Tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu pdf

1 1,655 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 09:20

Mẫu số 7 (Tên đơn vị): CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày tháng năm đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: ; Fax: ; Email: Đề nghị sửa đổi quy cách bao gói (hoặc tên nhà sản xuất, hoặc tên thương mại) cho sản phẩm là thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong Danh mục ban hành theo Quyết định số ngày của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: (Thông tin sửa đổi) Số TT Tên TĂCN, nguyên liệu TĂCN Số đăng ký nhập khẩu Số thứ tự trong Danh mục Đã đăng ký Nay đổi thành 1 2 3 4 Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) . tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: ; Fax: ; Email: Đề nghị. Email: Đề nghị sửa đổi quy cách bao gói (hoặc tên nhà sản xuất, hoặc tên thương mại) cho sản phẩm là thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu pdf

Từ khóa liên quan