Tài liệu Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt) docx

1 882 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 09:20

=======================&##24Cô Gái Việt.Œˆ__.««««««««««ˆ˙««««#ˆ.«««««««««ˆˆ.«««««««««ˆ˙««««ˆ««««j‰ˆ__.«««««««««««ˆˆ««««ˆ__.««««««««««nhạc & lời : Hùng Lânˆ__ ˆ__«««««jˆ_««««ˆ««««j˙««««ˆ««««j‰ˆ__.««««««««««Lời sôngˆllll ll ll ll ll ll ll ll ll==========================&##˙««««núi«««««««««#ˆ.bừngˆvang«««««««««ˆ.bốnˆphương˙««««trờiˆ««««j‰Giụcˆ__«««««««««««ˆchúngˆ««««.ta đường#ˆ««««jˆ««««jphụngˆ««««sự quyếtˆ««««j˙««««tiếnll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ««««Triệuˆ__««««««««««ˆTrưng˙««««xưa#ˆ.«««««««««đẹp gươngˆˆ«««««««««sángnˆmuôn˙««««đờiˆ««««Giòngˆ__«««««««««««ˆmáuˆ««««thiêng còn««««««««««ˆ__.đượm#ˆ__ ˆ__«««««jhồngˆ_««««vạnˆ««««jtráill ll ll ll ll ll ll==========================&##˙««««timˆ«««««««««««««ˆ.Dẫu khôngˆ_ˆ_««««cùngˆ««««tàiˆ««««traiˆ.«««««««««vui tranhˆ˙»»»»đấuœ»»»»Gánhˆ.«««««««««sơnˆˆ__«««««hàˆ««««cònll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ««««trọngˆ.«««««««««hơnˆxương˙««««máuˆ««««Dùˆ_.««««««««thànhˆ_ˆ_««««.thò hayˆ_««««jˆ««««jthônˆ««««trangˆ««««jai˙««««ơiˆ««««ˆ__.««««««««««Lòng hẹnˆ__ll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ__«««««.lòng bạnˆ__«««««jˆ««««jgáiˆ««««taˆ««««jxây˙««««đờiˆ««««ˆ.ˆ.«««««««««««Chò emˆˆˆ«««««.ˆ.ơi Quꈫ««««jˆˆ«««««««ˆnướcˆ«««««ˆchờˆ«««««.ˆ.mong taˆˆ«««««jll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ«««««ˆsớmˆ_«««««ˆlậpˆ«««««.ˆ.công Tôˆ«««««jˆ«««««««««««ˆ.ˆ.thắmˆˆgiang«««««««««««ˆ.ˆ.sơnˆ_ˆViệt˙«««««˙Namˆ«««««ˆNgoài«««««««««««««ˆ___.ˆ.nhữngˆˆ__ˆ«««««.ˆ.phút quánˆ«««««jˆˆ«««««ˆxuyếnˆ_«««««ˆtềll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ_«««««.ˆ.gia Hãyˆ_«««««jˆˆ_«««««ˆhướngˆ__«««««ˆ_lòngˆ__«««««.ˆ_.ta đếnˆ_«««««jˆ«««««««««««ˆ_ˆnhữngˆ_ˆai«««««««««««ˆ__ˆ_đangˆ__ˆ_cơ˙___««««««˙__hànˆ___««««««ˆ__«««««««««««ˆ.ˆ.Kìa côˆˆˆ«««««.ˆ.nhi khôngˆ«««««jˆll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ«««««««ˆchútˆ«««««ˆtìnhˆ«««««.ˆ.thânˆ«««««jˆĐâyˆ«««««ˆlớpˆ_«««««ˆtànˆ«««««.ˆ.nhân nămˆ«««««jˆ«««««««««««ˆ.ˆ.thángˆˆđau«««««««««««ˆ.ˆ.thươngˆ_ˆthầm˙«««««˙trôiˆ«««««ˆCùng«««««««««««««ˆ___.ˆ.cươngˆˆ__ll ll ll ll ll ll ll==========================&##ˆ«««««.ˆ.quyết gópˆ«««««jˆˆ«««««ˆsứcˆ_«««««ˆđồngˆ_«««««.ˆ.tâm muônˆ_«««««jˆˆ_.«««««««««««ˆ.dânˆ_ˆvuiˆ__.ˆ_.«««««««««««một đờiˆ_ˆ__˙___««««««˙__vàng˙__«««««««˙sáng˙___«««««««˙tươi.ˆ___«««««««ˆŒll ll ll ll ll ll ll ”” . =======================&##24 Cô Gái Việt. Œˆ__.««««««««««ˆ˙««««#ˆ.«««««««««ˆˆ.«««««««««ˆ˙««««ˆ««««j‰ˆ__.«««««««««««ˆˆ««««ˆ__.««««««««««nhạc. Việt. Œˆ__.««««««««««ˆ˙««««#ˆ.«««««««««ˆˆ.«««««««««ˆ˙««««ˆ««««j‰ˆ__.«««««««««««ˆˆ««««ˆ__.««««««««««nhạc & lời : Hùng Lân ˆ__ ˆ__«««««jˆ_««««ˆ««««j˙««««ˆ««««j‰ˆ__.««««««««««Lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan