Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường đại học hùng vương trong giai đoạn hiện nay

5 986 13
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 12:19

Bi vt cht tng i hn hin nay  i hc Lu ThS.  : 60 14 05 ng dn: PGS.TS.  o v: 2010 Abstract. H tht s  qu vt cht ca i hc (qung hc, qu vt cht). , c trng vic qu vt cht ci ha thc tr xung  vt cht ci h Keywords. Quc;  vt cht; i hc; i hc  Content 1. do chọn đề tài 1.1. do luận Chiến lược phát triển Giáo dục & Đào tạo nh mn GD & c o c, bt bo ln th  nghin hiu qu thit thc, nhy cm vi  khoa hc -  m bo chng, thc hin chu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2005 nh: c gi  y dc" 24, Trong Lui Vitric, tri thc sc kho thm m  nghic l  m chc cng vu ca s nghio v T quc. Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 - 2010 vi ch  i mi quy mo h 3 m v tr      ng phi thc hi  09/2009/TT- u ki vt chnh bt buc. Ngh quyt s 37 ca B Ch tr v u t xy dng Trng i hc H Vng x nh: "Đầu tư nâng cấp sở vật chất và năng lực đào tạo cho một số trường đại học trong vùng theo hướng đa ngành như trường Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ)" và "xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ tại các trường đại học của vùng" Tip t vt chm bt c.Vy, v qu vt cht tc chuyn bin trong qu c chuyn bin s nghic n nhtin, thit b ng hu kin hong dy h vt chm v quan trng cng. Trong nhi hng mp trong c c s c, ca B quy chi. Hc c b  vt cht vi m i hc, cao ng thc s ng ln ca tnh, khu vc, trong thi k hi nhp. 1.2. do thực tiễn i hp theo quynh s -TTg, a Th  m . Trong nhi hc trang b  vt cht hii phc v cho ging dc t i my hi my hi m vt cht cng, s i b mt mi y - h  i hi i.    n bichy cn ph vt chi u qu  vt cht hin y hc, thc hin tt nhim v o cng. Trong nhc t vt chn ch nh ng nhin hong dc. Xu  c tin  : “Biện pháp quản sở vật chất tại Trường Đại học Hùng Vương trong giai đoạn hiện nay”. Vi mong muc t phn nh c cnh h thn  vt cht ci hnhu nhim v. 2. Mục đích nghiên cứu D c trng qu vt cht cng i h  xuu qu  vt cho  i hn hin nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu  vt cht ca i h 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Qu vt cht ca i h 4. Giả thuyết khoa học Trong nh  vt cht c i h n ch so vt ra. Nu thc hii tin qu vt cht mng b thn tu kin tt c v ti sng cn b a ng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hoá một số luận bản của vấn đề quản sở vật chất của các trường đại học (quản lý, quản trường học, quản sở vật chất). 5.2. Đánh giá thực trạng việc quản sở vật chất của Trường Đại học Hùng Vương và nguyên nhân của thực trạng đó. 5.3. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản sở vật chất của Trường Đại học Hùng Vương. 6. Phạm vi nghiên cứu - Phm vi v  vt cht ti h - Phm vi v thi gian: T  7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu luận Tin, Ngh quyt cc, thu thu khoa h   thn lu 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra - c s d thu th lic trqu vt cht ci h -  c mng phiu tra bhi m gi cho nhiv, gim thu thn ca h v  u. - ng: khc trng gm i, bao gno  trc thu 7.2.2 Phương pháp quan sát c biu hin c vt cht ti hc tr vt cht ci hc . 7.2.3. Phương pháp trò chuyện Bng vin, to i nhng gic, vi nh qut, vn hong dy hc  i hp vi v u nhm b u tra. 7.2.4. Phương pháp chuyên gia  d n ci  cao v  c qu u nhm xem nh bn cht ca v u, t i  7.3. Phương pháp xử số liệu thống kê X  liu tra bng phn mm th 8. Cấu trúc luận văn n m u, kt lun, khuyn ngh, ph lu tham kho ni dung lu Chương 1:  n v qu vt cht cng hc. Chương 2: Thc trng qu vt cht ci h Chương 3: n  vt cht ci hn hin nay. References 1. Ban khoa giáo Trung ương. Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới, chiến lược nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân thời kỳ (2001 -2010). 2. Bộ Chính trị. Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 242 - TB/TW, ngày 15/04/2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ thị, nhiệm vụ năm học: 2009 - 2010. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều lệ trường đại học ngày 30/7/2003. 5. Nguyễn Quốc Chí - Thị Mỹ Lộc. Bài giảng luận đại cương về quản lý. 6. Nguyễn Đức Chính. Đánh giá trong giáo dục, tập bài giảng cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. 7. C.Mác. Tư bản, quyển 1, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960. 8. C.Mác và Ph. Angghen. Toàn tập Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, Tập 23 9. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008. 10. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị ưuyết Trung ương 2 khoá VIII về giáo dục và đào tạo. 11. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 12. Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận hội nghị Ban chấp hành TW Hội nghị khóa X. 13. Đặng Quốc Bảo. Một số khái niệm về quản giáo dục, Trường Cán bộ quản GD & ĐT, Hà Nội, 1997. 14. Đặng Quốc Bảo. Quản nhà trường, quan điểm và chiến lược phát triển (Tổng thuật và biên tập), Hà Nội, 2005. 15. Vũ Cao Đàm. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục 2009. 16. Nguyễn Minh Đạo. sở khoa học quản lý. Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội, 2006. 17.  18. Nguyễn Trọng Hậu. Đại cương khoa học quản giáo dục (bài giảng tại lớp Cao học quản giáo dục khoá VIII). 19. Đặng Xuân Hải. Quản sự thay đổi và vận dụng nó trong quản giao dục, quản nhà trường, bài giảng cao học chuyên ngành quản giáo dục, Khoa sư phạm đại học quốc gia Hà Nội, 1997. 20. Bùi Minh Hiển (chủ biên). Quản giáo dục, Nxb đại học sư phạm. 21. Đặng Bá Lãm. Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu tiên thế kỷ XXI Chiến lược phát triển, Nxb Giáo dục, 2003. 22. Đặng Bá Lãm. Quản nhà nước về giáo dục - luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005. 23. Nguyễn Văn Lê. Khoa học quản nhà trường, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1985. 24. Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2005. 25. Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 26. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới bản và toàn diện giáo dục học đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. 27. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XVI (2005 -2010). Trường Đại học Hùng Vương. 28. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XVIII (2010 - 2015). Trường Đại học Hùng Vương. 29. Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2007 - 2020. 30. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy. 31. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 32. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo. 33. Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 34. Thái Duy Tuyên. Giáo dục học hiện đại, Nxb giáo dục, Hà Nội 1999. 35. Phạm Viết Vượng. Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. Các báo cáo, số liệu thống kê hàng năm của các Phòng Quản trị đời sống, Kế hoạch Tài Chính và Đào tạo. . thống hoá một số lý luận cơ bản của vấn đề quản lý cơ sở vật chất của các trường đại học (quản lý, quản lý trường học, quản lý cơ sở vật chất) . 5.2. Đánh. c tin  : Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại Trường Đại học Hùng Vương trong giai đoạn hiện nay . Vi mong muc t
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường đại học hùng vương trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường đại học hùng vương trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường đại học hùng vương trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan