi những ng-ời đ-ợc bảo hiểm gia đình họ. 1.4.2. Nguồn hình thành sử dụng quỹ bảo hiểm hội tự nguyện Quỹ bảo hiểm hội tự nguyện đ-ợc hình thành từ các nguồn sau đây: Ng-ời lao động đóng theo mức mà mình đã chọn; Nhà n-ớc đóng hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm hội đối với ng-ời lao động; Ng-ời sử dụng lao động hỗ trợ một phần theo thỏa thuận khi xác lập quan hệ lao động nếu có; Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp bảo toàn tăng tr-ởng của quỹ; Thu từ nguồn tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong ngoài n-ớc; Các nguồn thu hợp pháp khác. 8 Ch-ơng 2 Quy định về bảo hiểm hội tự nguyệnthực tế ở Việt Nam 2.1. Quy định của ILO một số n-ớc về bảo hiểm hội tự nguyện 2.1.1. Quy định của ILO về Bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu ra quy định của ILO về bảo hiểm hội tự nguyện, Công -ớc 102, Công -ớc quy phạm tối thiểu về an sinh hội đã đ-a ra 9 chế độ trợ cấp về an sinh xã hội, Việt Nam đã tham gia 6 chế độ còn thiếu 3 chế độ đó là: Tàn tật, gia đình trợ cấp thất nghiệp (riêng với chế độ trợ cấp thất nghiệp, Việt Nam sẽ thực hiện vào năm 2009). 2.1.2. Quy định của một số n-ớc về bảo hiểm hội tự nguyện Trên thế giới, đã có nhiều n-ớc thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện, tuy nhiên mỗi n-ớc có cánh thức tổ chức thực hiện chế độ riêng, phù hợp với đặc điểm từng n-ớc. Tác giả đã nêu phân tích chế độ bảo hiểm hội tự nguyện của một số n-ớc nh-: 2.1.2.1. Bảo hiểm hội tự nguyện ở Pháp Bảo hiểm hội tự nguyện ở Pháp áp dụng các chế độ sau: Bảo hiểm h-u trí; Bảo hiểm ốm đau, sinh đẻ, th-ơng tật; Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp (bao gồm cả bệnh nghề nghiệp); Bảo hiểm thất nghiệp đối với những ng-ời làm công trong nông nghiệp; Trợ cấp gia đình. Quỹ bảo hiểm hội tự nguyện đ-ợc hình thành trên cơ sở đóng góp của ng-ời tham gia bảo hiểm và đ-ợc Nhà n-ớc bảo trợ khi cần thiết. 2.1.2.2. Bảo hiểm hội tự nguyện ở các n-ớc Đông Âu Tác giả đã đ-a ra hai đại diện là Ban Lan Phần Lan. ở Ba Lan hệ thống bảo hiểm hội tự nguyện độc lập với hệ thống bảo hiểm hội bắt buộc. Tuy nhiên, trong thiết kế các chế độ luôn luôn có hai loại hình là tự nguyện hay bắt buộc để mọi ng-ời, tùy từng đối t-ợng cụ thể có thể hoặc bắt buộc phải tham gia hoặc tự nguyện tham gia. Các chế độ bảo hiểm hội tự nguyện bao gồm: Tai nạn, ốm đau thai sản; Các chế độ bảo hiểm dài hạn, gồm bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm tàn tật, chế độ tử tuất; Trợ cấp gia đình. Hệ thống bảo hiểm hội đối với nông dân ở Phần Lan bảo gồm cả bảo hiểm dài hạn (h-u trí, tàn tật) bảo hiểm ngắn hạn (ốm đau, tai nạn, thất nghiệp). Hệ thống bảo hiểm hội dài hạn cho nông dân do tổ chức bảo hiểm hội nông dân (MELA) quản lý. Hai loại trợ cấp này đảm bảo cho ng-ời nông dân có đ-ợc trợ cấp h-u thỏa đáng. Ngoài trợ cấp h-u, ng-ời nông dân Phần Lan còn đ-ợc h-ởng trợ cấp ốm đau, tai nạn hay thất nghiệp. 2.1.2.3. Bảo hiểm hội cho nông dân ở Indonesia Bảo hiểm hội cho nông dân ở Indonesia gồm chăm sóc y tế, tuất, trợ cấp mất sức lao động trợ cấp h-u. Chăm sóc y tế bao gồm chăm sóc cho cả tr-ờng hợp ốm đau, thai sản. Đối t-ợng h-ởng chăm sóc y tế không chỉ ng-ời lao động mà cả vợ/chồng những ng-ời con phụ thuộc. 2.1.2.4. Bảo hiểm hội tự nguyện của Trung Quốc Bên cạnh việc thực hiện chế độ bảo hiểm hội bắt buộc, ở Trung Quốc những năm qua đã thực hiện chế độ bảo hiểm hội tự nguyện thông qua hai ch-ơng trình: ch-ơng trình bảo hiểm h-u trí bổ sung bảo hiểm hội đối với nông dân. Đặc biệt là ch-ơng trình bảo hiểm hội tự nguyện nông thôn, tác giả đã nêu phân tích: ph-ơng thức đóng, mức đóng, bộ máy quản lý, chính sách khuyến khích nông thôn tham gia. Tác giả đã nêu phân tích hai địa ph-ơng của Trung Quốc đã thực hiện 2 ch-ơng trình này, nh- Bắc Kinh đã thực hiện ch-ơng trình h-u trí bổ 9 sung từ năm 1991, Nam Kinh thực hiện ch-ơng trình bảo hiểm hội tự nguyện nông thôn từ năm 1992 có tên gọi là ch-ơng trình Nông bảo. Có thể nói việc thực hiện bảo hiểm hội cho nông dân ở Trung Quốc đã góp phần hạn chế gia tăng dân số đặc biệt là thay đổi dần đ-ợc quan niệm truyền thống ng-ời già sống dựa vào con trai của Trung Quốc. 2.1.2.5. Bảo hiểm hội tự nguyện ở Thổ Nhĩ Kỳ Bảo hiểm hội tự nguyện ở Thổ Nhĩ Kỳ đ-ợc chia thành hai tiểu hệ thống th ng nhất là bảo hiểm hội tự nguyện đối với lao động tự do bảo hiểm hội tự nguyện đối với nông dân tự do, phân biệt hai loại đối t-ợng này. Các chế độ đ-ợc áp dụng là mất sức lao động, bảo hiểm tuổi già tử tuất. Cơ quan bảo hiểm đề ra 12 mức đóng ng-ời lao động có thể lựa chọn một trong 12 mức đóng đó. Tác giả cũng đã nêu ra một số điểm rút từ kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm hội từ nguyện ở một số n-ớc trên thế giới: nh- sự cần thiết phải thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện trên thực tế; đối t-ợng tham gia; chế độ bảo hiểm; tài chính bảo hiểm; mức đóng, h-ởng, quyền lực chọn mức đóng của bảo hiểm hội tự nguyện. 2.2. Quy định của Việt Nam 2.2.1. Tr-ớc khi có Bộ luật Lao động (1986-1994) Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu ra những quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm hội tự nguyện, sự thừa nhận tạo điều kiện cho bảo hiểm hội tự nguyện có thể tồn tại phát triển qua các văn bản pháp luật nh- Nghị quyết Trung -ơng Đảng, Nghị định của Chính phủ. 2.2.2. Từ khi có Bộ luật Lao động (từ 1994) đến nay Tại tiêu mục này, tác giả đã phân tích những điều luật trong Bộ luật Lao động cho áp dụng chế độ bảo hiểm hội tự nguyện. Đặc biệt là Luật Bảo hiểm hội đã cho thực hiện 2 chế độ bảo hiểm hội tự nguyện đó là chế độ h-u trí tử tuất bắt đầu từ 1/1/2008. Tác giả cũng phân tích khái quát về bảo hiểm y tế tự nguyện, những nội dungbảo hiểm hội tự nguyện có thể khái quát để xây dựng các văn bản h-ớng dẫn thi hành Luật bảo hiểm hội tự nguyện, phân tích chế độ h-u trí tử tuất đã đ-ợc quy định trong Luật Bảo hiểm hội, phần bảo hiểm hội tự nguyện. 2.3. Thực tế thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện ở Việt Nam, những kết quả b-ớc đầu nhận xét 2.3.1. Thực tế thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu phân tích một số ngành đơn vị nh- hợp tác Tiểu thủ công nghiệp, hợp tác Thủy sản, đơn vị kinh tế tập thể ở khu vực ngoài quốc doanh đã tiến hành triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm hội tự nguyện ở nhiều mức độ khác nhau từ khi ch-a có Luật bảo hiểm hội tự nguyện. Sau đó 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình Hoàng Liên Sơn (Văn bản số 2251/PPTL ngày 29/11/1989 của Văn phòng Hội đồng Bộ tr-ởng) đ-ợc Chính phủ (khi đó là Hội đồng Bộ tr-ởng) cho triển khai làm thí điểm bảo hiểm hội tự nguyện cho các lao động làm việc ở các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Bộ Lao động - Th-ơng binh hội là cơ quan triển khai thực hiện ph-ơng án này. Từ năm 1975 ngành tiểu thủ công nghiệp đã đ-ợc thực hiện thí điểm ở các thị Thanh Hóa một số tỉnh khác, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai ở diện rộng hơn đến năm 1982 ban hành Điều lệ Bảo hiểm hội tạm thời quy định chế độ bảo hiểm hội cho toàn ngành tiểu thủ công nghiệp là thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động, h-u trí tử tuất. 10 Nhìn chung, đây là một ngành thực hiện bảo hiểm hội sớm nhất trong các ngành kinh tế ngoài quốc doanh, đồng thời do quy định cụ thể các chế độ bảo hiểm hội cũng nh- cơ chế đóng góp h-ởng thụ nên quá trình thực hiện thu đ-ợc những kết quả nhất định. Hợp tác nông nghiệp: Từ năm 1983 thực hiện Quyết định số 154/HĐBT của Hội đồng Bộ tr-ởng (nay là Chính phủ) một số hợp tác thuộc các tỉnh Hà Tây, Hải H-ng, Thái Bình v.v với mức độ khác nhau đã tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm hội tuổi già cho viên hợp tác xã. Năm 1986 các tỉnh Hà Tây, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiến hnh xây dựng quỹ Hu nông dân hoặc quỹ hỗ trợ tuổi gi. Đặc biệt tỉnh Nghệ An, từ năm 1985 đến năm 1997 có 172 Hội nông dân cơ sở xây dựng quỹ Hu nông dân, với số tiền 6 tỷ đồng. Loại quỹ này đ-ợc hình thành do Hợp tác Nông nghiệp trích một phần quỹ phúc lợi chuyển sang nông dân đóng góp bằng thóc gạo hoặc bằng tiền. Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nông dân, y ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội nông dân thí điểm tổ chức bảo hiểm hội cho nông dân vào ngày 20 tháng 8 năm 1998, Bảo hiểm hội nông dân Nghệ An chính thức ra đời. Đến nay, bảo hiểm hội đối với nông dân Nghệ An đang đ-ợc thực hiện theo Điều lệ Bảo hiểm hội nông dân sửa đổi năm 2001 thay thế Bảo hiểm hội nông dân tạm thời năm 1998. Qua hơn 8 năm thực hiện bảo hiểm hội đối với nông dân tại Nghệ An, kết quả thực hiện bảo hiểm hội nông dân ở Nghệ An ch-a phải là cao, còn nhiều việc phải làm, nh-ng đã chứng minh đầy đủ cả về luận cũng nh- thực tiễnmột chính sách hội phù hợp với xu thế phát triển tất yếu bảo hiểm hội trong nền kinh tế thị tr-ờng, quan trọng hơn cả là phù hợp với chủ tr-ơng chính sách của Đảng Nhà n-ớc tiến tới bảo hiểm hội toàn dân, bảo đảm quyền bình đẳng của lao động trong các thành phần kinh tế khác nhau trong việc thụ h-ởng chính sách bảo hiểm hội. 2.3.2. Những kết quả b-ớc đầu nhận xét Tác giả đã nêu phân tích những kết quả b-ớc đầu đã đạt đ-ợc khi thực hiện bảo hiểmhội tự nguyệnmột số địa ph-ơng trong cả n-ớc đặc biệt là việc thực hiện bảo hiểm hội Nông dân Nghệ An. Từ thực tiễn hoạt động bảo hiểm hội đối với lao động nông nghiệp lao động khu vực ngoài quốc doanh, chúng ta có thể đ-a ra một số nhận xét sau đây: - Về mặt -u điểm: Việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm hội cho lao động làm việc trong các đơn vị tiểu thủ công nghiệp các hợp tác nông nghiệp là phù hợp với nguyện vọng chung của đại đa số ng-ời lao động. - Về mặt nh-ợc điểm: Do Nhà n-ớc ch-a xây dựng ban hành chính sách chế độ bảo hiểm hội riêng cho lao động ngoài quốc doanh, nên phần lớn các ngành, địa ph-ơng đều dựa vào chính sách bảo hiểm hội bắt buộc cho công chức, viên chức để quy định áp dụng cho những đối t-ợng này, vì vậy không phù hợp với đặc điểm lao động, tiền l-ơng thu nhập quan hệ lao động của các đơn vị kinh tế tập thể cá thể. Việc phân cấp quản tổ chức bộ máy thực hiện các chế độ bảo hiểm hội cho ng-ời lao động ở khu vực này thời gian qua ch-a thống nhất, mỗi địa ph-ơng thực hiện mỗi khác nhau làm cho ng-ời lao động thiếu tin t-ởng, không an tâm để tham gia. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc xây dựng các văn bản h-ớng dẫn áp dụng, nh-ng điều quan trọng là những kết quả mà những ch-ơng trình này đã mang lại, nó thực sự là cần thiết đối với ng-ời nông dân. Qua đây cũng đã khẳng định rằng thực hiện chính sách bảo hiểm hội tự nguyện là cấp thiết, là động lực thúc đẩy cho đời sống kinh tế nông thôn phát triển đã mang lại sự cân bằng hội đáng kể. [...]... định về tổ chức thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện 2.4.1 Quy định về thủ tục hồ đối với ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả đã nêu thủ tục hồ mà theo quy định của pháp luật ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện phải thực hiện nh-: - Hồ h-ởng l-ơng h-u, bảo hiểm hội một lần đối với ng-ời tham gia bảo hiểm tự nguyện gồm: + Sổ bảo hiểm hội; + Tờ khai... quá trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản bảo hiểm hội - Tổ chức bảo hiểm hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm hội trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đ-ợc hồ hợp lệ của ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện; tr-ờng hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ do Ch-ơng 3 Một số kiến nghị nhằm hoàn tổ chức thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện thiện pháp luật 3.1... "Bảo hiểm hội cho lao động nông thôn", Bảo hiểm hội, (4) 31 Trần Công Dũng (2007), "Một số vấn đề về lựa chọn khả năng kết nối của loại hình bảo hiểm hội tự nguyện" , Bảo hiểm hội, (1) 32 Hồ Xuân Hùng (1999), "Bảo hiểm hội cho nông dân là cần thiết trong tình hình hiện nay", Bảo hiểm hội, (10) 33 MOLISA-GTZ (2004), Báo cáo kết quả điều tra nhu cầu khả năng tham gia bảo hiểm xã. .. h-ởng bảo hiểm hội một lần, chế độ tử tuất; tr-ờng hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ do; - Mỗi ng-ời lao động tham gia bảo hiểm hội tự nguyện sẽ đ-ợc cấp một quyển số bảo hiểm để theo dõi việc đóng, h-ởng các chế độ bảo hiểm hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm hội theo quy định - Sổ bảo hiểm hội sẽ dần đ-ợc thay thế bằng thẻ bảo hiểm hội điện... thu chi bảo hiểm hội đ-ợc quy định lại, hệ thống tổ chức bảo hiểm hội đ-ợc kiện toàn, hình thành quỹ bảo hiểm hội độc lập với ngân sách nhà n-ớc, do một tổ chức thống nhất quản lý, bảo hiểm hội tự nguyện đã không còn sự bao cấp của Nhà n-ớc Việc mở rộng phạm vi tham gia của hệ thống bảo hiểm hội bắt buộc hệ thống tổ chức bảo hiểm hội tự nguyện trong thời gian tới sẽ góp phần thực. .. cấp một lần 3.2.3 Quy định về việc đóng h-ởng Bảo hiểm hội tự nguyện Tác giả đã đ-a ra một số nội dung cơ bản trong việc đóng h-ởng bảo hiểm hội tự nguyện nh-: Một là, việc thực hiện chính sách bảo hiểm hội cho lao động ngoài quốc doanh; Hai là, việc tổ chức bộ máy thực hiện sự nghiệp bảo hiểm hội cho nông nghiệp lao động tiểu thủ công nghiệp Đặc biệt quy định về mức đóng ph-ơng... dẫn thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện Để cơ quan bảo hiểm hội Việt Nam có văn bản h-ớng dẫn, cùng các biểu mẫu để gửi địa ph-ơng kịp thời triển khai thực hiện từ 1/1/2008 3.2.1.2 Phạm vi áp dụng bảo hiểm hội tự nguyện Để xác định đ-ợc phạm vi áp dụng tác giả đã nêu phạm vị đối t-ợng của bảo hiểm hội tự nguyện cần đ-ợc quy định cụ thể trong nghị định bao gồm cả những đối t-ợng đã tham gia bảo. .. theo mẫu do tổ chức bảo hiểm hội quy định - Hồ h-ởng tử tuất đối với ng-ời tham gia bảo hiểm tự nguyện gồm: + Sổ bảo hiểm hội đối với ng-ời đang đóng bảo hiểm hội; + Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết; + Tờ khai của nhân thân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm hội quy định 2.4.2 Quy định về trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục... nhiệm của tổ chức bảo hiểm hội tự nguyện Tại tiêu mục này, tác giả nêu ra phân tích về trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện pháp luật về bảo hiểm hội tự nguyện Bộ máy tổ chức thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện phải có trách nhiệm đối với ng-ời tham gia bảo hiểm hội tự nguyện nh-: - Tổ chức bảo hiểm hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đ-ợc hồ... này, tác giả đã nêu ra những giải pháp cơ bản cho việc tổ chức thực hiện bảo hiểm hội tự nguyện trong thực tế Giải pháp về công tác phối hợp: Cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan quản Nhà n-ớc, cơ quan bảo hiểm hội với các địa ph-ơng, hội, đoàn thể trong việc vận động, tổ chức triển khai bảo hiểm hội tự nguyện ở địa ph-ơng Cơ quan bảo hiểm hội Việt Nam cần tiến hành các công . 2.1.2.1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Pháp Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Pháp áp dụng các chế độ sau: Bảo hiểm h-u trí; Bảo hiểm ốm đau, sinh đẻ, th-ơng tật; Bảo. dung cơ bản của luận văn Ch-ơng I Một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1. Khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm xã hội tự nguyện 5 1.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng, Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng, Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn