công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

65 957 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2014, 22:05

on thi hoa hoc Trường THPT NGUYỄN THÔNG______________***______________BIÊN SOẠN: NGUYỄN QUỐC TUẤN____________________________________________________________________HỌ & TÊN:……………………………… LỚP:……………………………………….Trường THPT NGUYỄN THÔNG______________***______________(TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)BIÊN SOẠN: NGUYỄN QUỐC TUẤN____________________________________________________________________LỜI NÓI ĐẦU:TÀI LIỆU CHỈ ĐỀ CẬP TỚI CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNHẦU NHƯ KHÔNG ĐỀ CẬP TỚI LÍ THUYẾT!Có gì sai sót xin các bạn thông cảm & chỉnh sửa giùm!1/ Toán về axit HCl và muối clorua: - Độ tăng (giảm) khối lượng dung dịch phản ứng (∆ m) sẽ là: ∆ m = mKL phản ứng – mkhí sinh ra- KL + HCl  muối Cl- + H22HCl → 2Cl- + H2271.clorua KL Hm m n= +pöùmuoái+ iKL.nKL=2.2Hn với iKL: hóa trị của KL khi pứ với HCl- Muối cacbonat + ddHCl →Muối clorua + CO2 + H2O (Rn+, 2-3CO) + 2HCl → (Rn+, 2Cl –) + CO2 + H2O( R + 60) gamm =11gam→∆ ↑ (R + 71) gam 1 mol211.COm m n= +muoái clorua muoái cacbonat- Muối sunfit + ddHCl →Muối clorua + SO2 + H2O (Rn+, 2-3SO) + 2HCl → (Rn+, 2Cl –) + SO2 + H2O( R + 80) gamm =9gam→∆ ↓ (R + 71) gam 1 mol29.SOm m n= −muoái clorua muoái sunfit - oxit + ddHCl→Muối clorua + H2O(Rn+, O2- ) + 2HCl → (Rn+, 2Cl- ) + H2O( R + 16) gamm =55gam→∆ ↑(R + 71) gam→1 mol H2O hoặc 2 mol HCl hoặc 1 mol O2- 255. 27,5.H O HClm m n m n= + = +oxit oxitmuoái clorua - Một dd X chứa x mol NaAlO2 và dd Y chứa y mol HCl ĐK để thu được kết tủa sau pứ: xy 4<- Cho từ từ V (l) dd HCl CM vào x mol NaAlO2 thu được y mol kết tủa:oyx=: MHHClCxVyxnn=⇒===+oxy<<0: MHClCyVyn=⇒=min MHClCyxVyxn3434max−=⇒−=- Cho từ từ V (l) dd NaOH CM vào x mol Al(OH)3 thu được y mol kết tủa:oyx=: MOHNaOHCxVyxnn33=⇒===−oxy<<0: MNaOHCyVyn33min=⇒=MNaOHCyxVyxn−=⇒−=44max- Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 cho đến khi thu được V (l) khí ( đktc) thì ngừng lại thu được dd XCho Ca(OH)2 dư vào dd X thấy có kết tủa: Biểu thức liên hệ V, a, b: ).(4,22 baV−=- Cho dd chứa x mol ion Al3+ ( hoặc AlCl3) td với dd chứa y mol NaOH ĐK để thu được kết tủa: xy 4<- Cho dd chứa x mol ion AlCl3 td với dd chứa y mol NaOH ĐK để thu được kết tủa lớn nhất và bé nhất: ≥=xyxy43- Cho dd chứa x mol ion Al2(SO4)3 td với dd chứa y mol NaOH ĐK để thu được kết tủa lớn nhất và bé nhất: ≥=xyxy862/ Toán về các hợp chất của S: - Dd H2S + dd kiềm →−−HSaxitmuoiShoatrungmuoi:_:__2SHOHnnx2−=Với 22)()(22OHBaOHCaKOHNaOHOHnnnnn+++=−434232POHSOHHClHnnnn ++=+- SO2+ dd kiềm →−−323:_:__HSOaxitmuoiSOhoatrungmuoi2SOOHnnx−= - KL R + axit → Muối + sản phẩm khử+ H2O* Khối lượng muối sẽ được tính nhanh như sau:KL R R KL M Mm = m + (i .n ) = m + (i .n )∑gốc axit gốc axitpứ pứ sp khử sp khửmuốihóa trò gốc axit hóa trò gốc axit- Kim loại + H2SO4 đặc, nóng→ Muối SO42- + sản phẩm khử( S , SO2, H2S )+ H2Ospk spki .n 96H296m = m + ( ). = m + (3.n +n +4n ).KL KL S SO S2 2∑pứ pứmuối 2 42 4.: 4 2. 52 2(2ispn nH SOspVD n n n nH SO S SO H S== +∑+ + khửsố S/ sản phẩm khử). khửVới;6=Si2; 82 2= =i iSO H STheo Định luật bảo tồn số mol electron: ∑∑=nhanechoenn__H2S dưHS-HS-HS-S2-S2-S2-Bazơ dư1 2SO2 dưHSO3-HSO3-HSO3-SO32-SO32-SO32-Bazơ dư1 2→. .: . . 6 2. 82 2i n i nKL KLspspVD i n i n n n nB BA A S SO H S=∑ ∑+ = + + khöû khöû- Toán oxi hóa 2 lần:KL R + O2 → hh A RcuaoxitduR___ nnNORSOR)()(342 + Spk +H2O→ ) 8(80_∑+=spkspkAhhRRnimMmo Nếu R là Fe: Fe + O2  hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) +→3HNOFe(NO3)3 + SPK + H2OHoặc: Fe + O2  hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) +→2 4H SOFe2(SO4)3 + SPK + H2OCông thức tính nhanh: m Fe = 0,7 mhhA + 5,6 ne/trao đổiVà FeSOFenm .200342)(=FeNOFenm .24233)(=o Nếu R là Cu:Cu + O2 → hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư) +→3HNO Cu(NO3)2 + SPK + H2OHoặc: Cu + O2 → hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư)+→2 4H SO CuSO4 + SPK + H2OCông thức tính nhanh: m Cu = 0,8 mhhA + 6,4 ne/trao đổi Và CuNOCunm .18823)(=− hh FeOxitFe_+ H2SO4 đặc, nóng, dư → Fe2(SO4)3 + sản phẩm khử( S , SO2, H2S )+ H2O→ ))82.6.(8.(16040022342)(SOFe SHSOshhnnnmm+++=- Muối cacbonat + H2SO4 loãng → Muối sunfat + CO2 + H2O(Rn+, 2-3CO) + H2SO4 → (Rn+, 2-4SO) + CO2 + H2O( R + 60) gamm =36gam→∆ ↑ (R + 96) gam 1 molH2SO4 đặc, nóng Hoặc HNO3 đặc,nóng[...]... yếu hơn ở t0 cao: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe • Nhớ chiều pứ giữa 2 cặp oxi hóa khử: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn: Thứ tự: Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+Ag+/Ag 2Fe3+ + Cu → Cu2+ + 2 Fe2+ Fe3+ khơng oxi hóa Ag II HỢP KIM: 1) Tính chất hóa học: tương tự như tính chất hóa học của đơn chất tạo hợp kim 2) Tính chất vật lí:  Tính dẫn điện, nhiệt kém... W-Co, Co-Cr-W-Fe,…  Hợp kim có nhiệt độ thấp: Sn-Pb, Bi- Pb-Sn,… III DÃY ĐIỆN HĨA CỦA KIM LOẠI: 1) Cặp oxi hóa- khử của KL: n+  Kí hiệu: M /M n+ Cơ chế: M + ne → M Dạng oxh dạng khử 2) Pin điện hóa:  Trong pin điện hóa:  KL có tính khử mạnh hơn bị oxi hóa tạo ion dương  NLHH của pứ oxh-kh chuyển hóa thành điện năng  Anot( cực âm): nơi xảy ra sự oxh, Catot( cực dương): nơi xảy ra sự khử  Suất điện... + 36.nCO2  − Cho oxit MO của KL M có hóa trị 2 khơng đổi td với dd H2SO4 lỗng C1% thu được dd muối có C2% 16C1C 2 + 9800C 2 − 9600C1  M = → 100C1 − C1C 2 − Hòa tan hồn tồn một muối cacbonat của KL M hóa trị n bằng dd H2SO4 lỗng C1% thu được dd muối SO42- có C2% 16C1C 2 + 9800C 2 − 9600C1 n  M = → 100C1 − C1C 2 2  → − Hòa tan hồn tồn một Hiđroxit của KL M hóa trị 2 bằng lượng vừa đủ dd H2SO4... : nHNO = 4 n NO + 2.n NO + 12 n N + 10n N O + 10 n NH NO 2 3 2 2 4 3 o Lưu ý: Fe, Al, Cr: bị thụ động hóa trong dd HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội o Nếu có Fe dư (hay hh gồm Fe và KL khác và sau pứ thu được hh bột KL dư) td với Axit HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, khơng tạo muối Fe3+ o Các dạng tốn oxi hóa 2 lần ( mục 2/)  Fe + HNO3 dư Oxit _ Fe  − hh   → muối Nitrat + Spk + H2O ( sp khơng chứa NH4NO3...  Cứng nhất: Cr  Quy ước: chia độ cứng chất rắn thành 10 bậc và độ cứng của kim cương là 10 → độ cứng của Cr: 9, W: 7, Fe: 4,5, Cu và Al: 3, thấp nhất là các KL nhóm IA, vd: Cs: 0,2,… 2) Tính chất hóa học chung của kim loại: n+ tính khử M → M + ne  Dãy KL có tính khử giảm dần: Li – K – Ba – Ca – Na – Mg – Al – Mn – Zn – Cr – Fe – Ni – Sn – Pb – H – Cu – Ag – Hg – Pt – Au …  Tính chất:  Tác dụng... mmuoi = 242 (mhh + 8.∑ ispk nspk ) 80 − Chú ý: → KL ( Mg, Zn, Al ) + HNO3  muối nitrat + spk + H2O  → spk có thể tạo ra NH4NO3  → n NH 4 NO3 = 3.n Al + 2.nZn + 2.nMg − ∑ ispk nspk 8 ( trong cơng thức khơng có NH4NO3)  → − mmuoi = mKLpu + 62.∑ iSpk nSpk + mNH 4 NO3  xmolFeS 2 Hh  + HNO3 vđ ymolCu 2 O   dd → X ( chứa 2 muối Sunfat) + V ( l ) NO ( spk duy nhất) x = 2y    → 15 x + 10 y... → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  Au & Pt chỉ tan trong nước cường toan ( hh HNO3 : HCl theo tỉ lệ 1:3 ) Au+ HNO3+ 3HCl → AuCl3 + NO+ 2H2O  Spk: NO2, NO, N2O, N2, NH4+ SO2, S, H2S  Al, Fe, Cr bị thụ động hóa khi tác dụng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội  Tác dụng với phi kim:  + O2→ oxit ở nhiệt độ cao: 4Al + 3O2 → 2Al2O3  + phi kim khác→ muối ở nhiệt độ cao: Cu + Cl2 → CuCl2  Au, Pt khơng tác dụng... nơi xảy ra sự khử  Suất điện động của pin:  Epin= E+ - E- ( Epin > 0) Epin phụ thuộc vào bản chất KL làm điện cực, nồng độ dd và nhiệt độ  Suất điện động chuẩn( E0pin ): suất điện động của pin điện hóa khi nồng độ ion KL đều bằng 1M( ở 250C) E0pin= E0+ - E03) Thế điện cực chuẩn của KL: thế điện cực KL mà nồng độ ion KL trong dd bằng 1M  Dãy thế điện cực chuẩn ở 250C: 3 /2 N2(k) + H+ + e− + − Li
- Xem thêm -

Xem thêm: công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học, công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học, công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Từ khóa liên quan