Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

12 728 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:54

Tổng hợp xác định các đặc trƣng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử môi trƣờng Trần Thị Hƣơng Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25 Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phan Thị Ngọc Bích Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Nghiên cứu tổng hợp 3 loại vật liệu : Mg-Al/CO3, Mg-Cu-Al/CO3, Mg-Al/Cl. Xác định các đặc trƣng của vật liệu tổng hợp bằng các phƣơng pháp XRD, SEM, FTIR, TA, EDX. bộ đánh giá khả năng loại NO3- của các vật liệu đã tổng hợp đƣợc. Keywords: Hóa học; Hóa vô cơ; Hydroxide cấu trúc lớp kép; Xử môi trƣờng Content MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi là hydrotalcite (HT) theo tên của một loại khoáng tồn tại trong tự nhiên Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Công thức chung của HT là [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[(An-)x/n.mH2O]x-. Với cấu trúc nhƣ vậy, các HT vừa có khả năng hấp phụ đồng thời có khả năng trao đổi ion rất cao. Một đặc tính thú vị nữa của các HT là sản phẩm sau khi nung có khả năng ghi nhớ cấu trúc lớp của chúng khi đƣa lại vào môi trƣờng dung dịch, chẳng hạn dung dịch chứa nitrate, tạo ra thuận lợi lớn trong việc tập trung các ion NO3- từ dung dịch vào khoảng giữa các lớp, do đó rất thích hợp là chất xúc tác hoặc chất mang xúc tác. Bên cạnh đó, bằng cách thay đổi, đƣa thêm vào các thành phần kim loại M2+ M3+ khác nhau, có thể tạo ra các dạng HT khác nhau một cách linh hoạt tùy theo tính năng, mục đích sử dụng. Với những ƣu điểm này, vật liệu họ hydrotalcite nhận đƣợc sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu. Trên thế giới những nghiên cứu về vật liệu HT đã đang diễn ra hết sức sôi nổi. HT đƣợc tổng hợp rất đa dạng với nhiều kim loại anion khác nhau để ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nhƣ xúc tác, xử môi trƣờng, y sinh học, …. Trong khi đó ở Việt Nam vật liệu HT còn chƣa đƣợc quan tâm chú ý nhiều. Thêm vào đó, xử môi trƣờng ở nƣớc ta những năm gần đây đã trở thành vấn đề bức thiết. Do vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử môi trường”. Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về hydrotalcite 1.2 Các phƣơng pháp tổng hợp hydrotalcite 2 1.3 Ứng dụng của hydrotalcite Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 2.1. Tổng hợp vật liệu hydrotalcite 2.2. Xác định các đặc trƣng của vật liệu 2.3. Khảo sát khả năng loại NO3- của vật liệu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1.1. Đặc trƣng cấu trúc ảnh hƣởng của các thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu Để nghiên cứu cấu trúc vật liệu, giản đồ XRD đƣợc sử dụng kết hợp với phổ FTIR. 3.1.1.1. Đặc trƣng cấu trúc của vật liệu Giản đồ XRD: Vật liệu vừa tổng hợp: Giản đồ XRD của mẫu HT4/CO3, đƣợc tổng hợp ở 300C với tỉ lệ mol Mg:Cu:Al = 60:10:30 thời gian 4 giờ đƣợc cho trên hình 3.1. Trên giản đồ thể hiện rất rõ cấu trúc lớp trúc lớp của pha hydrotalcite với các pic đặc trƣng cho các mặt (003); (006); (009); (015); (018); (110); (113) tƣơng ứng với 2θ = 11,2; 22,8; 34,5; 38,6; 45,6; 60; 62 (JCPDS22-0700). Không thấy sự xuất hiện các pic lạ. Khoảng cách d, tính trên cơ sở pic cao nhất tƣơng ứng với mặt (003), xác định đƣợc là 7,65 Å. Giá trị này gần tƣơng đƣơng với số liệu đã đƣợc công bố đối với các HT/CO3 là 7,70 Å, chứng tỏ rằng mẫu HT đã tổng hợp chứa anion CO32- ở trong lớp xen giữa [24, 33]. Hình 3.1: Giản đồ XRD của vật liệu HT4/CO3 vừa tổng hợp - Vật liệu sau nung: trong ứng dụng, vật liệu HT thƣờng đƣợc nung ở nhiệt độ cao sau khi tổng hợp. Quá trình nung nhằm mang lại một số lợi ích: tăng độ tinh thể, mức độ trật tự tinh thể của vật liệu; Thay đổi cấu trúc xốp, cải thiện độ xốp của vật liệu; Phân hủy HT, loại ion lớp xen giữa, nhằm sử dụng khả năng nhớ lại cấu trúc lớp HT của vật liệu sau nung khi cho lại vào dung dịch. Tính chất này rất quan trọng đối với các ứng dụng hấp phụ của vật liệu nhƣ đã đƣợc trình bày trong phần tổng quan; cuối cùng, sau quá trình nung độ bền của vật liệu cũng đƣợc cải thiện đáng kể. Trên hình 3.2 là giản đồ XRD của 2 mẫu HT4/CO3 nung ở 2000C 5000C đƣợc so sánh với mẫu HT4/CO3 vừa tổng hợp. Từ hình 3.2 ta thấy giản đồ XRD của vật liệu HT4/CO3 nung ở 5000C (hình 3.2c) các pic đặc trƣng của MgO tại vị trí 2θ = 37; 43; 62,2 pic của CuO tại 2θ = 35,3; 38,9 không phát hiện thấy sự tồn tại hợp chất của nhôm. Một số nghiên cứu đƣợc công bố trƣớc đây cũng đã khẳng định rằng Al2O3 nằm phân tán trong mạng MgO-CuO, không tách thành pha riêng [15, 17, 27]. Còn vật liệu HT4/CO3 nung ở 2000C (hình 3.2b) vẫn thể hiện các pic tƣơng tự nhƣ giản đồ XRD của mẫu trƣớc khi nung (hình 3.2a). 3 Hình 3.2: Giản đồ XRD của vật liệu HT4/CO3 (a- chưa nung, b- nung 2000C, c- nung 5000C) (+) pha CuO, (*) pha MgO, (#) pha HT Phổ FTIR: Trên phổ FTIR của mẫu HT4/CO3 (hình 3.3), có thể thấy các vạch hấp thụ đặc trƣng cho HT. Dải hấp thụ rộng trong khoảng 3300-3600 cm-1 đƣợc gán cho dao động hóa trị của nhóm OH- trong phân tử HT của các phân tử nƣớc hấp thụ giữa các lớp. Vạch 1633,45 cm-1 đƣợc gán cho dao động biến dạng cũng của liên kết OH- phân tử nƣớc hấp thụ trong vật liệu. Vạch hấp thụ mạnh tại 1374,38cm-1 và vạch 651,57 cm-1 là do các nhóm ion CO32-. Các vạch hấp thụ khác ở vùng dƣới 1000 cm-1 (941,73; 783,69; 612,71; 553,12; 431,36 cm-1) đặc trƣng cho các dao động của liên kết Al-O, Mg-O, Cu-O trong HT [19, 44]. Hình 3.3: Phổ FTIR của mẫu HT4/CO3 chưa nung Phổ FTIR của mẫu HT4/CO3-500 (hình 3.4) cho thấy sau khi nung thì cƣờng độ các vạch hấp thụ đặc trƣng của nƣớc đặc biệt là của CO32- đều giảm do khi nung ở nhiệt độ cao thì các phân tử nƣớc khí CO2 trong hydrotalcite thoát ra. Vẫn xuất hiện một số vạch hấp 4 thụ trong vùng dƣới 1000 cm-1. Chú ý rằng vạch đặc trƣng cho HT với cƣờng độ lớn nhất ở khoảng 780 cm-1 trong mẫu HT tổng hợp đã không còn xuất hiện trên phổ của các mẫu nung. Điều này cho thấy HT đã bị phân hủy trong quá trình nung, các vạch hấp thụ trong vùng bƣớc sóng này là do dao động của MgO (tại 539,73 cm-1) CuO (tại 610,29 455,59 cm-1) [19, 44]. Hình 3.4: Phổ FTIR của mẫu HT4/CO3 nung ở 5000C Kết luận: Từ kết quả phân tích giản đồ XRD phổ FTIR cho thấy vật liệu đã đƣợc tổng hợpcấu trúc tinh thể đơn pha hydrotalcite. 3.1.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới đặc trưng XRD của vật liệu Giản đồ XRD của các vật liệu đƣợc tổng hợpcác nhiệt độ khác nhau - HT1/CO3 (300C), HT2/CO3 (450C) HT3/CO3 (650C) (có cùng tỉ lệ Mg:Cu:Al = 75:10:15) đều thể hiện đầy đủ các pic đặc trƣng cho HT có cƣờng độ tƣơng đƣơng nhau (hình 3.5). Điều này cho thấy nhiệt độ phản ứng trong khoảng này không ảnh hƣởng đến cấu trúc của vật liệu HT tạo thành. Hình 3.5: Giản đồ XRD của các mẫu vật liệu tổng hợpcác nhiệt độ khác nhau (a- HT1/CO3 ), (b- HT2/CO3), (c- HT3/CO3) Giản đồ XRD của tất cả các mẫu này tƣơng ứng sau khi nung HT1/CO3-500, HT2/CO3-500, HT3/CO3-500 đƣợc đƣa ra ở hình 3.6 cũng tƣơng tự nhau, thể hiện các pic đặc 5 trƣng của MgO tại vị trí 2θ = 37; 43; 62,2 pic của CuO tại 2θ = 35,3; 38,9, phù hợp với kết quả nghiên cứu trƣớc đây [17, 19]. Hình 3.6: Giản đồ XRD của các mẫu vật liệu sau nung (a- HT1/CO3-500, b- HT2/CO3-500, c- HT3/CO3-500) (*): pha MgO, (#): pha CuO Kết luận: Nhƣ vậy, có thể thấy rằng pha hydrotalcite đƣợc hình thành tốt ngay ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ tổng hợp trong khoảng đã nghiên cứu không ảnh hƣởng đến cấu trúc pha của vật liệu vừa tạo thành cũng nhƣ vật liệu sau nung. 3.1.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ muối ban đầu tới cấu trúc pha của vật liệu Vì nhiệt độ phòng pha HT/CO3 đƣợc hình thành tốt nên khi nghiên cứu ảnh hƣởng của tỉ lệ muối ban đầu tới cấu trúc pha của vật liệu chúng tôi thực hiện phản ứng ở nhiệt độ này. Giản đồ XRD của các mẫu đƣợc tổng hợp tại nhiệt độ phòng trong 4 giờ với các tỉ lệ muối ban đầu khác nhau đƣợc thể hiện ở hình 3.7. Hình 3.7: Giản đồ XRD của các mẫu HT/CO3 chưa nung với tỉ lệ muối ban đầu khác nhau (a- HT1/CO3, b- HT4/CO3, c- HT5/CO3, d- HT6/CO3) (#) pha hydrotalcite, (*) pha của Al(OH)3 6 Đối với các mẫu không nung, từ giản đồ ở hình 3.7 ta thấy hai mẫu HT4/CO3 (x = 0,3), HT1/CO3 (x = 0,15) có lƣợng Al thấp, x ≤ 0,33 thì chỉ tạo ra pha HT. Mẫu HT5/CO3 (x = 0,5) và HT6/CO3 (x = 0,7) với thành phần Al lớn, x>>0,33, thì ngoài pha HT còn có thêm pha Al(OH)3. Trong tất cả các mẫu đều không thấy xuất hiện pha Cu(OH)2 Mg(OH)2. Với mẫu HT4/CO3, các vạch nhiễu xạ có cƣờng độ lớn sắc nét hơn chứng tỏ pha tinh thể HT hình thành tốt hơn. Đối với các mẫu sau nung (hình 3.8): Mẫu HT1/CO3-500 mẫu HT4/CO3-500; thể hiện các vạch đặc trƣng của MgO tại 2θ = 37; 43; 62,2 CuO tại 2θ = 35,3; 38,9. Mẫu HT5/CO3-500, bên cạnh MgO, bắt đầu xuất hiện các vạch đặc trƣng cho spinel MgAl2O4 tại 2θ = 31,2; 37,0; 44,9; 59,5; 65,2. Mẫu HT6/CO3-500 chỉ xuất hiện pha MgAl2O4. Kết quả này có thể giải thích do các mẫu HT5/CO3-500 HT6/CO3-500 có hàm lƣợng Al lớn tạo điều kiện cho sự hình thành pha spinel ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên pha CuAl2O3 có thể do hàm lƣợng nhỏ nên không phát hiện đƣợc trên giản đồ XRD. Hình 3.8: Giản đồ XRD của các mẫu HT/CO3 sau nung với tỉ lệ muối ban đầu khác nhau (a- HT1/CO3-500, b- HT4/CO3-500, c- HT5/CO3-500, d- HT6/CO3-500) (#) pha MgO, (*) pha CuO, (+) pha MgAl2O4 Nhƣ vậy, với hàm lƣợng Al trong mẫu quá cao sẽ không hình thành đơn pha hydrotalcite. 3.1.2. Hình thái học vật liệu ảnh hưởng của các thông số phản ứng đến hình thái học của vật liệu Ảnh chụp SEM của một số mẫu vật liệu vừa tổng hợp sau khi nung đƣợc trình bày trên hình 3.9. 7 Hình 3.9: Ảnh SEM của các mẫu: a- HT1/CO3; b- HT1/CO3-500;c- HT3/CO3-500 Đối với mẫu chƣa nung (HT1/CO3, Hình 3.9a): Vật liệu đã thể hiện dạng hạt, tuy nhiên biên hạt không rõ, kích thƣớc hạt không đều. Đối với mẫu nung (HT1/CO3-500, Hình 3.9b): Các hạt tròn với biên hạt rõ nét. Kích thƣớc hạt khá nhỏ đồng đều, khoảng dƣới 50nm. Đối với mẫu tổng hợp ở nhiệt độ cao (HT3-CO3-500, Hình 3.9c): So sánh với mẫu tổng hợp ở nhiệt độ phòng (Hình 3.9b), mẫu tổng hợp ở nhiệt độ cao có hình thái hoàn toàn khác biệt; các hạt vật liệu hầu hết ở dạng phiến không đều, kích thƣớc có thể từ 100nm đến 300nm. Nhiều phiến gắn kết thành từng đám lớn. Biến đổi hình thái học của vật liệu sau nung theo tỉ lệ muối ban đầu khác nhau Kết quả phân tích ảnh SEM của các mẫu vật liệu HT/CO3 sau nung ở 5000C tổng hợp với các tỉ lệ muối ban đầu khác nhau đƣợc thể hiện ở hình 3.10. Nhìn chung các mẫu vật liệu đều có dạng hạt tròn. Tuy nhiên kích thƣớc hạt mức độ kết tập thể hiện rất khác nhau trong các mẫu, đặc biệt là giữa các mẫu có hàm lƣợng nhôm thấp (mẫu HT1/CO3-500, HT4/CO3-500, Hình 3.10a, b) mẫu có hàm lƣợng nhôm cao (mẫu HT5/CO3-500, HT6/CO3-500, Hình 3.10c, d). Sự khác biệt về kích thƣớc hạt có thể giải thích từ sự phân tán của nhôm trong mạng oxit MgO, kích thƣớc ion Al3+ là khá nhỏ so với Mg2+, làm giảm kích thƣớc mần tinh thể tạo thành do vậy hàm lƣợng nhôm càng cao, kích thƣớc hạt hình thành càng nhỏ. 8 Hình 3.10: Ảnh SEM của mẫu HT/CO3 sau nung ở các tỉ lệ muối ban đầu khác nhau (a- HT1/CO3-500, b- HT4/CO3-500, c- HT5/CO3-500,d- HT6/CO3-500) Kết luận: Phân tích kết quả chụp ảnh SEM của các mẫu vật liệu HT/CO3 cho thấy các điều kiện tổng hợp khác nhau vật liệu có hình thái học rất khác nhau có sự biến đổi lớn tùy theo điều kiện cụ thể của quá trình tổng hợp. 3.1.3. Xác định thành phần các nguyên tố trong vật liệu Thành phần các nguyên tố đƣợc phân tích với mẫu đại diện HT4/CO3. Kết quả đƣợc thể hiện trên hình 3.11. Hình 3.11: Giản đồ phân tích EDX của mẫu HT4/CO3 Kết quả EDX : C O Mg Al Cu Tổng (%) 4,70 44,85 26,49 14,88 9,08 100,00 9 Phân tích EDX đã xác định đƣợc sự có mặt của các nguyên tố Mg, Cu, Al, C O trong mẫu (phƣơng pháp này không xác định đƣợc hydro vì nguyên tử khối của hydro nhỏ), ngoài ra không lẫn bất kì một nguyên tố khác nào. Từ kết quả này tính đƣợc lƣợng nhôm thực tế trong mẫu x = 0,31 (hàm lƣợng nhôm tính theo lƣợng muối ban đầu là x = 0,30). Từ đó, một cách gần đúng có thể đƣa ra công thức của mẫu vật liệu HT4/CO3 là: Mg0,61Cu0,08Al0,31(OH)1,93(CO3)0,22.nH2O. So với tỉ lệ thành phần các kim loại dự kiến ban đầu, tỉ lệ thành phần thực tế sai khác không đáng kể. 3.1.4. Đặc trưng nhiệt của vật liệu Đƣờng cong phân tích nhiệt TGA của mẫu HT4/CO3 đại diện đƣợc đƣa ra trên hình 3.12 cho thấy có 2 giai đoạn mất trọng lƣợng rõ rệt tƣơng ứng với hai pic thu nhiệt trên đƣờng DTA. Hình 3.12: Giản đồ TGA DTA của mẫu HT4/CO3 Giai đoạn thu nhiệt đầu tiên đến nhiệt độ 2200C tƣơng ứng với mất 16,88% khối lƣợng. Khối lƣợng mất này đƣợc gán cho mất nƣớc nằm trong lớp xen giữa. Quá trình thu nhiệt thứ 2 xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 2200C đến 4200C tƣơng ứng với mất 22,19% khối lƣợng đƣợc giải thích là do sự mất nƣớc nằm sâu trong cấu trúc sự phân hủy của nhóm OH- trong lớp khoáng kép brucite. Sự giảm khối lƣợng tiếp tục xảy ra ở nhiệt độ trên 4000C với 6,468% khối lƣợng là do quá trình decacbonat thoát ra khí CO2. Đối với vật liệu [Mg-Cu-Al/CO3]: pha hydrotalcite đƣợc hình thành tốt ngay ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ tổng hợp trong khoảng đã nghiên cứu không ảnh hƣởng đến cấu trúc pha của vật liệu vừa tạo thành cũng nhƣ vật liệu sau nung. Với x= 0.15 x = 0.3 có lƣợng nhôm thấp, x <<0.33 thì chỉ tạo ra pha HT, khi x = 0.5 0.7 với thành phần nhôm lớn hơn thì ngoài pha HT còn xuất hiện thêm pha Al(OH)3. Kết quả chụp ảnh SEM của các mẫu vật liệu HT/CO3 đƣợc tổng hợpcác điều kiện phản ứng khác nhau cho thấy chúng có hình thái học rất khác nhau có sự biến đổi lớn tùy theo điều kiện cụ thể của quá trình tổng hợp. Kích thƣớc của hạt sau nung sẽ nhỏ hơn kích thƣớc của hạt chƣa nung. Kích thƣớc của hạt tăng theo chiều tăng của hàm lƣợng nhôm trong HT. Phân tích EDX chỉ ra sự có mặt của Mg, Cu, Al, O trong mẫu, ngoài ra không có bất kì nguyên tố lạ nào khác. Khả năng loại NO3- của vật liệu với tỉ lệ x = 0.15 sau nung ở 5000C tốt nhất lên đến 94.3% trong 60 phút. Đối với vật liệu [Mg-Al/Cl] yếu tố nhiệt độ quyết định đến sự hình thành vật liệu đơn pha HT. Khi phản ứng thực hiện ở 900C thì không thấy xuất hiện pic lạ. Vật liệu có cấu trúc đơn khi tỉ lệ Mg:Al = 3, 4. Hình thái học của vật liệu thu đƣợc là các phiến, có kích thƣớc hạt tƣơng đối đồng đều, biên hạt không rõ ràng các hạt kết tụ lại với nhau. Khi phân tích EDX đã xác định đƣợc sự có mặt các nguyên tố Mg, Cu, Al, Cl O; không thấy xuất hiện bất kì 10 nguyên tố lạ nào khác. Khả năng loại NO3- với tỉ lệ Mg:Al = 3 mẫu sau nung ở 2000C loại 63.23% NO3- trong 60 phút. Đối với vật liệu [Mg-Al/CO3]: với tỉ lệ Mg:Al = 3:1 có cấu trúc giống khoáng sét trong tự nhiên nhất. Khả năng loại NO3- của mẫu với tỉ lệ Mg:Al = 3:1 sau nung 5000C tốt nhất chỉ loại đƣợc 48.78% sau 60 phút. KẾT LUẬN 1. Đã tổng hợp đƣợc ba dạng vật liệu hydrotalcite Mg-Cu-Al/CO3, Mg-Al/Cl Mg-Al/CO3 bằng phƣơng pháp đồng kết tủa từ dung dịch hỗn hợp muối của các kim loại tƣơng ứng. 2. Sử dụng các phƣơng pháp vật XRD, FTIR, SEM, TA EDX đã xác định đƣợc các đặc trƣng cơ bản của vật liệu ảnh hƣởng của các thông số phản ứng là nhiệt độ nồng độ các muối ban đầu đến độ đơn pha, kích thƣớc tinh thể của vật liệu chọn đƣợc các điều kiện thích hợp nhất để tổng hợp từng loại vật liệu. 3. Đã bộ khảo sát khả năng loại NO3- từ dung dịch nƣớc của các vật liệu tổng hợp đƣợc. References 1. Phan Thị Từ Ái (2000), Hoạt tính xúc tác của hydrotalcite trong phản ứng chuyển nhượng hydro giữa hợp chất carbonyl alcol, Luận văn thạc sĩ hóa học, ĐHQG TP Hồ Chí Minh. 2. Vũ Đăng Độ (2004), Các phương pháp vật trong hóa học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 3. Hoàng Nhâm (2000), Hóa Vô Cơ, Tập 3, NXB Giáo Dục. 4. Nguyễn Thị Mai Thơ (2006), Điều chế hydrotalcite nghiên cứu ứng dụng xử Asen trong nước, Luận văn thạc sĩ hóa học, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Tiếng Anh 5. A. Alejandre, F. Medina, X. Rodriguez, P. Salagre and J. E. Sueiras (1999), “Preparation and Activity of Cu-Al mixed oxides via Hydrotalcite-like precursors for the oxidation of phenol aqueous solutions”, Journal of Catalysis, 188, pp. 311-324. 6. A.E.Palomares, J.G.Prato, F.Rey and A.Corma (2004), “Using the “memory effect” of hydrotalcites for improving the catalytic reduction of nitrates in water”, J. Catal, 221, pp. 62-66. 7. A. Pintar, J. Batista (2006), “Improvement of an integrated ion-exchange/catalytic process for nitrate removal by introducing a two-stage denitrification step” Appl.Catal. B: Environ, pp. 150-159. 8. A. Nedim, B. Zumreoglu-Karan, A. Temel, “Boron removal by hydrotalcite-like, carbonate-free Mg-Al-NO3- LDH and a rationale on the mechanism”, Micropor.Mesopor.Mater , pp.1-5. 9. Bookin A S, Cherkashin V I & Drits A (1993), Clay Clay Miner, 41, 558. 10. Bookin A S & Drits A (1993), Clay Clay Miner 41. 11. Bratislava Slovak (2002), “Preparation of hydrotalcite – like compounds by hydrothermal synthesis-the fifth conference on solid state chemistry”, Joint laboratory of solid state chemistry of the academy of sciences of the Czech republic, University of the Pardubice. 12. C.P. Kelkar, A. A. Schutz (1997), “Ni-, Mg- and Co-containing hydrotalcite-like materials with a sheet-like morphology: synthesis and characterization”, Microporous Materials, pp. 163-172. 13. G.Fetter, J.A. Rivera, P. Bosch (2006), “Microwave power effect on hydrotalcte synthesis”, Micropous and mesoporous material, 89, pp. 306-314. [...]... Lim, Zhili Dong (2008), “Application of layered double hydroxides for removal of oxyanion: A review”, Water research, pp 1343-1368 19 K.Saksl, L Medvecký (2001), “Preparation of nanocrystalline Cu-xMgO mixture”, Journal of materials science , 36, pp 3675-3678 20 Lucelena P Cardoso, Rafael Celis, Juan Cornejo and Joao B Vilim (2006), “Layered double hydroxides as supports for the slow release of acid herbicides”,... Takahiro Hirotsu (2011), “Calcined Mg-Al layered Double hydroxides for uptake of trace levels of bromate from aqueous solution”, Industrial & Engineering Chemistry Research , 50, pp 9280 – 9285 28 Ramesh Chitrakar, Satoko Tezuka, Akinari Sonoda, Kohji Sakane, and Takahiro Hirotsu (2008), “A new method for synthesis of Mg-Al, Mg-Fe and Zn-Al layered double hydroxides and their uptake properties of bromide... “Mg-Cu-Al layered double hydroxides based catalysts for the reduction of nitrates in aqueous solutions”, Original scientific paper 37 Tomohito Kameda (2002), New method of treating dilute mineral axit using magnesium – aluminum oxid Tohoku University, Japan 38 T Vulić, M Hadnadjev and R Marinković-Nedučin (2008), “Structure and morphology of Mg-Al-Fe-mixed oxides derived from layered double hydroxides”, J Microscopy,... hydroxides”, J Microscopy, 232, pp 634 – 638 39 Vicente Rives and Srinivasan Kannan (2000), “Layered double hydroxides with the hydrotalcite-type structure containing Cu2+, Ni2+ and Al3+”, J Mater Chem, 10, pp 489495 40 V J Kadam, P Nalawade, B Aware and R S Hirlekar (2009), “Layered double hydroxides: A review”, Journal of Scientific & Industrial Research Vol.68, pp 267 – 272 41 V.K.Diez, C.r.Apecsteguia... reaction”, Santiaga del Estero 2654 Santa, Argentina 42 Xue Duan, Jing He, Min Wei, Bo Li, Yu Kang, David G Evans (2006), Preparation of Layered Double hydroxides, Struct Bond 119, pp 89 – 119 43 Xue Duan, Feng Li (2009), Applications of Layered double hydroxide, Struct Bond 119, pp 193-293 44 Y Lwin and R Ibrahim (2010), “Adsorbents derived from Mg-Al hydrotalcite-like compounds for high – temperature . Tổng hợp và xác định các đặc trƣng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trƣờng Trần Thị Hƣơng. trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường . Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về hydrotalcite 1.2 Các phƣơng pháp tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường, Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường, Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn