Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp)

20 762 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:32

Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp) Ngô Thị Quỳnh Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30 Ngƣời hƣớng dẫn: GS. TS. Đỗ Ngọc Liên Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Giới thiệu quy trình chiết, tách các phân đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành của cây Sắn thuyền qua các dung môi hữu cơ. Phân lập một số hợp chất bằng sắc ký bản mỏng, định tính định lƣợng một số hợp chất tự nhiên từ lá, vỏ cành của cây Sắn thuyền. Thiết kế các hình chuột béo phì thực nghiệm, chuột đái tháo đƣờng type 2. Đánh giá tác dụng của một số đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành cây Sắn thuyền đến trọng lƣợng, một số chỉ số hóa sinh của chuột béo phì, chuột đái tháo đƣờng thực nghiệm phỏng type 2 . Keywords: Sinh học; Cây sắn thuyền; Dịch chiết; Hạ đƣờng huyết; Mỡ máu Content ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Theo tổ chức Y tế thế giới(WHO) béo phì là tình trạng tích luỹ mỡ quá mức không bình thƣờng tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức rối loạn trao đổi chất, tim mạch… ảnh hƣởng tới sức khoẻ. Tổ chức Quốc tế theo dõi bệnh béo phì (International Obesity Tast Force- IOTF) cho biết bệnh béo phì các bệnh liên quan đang tăng lên với tốc độ báo động. Bên cạnh các thuốc có nguồn gốc tổng hợp, các thuốc có nguồn gốc thảo dƣợc cũng đang đƣợc quan tâm phát triển. Sắn thuyền (Syzygium resinosum Gagnep) là một cây thuốc trong các bài thuốc dân gian với nhiều công dụng.Cho đến nay chƣa có tài liệu nào nghiên cứu về khả năng chống béo phì ĐTĐ của các dịch chiết cây sắn thuyền. Chính vì những lý do đó, chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) » Chương 2. Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.1.1. Mẫu thực vật - Lá vỏ cành sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) đã đƣợc định tên khoa học bởi TS. Võ Văn Chi, Trƣờng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.[7] 2.1.2. Mẫu động vật - Chuột nhắt trắng chủng Swiss (16 ±1,2g) thức ăn tiêu chuẩn đƣợc mua tại Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ƣơng. - Thức ăn giàu lipid đƣợc trộn từ nhiều thành phần khác nhau nhƣ: ngô, đậu tƣơng, sữa bột nguyên kem, lạc, lòng đỏ trứng… 2.2. Hoá chất dụng cụ thí nghiệm 2.3.1 Xử lý mẫu vỏ cây Sắn thuyền đƣợc thu hái, rửa sạch sau đó thái mỏng sấy khô ở 1100 C trong 15 phút diệt men. Sau sấy ở nhiệt độ 600- 650 C đến khi giòn nghiền nhỏ rồi tiến hành ngâm với kiệt với ethanol 700 ở nhiệt độ phòng đến khi nhạt màu. Hỗn hợp này đƣợc lọc qua giấy lọc Whatman No1(Whatman International Ltd., England). Dịch chiết ethanol đƣợc cất loại dung môi dƣới áp suất giảm thu đƣợc cao ethanol, sau đó đƣợc chiết lần lƣợt qua các dung môi có độ phân cực tăng dần(n hexan, chloroform, ethylacetat.). Các dịch chiết làm khan bằng Na2SO4, rồi cất kiệt dung môi dƣới áp suất giảm. 2.3.2. Khảo sát sơ bộ thành phần hoá học của lá, vỏ cành sắn thuyền 2.3.2.1. Định tính một số hợp chất tự nhiên trong lá, vỏ cành sắn thuyền 2.3.2.1.1. Định tính flavonoids Mẫu thử đƣợc pha trong Ethanol với một lƣợng thích hợp, thêm vài giọt HCl đặc. - Phản ứng Shinoda - Phản ứng với acid sunfuric - Phản ứng định tính catechin 2.3.2.1.2. Định tính tannins Mẫu thử cũng đƣợc pha nhƣ trên làm các phản ứng: - Phản ứng với vanilin - Phản ứng với gelatin/NaCl - Phản ứng với acetate chì 2.3.2.1.3. Định tính các polyphenols khác - Phản ứng với dung dịch kiềm - Phản ứng với FeCl3 2.3.2.1.4. Định tính glycoside Phản ứng Keller-Killian: 2.3.2.1.5. Định tính alkaloid Mẫu thử đƣợc pha trong dung dịch acid acetic 2% với một lƣợng thích hợp để làm các phản ứng. - Phản ứng với thuốc thử Bouchardat - Phản ứng với thuốc thử Vans-Mayer - Phản ứng với thuốc thử Dragendroffỏ. 2.3.2.1.6. Định tính cumarin 2.3.2.1.7. Định tính saponin 2.3.2.2.Định lượng hợp chất phenolics tổng số theo phương pháp Folin - Ciocalteau[40] 2.3.2.3. Phân tích thành phần các hợp chất tự nhiên bằng sắc ký lớp mỏng 2.3.3. Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết chống béo phì của các phân đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành sắn thuyền 2.3.3.1.Thử độc tính theo đường uống, xác định LD50 [32] Xác định LD50 của dịch chiết lá, vỏ cành sắn thuyền theo đƣờng uống là xác định liều gây chết 50% số chuột thí nghiệm. 2.3.3.2. Nghiên cứu tác dụng chống béo phì của các phân đoạn dịch chiết 2.3.3.2.1. hình chuột béo phì thực nghiệm Chuột nhắt trắng chủng Swiss (khối lƣợng ban đầu là 18– 20g) đƣợc chia làm nhiều lô, mỗi lô gồm khoảng từ 7 – 9 con. Sau 4 tuần nuôi, tiến hành cân đo trọng lƣợng xét nghiệm một số chỉ số hoá sinh nhƣ: glucose máu, lipid máu gồm Cholesterol toàn phần, triglycerid, HDL, LDL để xác định mức độ khác nhau của các lô theo hai chế độ ăn.[41] 2.3.3.2.2. Ảnh hưởng của các phân đoạn dịch chiết đến một số chỉ số hoá sinh trên mô hình chuột béo phì thực nghiệm. Chuột sau khi nuôi bằng hình gây béo phì thực nghiệm, chúng tôi tiến hành làm thí nghiệm tiếp. Chuột béo phì đƣợc chia làm 6 lô, mỗi lô gồm khoảng 7 – 9 con, cao của các phân đoạn dịch chiết từ thịt lá, vỏ cành sắn thuyền đƣợc hòa vào nƣớc cất rồi cho chuột uống hàng ngày vào buổi sáng:  Lô1: Chuột bình thƣờng, chỉ cho uống nƣớc muối sinh lý NaCl0,9% (lô đối chứng âm)  Lô 2: chuột béo phì không điều trị, chỉ cho uống nƣớc muối sinh lý 0,9% NaCl,(lô đối chứng dƣơng)  Lô 3: chuột béo phì cho uống Metformin (Merk) - một loại thuốc chữa béo phì, tiểu đƣờng type 2 hiện đang bán trên thị trƣờng với liều 500mg/kg thể trọng [3].  Lô 4: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn ethanol lá(2000mg/kg)  Lô 5: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn chloroform lá (2000mg/kg)  Lô 6: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn ethyaxetat lá (2000mg/kg)  Lô 7: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn ethanol vỏ (2000mg/kg)  Lô 8: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn chloroform vỏ (2000mg/kg)  Lô 9: chuột béo phì cho uống cao phân đoạn ethyaxetat vỏ (2000mg/kg) Thời gian điều trị chuột là 21ngày.Sau 21 ngày cho uống các phân đoạn dịch chiết, chúng tôi tiến hành xác định trọng lƣợng lấy máu chuột để phân tích một số chỉ số hoá sinh: Cholesterol, Triglycerid, HDL, LDL glucose. 2.3.3.3. Phương pháp gây rối loạn trao đổi glucose máu của chuột béo phì thực nghiệm bằng STZ liều thấp. Chuột đƣợc nuôi bằng hình béo phì thực nghiệm. Trƣớc khi thí nghiệm cho chuột nhịn đói 16h, tiêm màng bụng streptozotocin gây rối loạn trao đổi glucose máu của chuột béo phì thực nghiệm nhằm tạo hình ĐTĐ type 2 phát triển từ béo phì. Sau đó chuột đƣợc tiếp nhận thức ăn bình thƣờng. Sau một thời gian khoảng vài ngày tiến hành phân lô để nghiên cứu khả năng hạ đƣờng huyết của các phân đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành sắn thuyền [52, 55]. 1. Chuột ĐTĐ tpye 2 không điều trị cho uống nƣớc cất 2. Chuột ĐTĐ tpye 2 điều trị bằng Metformin (500mg/kg) 3. Chuột ĐTĐ tpye 2 điều trị bằng phân đoạn ethanol (2000mg/kg) 4. Chuột ĐTĐ tpye 2 điều trị bằng Chlorofrom (2000mg/kg) 5. Chuột ĐTĐ tpye 2 điều trị bằng phân đoạn ethylaxetat(2000mg/kg) Sau khi cho chuột uống các phân đoạn dịch chiết thì tiến hành đo nồng độ glucose máu của chuột tại các thời điểm 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ 10 giờ. Sau đó tiếp tục điều trị cho chuột trong 21ngày. 2.3.5. Tiến hành thí nghiệm Trong quá trình thí nghiệm, các lô chuột đều đƣợc nuôi dƣỡng trong điều kiện phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang. 2.3.6. Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm Cho chuột nhịn ăn trƣớc 24 giờ khi lấy mẫu. Giết chuột bằng cách cắt đầu nhanh để thu máu. Máu đƣợc xác định các chỉ số: Glucose Cholesterol, Triglycerid, HDLC, LDLC, GOT GPT. Đây là những chỉ số đáng tin cậy để đánh giá ảnh hƣởng của cao chiết phân đoạn lá vỏ cành săn thuyền. 2.3.7. Phương pháp xác định một số chỉ số hóa sinh trong máu chuột trước sau khi điều trị bằng bằng dịch chiết 2.3.7.1. Phương pháp định lượng glucose máu 2.3.7.2. Phương pháp định lượng Triglycerid 2.3.7.3. Phương pháp định lượng Cholesterol toàn phần trong huyết thanh 2.3.8. Xác suất thống kê toán học xử lí số liệu CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. Quy trình chiết, tách các phân đoạn từ lá vỏ cành sắn thuyền Qua những quy trình tách chiết trên, chúng tôi thu đƣợc các cao phân đoạn với hiệu suất tách nhƣ sau: Bảng 3.1. Hiệu suất tách chiết các phân đoạn từ lá vỏ cành sắn thuyền Phân đoạn Lá Vỏ Khối lƣợng (g) Hiệu suất chiết rút (% nguyên liệu khô) Khối lƣợng (g) Hiệu suất chiết rút (% nguyên liệu khô) Nguyên liệu 3000 3000 Cao cồn 633.9 21.13 389.54 12.98 Cao n – hexan 11.55 0.385 7.12 0.24 Cao cloroform 208.21 6.94 86.33 2.88 Cao etyl acetat 114.16 3.81 265.78 8.86 Kết quả này cho thấy trong lá vỏ cành sắn thuyền có chứa một lƣợng lớn các hợp chất tự nhiên. Phƣơng pháp tách chiết này giúp tách chiết các chất có độ phân cực từ thấp đến cao, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân lập các hợp chất sau này. 3.2. Định tính sơ bộ thành phần phần hóa học của dịch chiết Bảng 3.2.1.Kết quả thử định tính thành phần các hợp chất tự nhiên dịch chiết từ lá sắn thuyền Nhóm chất Phản ứng đặc trƣng Phân đoạn dịch chiếtsắn thuyền Ethanol n-hexan Cloroform Etylacetat Polyphenol Flavonoid Shinoda + - - + Diazo ++ - - + H2SO4 + - - + NaOH10% + - - + Cumarin NaOH10%+HCl đặc + - - + Tannin Vanilin- H2SO4 ++ + + +++ Gelatin/NaCl +++ + - - FeCl3 +++ + - + (CH3COO)2Pb +++ + - + Alkaloid Bouchardat + + - - Vans-Mayer ++ + - - Dragendorff + + - - Glucoside Keller-Killian + - - +++ Sapomin Phản ứng tạo bọt +++ + + ++ Bảng 3.2.2. Kết quả thử định tính thành phần các hợp chất tự nhiên dịch chiết từ vỏ cành sắn thuyền Nhóm chất Phản ứng đặc trƣng Phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền Ethanol n-hexan Cloroform Etylacetat Polyphenol Flavonoid Shinoda ++ - - + Diazo + - - + H2SO4 + - - + NaOH10% ++ - - ++ Cumarin NaOH10%+HCl đặc ++ - - + Tannin Vanilin- H2SO4 +++ - - +++ Gelatin/NaCl + + - - FeCl3 ++ + + +++ (CH3COO)2Pb ++ - - + Alkaloid Bouchardat + + - - Vans-Mayer ++ + - - Dragendorff ++ + - - Glucoside Keller-Killian ++ - - +++ Sapomin Phản ứng tạo bọt +++ + + +++ Từ kết quả của bảng trên, cho thấy các thành phần của vỏ cành sắn thuyền gồm: Flavonoid, cumarin, tannin, alkaloid, glucosid sapomin.Tuy nhiên, hàm lƣợng alkaloid rất ít (chỉ thấy xuất hiện trong phân đoạn ethanol n- hexan), flavonid glucosid lại tập chung chủ yếu trong phân đoạn ethylacetat có độ phân cực trung bình. 3.3. Định lượng polyphenol tổng số trong các phân đoạn dịch chiết Bảng3.3 Hàm lượng polyphenol tổng số trong các phân đoạn dịch chiết từ lá vỏ cành sắn thuyền Phân đoạn Lá Vỏ Hàm lƣợng polyphenol tổng số/1g cao phân đoạn Tỉ lệ % Hàm lƣợng polyphenol tổng số/1g cao phân đoạn Tỉ lệ % tính theo cao khô Cao cồn 227,18 2,272 184,37 1,844 Cao n – hexan 82,13 0,082 21,15 0,021 Cao cloroform 110,13 0,1101 121,25 1,212 Cao etyl acetat 307,86 3,77 506,34 5,063 Kết quả xác định hàm lƣợng polyphenol tổng số thể hiện qua bảng 3.3.1,3.3.2 hình 3.3.1, 3.3.2 cho thấy rằng: Trong cao phân đoạn etylacetat, hàm lƣợng các chất polyphenol là cao nhất( ở lá là 3,7%, ở vỏ cành là 5,063% lƣợng cao), trong khi đó hàm lƣợng polyphenol tổng số của các phân đoạn cao cồn, n-hexan, chlroform tƣơng ứng là 2,272%, 0,082%, 0,1101% (ở lá) 1,844%, 0,021%, 1,12% (trong vỏ cành) 3.5. Kết quả thử độc tính cấp (LD50) theo đường uống Qua 72 giờ theo dõi thì với các liều 5000. 6000. 7000 8000 mg/kg thể trọng không có chuột bị chết. Liều cao nhất 8000mg/kg thể trọng (liều tối đa cho phép) cũng không có chuột bị chết. Vì vậy, chúng tôi chƣa tính đƣợc LD50 theo đƣờng uống. Điều này cũng cho thấy dịch chiết ethanol,chloroform etylacetat của vỏ cành sắn thuyền đƣợc sử dụng theo đƣờng uống là không gây độc cho chuột. 3.6. Kết quả tạo hình chuột béo phì thực nghiệm 3.6.1. Khối lượng chuột trung bình của các lô chuột thí nghiệm Chuột đƣợc lựa chọn là chuột nhắt trắng chủng Swiss do Viện vệ sinh dịch tễ trung ƣơng cung cấp có khối lƣợng từ 18 – 20 g/con, đƣợc phân lô ngẫu nhiên. mỗi lô 6 con. Lô 1 đƣợc nuôi với chế độ ăn bình thƣờng bằng thức ăn chuẩn do Viện vệ sinh dịch tễ cung cấp còn các lô còn lại đƣợc nuôi bằng chế độ thức ăn giàu chất béo Cholesterol nhƣ đã trình bày trong phƣơng pháp nghiên cứu. Sau 38 ngày nuôi chúng tôi tiến hành xác định khối lƣợng trung bình của các lô chuột thí ngiệm thu đƣợc kết quả nhƣ sau: Bảng 3.6.1. Khối lƣợng trung bình của các lô chuột ban đầu sau 38 ngày nuôi theo hình gây béo thực nghiệm Lô chuột Ngày bắt đầu (g) Sau 38 ngày (g) Khối lƣợng tăng (%) % tăng so với đối chứng Lô nuôi thƣờng 18,8 ± 1,3 31,5 ± 1,2  6,.6 %  42,9 % Lô nuôi béo 19,0 ± 1,2 45,0 ± 1,3  136,8 % Từ bảng 3.6.1 cho thấy chuột nuôi theo chế độ giàu lipid có độ tăng trọng cao hơn nhiều so với chuột nuôi bằng thức ăn chuẩn (của Viện VSDTTW).Cụ thể ở lô nuôi bằng thức ăn chuẩn trọng lƣợng của chuột tăng từ 18,8 lên 31,5 gam (tăng 67,6%) trong khi đó các lô nuôi bằng thức ăn với hàm lƣợng lipid cao thì trọng lƣợng các con chuột đều tăng mạnh hơn so với ngày đầu thí nghiệm là 26,0 g (tăng 136,8 %). Nhƣ vậy, chuột nuôi với chế độ ăn béo có khối lƣợng có thể lớn hơn chuột nuôi thƣờng là 13.5 g tƣơng đƣơng tăng 42,9 % so với chuột ăn thức ăn chuẩn cùng thời điểm (mức ý nghĩa 0,001). Nhƣ vậy, có thể kết luận chuột đƣợc nuôi với bằng thức ăn giàu lipid đã béo phì về khối lƣợng. Kết quả này phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên chuột của các tác giả trong nƣớc ngoài nƣớc. 3.6.2 Một số chỉ số hóa sinh của các lô chuột sau 38 ngày nuôi Bảng 3.6.2 Một số chỉ số hóa sinh của các lô chuột sau 38 ngày nuôi Chỉ số(mmol/l) Lô nuôi thƣờng Lô nuôi béo Tỉ lệ thay đổi (%) Cholesterol 4,21  0,035 6,82  0,054  65,53% Triglycerid 1,24  0,021 2,50 0,015  101,61 % HDLC 1,80  0,019 1,01  0,014  43,89 % LDLC 2,3  0,025 4,35 0,39 89,13 % Glucose 5,32  0,21 7,51  0,24  41,17 % (p < 0,05) Kết quả trên cho thấy ở các lô chuột ăn thức ăn có hàm lƣợng dinh dƣỡng lipid cao đều có chỉ số lipid máu cao hơn hẳn lô chuột ăn thức ăn bình thƣờng. Cụ thể là nồng độ cholestron máu tăng 65,53 %. triglycerid máu tăng 101,61 %. HDLC giảm 43,89 %. LDLC tăng 89,13 % đặc biệt glucose máu tăng 41,17 %. 3.7. Tác dụng của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên chuột béo phì thực nghiệm 3.7.1. Tác dụng của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên khối lượng cơ thể chuột Với kết quả xây dựng thành công hình gây béo phì rối loạn trao đổi lipid-glucid ở chuột, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu tác dụng của các cao phân đoạn dịch chiết từ lá vỏ cành sắn thuyền đến trọng lƣợng một số chỉ số hoá sinh ở chuột bằng cách cho chuột uống cao các phân đoạn dịch chiết với liều 2000mg/kg thể trọng vào buổi sáng, chiều hàng ngày. Quá trình điều trị đựơc thực hiện trong vòng 21 ngày trong thời gian này chuột béo phì chuột bình thƣờng đều đƣợc cung cấp thức ăn chuẩn nƣớc uống bình thƣờng. Bảng 3.7.1.1. Khối lượng chuột trước sau 21 ngày điều trị bằng các phân đoạn dịch chiếtsắn thuyền Lô chuột Trƣớc khi ĐT Sau 21 ngày % thay đổi Lô chuột thƣờng không ĐT 31,5 ± 1,3 35,3 ± 2,1  12,06 Lô béo phì không ĐT 44,1 ± 1,1 53,2 ± 2,5  20,63 Lô béo + cao EtOH 45,1 ± 1,7 41,9 ± 1,3  7,10 Lô béo + cao CHCL3 45,8 ± 1,2 44,7 ± 1,0  2,40 Lô béo + cao EtOAc 46,3 ± 0,9 42,12 ± 0,8  9,02 Lô béo + Met 46,7 ± 0,5 42,5 ± 0,7  8,99 Sau 21 ngày điều trị ta thấy lô đối chứng lô béo phì không điều trị chỉ cho uống nƣớc không cho uống dịch chiết thì trọng lƣợng cơ thể vẫn tiếp tục tăng đặc biệt là lô béo phì tăng 20,63%. Từ kết quả thu đƣợc cho thấy rằng trong phân đoạn ethylacetat có chứa những hoạt chất cókhả năng làm giảm trọng lƣợng của chuột béo phì thực nghiệm khá rõ ràng sau 21 ngày điều trị. Bảng 3.7.1.2. Khối lượng chuột trước sau 21 ngày điều trị bằng các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền Lô chuột Trƣớc khi ĐT Sau 21 ngày % thay đổi Lô chuột thƣờng không ĐT 31,5 ± 1,3 35,3 ± 2,1  12,06 Lô béo phì không ĐT 44,0 ± 1,1 53,2 ± 2,5  20,91 Lô béo + cao EtOH 46,1 ± 0,8 42,3 ± 1,8  8,24 Lô béo + cao CHCL3 45,2 ± 1,1 43,2 ± 1,3  4,43 [...]... Cần tiếp tục nghiên cứu thành phần hoá học của các hợp chất có trong lá vỏ cành sắn thuyền 2 Tiếp tục nghiên cứu liều lƣợng điều trị tối ƣu của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền trên hình chuột béo phì đái tháo đƣờng 3 Tiếp tục nghiên cứu tác dụng chống rối loạn trao đổi glucid – lipid của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền trên các hệ dung môi khác ... LD50 của dịch chiết vỏ cành sắn thuyền 4 Tạo thành công hình chuột ĐTĐ phỏng type 2 5 Phân đoạn ethylacetat của vỏ cành sắn thuyền lại có tác dụng tốt nhấ t 6 Các dịch chiết vỏ cành sắn thuyền đã giúp cho hoạt độ enzyme GOT GPT của chuột đái tháo đƣờng dần phục hồi lại Kiến nghị Từ những kết quả thu đƣợc ở trên chúng tôi đƣa ra một số kiến nghị nhƣ sau: 1 Cần tiếp tục nghiên cứu. .. cho sử dụng các cao phân đoạn ethylacetat từ lá vỏ cành sắn thuyềnthì chỉ số GOT GPT đều giảm gần tƣơng đƣơng với lô đối chứng (lô chuột khỏe) Điều này đã chứng tỏ rằng ngoài tác dụng hạ glucose lipid máu thì các cao phân đoạn lá vỏ cành sắn thuyền đã thể hiện tác dụng bảo vệ gan thông qua việc làm phục hồi hạ thấp dần hoạt độ của emzym GOT GPT Trong đó phân đoạn ethylacetat của vỏ... cho thấy, các cao phân đoạn dịch chiết vỏ sắn thuyềntác dụng làm giảm trọng lƣợng cơ thể của chuột cao hơn hẳn so với các cao phân đoạn dịch chiết từ lá Hơn nữa,khi điều trị bằng cao phân đoạn etylacetat , thì trọng lƣợng của chuột giảm đi nhiều hơn khi dùng với meformin 3.7.2 Tác dụng của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên Nồng độ glucose (mmol/l) máu chuột béo phì sau điều trị... glucose máu tăng cao là biểu hiện bệnh ĐTĐ thực sự ngày càng nghiêm trọng hơn Về tác dụng của các phân đoạn dịch chiết từ lá vỏ cành sắn thuyền đến khả năng hạ đƣờng huyết cho thấy rằng: với cùng liều điều trị 2000mg/kg, phân đoạn ethylacetat có tác dụng mạnh nhất ở lá làm giảm 14.76 % , ở vỏ cành làm giảm 33.92 % Nhƣ vậy, ở phân đoạn ethylacetat của vỏ cành cho tác dụng làm giảm đƣờng huyết tốt... trọng lƣợng chuột các chỉ số mỡ máu là có nghĩa thực tiễn Trong đó hiệu quả nhất là phân đoạn dịch chiết ethylacetat từ vỏ cành So sánh với các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong ngoài nƣớc, từ kết quả nghiên cứu về khả năng điều trị giảm cân mỡ máu của dịch chiết vỏ cành sắn thuyềntrên hình chuột béo phì thực nghiêm, chúng tôi thu đƣợc kết quả khả quan 3.8 Xây dựng mô... theo type 2 của chúng tôi đã khá thành công 3.8.3 Tác dụng của các phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên một số chỉ số glucose trong máu chuột ĐTĐ typ 2 Với các hình thí nghiệm nhƣ trong phần phƣơng pháp nghiên cứu chúng tôi thu đƣợc kết quả đƣợc thể hiện trong bảng hình 3.7.2.4.1 dƣới đây Bảng 3.8.3.1 Chỉ số glucose (mmol/l) ở chuột ĐTĐ trước sau 21 ngày được bằng lá sắn thuyền Lô... 16,93 % Cũng có tác dụng làm giảm chỉ số LDLc nhƣ các cao phân đoạn của lá, tuy nhiên chúng có hiệu quả cao hơn nhiều, Đặc biệt là ở phân đoạn ethylacetat vỏ cành làm giảm chỉ số LDLc xuống 24.29% cao hơn nhiều so với metformin Các kết quả thu đƣợc ở trên nói một cách khái quát, tác dụng của các phân đoạn dịch chiết từ lá vỏ cành sắn thuyền lên trọng lƣợng chuột các chỉ số mỡ máu là có nghĩa... thấy cao phân đoạn ethylacetat từ vỏ cành sắn thuyềntác dụng giảm nồng độ triglycerid (30,40%) tốt hơn cả khi dùng metformin (25,11%) 3.7 5 Nồng độ HDLC (mmol/l) máu chuột Cỉ số HDLC trong máu của 6 lô chuột trƣớc sau 21 ngày điều trị đƣợc thể hiện rõ qua các bảng hình dƣới đây: Bảng 3.7.5.1 Chỉ số HDLC (mmol/l) trước sau 21 ngày điều trị bằng lá sắn thuyền Lô chuột Trƣớc khi ĐT Sau 21 ngày... cành có tác dụng tốt nhất KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết quả thu đƣợc trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi đƣa ra những kết luận sau: 1.Trong thành phần của vỏ cành sắn thuyền có mặt hầu hết những hợp chất thiên nhiên quan trọng thƣờng gặp là flavonoid, tanin, ankanoid, glycoside, saponin polyphenol 2 Chúng tôi đã tạo hình chuột béo phì thực nghiệm bằng chế độ ăn giàu lipid chlolesteron . cứu " ;Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) » Chương 2. Đối tượng và phương. Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp) Ngô Thị Quỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp), Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp), Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp)

Từ khóa liên quan