Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp dụng các công ... phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng giác nên ta xử lý điều kiện B bằng phương pháp thử lại và chúng tôi bỏ 0≥các bài toán quá phức tạp. Bài 1 38 : Giải phương trình ()5cos ... >⎜⎟⎝⎠ Do đó (*) π⇔=− + π∨ = π ∈xkxk2,k4 Chú ý : Tại (**) có thể dùng phương trình lượng giác không mực ()cos x cos 2x 2**sin x cos x 0⎧+=⎪⇔⎨+≥⎪⎩ 2cos x 1cos 2x 2cos x 1...
 • 13
 • 602
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... cos x 18. 3 cot g x 4 cos x 2 3 cot gx 4 cos x 2 0= Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM ... =∈xk,kcos 2x 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x 3kcos 1 cos ... ()π=+=+−=+sin x24. cos x5. 2cos x 2 sin10x 3 2 2cos 28x.sin x6. cos 4x cos 2x 5 sin 3x ()()(() ()+= −−++−+=−=a27. sin x cos x 2 2 sin 3x 8. sin 3x cos 2x 2sin 3x cos 3x 1 sin 2x 2cos 3x...
 • 11
 • 520
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương trình: ()()2cosx ... thấy không thỏa 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ta thấy π⎛⎞=−+π⎜⎟⎝⎠22sin k2 chỉ thỏa khi k lẻ Vậy: hệ đã cho ()π⎧=− + + π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=− + π⎪⎩x2m14,m,h3y2h4 Bài 183 : ... 022mmhay mm⎧Δ= + ≥⎪−≥⎨⎪−≤ ≤⎩hay m = 1 hay ≤≤40m3 m0⇔≥ IV. HỆ KHÔNG MẪU MỰC Bài 182 : Giải hệ phương trình: ⎧π⎛⎞+⎜⎟⎪⎪⎝⎨π⎛⎞⎪+⎜⎟⎪⎝⎠⎩tgx cotgx = 2sin y +...
 • 14
 • 505
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... ++ Δ+−+−α= =222222aaABMacm4c 4m a4cotg (a)4S 8S Tương tự 222 222bc4a 4m b 4b 4m ccotg (b),cotg (c)8S 8S+− +−β= γ= Cộng (a), (b), (c) và kết hợp (*) ta có: ()++α+ ... sin222 Bài 200: Cho ABCΔ có trọng tâm G và tâm đường tròn nội tiếp I. Biết GI vuông góc với đường phân giác trong của . Chứng minh: BCAabc 2ab3ab++=+ Vẽ GH AC,GK BC,ID AC⊥⊥⊥IG ... ac = 6Rr b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+...
 • 16
 • 553
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... đường trung tuyến abm,m,mcTh.S Phạm Hồng Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn CHƯƠNG XI: NHẬN DẠNG TAM GIÁC I. TÍNH CÁC GÓC CỦA TAM GIÁC Bài 201: Tính các góc của ABCΔ nếu : ()()()()3sin ... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ba ... ⇔ΔABhaytgA tgB ABC cân tại C IV. NHẬN DẠNG TAM GIÁC Bài 2 18: Cho ABCΔ thỏa:acosB bcosA asinA bsinB (*)−=− Chứng minh ABCΔ vuông hay cân Do đònh lý hàm sin: a 2RsinA,b 2RsinB==...
 • 17
 • 533
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... – 4sin2 18 0+4sin4 18 0)-1 ⇔ 8sin4 18 0 – 8sin2 18 0 – sin 18 0 + 1 = 0 (1 ) ⇔ (sin 18 0 – 1)(8sin3 18 0 + 8sin2 18 0 – 1) = 0 0 < 1) Chia 2 vế của (1) cho ( sin 18 0 – 1 ) ... 4x sin 8x sin16x−=+++ Bài 13 : Chứng minh : 38sin 18 +=0 208sin 18 1 Ta có: sin 18 0 = cos720 ⇔ sin 18 0 = 2cos2360 - 1 ⇔ sin 18 0 = 2(1 – 2sin2 18 0)2 – 1 ⇔ sin 18 0 = ... (1) cho ( sin 18 0 – 1 ) ta có ( sin 18 0 + 1 ) – 1 = 0 Bài 14 :⇔ 8sin3 18 0 + 8sin2 18 0 – 1 = 0 (do 0 < sin 18 Cách khác : ( 1 ) ⇔ 8sin2 18 0 Chứng minh : () a/ 44si +=1n...
 • 21
 • 482
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... ()16sinxcosx cos2x.cos4x.cos8x sinx=sin x 0≠⇔ và ()8sin 2x cos 2x cos 4x.cos8x sin x=sin x 0≠ ⇔ và si()4sin4xcos4x cos8x sinx=n x 0≠ ⇔ và 2sin8xcos8x sinx= sin x 0≠ ⇔ sin16x ... phương trình trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u ... 4x121cos4x 2sin4x1sin 4x nhận do sin 4x 02111cos8x22kcos 8x 0 x , k16 8 Bài 48 : Giải phương trình: ()447sin x cos x cot g x cot g x * 83 6ππ⎛⎞⎛⎞+= + −⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠ Điều kiện sin...
 • 16
 • 556
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... cos2x4⇔− +− = ()( )() 82 8 2 88 88 5sin x 1 2sin x cos x 1 2 cos x cos2x45sin x.cos2x cos x cos2x cos2x44 cos2x sin x cos x 5cos2x⇔−−−+ =⇔−=⇔−= ()()() 88 22s2x 0 hay 4 sin x x ... 2kx,k42ππ⇔=+ ∈¢ () 88 4sinx cosx 5−=Cách khác: Ta có vô nghiệm Vì () 88 sin x cos x 1, x−≤∀ nên () 88 4sinx cosx 4 5, x−≤<∀ Ghi chú : Khi gặp phương trình lượng giác dạng R(tgx, ... 0 8 =()117 117cos2x cos cos2x cos cosx 0 8 8 xkxkxkkZ222+−⇔= =α∨= =β∨=αβπ⇔=±+π∨=±+π∨=+π∈ () 88 217sin x cos x cos 2x *16+= Bài 68: Giải phương trình: Ta có: ()()2 88 ...
 • 23
 • 523
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... ∈25k26 211h26hay ( k, h ) 584 7 7 584 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25 4 53 11 2 35Vậy x x 84 7 84 84 7 84 11 4 59x 84 7 84 ππππ=+=π∨= +=ππ∨= + = ππ Bài 88 : Giải phương trình ()33sin3x ... Cách khác : (*)28sin xcosx 3sinx cosx⇔=+ ( hiển nhiên cosx = 0 hay sinx = 0 không là nghiệm của pt này ) ⇔− = +2 8( 1 cos x) cos x 3 sin x cos x ⇔− = +3 8 cos x 8 cos x 3 sin x cos ... Giải (1)khi 1a3= b/ Tìm a để (1) có nghiệm Th.S Phạm Hồng Danh TT Luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT THEO SIN VÀ COSIN (PHƯƠNG TRÌNH CỔ ĐIỂN) ()()asinu...
 • 11
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... tgx cot gx tgx cot gx 3 8 ⇔+ ++ −++ + −=⎡⎤⇔+ ++ ++ + −=⎣⎦ Đặt ()2ttgxcotgx điềukiệnt 2sin 2x=+ = ≥ Vậy (*) thành : ()22tt tt 3 8+ + −=()()()3222tt2t80t2t2t 3t4 0t 3t 4 ... đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔− = − ≤ ≤ =⇔− ≤ ≤ * Chú ý 2 : Phương trình lượng giác dạng ()()22atgx cotgx btgx cotgx 0±++ = ta đặt 22 2ttgxcotgxthìt tgxcotgx2=± = + ... ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t 1,1=− + + =− + > ∀ ∈ − []ytăngtrên 1,1⇒− Do đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔−...
 • 19
 • 466
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ