Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf

22 475 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 20:20

- 17 - CHặNG 2 CHU TRầNH NHIT VAè HIU SUT TUYT I CUA THIT Bậ TUC BIN HI NặẽC. 2.1- Chu trỗnh nhióỷt: Sồ õọử nguyón lyù cuớa thióỳt bở tuọỳc bin hồi nổồùc (Hỗnh 2.1) Mọi chỏỳt laỡm vióỷc laỡ hồi nổồùc. Sổỷ thay õọứi traỷng thaùi hồi trong chu trỗnh Renkin lyù tổồớng õổồỹc bióứu thở trón (Hỗnh 2.2). Bồm nổồùc cỏỳp 1 nỏng aùp suỏỳt cuớa nổồùc tồùi aùp suỏỳt Pa vaỡ dỏựn vaỡo loỡ hồi 2. Cọng tióu hao cho 1 kg nổồùc cỏỳp laỡ LB. Quaù trỗnh neùn õúng entrọpi trong bồm õổồỹc bióứu thở trón õọử thở T-s bũng õổồỡng aa. Trong loỡ hồi nổồùc õổồỹc õun lón dổồùi aùp suỏỳt khọng õọứi õóỳn nhióỷt õọỹ sọi (õổồỡng ab) vaỡ bọỳc hồi (õổồỡng bc). Sau õoù hồi õi vaỡo bọỹ quaù nhióỷt 3, ồớ õoù nhióỷt õọỹ tng lón õóỳn To. Quaù trỗnh cung cỏỳp nhióỷt trong bọỹ quaù nhióỷt dióựn ra dổồùi aùp suỏỳt khọng õọứi Po, cho nón lổồỹng nhióỷt cỏỳp vaỡo q1 truyóửn cho nổồùc vaỡ hồi hoaỡn toaỡn õổồỹc tióu phờ cho vióỷc nỏng entanpi cuớa hồi vaỡ õọỳi vồùi 1 kg hồi seợ laỡ : q1 = io - ia Trong õoù : io - Entanpi cuớa hồi khi ra khoới bọỹ quaù nhióỷt, kJ/kg ia - Entanpi cuớa nổồùc cỏỳp vaỡo loỡ hồi kJ/kg Nhióỷt truyóửn cho hồi trong loỡ hồi vaỡ trong bọỹ quaù nhióỷt õổồỹc bióứu thở bũng dióỷn tờch 1abcd21. L345621qq2L1p, , ,tip, ,ip, ,pia, a,i' Hỗnh.2.1. Sồ õọử nguyón lyù cuớa thióỳt bở nhióỷt nng 1 - Bồm nổồùc cỏỳp 2 - Loỡ hồi 3 - Bọỹ quaỳ nhióỷt 4 - Tuọỳc bin 5 - Bỗnh ngổng 6 - Maùy phaùt õióỷn Ts12aa'bcdeTT Hỗnh.2.2. Chu trỗnh Renkin trón õọử thở T-s - 18 - Khi ra khoới bọỹ quaù nhióỷt vồùi entanpi io hồi õổồỹc dỏựn vaỡo tuọỳc bin 4, giaợn nồớ vaỡ sinh cọng LT. ọỳi vồùi tuọỳc bin laỡm vióỷc khọng coù tọứn thỏỳt vaỡ khọng coù trao õọứi nhióỷt vồùi mọi trổồỡng bón ngoaỡi, quaù trỗnh giaợn nồớ hồi laỡ quaù trỗnh õoaỷn nhióỷt (õổồỡng de). Hồi thoaùt khoới tuọỳc bin seợ õi vaỡo bỗnh ngổng 5. õỏy vồùi aùp suỏỳt pk khọng õọứi seợ dióựn ra quaù trỗnh hồi nhaớ nhióỷt cho nổồùc laỡm maùt tuỏửn hoaỡn, hồi õổồỹc ngổng tuỷ laỷi thaỡnh nổồùc coù entanpi ik (quaù trỗnh ea) vaỡ õổồỹc bồm 1 bồm vaỡo loỡ hồi. Nhổ vỏỷy chu trỗnh cuớa hồi nổồùc trong nhaỡ maùy nhióỷt õióỷn laỡ mọỹt chu trỗnh kheùp kờn. Nhióỷt lổồỹng nhaớ ra tổỡ 1 kg hồi khi aùp suỏỳt trong bỗnh ngổng giổợ khọng õọứi õổồỹc xaùc õởnh bồới hióỷu sọỳ cuớa entanpi. q2 = ik - ikt Trong õoù : ikt - Entanpi cuớa hồi thoaùt tổỡ tuọỳc bin sau khi giaợn nồớ õúng entrọpi ik - Entanpi cuớa nổồùc ngổng Cọng coù ờch lyù thuyóỳt cuớa 1 kg hồi bũng : l = q1 - q2= (io - ia) - (ikt - ik) = (io- ikt ) - (ia- ik) = lT - lB (2-1) Trong õoù : lT = io - ikt - Cọng cuớa 1 kg hồi trong tuọỳc bin lyù tổồớng, vaỡ õổồỹc goỹi laỡ cọng lyù thuyóỳt. lB = ia - ik - Cọng tióu hao õóứ bồm 1 kg nổồùc vaỡo loỡ hồi. Dióỷn tờch coù gaỷch cheùo trón õọử thở T-s tổồng õổồng vồùi cọng l (H 2.2) 2.2- Hióỷu suỏỳt tuọỳc bin: Hióỷu suỏỳt tuyóỷt õọỳi Tyớ sọỳ cuớa cọng tuọỳc bin lyù tổồớng trón lổồỹng nhióỷt cỏỳp vaỡo goỹi laỡ hióỷu suỏỳt tuyóỷt õọỳi hay laỡ hióỷu suỏỳt nhióỷt, tổùc laỡ : t = 1ql = aokaktoii)'ii()ii( (2-2) Nóỳu thóm vaỡ bồùt õi õaỷi lổồỹng ik ồớ mỏựu sọỳ, ta coù : t = )'ii()'ii()ii()ii(kakokakto Nóỳu boớ qua cọng duỡng õóứ keùo bồm thỗ hióỷu suỏỳt tuyóỷt õọỳi cuớa chu trỗnh lyù tổồớng seợ laỡ : t = iiiioktok' (2-3) - 19 - Trong õoù : ho = io - ikt - Nhióỷt giaùng lyù thuyóỳt cuớa tuọỳc bin õổồỹc xaùc õởnh dóự daỡng trón õọử thở i-s (Hỗnh 2.3) Khi quaù trỗnh giaợn nồớ hồi kóỳt thuùc ồớ vuỡng hồi ỏứm thỗ nhióỷt giaùng lyù thuyóỳt cuợng coù thóứ tờnh theo cọng thổùc : ho = io - ik - Tk (so - sk) Caùc kyù hióỷu xem hỗnh (H.2.4). Vaỡ t = 1 - Ts siiko kok()'' (2-4) Nóỳu quaù trỗnh giaợn nồớ kóỳt thuùc ồớ vuỡng hồi quaù nhióỷt thỗ coù thóứ tờnh ho theo phổồng trỗnh cuớa khờ lyù tổồớng : ho = kkpvppookokk111 (2-5) ọỳi vồùi hồi quaù nhióỷt k = 1,3 povo - Tờch cuớa caùc thọng sọỳ hồi ban õỏửu, õổồỹc xaùc õởnh theo baớng hồi nổồùc pk - Aẽp suỏỳt cuọỳi cuớa quaù trỗnh giaợn nồớ õoaỷn nhióỷt. Taa'bcde12sTS - se'2'S' Hỗnh.2.4. Chu trỗnh nhióỷt thổỷc tóỳ trón õọử thở T-s Tiiitptptiaho = io - ikthi = io - iks Hỗnh.2.3. Quùa trỗnh giaợn nồớ hồi trong tuọỳc bin trón õọử thở i-s - 20 - Hióỷu suỏỳt trong tổồng õọỳi Trong thổỷc tóỳ quaù trỗnh giaợn nồớ hồi trong tuọỳc bin laỡ quaù trỗnh khọng thuỏỷn nghởch, bồới vỗ sổỷ chuyóứn õọỹng cuớa hồi trong phỏửn chaớy luọn keỡm theo tọứn thỏỳt cọng õaùng kóứ. Cho nón õổồỡng quaù trỗnh giaợn nồớ trón õọử thở i-s lóỷch khoới õổồỡng thúng entrọpi (Hỗnh 2.3) vaỡ trón õọử thở T-s (Hỗnh 2.4) vóử hổồùng tng entrọpi. Do tng entrọpi cuớa hồi thoaùt khi aùp suỏỳt khọng thay õọứi nón entanpi cuớa noù tng lón, hióỷu sọỳ cuớa entanpi õỏửu vaỡ cuọỳi õỷc trổng cho cọng thổỷc tóỳ do 1 kg hồi trong tuọỳc bin sinh ra seợ giaớm xuọỳng vaỡ bũng : li = hi = io - ik Cọng thổỷc tóỳ do 1 kg hồi trong tuọỳc bin sinh ra õổồỹc goỹi laỡ nhióỷt giaùng sổớ duỷng cuớa tuọỳc bin (hi ) Trón õọử thở T-s quaù trỗnh giaợn nồớ thổỷc õổồỹc bióứu thở bũng õổồỡng de (Hỗnh2.4). Nhióỷt cỏỳp cho loỡ hồi bũng dióỷn tờch 1abcd21, nhióỷt cỏỳp cho nổồùc laỡm maùt (nổồùc tuỏửn hoaỡn) bỗnh ngổng , q2 = 1ae21, tng so vồùi nhióỷt cuớa chu trỗnh lyù tổồớng, coỡn cọng do hồi trong tuọỳc bin sinh ra seợ giaớm vaỡ bũng hi = q1 - q2 hay laỡ bũng hióỷu sọỳ cuớa caùc dióỷn tờch : aabcdea - 2e e22 ho - Tk s (2-6) Dióỷn tờch sau cuỡng laỡ nhióỷt lổồỹng cỏỳp cho nổồùc tuỏửn hoaỡn, õỷc trổng cho caùc tọứn thỏỳt khi hồi giaợn nồớ trong tuọỳc bin. Trong trổồỡng hồỹp naỡy, khi õióứm cuọỳi cuớa quaù trỗnh giaợn nồớ nũm ồớ vuỡng hồi ỏứm, thỗ nhióỷt lổồỹng ỏỳy seợ bũng Tk s, trong õoù, s - Gia sọỳ entrọpi do tọứn thỏỳt khi hồi giaợn nồớ trong tuọỳc bin gỏy nón . Tyớ sọỳ cuớa nhióỷt giaùng sổớ duỷng hi trón nhióỷt giaùng lyù thuyóỳt ho goỹi laỡ hióỷu suỏỳt trong tổồng õọỳi cuớa tuọỳc bin. oi = hhllioio= (2-7) ọỳi vồùi trổồỡng hồỹp giaợn nồớ trong vuỡng hồi ỏứm oi = 1 - Tshko ọửng thồỡi cuợng coù thóứ bióứu thở s = hTok(1 - oi ) Hióỷu suỏỳt trong tổồng õọỳi cuợng coù thóứ tỗm õổồỹc bũng caùch so saùnh cọng suỏỳt do hồi sinh ra trong tuọỳc bin vồùi cọng suỏỳt lyù tổồớng cuớa maùy. oi = oioiPPGlGl= - 21 - Hióỷu suỏỳt trong tuyóỷt õọỳi Tyớ sọỳ cuớa nhióỷt giaùng sổớ duỷng trón nhióỷt lổồỹng cung cỏỳp cho 1 kg mọi chỏỳt trong loỡ hồi q1 goỹi laỡ hióỷu suỏỳt trong tuyóỷt õọỳi cuớa tuọỳc bin. i = lqii = hiiiok' =()hhhi iiooo k' = oit (2-8) Cuợng coù thóứ dióựn õaỷt theo tyớ sọỳ cọng suỏỳt trong cuớa tuọỳc bin trón nhióỷt lổồỹng trong mọỹt giỏy Q cỏỳp cho mọi chỏỳt trong loỡ hồi : i = GqGlii = GqPii= QPi (2-8') Hióỷu suỏỳt cồ khờ: Khọng phaới tỏỳt caớ cọng suỏỳt do hồi sinh ra õóửu õổồỹc cung cỏỳp cho họỹ tióu thuỷ, vỗ mọỹt phỏửn cọng suỏỳt phaới chi phờ õóứ thừng caùc tọứn thỏỳt cồ khờ Pm. Cọng suỏỳt hióỷu duỷng Pe trón khồùp truỷc nọỳi tuọỳc bin vồùi maùy õổồỹc truyóửn õọỹng beù hồn cọng suỏỳt trong tuọỳc bin Pi mọỹt õaỷi lổồỹng bũng giaù trở cuớa caùc tọứn thỏỳt cồ khờ Pm. Pe = Pi - Pm Tyớ sọỳ cuớa cọng suỏỳt hióỷu duỷng trón cọng suỏỳt trong goỹi laỡ hióỷu suỏỳt cồ khờ : m = iePP (2-9) Hióỷu suỏỳt hióỷu duỷng tổồng õọỳi: Cọng suỏỳt lyù thuyóỳt cuớa tuọỳc bin lyù tổồớng õổồỹc xaùc õởnh theo phổồng trỗnh : Po = G.ho (2-10) Trong õoù : ho - Nhióỷt giaùng lyù thuyóỳt Tyớ sọỳ cuớa cọng suỏỳt hióỷu duỷng trón cọng suỏỳt lyù thuyóỳt goỹi laỡ hióỷu suỏỳt hióỷu duỷng tổồng õọỳi. moiioeioeoePPPPPP=== (2-11) Hióỷu suỏỳt hióỷu duỷng tuyóỷt õọỳi : Tyớ sọỳ cọng suỏỳt hióỷu duỷng cuớa tuọỳc bin trón lổồỹng nhióỷt cung cỏỳp trong loỡ hồi goỹi laỡ hióỷu suỏỳt hióỷu duỷng tuyóỷt õọỳi thióỳt bở tuọỳc bin : - 22 - oetmoitmiieieeQPPPQP===== (2-12) Hióỷu suỏỳt maùy phaùt õióỷn: Nóỳu trong tuọỳc bin duỡng õóứ truyóửn õọỹng maùy phaùt õióỷn thỗ cọng suỏỳt PE phaùt ra tổỡ õỏửu dỏy maùy phaùt seợ beù hồn cọng suỏỳt hióỷu duỷng mọỹt õaỷi lổồỹng bũng giaù trở tọứn thỏỳt PG cuớa maùy phaùt : PE = Pe - PG Tyớ sọỳ cuớa cọng suỏỳt õióỷn ồớ õỏửu dỏy maùy phaùt trón cọng suỏỳt hióỷu duỷng goỹi laỡ hióỷu suỏỳt maùy phaùt õióỷn. eEGPP= (2-13) Hióỷu suỏỳt õióỷn tổồng õọỳi Tyớ sọỳ cuớa cọng suỏỳt õióỷn cuớa maùy phaùt trón cọng suỏỳt lyù thuyóỳt cuớa tuọỳc bin lyù tổồớng goỹi laỡ hióỷỷu suỏỳt õióỷn tổồng õọỳi. GmoiGoeoeeoeoGPPPP==== (2-14) Hióỷu suỏỳt õióỷn tuyóỷt õọỳi Tyớ sọỳ cuớa cọng suỏỳt õióỷn (tờnh bũng õồn vở nhióỷt) trón nhióỷt lổồỹng cung cỏỳp vaỡo loỡ hồi goỹi laỡ hióỷu suỏỳt õióỷn tuyóỷt õọỳi GmoitGeeGEEGqPGqP====11 (2-15) Tổỡ (2-15) thỏỳy rũng : coù hai con õổồỡng tng hióỷu quaớ kinh tóỳ cuớa thióỳt bở. Con õổồỡng thổù nhỏỳt laỡ tng hióỷu suỏỳt nhióỷt cuớa chu trỗnh bũng caùch nỏng cao hióỷu sọỳ nhióỷt õọỹ trung bỗnh khi cung cỏỳp nhióỷt vaỡo loỡ hồi (nguọửn noỳng) vaỡ nhióỷt õọỹ khi thaới nhióỷt trong bỗnh ngổng (nguọửn laỷnh). Con õổồỡng thổù hai laỡ hoaỡn thióỷn cỏỳu taỷo cuớa tuọỳc bin vaỡ maùy phaùt, chuớ yóỳu laỡ giaớm bồùt tọứn thỏỳt trong phỏửn chaớy cuớa tuọỳc bin, cuợng nhổ giaớm tọứn thỏỳt cồ khờ vaỡ tọứn thỏỳt trong maùy phaùt. Ngổồỡi vỏỷn haỡnh coù nhióỷm vuỷ baớo õaớm hióỷu suỏỳt tọỳi õa cuớa thióỳt bở trong thồỡi gian laỡm vióỷc lỏu daỡi. Muọỳn vỏỷy phaới duy trỗ caùc thọng sọỳ õởnh mổùc cuớa quaù trỗnh nhióỷt, trọng coi cỏứn thỏỷn vaỡ õởnh kyỡ sổớa chổợa tuọỳc bin. Nhổợng hióỷu suỏỳt vaỡ cọng suỏỳt õaợ phỏn loaỷi trón kia õổồỹc ghi trong baớng 1-1 - 23 - Baớng 1-1 Cọng suỏỳt vaỡ hióỷu suỏỳt cuớa tuọỳc bin Hióỷu suỏỳt Hióỷu suỏỳt tổồng õọỳi Hióỷu suỏỳt tuyóỷt õọỳi Cọng suỏỳt Cuớa tuọỳc bin lyù tổồớng 1 t = hiiiok' Po = G.ho Trong oi =hhio i = toi Pi = G.hi =Pooi Hióỷu duỷng oe = oim e = toe Pe = G.him =PooE ióỷn oE = oi mG E = toe PE = G.himG =PooE Khi õaùnh giaù hióỷu quaớ cuớa toaỡn nhaỡ maùy õióỷn cỏửn phaới tờnh thóm tọứn thỏỳt nhióỷt trong loỡ hồi, tióu hao nng lổồỹng keùo bồm cỏỳp nổồùc, tọứn thỏỳt aùp suỏỳt vaỡ tọứn thỏỳt nhióỷt trong caùc ọỳng dỏựn hồi,v.v Trong thổỷc tóỳ tờnh toaùn cọng suỏỳt õổồỹc do bũng W(J/s) hay laỡ bũng kW vaỡ kyù hióỷu bũng chổợ P. Sổỷ lión kóỳt giổợa lổu lổồỹng khọỳi lổồỹng cuớa hồi G, kg/s, cọng cuớa 1kg hồi vaỡ cọng suỏỳt (do bũng kW) nhổ sau : Pi = G.li = G.hi [J/s] = 10-3 hiG [kW] (2-16) Nóỳu nhióỷt giaùng hi tờnh bũng kJ/kg thỗ lổu lổồỹng hồi trong mọỹt giỏy õóứ sinh ra cọng suỏỳt trong : G = oioiiihPhP= [kg/s] (2-17) Vaỡ lổu lổồỹng trong mọỹt giồỡ : D = 3600.G [kg/h] ọỳi vồùi tuọỳc bin ngổng hồi thổồỡng hay duỡng phọứ bióỳn õaỷi lổồỹng suỏỳt tióu hồi laỡ lổồỹng hồi õóứ saớn sinh ra1 KWh trón õỏửu dỏy maùy phaùt, laỡ : de = 3600..GhooE = 3600. GhooimG [kg/kWh] (2-18) Hióỷu quaớ kinh tóỳ cuớa tuọỳc bin ngổng hồi õổồỹc õaùnh giaù theo suỏỳt tióu hao nhióỷt laỡ lổồỹng nhióỷt õóứ saớn sinh ra 1kWh vaỡ tờnh theo cọng thổùc : qE = dE (io - ik) = 3600.E - 24 - Trong õoù : io - Entanpi cuớa hồi mồùi. kJ/kg ik - Entanpi cuớa nổồùc ngổng hồi thoaùt kJ/kg Hay qE = 1E (2-19) laỡ õaỷi lổồỹng nghởch õaớo cuớa hióỷu suỏỳt õióỷn tuyóỷt õọỳi. 2-3. Caùc bióỷn phaùp nỏng cao hióỷu suỏỳt nhióỷt cuớa chu trỗnh tuọỳc Sổỷ phuỷ thuọỹc cuớa hióỷu suỏỳt nhióỷt vaỡo caùc thọng sọỳ hồi taỷi caùc õióứm khaùc nhau cuớa chu trỗnh õổồỹc trỗnh baỡy trón õọử thở T-s (Hỗnh.2.4). óứ thỏỳy roợ hồn tọỳt nhỏỳt ta thay chu trỗnh Renkin bũng chu trỗnh Caùcnọ tổồng õổồng. Trong chu trỗnh Renkin, nhióỷt õem vaỡo khi õun nổồùc cỏỳp õóỳn nhióỷt õọỹ baợo hoỡa (õổồỡng ab Hỗnh 2.4), khi bọỳc hồi (õổồỡng bc) vaỡ khi quaù nhióỷt hồi (õổồỡng cd) õổồỹc tióỳn haỡnh vồùi nhióửu nhióỷt õọỹ khaùc nhau. Coỡn sổỷ thaới nhióỷt trong bỗnh ngổng ồớ vuỡng hồi ỏứm trong chu trỗnh naỡy cuợng nhổ trong chu trỗnh Caùcnọ dióựn ra vồùi nhióỷt õọỹ Tk khọng õọứi (õổồỡng ea). Vỏỷy thỗ, õóứ thay chu trỗnh Renkin bũng chu trỗnh Caùcnọ tổồng õổồng chố cỏửn thay nhióỷt õọỹ thay õọứi T trón õoaỷn cỏỳp nhióỷt bũng nhióỷt õọỹ tổồng õổồng khọng õọứi Ttd. õỏy dióỷn tờch cuớa chu trỗnh tổồng õổồng seợ bũng dióỷn tờch õổồỹc giồùi haỷn bồới õổồỡng vióửn cuớa chu trỗnh Renkin. Tổùc laỡ hióỷu suỏỳt cuớa chu trỗnh Renkin t seợ bũng hióỷu suỏỳt cuớa chu trỗnh Caùcnọ tổồng õổồng : t = C = ()TTTtd ktd (2-20) Tổỡ õỏỳy : Ttd = ()Tkt1 (2-21) 2.3.1. Nỏng cao aùp suỏỳt ban õỏửu po Vồùi nhióỷt õọỹ hồi thoaùt Tk vaỡ nhióỷt õọỹ hồi mồùi To khọng õọứi, nóỳu tng aùp suỏỳt hồi ban õỏửu Po thỗ nhióỷt õọỹ hồi baợo hoaỡ hoỡa seợ tng, do õoù nhióỷt õọỹ tổồng õổồng cỏỳp nhióỷt seợ tng tổỡ Ttd õóỳn Ttd1 (Hỗnh 2.5). Theo cọng thổùc (2-20) hióỷu suỏỳt tuyóỷt õọỳi cuớa chu trỗnh seợ tng lón. Nhổng caỡng tng aùp suỏỳt ban õỏửu, nhióỷt õọỹ tổồng õổồng cuớa chu trỗnh Ttd luùc õỏửu tng sau õoù do tng phỏửn nhióỷt duỡng õóứ õun nổồùc tồùi nhióỷt õọỹ baợo hoaỡ nón nhởp õọỹ tng ỏỳy chỏỷm dỏửn, nóỳu tióỳp tuỷc tng aùp lón nổợa thỗ seợ laỡm giaớm Ttd vaỡ hióỷu quaớ kinh tóỳ cuớa chu trỗnh. - 25 - Nhióỷt giaùng sổớ duỷng cuớa tuọỳc bin ho seợ cuỡng tng vồùi Po cho õóỳn luùc õổồỡng tióỳp tuyóỳn ab vồùi õổồỡng õúng nhióỷt (trón õọử thở i-s ,to = const song song vồùi õoaỷn õúng aùp Pk = const (Hỗnh 2.6). Nóỳu tióỳp tuỷc tng Po nhióỷt giaùng seợ bừt õỏửu giaớm. tổỡ õọử thở i-s (Hỗnh 2.6) roợ raỡng laỡỡ entanpi io cuớa hồi mồùi vồùi to = const seợ giaớm khi coù tng Po. ióửu õoù cuợng lyù giaới õổồỹc taỷi sao laỷi õaỷt õổồỹc hióỷu suỏỳt t cổỷc õaỷi khi coù aùp suỏỳt hồi Po cao hồn so vồùi luùc coù nhióỷt giaùng cổỷc õaỷi. Tuy vỏỷy khi nỏng aùp suỏỳt ban õỏửu Po vồùi nhióỷt õọỹ to õaợ cho vaỡ aùp suỏỳt cuọỳi Pk khọng õọứi thỗ seợ laỡm tng õọỹ ỏứm cuọỳi cuớa hồi xem (Hỗnh 2.5) vaỡ (Hỗnh 2.6). Nhổ vỏỷy seợ laỡm giaớm hióỷu suỏỳt trong tổồng õọỳi oi cuớa tuọỳc bin. Mỷt khaùc õọỹ ỏứm tng laỡm cho caùnh quaỷt bở rọự, maỡi moỡn, õọỹ ỏứm cuọỳi khọng õổồỹc vổồỹt quaù 14%. Cho nón khi tng aùp suỏỳt ban õỏửu cuợng cỏửn tng nhióỷt õọỹ ban õỏửu hay laỡ aùp duỷng quaù nhióỷt trung gian. Vờ duỷ : õọỳi vồùi tuọỳc bin ngổng hồi khọng coù quaù nhióỷt trung gian, vồùi aùp suỏỳt hồi mồùi Po = 3,5ữ4 MPa, nhióỷt õọỹ ban õỏửu khọng õổồỹc dổồùi 400ữ435oC, coỡn vồùi aùp suỏỳt Po = 9MPa - khọng õổồỹc dổồùi 500oC. Vỗ vỏỷy õóứ nng cao hióỷu suỏỳt cuớa chu trỗnh cỏửn phaới õọửng thồỡi nỏng cao nhióỷt õọỹ hồi mồùi. 2.3.2. Nỏng cao nhióỷt õọỹ hồi ban õỏửu To Anh hổồớng cuớa nhióỷt õọỹ hồi ban õỏửu tồùi hióỷu suỏỳt nhióỷt õổồỹc thỏỳy roợ õọử thở T-s. Tng nhióỷt õọỹ hồi ban õỏửu tổỡ To tồùi To1 seợ laỡm tng nhióỷt õọỹ cỏỳp nhióỷt trung bỗnh tổỡ Ts12ee'cdd'ba3bc'tõ1TTtõ2T = Too' Hỗnh.2.5. So saùnh caùc chu trỗnh lyù tổồớng vồùi aùp suỏỳt ban õỏửu khaùc nhau trón õọử thở T-S isx=1h ohohoho (max) popktoa Hỗnh.2.6 Sổỷ thay õọứi nhióỷt giaùng lyù thuyóỳt ho - 26 - Ttâ âãún Ttâ’ (Hçnh 2.7) khi nhiãût âäü håi thi Tk giỉỵ khäng âäøi, tỉång ỉïng, hiãûu sút ca chu trçnh s tàng lãn. Vç trong chu trçnh âáưu nhiãût âäü cáúp nhiãût trung bçnh Ttâ tháúp hån nhiãût âäü trung bçnh Ttâ’ ca chu trçnh sau, cn nhiãût âäü håi thi ca hai chu trçnh thç bàòng nhau, nãn hiãûu sút ca chu trçnh sau s cao hån hiãûu sút ca chu trçnh âáưu. Nãúu quạ trçnh gin nåí kãút thục åí vng håi áøm thç khi náng nhiãût âäü ban âáưu lãn âäü áøm ca håi trong cạc táưng cúi ca túc bin s gim. Do âọ khi náng cao nhiãût âäü ban âáưu khäng nhỉỵng tàng hiãûu sút nhiãût m hiãûu sút trong tỉång âäúi ca túc bin cng tàng lãn. Nãúu tiãúp tủc náng nhiãût âäü ban âáưu lãn nỉỵa, quạ trçnh gin nåí cọ thãø kãút thục åí vng håi quạ nhiãût. Trong trỉåìng håüp ny nhiãût âäü ca nhiãût thi trung bçnh tàng lãn chụt êt. Nhỉng vç cạc âỉåìng âàóng ạp åí vng håi quạ nhiãût phán k theo hçnh quảt vãư phại trãn v phêa phi, nãn nhiãût âäü cáúp nhiãût ca chu trçnh s tàng lãn. Nhỉ váûy l, khi tàng nhiãût âäü ban âáưu ca håi s lm tàng hiãûu sút tuût âäúi ca chu trçnh. Nhåì cọ âäư thë i-s dãù dng khàóng âënh ràòng khi tàng nhiãût âäü ban âáưu ca håi quạ nhiãût, nhiãût giạng l thuút bao giåì cng tàng theo. Trong cạc thiãút bë nhiãût hiãûn âải, ngỉåìi ta â ạp dủng räüng ri quạ nhiãût håi tåïi 545÷565oC nhàòm náng cao hiãûu sút. Nhỉng våïi nhiãût âäü cao, giåïi hản chy ca kim loải s gim, cn täúc âäü ro s tàng. Cho nãn khi tàng nhiãût âäü ban âáưu ca håi thç phi sỉí dủng thẹp chëu nhiãût täút cho bäü quạ nhiãût, cạc âỉåìng äúng dáùn håi v pháưn âáưu ca bn thán túc bin v âỉång nhiãn, giạ thnh ca nhì mạy âiãûn s phi tàng lãn âạng kãø. 2.3.3. Gim ạp sút håi thoạt pk Nãúu gim ạp sút håi thoạt Pk khi cacï thäng säú håi ban âáưu Po v to khäng âäøi s lm gim nhiãût âäü ngỉng tủ ca håi, tỉïc l nhiãût âäü thi Tk. Nhiãût âäü cáúp nhiãût trung bçnh Ttâ s gim khäng âạng kãø. Cho nãn khi gim ạp sút cúi bao giåì cng lm tàng hiãûu nhiãût âäü trung bçnh ca nhiãût cáúp vo v thi ra, tàng nhiãût giạng l sTo'abcdd'e'e122'TotâTTtâ' Hçnh.2.7. So sạnh cạc chu trçnh nhiãût l tỉåíng cọ nhiãût âäü håi ban âáưu khạc nhau [...]... tỉång âỉång Ttd ca chu trçnh chênh, thç hiãûu qu f kinh tãú ca chu trçnh phủ s cao hån To d To1 hiãûu qu kinh tãú ca chu trçnh chênh v hiãûu sút ca chu trçnh chung s T' tâ tàng lãn T1 c b ỈÏng dủng quạ nhiãût trung e' Ttâ gian s lm gim âäü áøm ca håi trong cạc táưng cúi ca túc bin, do a âọ hiãûu sút trong tỉång âäúi ca cạc e g Tk táưng áúy tàng lãn v hiãûu sút ca ∆s s = so - s'k ton túc bin cng s tàng... âäü T1 cng cao, hiãûu sút ca chu trçnh phủ cng låïn, nhỉng t trng ca nọ trong chu trçnh chung s gim Trong trỉåìng håüp riãng , khi T1 = To s khäng cọ quạ nhiãût trung i t o1 i 01 to gian i0 Nãúu gim nhiãût âäü T1 h'i s lm gim nhiãût âäü tỉång i1 i1t âỉång(Ttd1 ) tỉïc l gim hiãûu x= h" i 1 sút ca chu trçnh phủ, cúi cng l khäng phi náng cao m l hả tháúp hiãûu sút ca chu trçnh chung ik Nhiãût âäü täúi ỉu... Âiãưu ny s tháúy h" i r nãúu âem so sạnh cạc chu trçnh in nhiãût l tỉåíng ca túcbin ngỉng håi v túc bin âäúi ạp trãn âäư thë T-s Trong túc bin ngỉng håi ik nhiãût ca håi thoạt, tỉång âỉång våïi diãûn têch 1ae21, bë máút hon ton, vç nọ truưn cho nỉåïc lm s mạt Hçnh 2.15 Quạ trçnh bnh trỉåïng ca håi i trong túc bin âäúi ạp v ngỉng håi trãn âäư thë T-s Trong túc bin âäúi ạp cọ thãø sn PE1 PE2 i xút âäưng... b âi thç tháût l lng phê, vç váûy cạc túc bin khê hoảt âäüng riãng l s khäng cọ hiãûu sút cao âỉåüc Âãø sỉí dủng nhiãût lỉåüng ny, ngỉåìi ta dng mäüt chu trçnh häùn håüp, gi tàõt l chu trçnh khê - håi Khọi thi ra khi túc bin khê s âỉåüc âỉa qua mäüt näưi håi âàûc biãût âãø sn xút ra håi lm chảy mäüt túc bin håi kẹo thãm mäüt mạy phạt âiãûn Hiãûu sút ca mäüt chu trçnh nhỉ váûy s cao hån khong 1, 5 láưn... cho häü tiãu thủ Cho ràòng, cạc quạ trçnh gin nåí håi trong túc bin ngỉng håi v túc bin âäúi ạp âỉåüc biãøu thë bàòng âỉåìng cong chung trãn âäư thë i-s (Hçnh.2.15), cn entanpi ca nỉåïc cáúp trong c hai thiãút bë âãưu bàòng nhau v bàòng i’k K hiãûu ; - Nhiãût giạng sỉí dủng ca túc bin âäúi ạp hi’ = io - in - Nhiãût giạng sỉí dủng ca túc bin ngỉng håi hi” = io - ik (Hçnh 2.15) Âãø cho âån gin ta s têïnh... (Hçnh.2-23) gäưm cọ túc bin ngỉng håi v túc bin âäúi ạp thỉåìng ráút êt gàûp Ngỉåìi ta hay dng túc bin cọ trêch håi âiãưu chènh cáúp nhiãût thu häưi v phủc vủ cạc nhu cáưu cäng nghã.û Qua pháưn täøng quan vãư cạc phỉång phạp náng cao hiãûu sút ca chu trçnh nhiãût âäüng hc ca håi nỉåïc ta tháúy ràòng, mún âảt âỉåüc hiãûu qu kinh tãú cao cho thiãút bë cáưn bo âm hiãûu qu kinh tãú cao cho chu trçnh, cạc bäü... sút nhiãût chu trçnh Âiãưu âọ cọ thãø dãù nháûn tháúy âỉåüc khi ta nghiãn cỉïu hai chu trçnh nhiãût chè cọ ạp sút cúi khạc nhau trãn âäư thë T-s (Hçnh2.8) Diãûn têch abcdea (ỉïng våïi chu trçnh thỉï nháút) låïn hån diãûn têch a’bcde’a’ ca chu trçnh thỉï hai våïi ạp sút cúi cao hån v ỉïng våïi mäüt âải lỉåüng bàòng diãûn têch pháưn gảch chẹo aa’e’ea’ Váûy l, nhiãût giạng l T d thuút trong chu trçnh thỉï... âiãûn chu trçnh häùn håüp khê - håi Túc bin khê âỉåüc cáúu tảo båíi 03 bäü pháûn chênh l : mạy nẹn khê (1), bưng âäút (2) v túc bin khê (3) Khäng khê âỉåüc nẹn âãún ạp sút cao v âỉa vo bưng âäút, nhiãn liãûu (khê hồûc dáưu) âỉåüc phun vo bưng âäút v chạy cng våïi khäng khê nẹn Sau khi ho träün våïi khäng khê thỉï cáúp, dng khê cọ nhiãût âäü v ạp sút cao ny âỉåüc âỉa vo túc bin, quay trủc túc bin Mäüt... ca túc bin s truưn âäüng cho mạy nẹn v lải s kẹo mạy phạt âiãûn (4) - 38 - 2 6 3 1 4 1- Mạy nẹn khê 2- Bưng âäút 3- Túc bin khê 4- Mạy phạt âiãûn 5- L håi 6- Túc bin håi 7- Bçnh ngỉng 8- Båm nỉåïc cáúp 9 - Mạy phạt âiãûn 9 5 7 8 Hçnh 2.16.Ngun l ca chu trçnh häùn håüp khê - håi: Dng khê thoạt cọ nhiãût âäü khong 500-600oC âỉåüc âỉa vo mäüt l håi (5) âãø sn xút ra håi, v håi nỉåïc s lm quay túc bin håi... v nhiãût nàng Cng cọ thãø náng cao thãm hiãûu qu kinh tãú bàòng cạch ạp dủng chu trçnh ghẹp våïi cạc mäi cháút khạc nhau trong vng nhiãût âäü cao v tháúp Cúi cng l thåìi gian gáưn âáy â thiãút kãú cạc thiãút bë phäúi håüp, trong âọ kãút håüp túc bin håi v túc bin khê Âiãưu âọ cng cho ta tàng hiãûu sút chụt êt 2.3.7- Ạp dủng chu trçnh häùn håüp khê - håi : Cho âãún nay, màûc dáưu cạc nỉåïc âãưu cäú gàõng . cuớa chu trỗnh chờnh, thỗ hióỷu quaớ kinh tóỳ cuớa chu trỗnh phuỷ seợ cao hồn hióỷu quaớ kinh tóỳ cuớa chu trỗnh chờnh vaỡ hióỷu suỏỳt cuớa chu trỗnh chung. trong chu trỗnh naỡy cuợng nhổ trong chu trỗnh Caùcnọ dióựn ra vồùi nhióỷt õọỹ Tk khọng õọứi (õổồỡng ea). Vỏỷy thỗ, õóứ thay chu trỗnh Renkin bũng chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf, Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf, Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn