Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015

15 618 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 10:25

Những biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 2007 -2015 Chu Thị Hương Giang Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS. ngành: Quản lý Giáo dục; Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Lộc Năm bảo vệ: 2007 Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh các quan điểm lý luận về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học. Khảo sát thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường giai đoạn 2007-2015, tập trung nhất vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên; có chính sách đãi ngộ, lương các hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ giảng viên; kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, nhằm đảm bảo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cân đối về cơ cấu, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, giáo dục của tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay. Keywords. Giáo dục đại học; Quản lý giáo dục; Đội ngũ giảng viên Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài lịch sử đề tài nghiên cứu Thực hiện chủ trương của Bộ GD - ĐT về công tác tuyển dụng, đào tạo - bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, Chỉ thị Số 40/CT - TW ngày 15 - 6 - 2004 của Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quản lý giáo dục, để có đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu cả về số lượng, chất lượng phục vụ cho yêu cầu phát triển của Trường đến năm 2015 những năm tiếp theo cần phải có những biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên. Với góc độ là cán bộ quản lý, bản thân tôi có nhiều suy nghĩ, trăn trở về đội ngũ giảng viên nhà trường trong tình hình nhiệm vụ mới hiện nay. Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu "Những biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 2007 - 2015" với mong muốn góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, đủ sức thực hiện các nhiệm vụ nhà trường trong giai đoạn phát triển; đào tạo đa ngành nghề thích hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng của xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Nam Định các tỉnh, địa phương lân cận. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 20072015 đủ về số lượng, mạnh về chất lượng cân đối về cơ cấu. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên. Thực trạng việc phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh trong những năm qua. Đề xuất một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 20072015. 4. Khách thể nghiên cứu Công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh. 5. Đối tượng nghiên cứu Các giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 20072015. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn khảo sát đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh với nội dung nghiên cứu: Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; Chính sách đãi ngộ, lương các hỗ trợ tạo thu nhập cho đội ngũ giảng viên; Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên; Trên cơ sở hiện trạng của nhà trường. 7. Phương pháp nghiên cứu Quá trình thực hiện đề tài kết hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận; Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp xử lý thông tin. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, mục lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được cấu trúc trong 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Chương 2. Thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh. Chương 3. Một số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 2007 - 2015. Chương 1 Cơ sở lý luận về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm giảng viên, đội ngũ, đội ngũ giảng viên, đại học dân lập, đại học tư thục. 1.1.1.1. Khái niệm giảng viên Theo Luật Giáo dục – 2005 tại mục 3 điều 70 chương IV quy định: 1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 2. Nhà giáo phải có tiêu chuẩn về: Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch bản thân rõ ràng. 3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên. Giảng viên là nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các trường cao đẳng đại học. Giảng viênviên chức thuộc ngành giáo dục đào tạo. Cần phân biệt khái niệm giảng viên (nhà giáo) với khái niệm giảng viên theo tiêu chuẩn ngạch, bậc giảng viên, một chức danh của cao đẳng đại học. 1.1.1.2. Khái niệm đội ngũ Đội ngũ là một nhóm người được tổ chức tập hợp thành một lực lượng để cùng thực hiện một hay nhiều chức năng, họ có thể cùng nghề nghiệp, hoặc không cùng nghề nghiệp; nhưng có chung một lý tưởng, mục đích nhất định gắn bó với nhau về quyền lợi vật chất, tinh thần. 1.1.1.3. Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên là một tập hợp các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học ở các trường cao đẳng, đại học gắn kết với nhau để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, theo hệ thống, mục tiêu giáo dục, cùng trực tiếp giảng dạy giáo dục sinh viên theo sự ràng buộc những nguyên tắc có tính chất của ngành giáo dục của Nhà nước. 1.1.1.4. Đại học dân lập Đại học dân lập là cơ sở giáo dục do các tổ chức tập thể không thuộc nhà nước đứng ra thành lập, cùng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cùng tham gia quản lý điều hành mọi hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường đại học dân lập chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh nơi trường đặt trụ sở. Trường đại học dân lập được tự chủ tổ chức về nhân sự, kinh phí hoạt động. 1.1.1.5. Đại học tư thục Đại học tư thục là trường do người có quốc tịch Việt Nam thành lập hoạt động theo Quy chế của trường tư thục (do Thủ tướng Chính phủ ban hành), Điều lệ trường đại học Quy định của pháp luật. Trường đại tư thục có địa vị pháp lý như các trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, được quyền tự chủ chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức nhân sự của trường. 1.1.2. Khái niệm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.1.2.1. Khái niệm xây dựng phát triển Theo từ điển Tiếng Việt " Xây dựng phát triểnbiến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp " [06; tr 743] Theo Đại từ điển Tiếng Việt - Bộ GD & ĐT " Xây dựng phát triển là sự hình thành, vận động, tiến triển theo chiều hướng tăng lên" [49; 1321] Như vậy xây dựng phát triển là tăng trưởng tiến lên, biểu hiện sự thay đổi tăng tiến cả về lượng lẫn chất, cả thời gian không gian của sự vật, hiện tượng, con người trong xã hội. 1.1.2.2. Khái niệm về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định trong quá trình giáo dục, đào tạo. Theo tác giả Nguyễn Quang Tuyền: "Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, loại hình, đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối giáo dục của Đảng và ngày càng vững mạnh về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đủ sức thực hiện có chất lượng mục tiêu kế hoạch đào tạo " [06; 24]. Phát triển đội ngũ giảng viên trong nhà trường, chính là xây dựng đội ngũ giảng viên yêu nghề, có tâm huyết, gắn bó với nhà trường, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng dân tộc chủ nghĩa xã hội, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu cơ bản của phát triển đội ngũ giảng viên là: Phát triển đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. 1.1.3. Các quan điểm lý luận về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học 1.1.3.1. Quan điểm của Đảng Nhà nước về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên - Quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên + Trong văn kiện Hội nghị TW2 Đảng CSVN Khoá VIII ghi nhận "Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu". Tại Đại hội Đảng CSVN Khoá IX quan điểm này được tiếp tục phát triển: "Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững " + Theo Chỉ thị 40/TW của Ban Bí thư TW Đảng Khoá IX ký ngày 15/6/2004 : " Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 chấn hưng đất nước". - Quan điểm của Nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên Theo chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010: “Phát triển đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục”. 1.1.3.2. Quan điểm của Hội đồng giáo dục UNESCO 1- Đảm nhận nhiều chức năng hơn so với trước, có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục. 2- Chuyển mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học của học sinh, sử dụng tối đa các nguồn tri thức trong xã hội. 3 - Coi trọng hơn việc cá biệt hoá trong học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò. 4- Yêu cầu sử dụng rộng rãi hơn các phương tiện dạy học hiện đại. 5- Yêu cầu hợp tác chặt chẽ rộng rãi hơn các giáo viên cùng trường, thay đổi cấu trúc các mối quan hệ giữa giáo viên các thành viên khác. 6- Yêu cầu chặt chẽ hơn giữa gia đình, cộng đồng nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 7- Yêu cầu giáo viên tham gia các hoạt động trong ngoài nhà trường. 8- Giảm bớt thay đổi kiểu uy tín truyền thống trong quan hệ với người học, nhất là học sinh, sinh viên đã trưởng thành. 1.2. Quản lý, quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục 1.2.1. Khái niệm 1.2.1.1. Quản lý - Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra. - Quản lý là sự tác động, mang tính chủ quan nhưng phải phù hợp với quy luật khách quan. - Quản lý xét về mặt công nghệ là sự vận động của thông tin. 1.2.1.2. Quản lý nguồn nhân lực Theo tác giả Mạc Văn Trang trong tài liệu quản lý nhân lực có khái niệm sau: Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục là hoạt động của chủ thể quản lý gồm hoạch định, tuyển chọn, sử dụng, phát triển tạo những điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên, công nhân viên làm việc có hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu của giáo dục đào tạo, đồng thời cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ lao động ngày một tốt hơn [06; 08] - Chủ thể quản lý - Khách thể quản lý Quan hệ quản lý chia thành 3 nhóm: Quan hệ chỉ huy phục tùng; Quan hệ hợp tác và phối hợp; Quan hệ xã hội đan xen lẫn với hai loại quan hệ trên. 1.2.2. Phạm vi của quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục - Phạm vi quốc gia + Chủ thể quản lý là Bộ Giáo dục Đào tạo. + Đối tượng quản lý là toàn bộ nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục quốc dân. - Phạm vi nhà trường (cơ sở giáo dục đào tạo) + Chủ thể quản lý là Hiệu trưởng cùng đội ngũ cán bộ quản lý. + Đối tượng quản lý là nguồn lực giáo dục của nhà trường. 1.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực cần đạt theo chức năng: Tuyển chọn; Bố trí, sắp xếp; Duy trì sự ổn định phát triển đội ngũ; Tạo môi trường làm việc hiệu quả, có chính sách đãi ngộ, bầu không khí thoải mái. 1.2.4. Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục Gồm các phương pháp quản lý cơ bản sau - Phương pháp hành chính tổ chức. - Phương pháp kinh tế. - Phương pháp giáo dục thuyết phục. - Phương pháp tâm lý xã hội. 1.3. Nội dung xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.3.1. Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.3.1.1. Xây dựng các tiêu chuẩn của đội ngũ giảng viên trong nhà trường Các tiêu chuẩn của đội ngũ giảng viên trong Nhà trường, Điều79 Luật Giáo dục 2005 nói về nhà giáo của các Trường Cao đẳng, đại học: “Nhà giáo của trường cao đẳng, đại học được tuyển dụng theo phương thức ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt những người có trình độ đại học, thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo. Trước khi được giao nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên cao đẳng, đại học phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”. Đội ngũ giảng viên mạnh trong nhà trường cần phải đảm bảo 2 yếu tố: - Thứ nhất: Phải đủ về số lượng giảng viên. - Thứ hai: Phải thực sự giỏi về chuyên môn. Để phát triển đội ngũ giảng viên theo mô hình này: + Xây dựng, quy hoạch đội ngũ theo mục tiêu chương trình đào tạo. + Chuẩn hoá tiêu chí hoá các vị trí của giảng viên. + Tạo động lực cho giảng viên cả về yếu tố vật chất cũng như tinh thần. 1.3.1.2. Các phương thức xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Lập kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Tuyển chọn giảng viên Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 1.3.1.3. Cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ khác tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên Tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tiếp cận khoa học công nghệ mới. Có cơ chế tiền lương, hỗ trợ kinh phí khi giảng viên đi học tập. Tổ chức động viên khích lệ giảng viên sau khi hoàn thành khoá đào tạo nâng cao trình độ sau đại học Kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên Chương 2 Thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh 2.1. Quá trình hình thành phát triển trường đại học dân lập Lương Thế Vinh 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nam Định quá trình thành lập trường Nam Định là tỉnh phía Nam của đồng bằng châu thổ sông Hồng, sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển khá tốt. Các chỉ tiêu về kết cấu hạ tầng, dịch vụ của các xã khu vực nông thôn đều đạt mức cao. Trong chiến lược chung phát triển KTXH đất nước, Nam Định giữ vị trí khá quan trọng. Tuy nhiên sự phát triển KTXH của địa phương chưa tương xứng với tiềm năng. Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực CMKT cho yêu cầu phát triển địa phương, ngày 29/11/2002 Thủ Tướng Chính phủ đã có văn bản số1543/CP-KG đồng ý về nguyên tắc thành lập trường đại học dân lập Lương Thế Vinh tại Nam Định với quy mô đào tạo đến 2010 là 6.000 sinh viên. Sự ra đời hoạt động của Trường đã đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế bức bách của Nam Định về đào tạo tại chỗ nhân lực CMKT trình độ cao đẳng, đại học, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH giai đoạn tới 2010. 2.1.2. Tổ chức bộ máy nhà trường hiện nay Hiện nay về cơ cấu tổ chức như sau: Hội đồng quản trị; Ban Giám hiệu; 5 phòng chức năng, 7 khoa. 2.1.3. Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đa trình độ đáp ứng được yêu cầu mọi thành phần, mọi lĩnh vực cho tỉnh Nam Định các tỉnh lân cận. 2.1.3.1. Về chỉ tiêu số lượng tuyển sinh đào tạo chính quy trong các năm (2004-2008) Bảng 1. Thống kê số lượng tuyển sinh từ 2004 - 2008 Năm học Số lượng sinh viên tuyển vào các Khoa Tổng cộng So với kế hoạch chỉ tiêu Kinh tế Công nghệ thông tin Kỹ thuật nông nghiệp Ngoại ngữ Kỹ thuật Công nghiệp 2004-2005 403 49 18 29 155 654 700 2005-2006 678 20 59 33 306 1.096 1.000 2006-2007 1.087 41 13 390 217 1.748 1.500 2007-2008 1.113 18 63 211 133 1.538 1.500 Tổng cộng 3.281 128 153 663 811 5.036 (Nguồn từ bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo) Theo kết quả tuyển sinh của 4 niên học (2004-2008) thì số lượng tuyển sinh vào học tại trường so với kế hoạch chỉ tiêu Bộ Giáo dục Đào tạo giao đảm bảo, có năm vượt chỉ tiêu không đáng kể. 2.1.3.2. Về chất lượng đào tạo từ năm 2004 - 2007 Theo thống kê tỷ lệ giỏi, khá chưa cao, điều đó đã khẳng định được sự đánh giá nghiêm túc về chất lượng đào tạo. 2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường (2004- 2007) Hơn 3 năm hoạt động, trường đã có bước phát triển về quy mô đào tạo, đến nay số giảng viên của trường đứng lớp chính thức 175, trong đó số cán bộ quản lý tham gia đứng lớp là 11. Bên cạnh việc sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, Trường đã kết hợp, coi trọng công tác mời đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. 2.2.1. Số lượng giảng viên Theo quy định của Bộ đối với các trường đại học thì số lượng giảng viêntrường hiện có không thiếu, nhưng xét về thực trạng số giảng viên chính thức đứng lớp chưa đủ. Trường đã cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện chỉ tiêu giảng viên theo chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 phấn đấu 1GV/20 SV tuỳ theo ngành (khối kỹ thuật) có thể nằm trong khoảng 1GV với 10 – 15 sinh viên. Bảng 2. Diễn biến số lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu từ năm 2004– 2007 (Nguồn từ Phòng tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên) 2.2.2 - Độ tuổi của đội ngũ giảng viên Độ tuổi giảng viên của trường: trên 60 tuổi chiếm 9,7% ; từ 51 đến 60 tuổi chiếm 12,7%; từ 41 đến 50 tuổi chiếm 8,9%; từ 31 đến 40 tuổi chiếm 13,1% ; từ 25 đến 30 tuổi chiếm 55,6%. Nhà trường đã cơ cấu trẻ hoá đội ngũ giảng viên, tỷ lệ giữa độ tuổi trên 30 đến trên 60 là tương đối đồng đều. 2.2.3. Trình độ đào tạo chất lượng đội ngũ giảng viên 2.2.3. 1. Trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên cơ hữu Bảng 3. Trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2006 -2007 Khoa Số lượng Tổng số GV Trình độ giảng viên Nam Nữ Giáo sư Phó giáo sư Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Đang học CH Đang NCS Kinh tế 87 48 135 3 5 14 24 78 10 1 Công nghệ thông tin 4 3 7 1 0 1 2 2 1 0 Kỹ thuật công nghiệp 27 20 47 3 6 10 16 9 3 0 Kỹ thuật nông nghiệp 2 6 8 1 2 3 1 0 1 0 Ngoại ngữ 23 11 34 0 0 3 10 16 5 0 Mác – Lênin 8 6 14 0 0 4 2 6 2 0 Khoa học cơ bản 9 5 14 0 0 2 2 7 3 0 Tổng cộng 160 99 259 8 13 37 57 118 25 1 (Nguồn từ Phòng tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên) Qua bảng thống kê thể hiện nhà trường thiếu giảng viên có trình độ sau đại học, đạt tỉ lệ 36,3%; số giảng viên có trình độ đào tạo sau đại học phân bổ tương đối đồng đều. 2.2.3.2. Trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng Bảng 4. Trình độ đội ngũ giảng viên thỉnh giảng năm học 2006 -2007 Khoa Số lượng Tổng số giảng viên Trình độ giảng viên Nam Nữ Giáo sư Phó giáo sư Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Kinh tế 33 27 60 0 12 15 25 8 Năm học Tổng số sinh viên Số lượng GV cơ hữu Số GVCH chính thức đứng lớp Số lượng GV theo quy định Số lượng GV đứng lớp còn thiếu 2004 - 2005 654 43 20 33 13 2005 - 2006 1.750 125 43 88 45 2006 - 2007 3.498 175 125 175 50 2007 - 2008 5.036 259 175 252 77 Công nghệ thông tin 6 1 7 1 0 1 4 1 Kỹ thuật công nghiệp 19 5 24 3 4 6 7 4 Kỹ thuật nông nghiệp 2 1 3 2 1 0 0 0 Ngoại ngữ 14 21 35 0 0 2 17 16 Mác – Lênin 7 6 13 0 0 5 6 2 Khoa học cơ bản 10 2 12 1 0 4 4 3 Tổng cộng 91 63 154 7 17 33 63 34 (Nguồn từ Phòng Tổ chức, Đào tạo các Khoa ) Tổng số giảng viên thỉnh giảng tính đến 31/6/2007 là 154 giảng viên, trong đó: Giáo sư: 7; Phó giáo sư: 17; Tiến sĩ: 33; Thạc sĩ: 63; Đại học: 34; số giảng viên thỉnh giảng có trình độ sau đại học là 120/154, chiểm tỉ lệ 77,9%. 2.2.3.3. Trình độ tin học của đội ngũ giảng viên Trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên cơ hữu Giảng viên sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào đổi mới phương pháp giảng dạy chiếm tỉ lệ 59,7 %. Trình độ giảng viên biết, sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học, dịch thuật, giao tiếp đạt tỉ lệ 35%. Trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên thỉnh giảng Giảng viên sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào đổi mới phương pháp giảng dạy chiếm tỉ lệ cao 74,7 % (tập trung ở số giảng viên dạy lý thuyết). Trình độ giảng viên biết và sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học, dịch thuật, giao tiếp đạt tỉ lệ tương đối cao 85%. - Thâm niên giảng dạy: thực trạng về thâm niên giảng dạy của đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường: có sự chênh lệch khá lớn. Bảng 5. Thống kê thâm niên công tác của giảng viên cơ hữu năm 2007 Thâm niên Trên 25 năm Từ 15-25 năm Từ 5 - 14 năm Dưới 5 năm Số lượng 52 37 25 144 Tỉ lệ % 20,1 14,3 16,2 55,6 (Nguồn từ phòng Tổ chức cán bộ công tác học sinh sinh viên) 2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh 2.3.1. Thực trạng tuyển dụng đội ngũ giảng viên Căn cứ vào Quy chế trường Đại học dân lập ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 18-7-2000 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy chế 86) có quy định: Tại thời điểm khai giảng, đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường phải đảm bảo không dưới 20%, trong vòng 4 năm đạt không dưới 50% khối lượng giảng dạy của từng môn học sau 10 năm có đủ giảng viên cơ hữu theo yêu cầu đào tạo. Cũng trong quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02-12-2004 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó phải đảm bảo tỷ lệ người học (đã quy chuẩn ) trên một giảng viên theo quy định chung không quá 20 (20 sinh viên/1GV). Theo thống kê bình quân giảng viên trên số lượng sinh viên trong toàn trường là không thiếu nhưng thực tế số giảng viên chính thức đứng lớp chưa đáp ứng đủ, do vậy Nhà trường đã mời đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ. 2.3.1.1. Đối với giảng viên cơ hữu + Việc tuyển dụng giảng viên chưa chặt chẽ, đúng quy trình; tuy nhiên hầu hết các giảng viên được tuyển dụng đều có tinh thần trách nhiệm. + Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Trường tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển sau khi được tiếp nhận qua 2 năm giảng dạy, căn cứ vào tình tình thực tế nhà trườngthể quy hoạch cử đi học để nâng cao trình độ theo chuyên ngành đào tạo giảng dạy. 2.3.1.2. Đối với giảng viên thỉnh giảng Nhà trường mời những đối tượng sau để tham gia giảng dạy: + Giảng viên đã đang giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong cả nước, giảng viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư chính trở lên, cựu giảng viên của các trường đại học có nguyện vọng giảng dạy. +Việt Kiều, người nước ngoài có trình độ cao, là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn liên quan trực tiếp đến môn học mời giảng. - Giảng viên lý thuyết: Cán bộ biên chế của các trường đại học, đã được bổ nhiệm vào ngạch Giáo sư, Phó giáo sư, giảng viên chính, cán bộ có học vị từ Thạc sĩ trở lên đã được Hội đồng tuyển dụng xét tuyển. - Giảng viên thực hành: Giảng viên thực hành là tên gọi chung của những cán bộ ngạch 15.113, 15.095, 13.092 (nghiên cứu viên) 15.111 (giảng viên) được phân công làm nhiệm vụ giảng dạy thực hành, thực tập. Giảng viên thỉnh giảng phải có hồ sơ thỉnh giảng. 2.3.2. Thực trạng đào tạo sử dụng đội ngũ giảng viên Hàng năm trên cơ sở các dự báo phòng Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên, phòng Đào tạo nhà trường sẽ làm việc với các khoa về công tác giáo viên. Các khoa sẽ cân đối số lượng giảng viên tại đơn vị mình lập kế hoạch cụ thể. Trường đã cùng đơn vị sử dụng, bố trí hợp lý công tác cho giảng viên. Có các loại hình đào tạo: đào tạo dài hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng. 2.3.3. Nhận xét chung xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên nhà Trường hiện nay 2.3.3.1. Mặt mạnh phát triển đội ngũ giảng viên Qua hơn 3 năm củng cố xây dựng đội ngũ giảng viên, nhất là trong khoảng 2 năm trở lại đây, đội ngũ giảng viên dần được bổ sung, số lượng cơ cấu các Khoa tuy chưa đồng đều nhưng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đề ra: đào tạo nguồn nhân lực có trình độ , chuyên môn cho tỉnh Nam Định các tỉnh lân cận. - Về năng lực đội ngũ giảng viên: Phần lớn đội ngũ giảng viên đều tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm, số còn lại được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: phương pháp giảng dạy đại học, vì thế phương pháp giảng dạy của giảng viên tốt, giúp quá trình tiếp thu kiến thức của sinh viên đạt kết quả cao. - Về nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường chú trọng, giảng viên có hai nhiệm vụ chính được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học, vì hai lĩnh vực này đối với người giảng viên nó hỗ trợ lẫn nhau; làm tốt lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng là góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy, nâng cao tri thức cho giảng viên người học - Về phẩm chất chính trị: Trình độ chính trị của giảng viên qua học tập chính trị giác ngộ cách mạng, đã trưởng thành, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng Nhà nước trong xây dựng kinh tế - xã hội, văn hoá giáo dục tính tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành khá cao. - Về phẩm chất đạo đức: Đa phần đội ngũ giảng viên của trường có lối sống lành mạnh, có quan hệ tốt với đồng nghiệp, những người xung quanh tận tuỵ với nghề. Thể hiện nhân cách người thầy là tấm gương cho học sinh noi theo. - Về tự bồi dưỡng: Đa phần giảng viên Nhà trường tự nghiên cứu bồi dưỡng để đảm bảo chuyên môn giảng dạy. Trong thời gian qua mặc dù khối lượng giảng dạy rất cao, nhưng đội ngũ giảng viên đã tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ theo yêu cầu quy định tự bồi dưỡng, chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bên cạnh đó khoa, bộ môn, phòng chức năng và nhà trường đã đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở động viên giảng viên tự học, tự nghiên cứu. Tự học, tự bồi dưỡng là yếu tố giúp người giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn một cách tốt nhất; kể cả giảng viênhọc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Nếu không xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cũng sẽ trở thành lạc hậu so với sự phát triển khoa học, của xã hội. 2.3.3.2. Mặt yếu xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên - Do đặc thù là một trường mới thành lập số lượng giảng viên theo quy định không thiếu nhưng số giảng viên chính thức đứng lớp chỉ đạt 67,6% nên khối lượng giảng dạy lớn, giảng viên không có nhiều thời gian để đầu tư tự học, tự bồi dưỡng. - Nội dung chương trình đã có sự đổi mới nhưng còn chậm. Một số đơn vị còn tình trạng ngại ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại, sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học còn mang tính hình thức. - Chỉ có khoảng dưới 50% giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài mang tính đối phó. - Chính sách chế độ hỗ trợ giảng viên còn hạn chế. 2.3.3.3. Nguyên nhân mặt mạnh mặt yếu việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên * Nguyên nhân thuận lợi dẫn đến mặt mạnh xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên: - Kể từ nghị quyết Hội nghị TW2 Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII, Đảng nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, đường lối đổi mới giáo dục, giáo dục là quốc sách hàng đầu. - Giảng viên được quan tâm, đảm bảo mọi chế độ chính sách đứng lớp. - Sự phát triển khoa học kỹ thuật thế giới, tốc độ tiến bộ công nghệ thông tin được ứng dụng vào trong tất cả lĩnh vực là động lực thôi thúc giảng viên nghiên cứu học tập, tự học, tự bồi dưỡng. *Nguyên nhân khó khăn dẫn đến mặt yếu phát triển đội ngũ giảng viên: - Do mới thành lập, nên công tác tuyển dụng giảng viên ban đầu chưa được chặt chẽ, để đáp ứng quy định của Bộ (không dưới 20%) công tác giảng dạy nên việc tuyển dụng mới đủ về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ cấu. - Quy mô đào tạo không ổn định, hàng năm đối tượng đào tạo luôn thay đổi, chỉ tiêu tuyển sinh có giới hạn ổn định hàng năm, nhưng yêu cầu đào tạo giáo viên giảng dạy các bộ môn thì hàng năm có thay đổi, từ đó cũng gây ảnh hưởng cho việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên lâu dài. - Các chế độ, chính sách của Nhà trường có đặt ra để thu hút nhưng chế độ chính sách mức độ chưa đáp ứng được chi phí mà người giảng viên bỏ ra khi học, dẫn đến người giảng viên không tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng. - Một số giảng viên chưa ý thức được việc đi học, bồi dưỡng. [...]... giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn 2007 2015 3.1 Định hướng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Giai đoạn 2007 2015 3.1.1 Phương hướng chung xây dựng phát triển nhà trường - Xác định được nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Đảng bộ nhà trường. .. Nâng nhận thức phát triển đội ngũ giảng viên - Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên - Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên - Đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên Trong các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh mỗi giải pháp đều có vị trí quan trọng tác động vào đội ngũ giảng viên Do đó không thể thực hiện từng giải pháp riêng lẻ mà... Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức trong toàn trường về tầm quan trọng phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHDL Lương Thế Vinh đến năm 2015 Giải pháp 2: Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Giải pháp 3: Tuyển chọn bổ nhiệm đội ngũ giảng viên Giải pháp 4: Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Giải pháp 5: Đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cho giảng viên Giải pháp 6: Tăng cường kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng. .. việc phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh 2 Lập kế hoạch phát triển giảng viên 92 8 94 6 3 Tuyển chọn, bổ nhiệm giảng viên 94 6 90 8 2 4 Bồi dưỡng giảng viên 82 18 78 16 8 5 Đảm bảo vật chất tinh thần cho giảng 82 18 78 16 6 viên 6 Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ 84 16 74 18 8 giảng viên 100% ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý của trường cho rằng các giải pháp. .. Giáo dục, 2002 7 Chiến lược xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Lương Thế Vinh, 2005 8 Chỉ thị 40/CT TW của Ban Bí thư ký ngày 15/06/2004 “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục” 9 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh Hội khuyến học tỉnh Nam Định, 2003 10 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất bản giáo dục,... giảng viên đội ngũ cán bộ quản lý - Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy 3.1.2 Phương hướng chung xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 3.1.2.1 Về số lượng trình độ giảng viên Năm học 2007 -2008, Nhà trường đội ngũ giảng viên là 259, trong đó trực tiếp đứng lớp là: 175; trình độ thạc sỹ là 22%; tiến sỹ là 14,3%; bình quân có 15 giảng viên dự thi vào học sau đại. .. sinh viên Tổ chức các buổi hội thảo khoa học theo bộ môn - Xây dựng nhận thức chung cho các thành viên về công tác phát triển đội ngũ giảng viên là cần thiết, lập kế hoạch chi tiết hàng năm đến năm 2015 3.2.2 Lập kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên - Mỗi khoa, ngành phải tính toán nhu cầu giảng viên trong từng môn học, ngành học được phân công, để có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên. .. đánh giá Lập thống kê theo biểu mẫu đánh giá để có nhận xét khách quan biện pháp kịp thời - Căn cứ kết quả để điều chỉnh những thiếu sót trong việc quản lý đội ngũ giảng viên 3.3 Tổ chức thực hiện các giải pháp 3.3.1 Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên: - Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên - Kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên. .. cấp thiết Hầu hết các ý kiến (từ 92%- 100%) cho rằng các giải pháp trên là rất khả thi khả thi KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận 1.1 Đề tài đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là ở các trường ngoài công lập 1.2 Đề tài đã góp phần đánh giá thực trạng về đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh 1.3 Đề tài đã đưa ra 6 giải pháp. .. đến năm 2015 có 347 giảng viên, phấn đấu để có trình độ thạc sỹ là 45%; trình độ tiến sỹ là 25% - Dự tính đến năm 2015 số sinh viên của trường là 6.255 số giảng viên là 347 3.2.3 Tuyển chọn bổ nhiệm đội ngũ giảng viên 3.2.3.1 Công tác tuyển chọn giảng viên - Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo kế hoạch phát triển của trường giai đoạn 2007 -2015 - Yêu . trạng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh. Chương 3. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên. trạng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh 2.1. Quá trình hình thành và phát triển trường đại học dân lập Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015, Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015, Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015

Từ khóa liên quan