Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông

19 566 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:20

1 Rèn luyn cho hc sinh k   thng hóa kin thc trong dy hc phn di truyn Sinh hc 12 trung hc ph thông Teaching equation - any cap and logarithmic equation program calculus class 12 -The basic positive way of learning activities of students NXB  112 tr. + Phm Th Bích Tho i hc Giáo dc LuLý luy hc (B môn Sinh hc); Mã s: 60 14 10 ng dn:  o v: 2012 Abstract: Nghiên cu khái nim h thng, h thng hóa, k   thng hóa (HTH); vai trò ca HTH trong nhn thc và rèn luyn k c sinh (HS) trong dy hc. Kho sát vic rèn luyn k  thng hóa kin thc (HTHKT) trong dy hc nói chung, phn di truyn Sinh hc 12 nói riêng t  ng trung hc ph thông. Phân tích ni dung phn di truyn Sinh hc 12 trung hc ph thông. Qui trình, bin pháp rèn luyn k  thng hóa kin thc trong dy hc phn di truyn Sinh hc 12. Nghiên cu thc nghim: Vn dng quy trình, bin pháp rèn luyn k  xut trong dy hc phn di truyn Sinh hc 12 tng trung hc ph thông (THPT); u qu các bin pháp, qui trình rèn luyn k c sinh theo tiêu cnh. Keywords: y hc; Sinh hc; H thng hóa kin thc; Di truyn; Lp 12. Content 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất pháp từ nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông Nâng cao chng giáo do là mt mc tiêu quan trng ca s nghii mi giáo dc hin nay  c ta, i mi giáo dc coi là mt trong nhng nhim v chic Trong ngh quyi hng th hic phát trin kinh t - xã hi 2011 -  ra mc tiêu v giáo do. Ching phát trin giáo dn 2011 - n giáo dc là quu. i mi dy hc là mt v cp thii vi s nghip giáo dc ta trong giai on hin nay. 1.2. Xuất phát từ ý nghĩa của phương pháp rèn luyện cho học sinh HTHKT Trong quá trình dy - hc, rèn luyn cho hc sinh k HTHKT là rt quan trng. Nó là ti cho s sáng to và phát trin  mt ni dung kin thci hc có th bit i nhiu hình thc ngôn ng khác nhau, th hi  h thng. 2 Chính vì vc HTHKT là mc cc hình thành cho hc sinh  cp ph thông. 1.3. Xuất phát từ đặc điểm môn Sinh học cấp trung học phổ thông Cc trình bày theo các cp t chc sng, t các h nh n các h ln: T bào    qun th  qun xã  h sinh thái  Sinh quyn. c 12 ch y cn c t ch tr lên. SGK ch vit thành t tng bài, phân chia theo tit hc. Vì vy, hc sinh phi bit x  thông tin, ni dung kin thc theo các mch logic, cho phép hiu sâu bn cht ca s vt, hin ng tc là phi khái quát hóa, HTH. Do vy, trong quá trình dy hc GV cn hình thành cho HS k HTHKT. 1.4. Xuất phát từ thực trạng dạy học Sinh học ở trường THPT Trong thc tin dy hc, giáo viên trung hc ph thông còn gHTHKT, li càng gp nhiy hc sinh k HTHKT. Vi nhng lý do trên, chúng tôi chn và nghiên c tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông. 2. Lƣợc sử nghiên cứu 2.1. Trên thế giới V h thng hóa kin thc quan tâm nghiên cu t rt sn cui th k XIX, t thng kê v s c kho sát s khác bit gia các cá th c nhanh chóng và chính xác. Tony Buzan i sáng tMind Map (b Ông trình bày cách thc ghi nh t nhiên ca não b cùng   tu tiên vn dng mt s m ca lý thuyt grap. i công trình: “Các biện pháp sư phạm để dạy học sinh cuối cấp về mối quan hệ giữa sự kiện và lí thuyết”.  t s t dy hc rèn cho hc t hc, kh i dung hc tp. G.M. Mutazin (1989) vi     h thc dy hc Sinh hc. Tác gi  (2000), trong cun Các dng khái quát hóa trong dy hmt s ds cho vic h thng hóa kin thc trong dy hc . 2.2. Ở Việt Nam  Viu tác gi nghiên cu v lí thuyt và s dng graph trong dy hc  T , n Ngu chuyn hóa graph toán hc thành grap dy hc  nhiu công trình c này. GS.TS Trn Bá Hoành xem h thng hóa là mt bin pháp quan tr dy cách x lí thông tin. 3  Nguyc khnh h thng hóa là mt trong các bin pháp hc tp trong dy hc sinh hy bài ôn tp tng kt theo hình thc h thng hóa. Ngoài ra còn mt s luc s u v này. Nhìn chung, các nghiên cu này ch tp trung xem xét các quy trình và bin pháp rèn luy  HTHKT trong dy h     vào nghiên cu vic rèn luyn k HTHKT cho HS trong dy hc Sinh hc. 3. Mục đích nghiên cứu - Xây dng c quy trình và bin pháp c th  rèn luyn k HTHKT cho HS trong dy hc phn di truyn Sinh hc 12 THPT. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu lí thuyết Nghiên cu khái nim h thng, HTH, k  k HTH; vai trò ca HTH trong nhn thc và rèn luyn k HTH cho HS trong dy hc. 4.2. Nghiên cứu thực tiễn Kho sát vic rèn luyn k HTHKT trong dy hc nói chung, phn Di truyn Sinh hc 12 nói riêng tng trung hc ph thông. 4.3. Phân tích nội dung phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông. 4.4. Qui trình, biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12. 4.5. Nghiên cứu thực nghiệm - Vn dng quy trình, bin pháp rèn luyn k HTHKT  xut trong dy hc phn di truyn Sinh hc 12 tng THPT. - hiu qu các bin pháp, qui trình rèn luyn k HTHKT cho hc sinh theo nh. 5. Phạm vi nghiên cứu T chc rèn luyn cho HS k HTHKT  xut trong dy hc phn Di truyn Sinh hc 12  mt s ng THPT  qun Thanh Xuân và quthành ph Hà Ni. 6. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 6.1. Khách thể nghiên cứu H thng hóa kin thc trong dy hc sinh hc 6.2. Đối tượng nghiên cứu Quy trình và các bin pháp rèn luyn cho HS k HTHKT trong quá trình dy hc phn di truyn Sinh hc 12 THPT. 4 7. Giả thuyết khoa học Có th thit k c quy trình và các bin pháp rèn luyn k  HTHKT trong dy hc phn di truyn sinh hc 12 THPT  t chc các hong hc tp tích cc, va dy cách t hc  nâng cao chng kin thc và tc s hng thú hc tp b môn cho HS. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cu các tài liu lý lun liên quan   cho vic gii quyt v: Rèn luyn k  HTHKT cho hc sinh. -  NDKT trong SGK Sinh hc 12 THPT. 8.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - m: D gi, phng vn trc tip GV và HS  phát hin nhng thành công và hn ch trong vic rèn k HTHKT ng THPT hin nay. - u tra bng phiu hi v thc trng dy k  HTHKT trong dy hc Sinh hc  mt s ng THPT hin nay. - u tra bng hi cu h  8.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Son giáo án dy thc nghii chng. - Dy thc nghii chng. - Thu thp s liu t quá trình thc nghim. 8.4. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm -  dng toán thng kê vi s h tr ca phn mm Excel  x lí kt qu cho bi tin cy v mng. - Phân tích kt qu thc nghi có nhn xét, nh tính v chng kin thc  thc hình thành  hc sinh. 9. Những đóng góp của luận văn - H th lý lun v bn cht HTH, k HTH, dy HS HTH. - Xác nh c các bin pháp rèn luyn k  HTHKT. - Xác nh c qui trình h rèn k  HTHKT. - Các bài dy thc nghim v rèn luyn k y hc phn Di truyn hc. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Cơ sở lí luận của đề tài 1.1.1. Kỹ năng hệ thống hóa kiến thức 5 1.1.1.1. Kỹ năng Là kh n dng có máng to nhng kin thc thu c trong mvc t  giái quyt mt nhim v mi. 1.1.1.2. Hệ thống hóa kiến thức - H thng: Là khái nin ca lý thuyt h thc hình thành và phát trin trong sut tin trình phát trin ca lch s trit hc. H thng hóa kin thc là mt quá trình thc hi sp xp kin thc vào mt h thng nhnh . 1.1.1.3. Kỹ năng hệ thống hóa kiến thức K HTHKT là kh p xp mt cách logic các yu t, các ni dung thông tin v ng, hing theo mm nhnh. - Cấu trúc kỹ năng hệ thống hóa 1. Xác định mục tiêu HTHKT 2. Phân tích nội dung một mục, bài, chương, phần, chủ đề để xác định các đơn vị kiến thức, thông tin và tìm, lựa chọn tài liệu phù hợp với việc giải quuyết nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu HTHKT. 3. Lập mối quan hệ giữa các nội dung thông tin phù hợp với mục tiêu HTHKT. 4. Lựa chọn hình thức diễn đạt nội dung HTH và trình bày theo hình thức được chọn. 5. Rút ra những kết luận khái quát từ nội dung được HTH theo hình thức diễn đạt tương ứng. 1.1.1.4. Kỹ năng diễn đạt nội dung hệ thống hóa - Vai trò của kỹ năng diễn đạt nội dung HTH + t bi tích cc hóa hong nhn thc, là cng hình thành tri thc. + Vn dng các bin pháp dit n t chc cho HS  hi kin thc mi. + Có th dùng các bi kim tra chng thông hiu tài liu giáo khoa. - Kỹ năng diễn đạt nội dung HTH K t ni dung là thao tác bin dng ngôn ng này thành dng ngôn ng khác hp quy lut. - Các biện pháp diễn đạt nội dung HTH + Biện pháp sơ đồ logic dạng graph + Biện pháp diễn đạt bằng bảng + Biện pháp diễn đạt bằng sơ đồ hình 1.1.1.5. Các biện pháp logic cơ bản cần cho hệ thống hóa - Biện pháp định nghĩa khái niệm - Biện pháp phân chia khái niệm - Biện pháp lập bản đồ khái niệm - Biện pháp phân tích – tổng hợp - Biện pháp so sánh, đối chiếu 6 - Biện pháp trừu tượng hóa, khái quát hóa - Biện pháp đặt câu hỏi và tìm câu trả lời 1.1.2. Vai trò của việc HTHKT trong việc dạy học 1.1.2.1. Đối với giáo viên Kin thc trong mi bài hc có mi quan h logic cht ch v c mc tiêu HTHKT kin thng t chc mt hay nhiu hong khác nhau. i bài hc cn phi làm cho HS thy rõ mi liên h  dvy, khi rèn luyn k  ra liên h gia các ni dung kin thc . 1.1.2.2. Đối với học sinh Trong dy hc, vic HTH s có tác dng rèn luyn cho HS nhng phm cht trí tu sau: - Rèn luyn k c sách, tài liu, phát tric nhn thc cho HS, phát trin chng nhm phát tric nhn thng và sáng to. - Thông qua HTHKT HS bii chiu so sánh các s vt hing , trèn luyn cho HS kh t hóa rút ra kt lun. - HTHKT còn giúp HS va chin thc va nm vo kin thc cho bn thân, phát tric t hc và thói quen t hc. Hc sinh có th t hc, t nghiên cu sui. 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 1.2.1. Thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng HTHKT trong dạy học Sinh học 12 1.2.1.1. Nội dung chương trình Sinh học lớp 12 Sinh hc 12 gm 3 phn: Di truyn hc, tin hóasinh thái hc. Mc dù chia thành các phc 12 vn th hin theo cu trúc h thng. Mi bc câu trúc li th hi nhc tính ca mt c t chc sng. Phuyn hc, gm 5   di truyn và bin d t ca hing di truyn uyn hc qun th. IV: ng dng di truyn hc. Nh nhng hiu bit v quy lut di truyn trong qun th mà  o ging . n hi. 1.2.1.2. Thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng HTHKT trong dạyhọc Sinh học 12 n hành kho sát thc trg lc HTHKT và vic rèn luyn k HTHKT trong dy và hc Sinh hc 12  ng THPT ti Hà N  thc tin cho vic  xut qui trình và pháp rèn luyn k  dy hc phn di truyn Sinh hc 12. Vic kho sác tin hành vi 30 GV và 300 HS tng THPT Tro - Thanh 7 Xuân, THPT Quang Trung, ng Hà, Vic kho c tii các hình thc sau: - Phiu tra - Phng vn, d gi GV và HS. Kt qu u tra cho thy: * Thc trng ca vic rèn luyn k quá trình dy Sinh hc 12 ca giáo viên. +  dng xuyên trong ging dy  ng là thuyt trình ging gii, gii thích minh ha, hn. y hc tích cc có nhiu kh  n cho HS k     phn, dy hc nêu v , HTHKT hc s dng. + SGK c s dng ch y HS t hc nhng nn, ghi nh và tr li nhng câu hi c mng xuyên. SGK rc dùng vi yêu cu HS gia công x lí nu, bi  + Qua d gi chúng tôi thy: Bin pháp ch yu ca GV là yêu cc nhng kin thc d, ít yêu cu HS gia công trí tun thc trong SGK, mà vu này m y trong vic rèn luyn cho HS k  + Hi m rõ các bin pháp rèn luyn k trong quá trình dy hc. Hu ht GV ch dng li vic HTHKT bng bng biu ho mà t s dng các bin pháp rèn luyn k ng Graph, b  hình. * Thc trng v k  trong quá trình hc Sinh hc 12 ca HS. +  Hc mc tiêu HTHKT. + Mt s t phân tích ni dung kin thc và tìm, la chn tài liu phù hp vi vic gii quyt nhim v  thc hin mc tiêu p mi quan h gia các ni dung thông tin, la chn hình thc dit ni dung HTH và trình bày theo hình thc chc. + Rt ít HS rút ra nhng kt lun khái quát t nc HTH . + n thy k a HS rt yu. Chính vì vy, vic rèn luyn cho HS k t cn thit trong dy hc. 1.2.2. Nguyên nhân của thực trạng rèn luyện kỹ năng HTHKT trong dạyhọc Sinh học 12 1.2.2.1. Về đội ngũ giáo viên  GV hin nay ít chú ý ti vic rèn luyn k ì công vii nhiu thi gian và công sc. Phn ln GV quan nim sai lm vn dy hc tích cc ch phù hp vi HS khá gii.  ng hin nay ch chú ý dy kin th  n dy cách hc, dy  HS. 8 1.2.2.2. Về học sinh  HS coi môn Sinh hc là môn ph Hc sinh hc th  ng sáng t i kin thc. HS vic vi SGK, sách tham kho, thm chí không có SGK. 1.2.2.3. Về nội dung chương trình và kiểm tra – đánh giá kết quả c bit phn Di truyn hc nói riêng có nhiu kin thc mi và khó. Bên cu ni dung GV còn thiu cp nh dy hi. Phn Di truyn hc xp theo các c kin thc có mi liên h h thng vi nhau. Yêu cu kim tra hin nay ch yu chú trng kin thtro, k c hành, k n dng kin thc ca HS. CHƢƠNG 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 2.1. Qui trình hệ thống hóa nội dung kiến thức Rèn luyn cho HS k c cht là rèn luyn mt t hp các k c tp c th, mi k c biu th bng mt h thng t  c th hin   khái quát sau: nh mc tiêu h thng hóa kin thc 2. Phân tích ni dung mt mn, ch    kin thc, thông tin và tìm, la chn tài liu phù hp vi vic gii quyt nhim v  thc hin mc tiêu HTHKT. 3. Lp mi quan h gia các ni dung thông tin phù hp vi mc tiêu HTHKT. 4. La chn hình thc dit ni dung h thng hóa và trình bày theo hình thc chn. 5. Rút ra nhng kt lun khái quát t nc HTH theo hình thc ding. Hình 2.1. Qui trình thực hiện kỹ năng hệ thống hóa Bƣớc 1: Kỹ năng xác định mục tiêu hệ thống hóa kiến thức Hnh mc tiêu hc tp cn thc hing sau: + Xnh mc tiêu hc tp: Phân tích nhim v hc tt ra, nhim v này biu th bng câu hi, bài tnh kt qu ct khi thc hin nhim v  9 nh mc tiêu hc tp: HS phu kiáp gii quyt nhim v. + Tìm và la chng t  dit mc tiêu hc tnh. Bƣớc 2: Phân tích nội dung một mục, bài, chƣơng, chủ đề để xác định các đơn vị kiến thức, thông tin và tìm, lựa chọn tài liệu phù hợp với việc giải quyết nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu hệ thống hóa kiến thức nh mc tiêu HTHKT thì dp tài liu, ngun thông tin cn HTH. + T ngun thông tin thu thnh mi quan h gii hiu bi + La ch bng các hình thc.   c bt thông tin, thay th, gi li thông tin chính nht. Bƣớc 3: Lập mối quan hệ giữa các nội dung thông tin phù hợp với mục tiêu hệ thống hóa kiến thức n ca k i x lí thông tin  y, HS phi thc hin các thao tác phân tích, tng hi chiu, thit lp mi quan h cu trúc  chc  Bƣớc 4: Lựa chọn hình thức diễn đạt nội dung hệ thống hóa và trình bày theo hình thức đƣợc chọn K t ni dung là mt hình thc ngôn ng  bit sn phm nhn thc. K dit ni dung có vai trò rèn luyn HS ding, hiu bit ca mình, nâng cao hiu qu c sách ca HS. Vai trò quan trng là còn kim tra chng thông hiu tài liu giáo khoa ca HS.  dit ni dung HTH thì HS có th dùng hình v  graph, bng biu, hay m Bƣớc 5: Rút ra những kết luận khái quát từ nội dung đƣợc hệ thống hóa theo hình thức diễn đạt tƣơng ứng c thu hoch kin thc do hoc rèn luyng hóa. 2.2. Qui trình rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức Thc chy HS thc hi 2.2.1. Qui trình chung Bƣớc 1: GV giao nhim v hc tn phi HTH. Bƣớc 2: GV gii thia HTH trong hc tc HTH. Bƣớc 3: GV làm mu phân tích nhim v hc tp và ti HS quan sát, theo dõi. Bƣớc 4: GV giao bài tp, yêu cu HS HTH, HS thc hin HTH theo bài t 10 Bƣớc 5: Giáo viên t chc tho lun, chnh sa kt qu bài tp ca hc sinh và rút ra kt lun chung.  i k ng dn chi tic 1, 2  giúp HS làm quen dn vi k ng HTH thì chuyn phát trin nâng cao dn, rèn cho HS k c cht ca vic  m khó ca bài tp  c 4.  n này ch yu nâng cao tính t lc ca HS và hình thc dit ni dung HTH. Ví d: Mc thp nht là GV cung cp thông tin và lp bng sn, HS ch n vào các ô trng trong bng; mp thông tin và ra câu lnh, HS t nh ni dung và lp bng; mc cao nht là HS t hc bng cách HTH, HS lp các b. 2.3. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng khi hệ thống hóa kiến thức 2.3.1. Biện pháp rèn luyện kỹ năng xác định nhiệm vụ hoạt động học tập của học sinh  rèn luyn k t ra nhim v cho HS phi thc hin trong hong hc tp ca mình, ng tin hành: - GV: Yêu cu HS nghiên cu SGK, tài liu tham kh câm, bng bi logic, mng, quan sát video. - HS: Sau khi hoàn thành yêu cu cn phi thc hin nhim v i dng mô hình hóa cu trúc, bi   dng graph, hoc HS t la chn cách thc HTHKT. 2.3.2. Biện pháp rèn luyện kỹ năng tách nội dung chính, bản chất từ tài liệu đã đọc để làm tư liệu cho hệ thống hóa  rèn luyc k i: - Rèn luyn cho HS k c vi SGK, bao gc vi kênh hình và kênh ch, bng biu. - Rèn luyn cho HS s d  tng hp, K i chiu. - Rèn luyt câu hi và tìm câu tr li. 2.3.3. Biện pháp rèn luyện kỹ năng quan sát, đọc và phân tích báng số liệu, biểu đồ, đồ thị, băng hình, tranh ảnh, hình vẽ trong SGK  rèn luyn tt k y hi GV phi thc hin c nhng yêu cu sau: + GV phi chun b bng bi, tranh nh rõ ràng, chính xác, không quá phc tp và mang tính khái quát cao. + S dng bng bi, tranh   phát huy c tính tích cc ca HS. [...]... dung dạy học và trình độ của học sinh - GV tổ chức cho HS thảo luận, thể hiện mức độ đạt được của kỹ năng và chính xác hóa kiến thức 2.4 Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 2.4.1 Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức để tổ chức các hoạt động học tập kiến thức mới 2.4.2 Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ. .. mới 2.4.2 Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong khâu củng cố, hoàn thiện và nâng cao kiến thức cho học sinh 2.4.3 Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức để tổ chức hoạt động tự học ở nhà cho HS 2.5 Một số ví dụ về vận dụng quy trình hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 CHƢƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm... thành và phát triển khái niệm trong chương trình Sinh vật học đại cương lớp 9,10 phổ thông, Luận án tiến sỹ khoa học Giáo dục, Hà Nội 8 Nguyễn Xuân Hồng (2003) Rèn luyệnnăng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh 12 THPT trong dạy tiến hóa , Luận văn thạc sĩ, Trường ĐHSP Hà Nội 9 Ngô Văn Hƣng (2009), Rèn luyện học sinhnăng hệ thống hóa kiến thức trong dạy hoc Sinh học 9, luận án tiến sĩ giáo dục... trạng dạyhọc chương trình Sinh học 12 nói chung, phần Di truyền Sinh học 12 nói riêng ít chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng HTHKT cho HS 1.2 Qua nghiên cứu đề tài và tiế n hành thực nghiê ̣m sư pha ̣m chúng tôi đã đề xuất PPDH phần Di truyền Sinh học 12, trong đó rèn luyện kỹ năng HTHKT là phương pháp tích cực để tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học 1.3... văn đã xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng HTHKT trong dạy học phần Di truyền Sinh học 12 phù hợp với cách biên soạn nội dung SGK, năng lực của GV, với năng lực và trình độ của HS, giúp nâng cao năng lực tư duy và khả năng tự học của HS 1.4 Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng minh tính hiệu quả, tính khả thi của dạy học, chứng tỏ biện pháp rèn luyện kỹ năng HTHKT đã nêu trong đề tài có hiệu quả rõ... khoa học mà đề tài đã đặt ra 3.2 Nội dung thực nghiệm Tiến hành soạn và dạy 4 bài trong phần di truyền Sinh học 12 ban cơ bản sử dụng các biện pháp rèn luyệnnăng HTHKT cho HS 11 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen Bài 23: Ôn tập phần di truyền học Kiểm tra, đánh giá khả năng HTHKT của HS trong học tập phần di truyền. .. chuẩn bị cho việc hệ thống hóa kiến thức 2.3.4 Biện pháp rèn luyện kỹ năng xác định mối liên hệ giữa các NDKT Để xác định mối liên hệ giữa các NDKT, GV cần hướng dẫn HS biện pháp phân chia KN 2.3.5 Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập dàn bài và lập đề cương - GV chỉ rõ yêu cầu HS sử dụng SGK với mục đích gì (ôn tập, hệ thống hóa, lập dàn bài, trả lời câu hỏi V.V …) - GV đưa hệ thống câu hỏi định hướng cho HS... các biện pháp rèn luyện kỹ năng HTHKT cho HS trong dạy học phần Di truyền Sinh học 12 mà chúng tôi đề xuất chỉ là bước đầu, còn nhiều hạn chế, xin đề nghị những kiến nghị tiếp theo quan tâm, bổ sung hoàn thiện và phổ biến rộng rãi References 1 Nguyễn Nhƣ Ất (1973), Những vấn đề cải cách giáo trình Sinh học đại cương trường phổ thông nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm,Mascơva,... đề có tính chất phương pháp luận trong đổi mới PPDH, về quan điểm hệ thống và vận dụng tiếp cận hệ thống rènnăng HTHKT trong dạy học Sinh học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ môn 2.2 Mỗi GV khi chuẩn bị bài lên lớp cần chú ý rèn luyện kỹ năng HTHKT cho HS qua từng nội dung bài học mà không chỉ ở bài ôn tập, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kĩ năng phân tích rồi di n đạt nội dung tổng kết mỗi bài... biểu di n tần suất cộng dồn 3.5.2 Phân tích đánh giá định tính 3.5.2.1.Về hứng thú và mức độ tích cực học tập 16 Với ho ̣c sinh lớp TN, hầu hết học sinh đều hào hứng với việc học Trong quá trình thực hiện các bước rèn kỹ năng HTHKT, HS phát huy tối đa năng lực tư duy, năng lực tự nghiên cứu, khả năng HTH và khả năng vận dụng kiến thức + Với ho ̣c sinh ở lớp ĐC, tinh thần học tập kém sôi nổi hơn, năng . pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 2.4.1. Sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức. 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 2.1. Qui trình hệ thống hóa nội dung kiến thức Rèn luyn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông, Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông, Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan