Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

25 2,465 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:53

Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện giải quyết vấn đề Nguyễn Huyền Trang Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lý luận PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Phê Đô Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Tìm hiểu lý luận dạy học phát hiện giải quyết vấn đề. Nghiên cứu mối quan hệ giữa phương pháp dạy học chất lượng học tập. Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11. Thiết kế một số bài giảng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 (ban nâng cao) Keywords: Phương pháp dạy học; Toán học; Lớp 11 Content MỞ ĐẦU 1.Lý do nghiên cứu: Trong thực tế 6 năm giảng dạy tại trường THPT Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng, (3 năm dạy lớp 11) tôi thấy rằng đối với đa số học sinh việc tiếp thu kiến thức chương tổ hợp xác suất là rất khó khăn. Đây là phần kiến thức mới trong chương trình thay sách giáo khoa. Theo chương trìnhhọc sinh chỉ được học tổ hợp ở lớp 12, còn xác suất là phần kiến thức được chuyển từ chương trình Cao đẳng- Đại học xuống THPT. Đó cũng là một khó khăn cho các thầy cô giáo dạy THPT trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy nào cho phù hợp. Sách giáo khoa đổi mới trình bày phần kiến thức này đầy đủ, dể hiểu, xong học sinh làm bài lại không đạt điểm cao. Các em thường áp dụng rất máy móc, nếu gặp bài toán lạ là không biết cách xử lý. Học sinh thiếu tính chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Vì vậy kiến thức dễ quên, kết quả học tập của các em chưa cao. "Vậy làm thế nào để học sinh học tốt hơn phần kiến thức này ?" Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực hướng đến phát huy được nội lực của học sinh, tư duy tích cực - độc lập - sáng tạo trong quá trình học tập. Học sinh được hướng dẫn để tự tìm tòi lời giải cho bản thân, kích thích sự ham mê học tập, chủ động tiếp thu tri thức. Với đề tài trên, tôi hy vọng hướng học sinh đến cách tiếp thu mới mẻ, hứng thú kết quả học tập tốt hơn. Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. 2. Lịch sử nghiên cứu Nội dung toán tổ hợp được đưa vào giảng dạy từ cấp trung học phổ thông ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam nội dung toán tổ hợp được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 chỉnh lý năm 2000 với lượng kiến thức bài tập còn hạn chế. Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu xã hội. Xong áp dụng phương pháp này để giảng dạy hiệu quả nội dung khó như toán tổ hợp thì cần sự đóng góp của các thầy cô giáo các nhà khoa học. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu lý luận dạy học phát hiện giải quyết vấn đề. - Nghiên cứu mối quan hệ giữa phương pháp dạy học chất lượng học tập. - Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11. - Thiết kế một số bài giảng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 ( ban nâng cao ) 4. Phạm vi nghiên cứu - Chương 3 tổ hợp - xác suất toán 11 (Ban nâng cao) 5. Mẫu khảo sát - Xem xét việc áp dụng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học tổ hợp xác suất ở học sinh lớp 11 THPT Hồng Bàng trong 1 năm. 6. Câu hỏi nghiên cứu - Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề như thế nào để học sinh lớp 11 tiếp thu tốt hơn kiến thức chương tổ hợp - xác suất lớp 11? 7. Giả thuyết nghiên cứu - Khi học sinh được học chương tổ hợp xác suất theo phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề, các em sẽ tiếp thu bài tốt hơn, ngoài ra các em có thể mở rộng bài toán có những sáng tạo toán học. 8. Phƣơng pháp chứng minh - Tiến hành dạy thực nghiệm. - Lấy kết quả điều tra sau giờ dạy. - Phiếu điều tra. 9. Các luận cứ thu thập đƣợc 9.1. Các lun c lý thuyt - Lý thuyết dạy học phát hiện giải quyết vấn đề - Thực trạng cách dạy học ở trường THPT. - Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong môn toán. 9.2. Lun c thc t - Kết quả thực nghiệm về năng lực học tập của học sinh sau quá trình giảng dạy của giáo viên ở lớp thực nghiệm lớp đối chứng. 10. Cấu trúc luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của việc áp dụng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11. - Chương 2: Thiết kế một số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất bằng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề - Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƢƠNG XÁC SUẤT- TỔ HỢP- TOÁN 11 1.1. Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.1.1 Vài nét v y hc phát hin gii quyt v 1.1.1.1.Lịch sử nghiên cứu 1.1.1.2.Cơ sở lý luận 1.1.2.Các khái nin 1.1.2.1.Vấn đề: được biểu thị bởi một hệ thống những mệnh đề, câu hỏi, yêu cầu hoạt động chưa được giải đáp, chưa có phương pháp có tính thuật toán để giải thực hiện. 1.1.2.2.Tnh hung gi vn đ: Là tình huống trong đó tồn tại một vấn đề,gợi nhu cầu nhận thức, gây niềm tin ở khả năng. Tình huốngvấn đề là tình huống mà ở đó gợi cho người học những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết phải vượt qua có khả năng vượt qua nhưng không phải ngay tức thời nhờ một thuật giải mà cấn phải có quá trình tư duy tích cực, vận dụng, liên hệ những tri thức cũ liên quan. 1.1.2.3.Kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề : là kiểu dạy họcgiáo viên tạo ra tình huống gợi vấn đề điều khiển học sinh phát hiện giải quyết vấn đề, qua đó học sinh lĩnh hội được tri thức, rèn luyện được kỹ năng, đạt được mục đích dạy học. 1.1.3. m dy hc phát hin gii quyt v 1.1.4. Nhng hình thc c dy hc phát hin gii quyt v 1.1. 4.1. Người học độc lập phát hiện giải quyết vn đ 1.1.4. 2. Người học hp tác phát hiện giải quyết vn đ 1.1.4.3. Giáo viên học sinh vn đáp phát hiện giải quyết vn đ 1.1.4.4. Giáo viên thuyết trình phát hiện giải quyết vn đ 1.1.5. Thc hin dy hc phát hin gii quyt v 1.1.5.1.Phát hiện hoặc thâm nhập vn đ: Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề (thường do thầy tạo ra) Giải thích chính xác hoá tình huống để hiểu đúng vấn đề đặt ra Phát biểu vấn đề đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó. 1.1.5.2.Tìm giải pháp Tìm một cách giải quyết vấn đề thường thực hiện theo đồ sau: Sơ đồ 1.1. Quá trình giải quyết vấn đề 1.1.5.3.Trình bày giải pháp Khi đã giải quyết được vấn đề đặt ra học sinh phải trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề cho đến giải pháp khi trình bày, phải tuân thủ các chuẩn mực đề ra. 1.1.5.4.Nghiên cứu sâu giải pháp Kết thúc + Bắt đầu Phân tích vấn đề Đề xuất thực hiện hướng giải quyết Hình thành giải pháp Giải pháp đúng _ Tìm hiểu những khả năng ứng dụng hệ quả Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tương tự hoá, khái quát hoá, lật ngược vấn đề… giải quyết nếu có thể. 1.2. Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong môn toán 1. 2.1. Mt s bi i quyt v cho hc sinh 1.2.1.1.Khai thác triệt để giả thiết của bài toán để tìm lời giải Dạy học phương pháp tìm lời giải bài tập toán theo Polya : Có thể hình dung qua các bước sau: Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán Bước 2: Xây dựng chương trình giải Bước 3: Thực hiện chương trình giải Bước 4: Trở lại lời giải. 1.2.1.2. Tìm nhiu lời giải cho bài toán: 1.2.1.3. Tìm sai lầm của một lời giải bài toán: 1.2.2. Mt s bi n v cho hc sinh 1.2.2 1. Sử dụng đặc biệt hoá, khái quát hoá tương tự hoá 1.2.2.2. Sáng tác bài toán Trong mỗi giờ dạy giáo viên chỉ cần hướng cho học sinh ý tưởng sáng tác còn thực hiện dành cho mỗi học sinh suy nghĩ để phát triển thành nhiều dạng toán khác nhau, có như vậy mới phát huy hết tính độc lập sáng tạo của học sinh trong khi giải toán. 1.2.2.3. Chuyển đổi bài toán 1.3.Dạy và học toán tổ hợp ở trƣờng phổ thông 1.3.1.  1.3.2. - xác su  Thành ph Hi Phòng Toán tổ hợp - xác suất là nội dung hay với nhiều ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Tuy nhiên đây là nội dung khó đối với cả người dạy người học. Trên thực tế, chúng tôi lập phiếu thu thập ý kiến với cả giáo viên học sinh khối 11 trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng năm 2010- 2011 về thuận lợi khó khăn khi dạy học toán tổ hợp xác suất thu được kết quả; 1.3.2.1.Thuận li - Trong giờ dạy lý thuyết, học sinh rất hứng thú với các tình huống giáo viên đặt vấn đề, phần lớn các bài toán đều gần gũi thiết thực với đời sống. - Giáo viên dễ dàng tạo không khí học tập sôi nổi, hào hứng thông qua các ví dụ thực tế. - Giáo viên có thể khuyến khích học sinh sáng tác các bài tập tương tự bài tập mẫu, vừa sức để luyện thêm. 1.3.2.2.Khó khăn - Khi học sinh học định nghĩa cách xây dựng công thức tính số chỉnh hợp, tổ hợp thì thấy trìu tượng, nhiều em chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tổ hợp chỉnh hợp. - Khi làm bài tập, học sinh thường nhầm lẫn 2 qui tắc đếm. - Lúng túng trong việc trình bày lời giải, diễn đạt ý - Nhiều giáo viên chưa có hoặc có rất ít kinh nhiệm dạy phần xác suất. Hơn nữa việc dạy học xác suất cần tư duy mới, cần có thời gian tích lũy dần. - Việc học toán xác suất liên hệ chặt chẽ với các kiến thức phần tổ hợp đã học trước. Học yếu phần tổ hợp thì không thể học được phần xác suất. 1.4.Một số khái niệm liên quan đến giáo án 1.4.1.Khái nim v giáo án Khái niệm "giáo án" theo từ điển tiếng Việt là "bài soạn của giáo viên để lên lớp giảng dạy", còn theo ý nghĩa tác dụng của giáo án thì đó là: "bản kế hoạch lên lớp của giáo viên cho một bài giảng hay một tiết dạy". Giáo án là bản thiết kế, giáo viên lên lớp dạy được xem như người thi công. Nếu thiết kế tốt, người thi công thực hiện đúng thì chắc chắn tiết dạy sẽ thành công tốt. 1.4.2.Khái nim v tit hc 1.4.2.1. Tiết học Là khoảng thời gian không gian học tập một hoặc một số đơn vị kiến thức trong chương trình. Việc học tập của học sinh trong mỗi tiết học có mối quan hệ chặt chẽ với các nội dung khác trong chương trình. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên là phải đảm bảo sự trải nghiệm diễn biến học tập cho từng học sinh thật phong phú. Học không chỉ là kết quả mà là một quá trình, là sự trải nghiệm của từng học sinh. 1.4.2.2. Các loại tiết / bài học - Hình thành KT, KN mới; - Thực hành; - Ôn tập; - Kiểm tra; 1.4.2.3. Tiến trình một tiết học Hiện nay tiến trình dạy học chúng ta đang sử dụng gồm ba giai đoạn: - Giới thiệu bài - Phát triển bài - Kết luận 1.4.3.Khái nim v mc tiêu tit hc Mục tiêu bài học là tuyên bố về những gì học sinh phải hiểu rõ, phải nhớ, phải làm được sau bài học. Mục tiêu dạy học cần viết dưới góc độ người đọc để nhấn mạnh kết quả cuối cùng của bài dạy là ở phía học sinh chứ không phải ở phía giáo viên. Mục tiêu giáo dục được chia thành 3 lĩnh vực chính: Lĩnh vực nhận thức ( Kiến thức kỹ năng tư duy ) thể hiện ở khả năng suy nghĩ, lập luận, bao gồm các mục tiêu học tập liên quan đến việc thu thập các sự kiện, hiện tượng, giải thích chúng kỹ năng áp dụng, phân tích, tổng hợp đánh giá có tính phê phán. Lĩnh vực tâm vận ( Kĩ năng ) gồm các mục tiêu học tập liên quan đến kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo về chân tay, sự phối hợp hoạt động trí tuệ hoạt động thể chất, kỹ năng tiến hành các hoạt động thực tiễn. Lĩnh vực cảm xúc (Thái độ, tình cảm )gồm các mục tiêu học tập liên quan đến yêu, ghét, nhiệt tình, thờ ơ, đến các kỹ năng biểu cảm thể hiện các chuẩn mực của đời sống xã hội. 1.4.4. Chun b ca giáo viên hc sinh Chỉ rõ một số thiết bị chủ yếu đặc trưng cho giờ học, bài học, như: mô hình, hình vẽ, bảng ( bảng tổng kết, bảng số liệu ), biểu, bảng phụ, phiếu học tập, thước kẻ, máy tính cầm tay, giấy trong vv Hình vẽ, bảng, biểu: dùng để minh họa hoặc cung cấp tư liệu Bảng phụ: dùng viết bài tập cả lớp cần theo dõi hoặc tham gia, hoặc lưu kết quả trung gian tìm được cần dùng trong tiết học, hoặc học sinh dùng để giải bài tập Phiếu học tập: dùng để giao nhiệm vụ học tập phát hiện kiến thức, rèn kỹ năng cho cá nhân hoặc một nhóm học sinh đồng thời dùng để đánh giá kết quả thông qua sản phẩm mà học sinh hiển thị trên phiếu. 1.4.5.Chn l Căn cứ vào nội dung, đối tượng, thời lượng, phương tiện, thiết bị dạy học, lựa chọn đề xuất phương pháp dạy học, cách tổ chức các hoạt động, cách trình bày nội dung, sao cho đảm bảo tốt nhất mục tiêu bài học đã đề ra. 1.4.6 Tin trình bài hc Được thiết kế thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh hệ thống các hoạt động dạy học (gồm kiểm tra, ôn tập kiến thức, kỹ năng cũ; dạy học kiến thức mới; hoặc luyện tập, củng cố bài học ). Mỗi hoạt động với nội dung kiểm tra hay dạy học kiến thức mới thường thể hiện ở hai loại công việc đan xen, kế tiếp nhau: loại công việc được thực hiện bởi học sinh dưới sự hướng dẫn của GV (đọc hiểu, quan sát, vẽ hình, tính toán, chứng minh v v ) loại công việc tương ứng đi kèm của GV (nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của học sinh, cách tổ chức cho HS hoạt động, những gợi ý giải bài tập, hay gợi ý chứng minh, tóm tắt lời giải,hoàn chỉnh, bổ sung, hệ thống hóa kiến thức). 1.4.7.D kin kim  Nhằm tìm kiếm thông tin phản hồi sau mỗi nội dung học tập, sau mỗi thời điểm học tập. Nên đặt trọng tâm vào 3 thời điểm: kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ sau mỗi nội dung dạy học và kiểm tra cuối giờ học, cuối bài học. Nên phối hợp việc đánh giá của thầy với đánh giá của trò, của tập thể tiến tới giúp HS biết đánh giá tự đánh giá Qua kiểm tra đánh giá, HS tự biết được việc học tập của mình GV tự xem lại đánh giá các phương pháp giảng dạy đã sử dụng, thấy được các mặt đạt được cũng như chưa đạt được để cải tiến, đưa ra được những biện pháp thích hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ngày càng hoàn thiện hơn. CHƢƠNG 2 MỘT SỐ GIÁO ÁN GỢI Ý CHO DẠY HỌC CHƢƠNG TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11- BAN NÂNG CAO THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆNGIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1. Hƣớng dẫn soạn giáo án thực hiện chƣơng trình đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Toán ở trƣờng THPT 2.2. Phƣơng pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán ở trƣờng THPT Xây dựng giáo án theo hướng dạy học tích cực gồm 3 bước: Bước 1. Xác định mục tiêu bài học Bước 2. Thiết kế hoạt động học tập. Bước 3. Kiểm tra giáo án. 2.2.1. nh mc tiêu bài hc  c mc tiêu bài hc cn xut phát t chun KT,KN tình hình thc t ca hc sinh 2.2.1.1. Chuẩn KT. KN được quy định trong chương trình các môn học, cấp học. Đó là yêu cầu cơ bản tối thiểu về KT, KN của môn học mà HS cần phải có thể đạt được. Đó là căn cứ để chỉ đạo việc dạy học, kiểm tra, đánh giá. 2.2.1.2. Phân tích tình hình học sinh Kết quả phân tích học sinh là nguồn thông tin quan trọng giúp GV xác định mục tiêu bài học. Mục tiêu phù hợp sẽ khuyến khích được tinh thần kết quả học tập, không gây căng thẳng cho HS GV. 2.2.1.3.Chú ý: Xác định những hoạt động chính của HS trong bài học Mỗi nội dung dạy học đều liên hệ mật thiết với những hoạt động nhất định, đó là những hoạt động được tiến hành trong quá trình chiếm lĩnh hoặc vận dụng nội dung đó. 2.2.1.4.Lưu ý khi xác định mục tiêu bài học Khi xác định mục tiêu bài học, GV cần chú ý: - Điều chỉnh mục tiêu phù hợp với thời gian của bài học. - Viết mục tiêu bài học theo cách hướng về học sinh (sau bài học, HS có thể làm gì? HS sẽ thế nào ?) Với mỗi bài học, khuyến khích GV xác định các mức độ mục tiêu học tập cho các nhóm HS có nhu cầu trình độ khác nhau. Theo đó, trong quá trình bài học, các nhóm HS được giao những nhiệm vụ, bài tập ở mức độ khó, dễ khác nhau 2.2.1.5. Yêu cầu khi viết mục tiêu ( theo SMART) 2.2.2. Thit k hong hc tp Thông thường thì các bài học bao gồm các vấn đề mà GV đưa ra cho HS các hoạt động của HS để giải quyết các vấn đề đó. 2.2.2.1. Vn đ học tập hay là vn đ - Đơn giản, xoáy vào trọng tâm - Trong quá trình giải quyết vấn đề, HS có thể hiểu được các ý chính của bài học. - Liên quan mật thiết đến cuộc sống hoặc kinh nghiệm có trước của HS. - Có nhiều giải pháp hợp lý chấp nhận được - Hấp dẫn thú vị với học sinh - Không nên quá dễ cũng không nên quá khó 2.2.2.2. Soạn câu hỏi bài tập tt Để có bài tập tốt, GV cần có khả năng sáng tác bài tập, khả năng đề xuất các bài tập mới từ bài tập đã có bằng cách: lập bài toán tương tự, lập bài toán đảo thêm bớt một số yếu tố, thay đổi một số yếu tố. Hình thức bài tập cũng nên thay đổi để kích thích tư duy học sinh. Bên cạnh những bài tập với đề bài cho sẵn, có những đòi hỏi học sinh phải xây dựng đề bài. Ví dụ: cho trước một đề toán, nhưng để lại những chỗ khuyết, học sinh phải điền những nội dung thích hợp vào đó. Để các câu hỏi phát huy được tính tích cực của người học cần chú ý các đặc điểm sau: - Tăng số lượng câu hỏi đòi hỏi sự nỗ lực, tư duy, giảm số câu hỏi chỉ yêu cầu tái hiện. - Các câu hỏi lập thành hệ thống dẫn dắt học sinh suy nghĩ từ điều đã biết đến điều chưa biết. - Các câu hỏi phải có tác dụng đối với các đối tượng học sinh. - Câu hỏi phải ngắn gọn, từ ngữ phải trong sáng. 2.2.2.3. Thiết kế hoạt động dạy học Trong một bài họcmột số hoạt động nhất định nối tiếp nhau. Thường mỗi hoạt động nhằm thực hiện một mục tiêu cụ thể của bài học. Các hoạt động cần được dự kiến thời gian cụ thể được sắp xếp hợptheo tiến trình bài học. 2.2.3. Kim tra giáo án Sau khi hoàn tất một giáo án, GV cần kiểm tra xem giáo án đó có xuất phát từ HS hay không, bằng cách kiểm tra xem đã thỏa mãn các tiêu chí sau hay chưa: - Mục tiêu bài học thể hiện được những gì HS cần đạt được sau khi học - Nội dung bài học có liên hệ chặt chẽ với kinh nghiệm hàng ngày của HS. - Vấn đề của bài học phải bắt nguồn từ hứng thú, quan tâm, hoặc thắc mắc của HS. - Tổ chức các hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm dành đủ thời gian để HS suy nghĩ, chia sẻ, làm việc trong nhóm. - Tổ chức các hoạt động cho HS thực sự được trải nghiệm, thực hành, vận dụng. - Chuẩn bị một vài ý tưởng để ứng xử trước phản ứng câu hỏi của HS 2.3. Mục tiêu, nội dung dạy học chƣơng tổ hợp - xác suất lớp 11 THPT (Ban nâng cao) Mục tiêu của chương là cung cấp cho học sinh những hiểu biết ban đầu, cơ bản về tổ hợpxác suất. 2.4. Những giáo án cụ thể áp dụng dạy học phát hiện v giải quyết vấn đề 2.4.1.Giáo án s 1:Hai quy tn 2.4.2.Giáo án s 2: Hoán v - Chnh hp - T hp ( 3 tit ) 2.4.3.Giáo án s 3: Luyn tp: Hoán v - Chnh hp - T hp ( 2 tit) 2.4.4.Giáo án s 4: Nh thc Niu- 2.4.5.Giáo án s 5 :Bin c xác sut ca bin c 2.4.6.Giáo án s 6: Các quy tc tính xác sut Tiết 31 I) Mục tiêu. 1) Kiến thức : Học sinh nắm được:  Các khái niệm: Hợp hai biến cố, biến cố xung khắc, biến cố đối.  Công thức cộng xác suất điều kiện áp dụng.  Công thức cộng xác suất đối với hai biến cố đối nhau. 2) Kĩ năng :  Học sinh nhận biết thể hiện được các biến cố xung khắc, hai biến cố đối nhau, biến cố hợpHọc sinh biết áp dụng công thức cộng xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản. 3) Tư duy- Thái độ:  Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực suy nghĩ, tìm tòi để trả lời câu hỏi hoạt động nhóm.  Tư duy: Tư duy logic, trừu tượng, biết quy lạ về quen phép tương tự… II) Chuẩn bị của giáo viên học sinh. 1) Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu, phiếu hoạt động nhóm… 2) Học sinh:  Đồ dùng: Sách giáo khoa, vở ghi…  Kiến thức cũ: Quy tắc cộng, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức tính xác suất cổ điển, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, các phép toán về tập hợp.  Đọc trước bài mới: III) Phƣơng pháp Phối hợp các phương pháp: Vấn đáp gợi mở, nêu giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm… IV) Tiến trình thực hiện: 1. Ổn định, kiểm diện [...]... phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề o dạy học các tình huống điển hình trong chương tổ hợp- xác suất lớp 11( ban nâng cao) đã trình bày trong luận văn 3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm Biên soạn tài liệu dạy thử nghiệm theo hướng dạy học học phát hiện giải quyết vấn đề thông qua một số tình huống điển hình trong dạy học chương tổ hợp- xác suất lớp 11( ban nâng cao ) Đánh giá kết... đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT hiện nay KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Quá trình nghiên cứu đề tài Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 ( Ban nâng cao ) theo hướng phát hiện giải quyết vấn đề' ' đã thu được kết quả sau đây: 1.1 Hệ thống hóa lý luận phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.2 Kết quả thực nghiệm cho thấy... áp dụng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề o dạy học chương tổ hợp - xác suất của đại số giải tích 11 thì: - Học sinh tham gia xây dựng bài mới vận dụng giải bài tập tích cực hơn nhờ có các tình huống vấn đề đặc biệt là các tình huống gây cảm xúc ngạc nhiên - Tư duy của học sinh không ngừng được nâng cao nhiều khi học sinh đưa ra những câu hỏi, những vấn đề rất thú vị học sinh... chứng, dạy thử nghiệm một số tiết theo phương pháp dạy học học phát hiện giải quyết vấn đề một số lớp 11B1, 11B2, 11B3, 11B4 thuộc trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng 3.3 Nội dung thực nghiệm 3.3.1 Chọn nội dung thực nghiệm Nội dung thực nghiệm là dạy học một số tiết thuộc chương II "Tổ hợp - xác suất " lớp 11 ban nâng cao 3.3.2 Tổ chức thực nghiệm +) Thời gian thực nghiệm: từ ngày 1/10/2 011 đến... dụng giảng dạy, nhất là trong chương trình toán tổ hợp - xác suất lớp 11 2 Khuyến nghị Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau: 2.1 Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã đề xuất, cần có các nghiên cứu ở tất cả các bộ môn, phương pháp dạy học này cần được triển khai ở các cấp, trường 2.2 Quá trình dạy học toán ở trường phổ thông cần được tổ chức theo hướng phát huy... đoán những vấn đề kế tiếp sẽ học - Kết quả học tập ở 2 lớp thực nghiệm cao hơn ở 2 lớp đối chứng chứng tỏ tính khả thi của các giáo án đã xây dựng trong luận văn - Học sinh giỏi sẽ hứng thú học hơn nếu giáo viên biết đưa ra những tình huống vấn đề kích thích sự mò, tìm hiểu của học sinh - Giúp giáo viên trong việc thực hiện dạy học theo phương pháp mới, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. .. NXB Giáo dục 4.Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phân phối chương trình môn toán trung học phổ thông (2008) 5.Nguyễn Hữu Châu, Trao đổi về dạy học toán nhằm nâng cao tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh, TTKHGD số 55-1996 6.Nguyễn Hữu Châu, Dạy giải quyết vấn đề trong môn toán Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 1995 7.Nguyễn Hữu Châu, Dạy học toán theo lối Kiến tạo Tạp chí Ngiên cứu Giáo. .. môn Toán NXB Đại học Sƣ phạm, 2008 32.Robert Marzano ( Nguyễn Hữu Châu dịch ) - Nghệ thuật Khoa học dạy học NXB Giáo dục Việt nam Hà nội, 2010 33.Phạm Thị Thanh, Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực của học sinh, Luân văn Thạc sĩ, 2010 34.Trần Thị Thu Trang, Phương Pháp Xây Dựng Giáo Án Cá Nhân Môn Toán Chuyên... được nhiều giáo viên học sinh quan tâm bước đầu được triển khai rộng rãi ở các trường phổ thông 1.3 Thiết kế một số tình huống dạy học bằng dạy học DHPH& GQVĐ 1.4 Phần lý luận thực nghiệm của luận văn chỉ ra việc vận dụng phương pháp DHPH& GQVĐ ở trường phổ thông là một phương pháp dạy học tích cực, khả thi có hiệu quả khi đưa vào thực tiễn giảng dạy Các giáo viên dạy học bộ môn toán hoàn... phượng pháp dạy học của Thấy trò ngày càng sôi nổi phổ biến 2.4 Là giáo viên dạy toán ta nên tìm tòi để đưa ra các tình huống vấn đề để gợi cho HS sự mò tìm hiểu, hứng thú học tập Tạo tình huống vấn đề trong dạy học môn toán đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tiết dạy có nhiều tình huống gây được cảm xúc ngạc nhiên cho . Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề Nguyễn. dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11. Thiết kế một số bài giảng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề, Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề, Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình 11 (ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Từ khóa liên quan