Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae

47 700 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:32

1 Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceaehọ Zingiberaceae Trương Thị Tố Chinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa học Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01 Người hướng dẫn: 1. GS. TSKH. Phan Tống Sơn 2. PGS TS Phan Minh Giang Năm bảo vệ: 2011 Abstract. Đối tượng nghiên cứu của luận án là 4 loài cây thuộc họ Cáng lò họ Gừng, là những cây thuộc loại hiếm hoặc mới chỉ được phát hiện gần đây chưa được nghiên cứu về thành phần hoá học: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade), Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.). Kết quả nghiên cứu mới về một số loài thuộc họ Cáng lò họ Gừng của Việt Nam như sau: Đã xây dựng được qui trình thích hợp để điều chế các phần chiết từ các mẫu của các loài cây được nghiên cứu các điều kiện phân tách sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết từ các phần chiết. Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) phân lập được 21 hợp chất; cây Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don) đã phân lập được 16 hợp chất cùng hai hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 hợp chất; cây Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade) – Đã phân lập từ thân rễ của cây này được 9 hợp chất; cây Riềng maclurei (Alpinia Maclurei Merr.) – Đã phân lập từ thân rễ của cây này được 5 hợp chất. Đã đánh giá hoạt tính kháng vi sinh 2 vật kiểm định đối với 8 hợp chất tritecpenoit steroit phân lập được. Keywords. Thành phần hóa học; Hợp chất; Thực vật Content. 1. Đặt vấn đề Các hợp chất thiên nhiên đã đang chiếm một vị trí quan trọng trong ngành sản xuất dược phẩm nhiều lĩnh vực khác. Nhiều hợp chất này có thể được dùng làm nguyên mẫu hoặc cấu trúc dẫn đường cho sự phát hiện và phát triển dược phẩm cũng như các sản phẩm khác phục vụ cuộc sống. Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, hiện nay khoảng trên 80% dân số thế giới sử dụng nguồn dược liệu để điều trị bệnh tật chăm sóc sức khoẻ. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang ngày càng tăng, việc nghiên cứu hoá học hoạt tính sinh học của các cây thuốc nhằm đóng góp vào việc sử dụng hợp lý có hiệu quả cây thuốc cũng như tiêu chuẩn hoá cây thuốc tìm ra các hợp chất có hoạt tính sinh học có giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, có thảm thực vật đa dạng phong phú. Theo con số thống kê gần đây, hiện nay Việt Nam có 337 họ cây với 2.342 chi 10.585 loài, trong số đó có 3.800 loài thực vật được dùng làm thuốc. Với xu hướng nghiên cứu chung trên thế giới, việc đi sâu nghiên cứu tìm kiếm những hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học có giá trị dựa trên nền y học cổ truyền đang được các nhà khoa học rất quan tâm. Các loài cây thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc lĩnh vực các hợp chất thiên nhiên trên thế giới đặc biệt quan tâm, bởi chúng thường chứa các lớp chất như tecpenoit, diarylheptanoit, flavonoit,… với nhiều hoạt tính sinh học lý thú như kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxi hoá, chống dự phòng ung thư,… Trong luận án này, chúng tôi lựa chọn 4 loài cây thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae), là những cây thuộc loại hiếm hoặc mới chỉ được phát hiện gần đây ở nước ta chưa được nghiên cứu về thành phần hoá học làm đối tượng nghiên cứu: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade) Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.). Những nội dung chính của luận án là: 1. Xây dựng quy trình chiết điều chế các phần chiết, 3 2. Phân tích sắc ký các phần chiết, xây dựng các quy trình phân tách và phân lập, 3. Phân tách sắc ký các phần chiết phân lập các hợp chất thành phần, 4. Xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được, 5. Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất có cấu trúc tecpenoit steroit nhận được trong khuôn khổ của luận án. 2. Ý nghĩa khoa học của luận án Luận án đóng góp những hiểu biết mới về thành phần hoá học hoạt tính sinh học của các loài Alnus nepalensis D. Don, Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don (Betulaceae), Zingiber peninsulare I. Theilade, Alpinia maclurei Merr. (Zingiberaceae) nhằm góp phần tạo cơ sở cho việc sử dụng hợp lý có hiệu quả cao các loài cây được nghiên cứu. 3. Những đóng góp mới của luận án + Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) – Đã phân lập từ các bộ phận lá, cành con vỏ cành của cây này được 21 hợp chất, trong số đó 1,5-epoxy-1(3ʹ,4ʹ-dihydroxyphenyl-7-(4ʺ-hydroxyphenyl)heptan là hợp chất mới, 2-hydroxydiploterol là chất lần đầu tiên được phân lập từ thực vật, axit mangiferonic, axit 24(E)-3-oxodammaran-20(21)-24(25)-dien-27-oic physcion là các chất lần đầu tiên được phân lập từ họ Betulaceae. + Lần đầu tiên đã nghiên cứu sâu về thành phần hoá học của cây Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don) – Đã phân lập từ các bộ phận lá, cành con vỏ cành của cây này được 16 hợp chất cùng hai hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 hợp chất, trong số đó betalnozit A, betalnozit B betalnozit C là các hợp chất mới, ovalifoliolid B là chất hiếm được phân lập từ họ Betulaceae, taraxeryl axetat, taraxeron 1-O-(24-tetracosanoyl)glyxerol là các hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ chi Betula. + Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade) - Đã phân lập được từ thân rễ của cây này 9 hợp chất; trong số đó 1-O-[(26-feruloyloxyhexacosanoyl)]glyxerol 1-O-(28-hydroxy octacosanoyl)glyxerol là các hợp chất cho đến nay chưa được phát hiện trong họ Zingiberaceae. + Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.) – Đã phân tích GC-MS phần chiết n-hexan từ thân rễ Riềng maclurei xác định được 14 hợp chất, chiếm 77,35% phần chiết này. Đã phân lập được từ thân rễ của cây này 5 hợp chất. + Đã khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của 8 hợp chất tecpenoit steroit phân lập được, kết quả cho thấy taraxeron là tác nhân kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa (MIC 25 μg/ml), taraxeryl axetat 4 có hoạt tính kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa nấm mốc Aspergillus niger với MIC 100 μg/ml. 4. Cấu trúc của luận án Luận án dày 150 trang với 7 bảng, 22 đồ 19 hình. Kết cấu của luận án: Lời mở đầu (1 trang), Chương 1 Tổng quan (29 trang), Chương 2 Phương pháp thiết bị nghiên cứu (2 trang), Chương 3 Phần thực nghiệm (45 trang), Chương 4 Kết quả thảo luận (51 trang), Kết luận (3 trang). Phần Danh mục các công trình khoa học đã được công bố liên quan đến luận án (1 trang), Tài liệu tham khảo (18 trang) với 191 tài liệu. Ngoài ra còn có Phần phụ lục với 3 bảng 147 hình phổ. NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học các loài Alnus và Betula (Betulaceae) 1.2 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học các loài Zingiber Alpinia (Zingiberaceae) 1.3 Tổng quan về các cây nghiên cứu trong luận án. Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 2.1 Điều chế các phần chiết: Bột nguyên liệu khô được ngâm chiết với metanol ở nhiệt độ phòng rồi phân bố chọn lọc trong các dung môi n-hexan, diclometan, etyl axetat n-butanol để thu được các phần chiết tương ứng. 2.2 Các phƣơng pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp phân lập các hợp chất 2.2.1 Sắc ký lớp mỏng (TLC): Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên lớp mỏng silica gel tráng sẵn, DC-Alufolien 60 F254, với lớp silica gel dày 0,2mm (Merck). 2.2.2 Sắc ký cột (CC FC): Chất hấp phụ dùng cho CC FC là silica gel (Merck) với các cỡ hạt khác nhau: 0,063-0,200 mm; 0,063-0,100 mm; 0,040-0,063 mm 0,015-0,040 mm. 2.2.3 Kết tinh lại. Các phƣơng pháp khảo sát cấu trúc các hợp chất 2.3.1 Điểm nóng chảy (đ.n.c.): Điểm nóng chảy được đo trên thiết bị Jasco P-1030 digital polarimeter. 2.3.2 Độ quay cực ([]D): Độ quay cực được đo trên thiết bị Polartronic D Schmidt + Haensch. 2.3.3 Các phƣơng pháp phổ: Phổ khối lượng va chạm electron (EI-MS), phổ khối lượng ion hóa phun bụi điện tử (ESI-MS), phổ khối lượng phân giải cao (HR-ESI-MS, HR-APCI-MS), phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, COSY, NOESY). Phƣơng pháp thử hoạt tính sinh học 5 Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định: Khảo sát in vitro về hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định theo phương pháp của Vanden Berghe Vlietinck. Chƣơng 3 PHẦN THỰC NGHIỆM Trong phần này đã mô tả chi tiết các quá trình sau đối với 4 loài cây được nghiên cứu: Xử lý mẫu nguyên liệu thực vật, điều chế các phần chiết, phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất, hằng số vật lý dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập được khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của một số hợp chất chọn lọc. Chƣơng 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu hoá học cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) 4.1.1 Điều chế các phần chiết từ lá, cành con vỏ cành Hai mẫu cây Tống quán sủi với các khối lượng mẫu lá (0,62 1,48 kg), cành con (0,16 0,45 kg), vỏ cành (0,14 1,1 kg) được ngâm chiết riêng rẽ bằng metanol ở nhiệt độ phòng. Dịch ngâm chiết được cất loại dung môi, rồi pha thêm nước tiến hành phân bố hai pha lỏng lần lượt với n-hexan, diclometan, etyl axetat hoặc n-butanol để thu các phần chiết tương ứng với hiệu suất ALHI (3,68%), ALHII (3,82%), ALDII (1,38%), ALEI (1,31%), ALEII (2,76%), ALBII (0,13%), ACHI (0,81%), ACHII (4,19%), ACDI (0,76%), ACDII (2,87%), ACEI (0,43%), ACEII (3,46%), AVHI (1,04%), AVHII (1,20%), AVDI (1,0%), AVDII (0,85%), AVEI (1,18%), AVEII (0,81%). 4.1.2 Phân tách các phần chiết từ cây Tống quán sủi 4.1.2.1 Phân tách các phần chiết từ lá cây Tống quán sủi a. Phân tách các phần chiết từ lá của mẫu 1 Phần chiết n-hexan từ lá của mẫu 1 (ALHI, 22 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 14 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn từ ALHI1 đến ALHI6 được phân tách nhiều lần bằng sắc ký cột CC trên silica gel hoặc kết tinh lại cho các chất A1, A2, A3 A4. Phần chiết etyl axetat từ lá của mẫu 1 (ALEI, 8 g) cũng được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 9 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn ALEI7 ALEI9 được phân tách nhiều lần bằng sắc ký cột CC FC trên silica gel để cho các chất A5, A6 A7. b. Phân tách các phần chiết từ lá của mẫu 2 Phần chiết diclometan từ lá của mẫu 2 (ALDII, 17,5 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 9 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn ALD1 đến ALD6 được phân tách tiếp nhiều lần bằng sắc ký cột CC FC trên silica gel cho các chất A1, A2, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 và A15. Phần chiết etyl axetat từ lá của mẫu 2 (ALEII, 40 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 6 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn từ ALEII1 đến ALEII5 được phân tách tiếp nhiều lần bằng sắc ký cột CC FC trên silica gel cho các chất A5, A7, A16, A17 A18. 6 4.1.2.2 Phân tách các phần chiết từ cành con cây Tống quán sủi Phần chiết n-hexan từ cành con của mẫu 1 (ACHI, 1,3 g) 2 (ACHII, 18,87 g) đều được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 4 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn ACHI.1, ACHI.2, ACHI.4 ACHII.1, ACHII.2, ACHII.4 được rửa bằng n-hexan cho các chất A1, A3 và A19. Phần chiết diclometan từ cành con của 2 mẫu (ACD, 14,1 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 6 nhóm phân đoạn. Nhóm phân đoạn ACD1 được rửa bằng n-hexan cho chất A8. Các nhóm phân đoạn ACD2 ACD3 được rửa kết tinh lại trong axeton cho chất A19. Phần chiết etyl axetat từ cành con của 2 mẫu (ACE, 16,3 g) được phân tách bằng sắc ký cột FC trên silica gel thành 5 nhóm phân đoạn. Nhóm phân đoạn ACE5 được phân tách tiếp bằng FC trên silica gel kết tinh lại trong diclometan-metanol cho chất A6. 4.1.2.3 Phân tách các phần chiết từ vỏ cành cây Tống quán sủi Phần chiết n-hexan từ vỏ cành của 2 mẫu (AVH, 14,76 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 7 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn AVH1, AVH2, AVH3, AVH4 AVH6 được rửa bằng n-hexan và phân tách nhiều lần bằng sắc ký cột FC trên silica gel cho các chất A1, A3, A19, A20 A21. Phần chiết diclometan từ vỏ cành của 2 mẫu (AVD, 10,8 g) được phân tách bằng sắc ký cột CC trên silica gel thành 5 nhóm phân đoạn. Các nhóm phân đoạn AVD1, AVD2 AVD4 được phân tách tiếp nhiều lần bằng sắc ký cột FC trên silica gel cho các chất A1, A8, A19 A20. Như vậy, từ cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) chúng tôi đã phân lập được 21 hợp chất, ký hiệu từ A1 đến A21. 4.1.3 Cấu trúc của các hợp chất phân lập đƣợc từ cây Tống quán sủi Phần này trình bày chi tiết kết quả phân tích phổ xác định cấu trúc của 21 hợp chất được phân lập từ cây Tống quán sủi là taraxeryl axetat (A1), physcion (A2), 1-nonacosanol (A3), axit heptacosanoic (A4), quercetin (A5), -sitosterol-3-O-D-glucopyranozit (A6), quercitrin (A7), taraxerol (A8), 22-hydroxyhopan-3-on (A9), 2-hydroxydiploterol (A10), axit betulinic (A11), axit mangiferonic (A12), axit 24(E)-3-oxodammaran-20(21)-24-dien-27-oic (A13), 1,5-epoxy-1(3ʹ,4ʹ-dihydroxyphenyl-7-(4ʺ-hydroxyphenyl)heptan (A14), bis-(4-hydroxyphenyl)heptan-3-ol (A15), hirsutenon (A16), axit gallic (A17), quercetin-3-O--D-galactopyranozit (A18), betulin (A19), taraxeron (A20), -sitosterol (A21). ♦ A1 (Taraxeryl axetat): Tinh thể hình que màu trắng, đ.n.c. 302-304 oC, Rf = 0,46 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 468 (M+·, C32H52O2, 4,4), 344 (23,6), 329 (14,3), 269 (17,7), 218 (21,9), 204 (100), 69 (60,2). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,82 (3H, s, 17-CH3), 0,86 (3H, s, 4-CH3), 0,88 (3H, s, 4-CH3), 0,90 (3H, s, 20-CH3), 0,91 (3H, s, 13-CH3), 0,95 (6H, s, 10-CH3, 20-CH3), 1,09 (3H, s, 8-CH3), 2,04 (3H, s, 3-OAc), 4,46 7 (1H, dd, J = 11,0 Hz, 5,0 Hz, H-3), 5,53 (1H, dd, J = 8,0 Hz, 3,0 Hz, H-15). 13C-NMR/DEPT (CDCl3): δ 15,5 (q, C-25), 16,6 (q, C-24), 17,5 (t, C-11), 18,7 (t, C-6), 21,3 (q, C-30), 23,5 (t, C-2), 25,9 (q, C-26), 27,9 (q, C-23), 28,8 (s, C-20), 29,8 (q, C-27), 29,9 (q, C-28), 33,1 (t, C-7), 33,4 (q, C-29), 33,7 (t, C-16), 35,1 (t, C-21), 35,8 (s, C-17), 36,7 (t, C-12), 37,4 (t, C-22), 37,6 (s, C-10), 37,7 (t, C-1), 37,7 (s, C-13), 37,9 (s, C-4), 39,0 (s, C-8), 41,3 (t, C-19), 48,8 (d, C-18), 49,2 (d, C-9), 55,7 (d, C-5), 81,0 (d, C-3), 116,9 (d, C-15), 158,0 (s, C-14), 170,9 (s)/ 21,3 (q) (3-OAc). ♦ A2 (Physcion): Tinh thể hình kim màu cam, đ.n.c. 200-202 oC, Rf = 0,54 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 15:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 284 (M+·, C16H12O5, 100), 283 (5,54), 255 (16,5), 128 (17,0). 1H-NMR (CDCl3): δ 2,45 (3H, s, 6-CH3), 3,94 (3H, s, 3-OCH3), 6,69 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-7), 7,08 (1H, br s, H-2), 7,37 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-5), 7,63 (1H, br s, H-4), 12,1 (1H, s, 1-OH), 12,3 (1H, s, 8-OH). 13CNMR/DEPT (CDCl3): δ 22,2 (q, C-15), 56,1 (q, 3-OCH3), 106,8 (d, C-2), 108,2 (d, C-4), 110,3 (s, C-13), 113,7 (s, C-7), 121,3 (d, C-12), 124,5 (d, C-5), 133,3 (s, C-14), 135,3 (s, C-11), 148,5 (s, C-6), 162,5 (s, C-8), 165,2 (s, C-1), 166,6 (s, C-3), 182,1 (s, C-10), 190,8 (s, C-9). ♦ A3 (1-Nonacosanol): Bột vô định hình màu trắng, đ.n.c. 67-69 oC, Rf = 0,5 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 364 (<1), 181 (3,36), 153 (7,38), 139 (11,4), 125 (21,8), 111 (36,7), 97 (61,8), 83 (100), 57 (85,7). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,88 (3H, t, J = 7,0 Hz, H3-29); 1,26 (50H, br s), 1,58 (4H, m) (H2-2→H2-28); 3,64 (2H, t, J = 6,5 Hz, H2-1). ♦ A4 (Axit heptacosanoic): Bột vô định hình màu trắng ngà, đ.n.c. 70-71 oC, Rf = 0,37 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 410 (M+·, C27H54O2, 2,9), 396 (12,2), 129 (26,7), 83 (31,5), 57 (100). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,88 (3H, t, J = 7,0 Hz, H3-27), 1,26 (46H, br s, H2-4→ H2-26), 1,62 (2H, quintet, J = 7,5 Hz, H2-3), 2,34 (2H, t, J = 7,5 Hz, H2-2). ♦ A5 (Quercetin): Tinh thể hình kim màu vàng, đ.n.c. 295-297 oC, Rf = 0,54 (TLC, silica gel, diclometan-axeton 2:1, v/v). ESI-MS: m/z 302,9 [M + H]+, m/z 301,0 [M ˗ H]˗, C15H10O7. 1H-NMR (CD3OD): δ 6,20 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-8), 6,40 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-6), 6,90 (1H, d, J = 8,5 Hz, H-5´), 7,64 (1H, dd, J = 8,5 Hz, 2,0 Hz, H-6ʹ), 7,75 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-2´). 13C-NMR/DEPT (CD3OD): δ 94,4 (d, C-8), 99,2 (d, C-6), 104,5 (s, C-10), 116,0 (d, C-2ʹ), 116,2 (d, C-5ʹ), 121,7 (s, C-6ʹ), 124,1 (s, C-1ʹ), 137,2 (s, C-3), 146,2 (s, C-3ʹ), 148,0 (s, C-2), 148,7 (s, C-4ʹ), 158,2 (s, C-9), 162,5 (s, C-5), 165,5 (s, C-7), 177,3 (s, C-4). ♦ A6 (β-Sitosterol 3-O-β-D-glucopyranozit): Bột vô định hình màu trắng, đ.n.c. 280-282 oC, Rf = 0,54 (TLC, silica gel, diclometan-axeton 1:3, v/v). ESI-MS: m/z 599,4 [M + Na]+, m/z 575,3 [M ˗ H]-, m/z 611,5 [M ˗ H + 8 2H2O]-, C35H60O6. 1H-NMR (CD3OD): δ 0,72 (3H, s, 10-CH3), 0,83 (3H, d, J = 6,8 Hz, 25-CH3), 0,85 (3H, d, J = 6,8 Hz, 25-CH3 ), 0,87 (3H, t, J = 7,4 Hz, 28-CH3), 0,94 (3H, d, J = 6,4 Hz, 20-CH3), 1,03 (3H, s, 13-CH3), 3,18 (1H, d, J = 8,5 Hz, H-6ʹa), 3,20 (2H, m, H-5ʹ, H-6ʹb), 3,60 (2H, m, H-3ʹ, H-4ʹ), 3,68 (1H, dd, J = 12,0 Hz, 5,0 Hz, H-3), 3,86 (1H, dd, J = 13,0 Hz, 2,0 Hz, H-2ʹ), 4,39 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-1ʹ), 5,37 (1H, br d, J = 5,4 Hz, H-6). ♦ A7 (Quercitrin, quercetin-3-O--L-rhamnopyranozit): Tinh thể hình que màu vàng, đ.n.c. 180-182 oC, Rf = 0,57 (TLC, silica gel, diclometan-axeton 1:3, v/v). EI-MS: m/z 302 (M+·, C21H20O11, 100 [M ˗ 146]+), 286 (23,0), 229 (13,4), 137 (26,6), 69 (41,0). 1H-NMR (CD3OD): δ 0,96 (3H, d, J = 6,0 Hz, 5ʺ-CH3), 3,33 (1H, m, H-5ʺ), 3,34 (1H, m, H-4ʺ), 3,77 (1H, dd, J = 8,0 Hz, 3,5 Hz, H-3ʺ), 4,24 (1H, m, H-2ʺ), 5,37 (1H, d, J = 1,0 Hz, H-1ʺ), 6,22 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-8), 6,39 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-6), 6,93 (1H, d, J = 8,5 Hz, H-5ʹ), 7,32 (1H, dd, J = 8,5 Hz, 2,0 Hz, H-6ʹ), 7,36 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-2ʹ). 13C-NMR/DEPT (CD3OD): δ 17,6 (q, C-6ʺ), 71,9 (d, C-5ʺ), 72,0 (d, C-3ʺ), 72,1 (d, C-2ʺ), 73,3 (d, C-4ʺ), 94,7 (d, C-8), 99,8 (d, C-6), 103,6 (d, C-1ʺ), 105,9 (s, C-10), 116,4 (d, C-2ʹ), 117,0 (d, C-5´), 122,9 (s, C-6ʹ), 123,0 (s, C-1ʹ), 136,3 (s, C-3), 146,4 (s, C-3ʹ), 149,8 (s, C-4ʹ), 158,5 (s, C-2), 159,3 (s, C-9), 163,2 (s, C-5), 165,8 (s, C-7), 179,6 (s, C-4). ♦ A8 (Taraxerol): Tinh thể hình que màu trắng, đ.n.c. 282-283 oC, Rf = 0,63 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 7:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 426 (M+·, C30H50O, 11,9), 411 (7,30), 302 (31,6), 287 (28,7), 218 (34,7), 204 (88,1), 189 (26,6). 1H-NMR (CDCl3): 0,80 (3H, s, 4-CH3), 0,82 (3H, s, 17-CH3), 0,91 (6H, s, 13-CH3, 20-CH3), 0,93 (3H, s, 4-CH3), 0,95 (3H, s, 20-CH3), 0,98 (3H, s, 10-CH3), 1,09 (3H, s, 8-CH3), 3,19 (1H, dd, J = 11 Hz, 3,5 Hz, H-3), 5,53 (1H, dd, J = 8,5 Hz, 3,0 Hz, H-15). 13C-NMR/DEPT (CDCl3): δ 15,4 (q, C-24), 15,5 (q, C-25), 17,5 (t, C-11), 18,8 (t, C-6), 21,3 (q, C-30), 25,9 (q, C-27), 27,2 (t, C-2), 28,0 (q, C-23), 28,8 (s, C-20), 29,8 (q, C-26), 29,9 (q, C-28), 33,1 (t, C-7), 33,4 (q, C-29), 33,7 (t, C-16), 35,2 (t, C-21), 35,8 (s, C-17), 36,7 (t, C-12), 37,6 (s, C-10), 37,7 (t, C-22), 37,8 (t, C-1), 38,0 (s, C-13), 38,8 (s, C-4), 39,0 (s, C-8), 41,4 (t, C-19), 48,8 (d, C-18), 49,3 (d, C-9), 55,6 (d, C-5), 79,1 (d, C-3), 116,9 (d, C-15), 158,1 (s, C-14). ♦ A9 (22-Hydroxyhopan-3-on): Tinh thể hình que màu trắng, đ.n.c. 240-242 oC, Rf = 0,44 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 7:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 442 (M+·, C30H50O2, 0,6), 384 (3,36), 424 (1,1), 207 (12,6), 205 (12,4), 189 (38,0), 149 (77,3), 59 (100). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,77 (3H, s, 18-CH3), 0,93 (3H, s, 10-CH3), 0,96 (3H, s, 14-CH3), 1,0 (3H, s, 8-CH3), 1,02 (3H, s, 4-CH3), 1,07 (3H, s, 4-CH3), 1,18 (3H, s, 22-CH3), 1,21 (3H, s, 22-CH3), 2,37 (1H, ddd, J = 16,5 Hz, 7,5 Hz, 4,5 Hz, H-2a), 2,48 (1H, ddd, J = 16,5 Hz, 8,0 Hz, 7,5 Hz, H-2b). 13C-NMR/DEPT (CDCl3): δ 15,7 (q, C-25), 16,2 (q, C-28), 16,5 (q, C-26), 16,9 (q, C-27), 19,8 (t, C-6), 9 21,1 (q, C-24), 21,6 (t, C-11), 21,9 (t, C-16), 24,1 (t, C-12), 26,6 (q, C-23), 26,6 (t, C-20), 28,8 (q, C-29), 30,9 (q, C-30), 32,6 (t, C-7), 34,2 (t, C-2), 34,4 (t, C-15), 36,9 (s, C-10), 39,6 (t, C-1), 41,3 (t, C-19), 41,7 (s, C-8), 41,9 (s, C-14), 44,1 (s, C-18), 47,4 (s, C-4), 49,7 (d, C-9), 50,1 (d, C-13), 51,1 (d, C-21), 53,9 (d, C-17), 54,9 (d, C-5), 73,9 (s, C-22), 218,1 (s, C-3). ♦ A10 (2-Hydroxydiploterol): Tinh thể hình phiến màu trắng, đ.n.c. 254-256 oC, []25D +29,8 (c 0,1, CHCl3), Rf = 0,36 (TLC, silica gel, n- hexan-etyl axetat 4:1, v/v). IR (film): νmax cm-1 3323, 2940, 1458, 1375, 1158, 1036. EI-MS: m/z 444 (%) (M+·, C30H52O2, 0,6), 426 (1,8), 207 (49,4), 189 (84,1), 149 (61,6), 59 (100). HR-ESI-MS: m/z 467,3862 (tính được: m/z 467,3859, C30H52O2Na). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,69 (1H, t, J = 12,0 Hz, H-1a), 0,71 (1H, d, J = 11,3 Hz, H-5), 0,76 (3H, s, 18-CH3), 0,84 (3H, s, 4-CH3), 0,86 (3H, s, 10-CH3), 0,92 (3H, s, 4-CH3), 0,94 (1H, m, H-19a), 0,95 (3H, s, 8-CH3), 0,96 (3H, s, 14-CH3), 1,08 (1H, t, J = 12,0 Hz, H-3b), 1,18 (3H, s, 22-CH3), 1,20 (3H, s, 22-CH3), 1,23 (1H, m, H-7a), 1,24 (1H, m, H-15a), 1,30 (1H, br s, H-13), 1,33 (1H, m, H-6a), 1,38 (1H, m, H-9), 1,38 (1H, m, H-11a), 1,41 (1H, m, H-15b), 1,43 (1H, m, H-12a), 1,45 (1H, m, H-17), 1,47 (1H, m, H-7b), 1,49 (1H, m, H-12b), 1,49 (1H, m, H-20a), 1,53 (1H, m, H-19b), 1,54 (1H, m, H-6b), 1,58 (1H, m, H-16a), 1,59 (1H, m, H-11b), 1,75 (1H, m, H-3a), 1,77 (1H, m, H-20b), 1,93 (1H, m, H-16b), 2,05 (1H, br d, J = 12,0 Hz, H-1b), 2,22 (1H, m, H-21), 3,86 (1H, tt, J = 11,5 Hz, 4,0 Hz, H-2). 13C-NMR/DEPT (CDCl3): δ 16,1 (q, C-28), 16,7 (q, C-25), 16,9 (q, C-26), 16,98 (q, C-27), 18,4 (t, C-6), 21,0 (t, C-11), 21,8 (t, C-16), 22,4 (q, C-23), 24,0 (t, C-12), 26,6 (t, C-20), 28,6 (q, C-29), 30,6 (q, C-30), 33,1 (t, C-7), 33,4 (q, C-24), 34,3 (t, C-15), 34,9 (s, C-4), 39,1 (s, C-10), 41,2 (t, C-19), 41,2 (s, C-14), 41,9 (s, C-8), 44,1 (s, C-18), 49,2 (t, C-1), 49,9 (d, C-9), 50,3 (d, C-13), 50,9 (t, C-3), 51,0 (d, C-21), 53,9 (d, C-17), 55,5 (d, C-5), 65,2 (d, C-2), 73,9 (s, C-22). ♦ A11 (Axit betulinic): Bột vô định hình màu trắng, đ.n.c. 270-272 oC, Rf = 0,35 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 456 (M+·, C30H48O3, 7,9), 438 (10,5), 207 (20,7), 189 (56,3), 55 (100). 1H-NMR (CDCl3):  0,76 (3H, s, 4-CH3), 0,83 (3H, s, 10-CH3), 0,95 (3H, s, 14-CH3), 0,96 (3H, s, 4-CH3), 0,98 (3H, s, 8-CH3), 1,71 (3H, s, 20-CH3), 3,15 (1H, dd, J = 11,0 Hz, 8,5 Hz, H-3), 4,55 (1H, s, H-29a), 4,68 (1H, s, H-29b). 10 ♦ A12 (Axit mangiferonic, Axit 3-oxocycloart-24(E)-en-26-oic): Tinh thể hình đa giác màu trắng, đ.n.c. 180-182 oC, Rf = 0,50 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). EI-MS: m/z (%) 454 (M+·, C30H46O3, 21,8), 439 (5,9), 421 (5,9), 316 (21,0), 236 (7,6), 175 (24,4), 95 (94,9). 1H-NMR (CDCl3): δ 0,57 (1H, d, J = 4,0 Hz, H-19a), 0,79 (1H, d, J = 4,0 Hz, H-19b), 0,91 (3H, s, 14-CH3), 0,92 (3H, d, J = 7,0 Hz, 20-CH3), 0,95 (1H, dd, J = 13,0 Hz, 2,0 Hz, H-6a), 1,0 (3H, s, 13-CH3), 1,05 (3H, s, 4-CH3), 1,09 (3H, s, 4-CH3), 1,1 (1H, m, H-22a), 1,17 (1H, m, H-7b), 1,17 (1H, m, H-11a), 1,18 (1H, m, H-22a), 1,31 (1H, m, H-16a), 1,31 (2H, m, H2-15), 1,36 (1H, m, H-7a), 1,44 (1H, m, H-20), 1,56 (1H, m, H-1a), 1,57 (1H, m, H-6b), 1,59 (1H, m, H-22b), 1,59 (1H, m, H-8), 1,6 (1H, m, H-17), 1,66 (2H, dd, J = 8,5 Hz, 7,0 Hz, H2-12), 1,72 (1H, dd, J = 12,5 Hz, 4,5 Hz, H-5), 1,85 (3H, s, 25-CH3), 1,87 (1H, dd, J = 10,0 Hz, 4,0 Hz, H-1b), 1,92 (1H, m, H-16b), 2,05 (1H, m, H-11b), 2,13 (1H, m, H-23a), 2,26 (1H, m, H-23b), 2,30 (2H, ddd, J = 14,0 Hz, 4,5 Hz, 2,5 Hz, H-2a), 2,70 (1H, ddd, J = 14,0 Hz, 13,0 Hz, 5,0 Hz, H-2b), 6,89 (1H, t, J = 6,5 Hz, H-24). 13C-NMR/DEPT (CDCl3): δ 12,0 (q, C-27), 18,1 (q, C-18), 18,1 (q, C-21), 19,3 (q, C-30), 20,8 (q, C-29), 21,1 (s, C-9), 21,5 (t, C-6), 22,2 (q, C-28), 25,8 (t, C-7), 25,9 (t, C-23), 26,0 (s, C-10), 26,7 (t, C-11), 28,2 (t, C-16), 29,5 (t, C-19), 32,8 (t, C-12), 33,4 (t, C-1), 34,8 (t, C-22), 35,6 (t, C-15), 35,8 (d, C-20), 37,5 (t, C-2), 45,4 (s, C-13), 47,9 (d, C-8), 48,4 (d, C-5), 48,8 (s, C-14), 50,2 (s, C-4), 52,2 (d, C-17), 126,6 (d, C-25), 145,6 (s, C-24), 173,0 (s, C-26), 216,6 (s, C-3). ♦ A13 (Axit 24(E)-3-oxodammara-20(21),24-dien-27-oic): Tinh thể hình đa giác màu trắng, đ.n.c. 145-146 oC, []26D= +37,9 (c = 0,09, CHCl3), Rf = 0,48 (TLC, silica gel, n-hexan-etyl axetat 4:1, v/v). IR: νmax cm˗1 2948, 2867, 1703, 1641, 1454, 1383, 1283, 1079. ESI-MS: m/z 453,5 [M ˗ H]- (C30H45O3). HR-ESI-MS: m/z 477,33377 [M + Na]+ (tính được m/z 477, 33392 C30H45O3Na). HR-APCI-MS: m/z 455,35129 [M + H]+ (tính được m/z 455,35197, C30H47O3). 1H-NMR (CDCl3): 0,9 (3H, s, 14-CH3), 0,97 (3H, s, 10-CH3), 1,04 (3H, s, 13-CH3), 1,06 (3H, s, 4-CH3), 1,11 (3H, s, 4-CH3), 1,11 (1H, m, H-12a), 1,16 (1H, ddd, J = 11,7 Hz, 9,5 Hz, 2,1 Hz, H15a), 1,29 (1H, dd, J = 12,8 Hz, 4,4 Hz, H-11a), 1,37 (1H, m, H-7a), 1,42 (2H, m, H-5, H-16a), 1,45 (1H, m, H-9), 1,47 (1H, m, H-1a), 1,49 (1H, m, H-6a), 1,54 (1H, m, H-11b), 1,59 (1H, m, H-6b), 1,62 (2H, s, H-12b, H-15b), 1,64 (1H, m, H-7a), 1,70 (1H, ddd, J = 12,0 Hz, 11,5 Hz, 3,5 Hz, H-13), 1,87 (3H, s, 25-CH3), 1,95 (2H, m, H-1a, H-16b), 2,12 (2H, m, H2-22), [...]... bản Y học, tr 1234 2 Trịnh Đình Chính (1995), Nghiên cứu thành phần hoá học của một số cây họ Gừng (Zingiberaceae) ở Việt Nam”, Luận án Phó Tiến sĩ Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I 3 Trịnh Đình Chính, Hồng Triệu Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh (2007), “Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây Gừng dại ở tỉnh Kon tum”, Tạp chí Dược liệu tập 12, số 3 + 4, tr 89-91 4 Nguyễn Thế Dũng, Phạm Khắc... officinarum Hance ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, tr 308 13 Lê Huyền Trâm (2007), Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài Alpinia (Zingiberaceae) Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Tiếng Anh 14 Ageta H., Shiojima K., Suzuki H., Nakamura S (1993), “NMR Spectra of Triterpenoids... Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, tr 52-57 11 Đỗ Tất Lợi (2001), Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 12 Phan Tống Sơn, Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Thị Hồng (1993), Thành phần chính của tinh dầu thân rễ loài Alpinia officinarum Hance ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ hai, Hà... Kim Nhung, Phạm Minh Diệp (2006), “Khảo sát thành phần hóa học của thân rễ cây Gừng gió”, Tạp chí Dược liệu tập 11, số 3, tr 120-124 5 Lê Thị Anh Đào, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thu Hương (2005), Một số thành phần hoá học trong cây gừng Zingiber eberhardtii Gagnep ở Yên Tử - Quảng Ninh”, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ 3, tr 276-280... Lê Anh Tuấn, Chu Thị Lộc (2000), Thành phần hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu hạt quả của cây Riềng Bắc Bộ (Alpinia tonkinensis Gagnep.)”, Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học lần thứ hai-Ngành Hoá học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 168-172 10 Văn Ngọc Hướng, Đỗ Thị Thanh Thuý, Phạm Thế Chính (2006), “Phân lập xác định cấu trúc một số thành phần từ củ gừng gió (Zingiber zerumbet... họ Betulaceae, - Taraxeryl axetat, taraxeron 1-O-(24-tetracosanoyl)glyxerol là các chất lần đầu tiên được phân lập từ chi Betula 4 Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I Theilade) + Đã phân tích GC-MS nhận dạng được các thành phần dễ bay hơi có trong thân rễ của cây Gừng môi tím đốm chủ yếu là các sesquitecpenoit với  -bisabolen là thành. .. tôi Thành phần hoá học của các hợp chất trong tinh dầu thân rễ cây Riềng Maclurei bao gồm các monotecpenoit (36,72% phần chiết MH) với geraniol là thành phần chính (50,38%), các sesquitecpenoit chiếm 5,71 % phần chiết MH Axit palmitic (2,07%) các metyl este của các axit béo mạch dài (5,85%) là các thành phần khác đã được xác định b Phân tách phần chiết n-hexan từ thân rễ cây Riềng maclurei: Phần. .. Pseudomonas aeruginosa mới KẾT LUẬN 1 Đã xây dựng được quy trình phù hợp để điều chế các phần chiết từ các mẫu của các loài cây được nghiên cứu trong luận án phân tách sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết từ các phần chiết 2 Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D Don) phân lập được 21 hợp chất Lá bao gồm 18 hợp chất với 7 tritecpenoit, 3 flavonoit,... Hương, Vũ Lê Thu Hoài (2007), Một số thành phần hóa học hoạt tính sinh học của củ gừng gió chùa Hương30 Hà Tây (Zingiber purpureum Rosc)”, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội số 4, tr 95-100 7 Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn (2004), “Phytochemical investigation of Alpinia globosa (Lour.) Horaninov, Zingiberaceae , Tạp chí Hóa học tập 42 (3), tr 376-378 8 Phạm Hoàng Hộ (2000), Cây cỏ Việt nam, Nhà xuất bản... 1-O-[(26-feruloyloxyhexacosanoyl)]glyxerol 1-O-(28-hydroxyoctacosanoyl)glyxerol là các chất cho đến nay chưa được phát hiện trong họ Zingiberaceae 29 5 Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hoá học của cây Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.) + Đã phân tích GC-MS phần chiết n-hexan từ thân rễ Riềng maclurei nhận dạng được 14 hợp chất, chiếm 77,35% phần chiết này; trong số đó, các monotecpenoit chiếm 36,72% phần chiết . 1 Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae Trương Thị Tố Chinh Trường Đại học Khoa học Tự. CỦA LUẬN ÁN Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học, nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các loài Alnus và Betula (Betulaceae) 1.2 Thực vật học, nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae, Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae, Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae

Từ khóa liên quan