Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

22 4,857 30
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:56

Kế hoạch phát triển sản phẩm mới 1  Khoa Kinh Tế-Luật :  :  :   :  MSSV: K064020120 : K06402A 2 : , , , , , . , xin  YAR ,  th . ,  , , , .      YAR, Vinamilk. YAR   , . YAR .  ,  . 3 MC LC:            . .           . .4P   4 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÀNH HÀNG VÀ LÝ DO CHỌN:    ore-20%. -Food Canada). Riêng các nhãn 5-7  N -   2006-- n 2006-2010 là 5- 5 -    MÔI TRƢỜNG CẠNH TRANH:        (có các n,  ( trên ng VN  2005 do Báo Sài Gòn ttN 45,8% , Vinamilk 20,8% và các nhãn khác 20,8%  và  6     dào,có phong cách riêng và     Monte Rosa   GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 1.Giới thiệu chung :    7    2.Các sản phẩm Nam.  mai. y, bánh, cà Cà phê hòa tan,    8 3.Thị trƣờng:  Canada, Pháp, Nga,   Lào, Campuchi . 4.Cam kết cho tƣơng lai:    Triết lý kinh doanh   Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trukhách hàng 9 Phân tích SWOT cho ngành hàng kem của Vinamilk: - -   R&D, cho marketing. -   -  -cao - chua, kem - . -  -  nên  . -        -. -  . - chi tiêu  -       , . -  ,np. -  . PHÂN KHÚC -CHỌN THỊ TRƢỜNG MC TIÊU: . Phân khúc:  1.  2.  3.  10 4.  5.  6.  7.  8.  9.    1. Giá : : kem  -S  2.    3. a kem:   các tiêu chí trên ta có  [...]...   2.Các sản phẩm Nam....  Canada, Pháp, Nga,   Lào, Campuchi 4.Cam kết cho tƣơng lai:  .  2.Các sản phẩm Nam..   Lào, Campuchi ... 4.Cam kết cho tƣơng lai: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch phát triển sản phẩm mới, Kế hoạch phát triển sản phẩm mới, Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

Từ khóa liên quan