1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

... luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp dụng các công ... : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng giác nên ta xử lý điều kiện B bằng phương pháp thử lại và chúng tôi bỏ 0≥các bài toán quá phức tạp. Bài 138 : Giải phương ... >⎜⎟⎝⎠ Do đó (*) π⇔=− + π∨ = π ∈xkxk2,k4 Chú ý : Tại (**) có thể dùng phương trình lượng giác không mực ()cos x cos 2x 2**sin x cos x 0⎧+=⎪⇔⎨+≥⎪⎩ 2cos x 1cos 2x 2cos x 1...
 • 13
 • 606
 • 8
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

... +=++− −+sin x222 17. 2 sin x sin x cos x18. 3 cot g x 4 cos x 2 3 cot gx 4 cos x 2 0= Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường ... Vậy : 2xycosx1x2=+ ≥∀∈R Dấu = của (*) chỉ xảy ra tại x = 0 Do đó ()*x0⇔=• Bài 172 : Giải phương trình sin sin sin sinxxx+=+46810x (*) Ta có sin sinsin sin22và ... 2cos x 2 sin10x 3 2 2cos 28x.sin x6. cos 4x cos 2x 5 sin 3x ()()(() ()+= −−++−+=−=a2 7. sin x cos x 2 2 sin 3x8. sin 3x cos 2x 2sin 3x cos 3x 1 sin 2x 2cos 3x 09. tgx tg2x sin 3x...
 • 11
 • 527
 • 7
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

... 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173 : Giải hệ phương trình: ()()2cosx 1 0 13sin ... =+π ∈ Do đó: Hệ đã cho ()()56,6xkhhk Zyhπ⎧=++π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=+π⎪⎩ Bài 177 : Giải hệ phương trình 33cos x cos x sin y 0 (1)sin x sin y cos x 0 (2)⎧−+=⎪⎨−+=⎪⎩ ... -1,1⇔ ()mdy4⇔= cắt (C) tại 2 điểm hoặc tiếp xúc []trên -1,1 ⇔− ≤ ≤⇔− ≤ ≤1m 7 8416 17 m24 Cách khác 2() 8 4 3 2 0⇔=−−+=ycbt f t t t m có 2 nghiệm t1 , t2 thỏa 1211⇔−...
 • 14
 • 525
 • 5
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

... 2R sin B 2R sin C11 1242Rsin sin 77 42sin sin1 77 242Rsin sin 77 32sin .cos143 77 do sin sin232R 7 7sin .sin 77 cos11 7 R2RsinA2sin .cos 77 1a Cách 2: =+⇔ = ++⇔= + =⇔= ... một cấp số nhân có công bội q = 2. Giả sử A < B < C. Chứng minh: =+111abc Do A, B, C là cấp số nhân có q = 2 nên B = 2A, C = 2B = 4A 24Mà A B C nên A ,B ,C 77 7 πππ++=π = = = ... bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+ b/ 2225cos A cos B cos C4++= CHƯƠNG X: HỆ THỨC LƯNG TRONG TAM GIÁC I. ĐỊNH LÝ HÀM SIN VÀ COSIN Cho ABCΔ có a, b, c lần lượt là ba cạnh...
 • 16
 • 561
 • 4
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

... đường trung tuyến abm,m,mcTh.S Phạm Hồng Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn CHƯƠNG XI: NHẬN DẠNG TAM GIÁC I. TÍNH CÁC GÓC CỦA TAM GIÁC Bài 201: Tính các góc của ABCΔ nếu : ()()()()3sin ... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ba ... cos A.cos B.cosC 0<⇔> ⇔ABCΔ có ba góc nhọn ( vì trong 1 tam giác không thể có nhiều hơn 1 góc tù nên không có trường hợp có 2 cos cùng âm ) c / V 0 cos A.cosB.cosC 0>⇔ <...
 • 17
 • 543
 • 3
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

... Bài 27 : ABCΔ Cho . Chứng minh : CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯNG GIÁC I. Đònh nghóa Trên mặt phẳng Oxy cho đường tròn lượng giác tâm O bán kính R=1 và điểm M trên đường tròn lượng giác mà ... 246cos cos cos 77 7πππ++= c/ 12−d/ 3+=33sin 2x sin 6x cos 2x.cos 6x c os 4x ooootg20 .tg40 .tg60 .tg80 3= e/ ππππ+++=25 π3tg tg tg cos6918339 8tgf/ 7 2345 671 os .cos .cos ... b/ 2y2sinx4sinxcosx 5=+ + c/ 7. Tìm giá trò lớn nhất của : a/ y sin x cos x cos x sin x=+ b/ y = sinx + 3sin2x c/ 2ycosx 2cosx=+− TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn b. Buø nhau:...
 • 21
 • 493
 • 4
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

... Vậy Z∈x6π=− π−< + π< 7 2h264 ⇔ ππ−− < π< − ⇔− − < < −ππ 77 172 2h24 h6612 7 12 ⇒h = 0 ⇒π= 7 x6.Tóm lại −ππ== 7 xhayx66 Cách khác : −π=− ⇔ ... phương trình trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u ... k 3, 922−=−≤≤−≈π Mà k nên Z∈{}k. Do đó : 0,1,2,3∈3 57 x ,,,2222ππππ⎧⎫∈⎨⎬⎩⎭ Bài 29 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2004) Giải phương trình : ()( )()2cos x 1...
 • 16
 • 567
 • 4
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

... trình lượng giác dạng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin2x ,cos2x1t 1t 1t2−===−++ Bài 76 : (Để thi tuyển sinh Đại học ... luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn ()1cos x2cos x 2 loại⎡=⎢⇔⎢=⎢⎣ x3π⇔=±+ πk2 (nhận do 31sin 2x22=±≠−) Do ()x0,2∈π nên 5xx33ππ=∨= Bài 57: (Đề thi tuyển sinh Đại ... t, so với điều kiện để nhận nghiệm t. Từ đó giải phương trình lượng giác cơ bản tìm được u. Bài 56: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2002) Tìm các nghiệm trên ( của phương trình...
 • 23
 • 529
 • 3
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

... 211h26hay ( k, h )584 7 7 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h )584 7 7 584 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25 4 53 11 2 35Vậy x x84 7 84 84 7 8411 4 59x84 7 84ππππ=+=π∨= ... 22sin cos7x cos sin7x66sin 7x sin642 ππ π π⇔−=+π −=+37x k2 hay 7x h264 6 4π, ()∈k, h Z ππ ππ⇔= + = + ∈5k2 11h2xhayx ,k,84 7 84 7 h Do 26x, 57 ππ⎛∈⎜⎝⎠⎞⎟ nên ... Bài 87 : Tìm 26x, 57 ππ⎛∈⎜⎝⎠⎞⎟ thỏa phương trình : ()cos7x 3 sin7x 2 *−=− Chia hai vế của (*) cho 2 ta được : ()⇔− =−ππ⇔− + =ππ⎛⎞⇔−=⎜⎟⎝⎠13 2*cos7xsin7x22 22sin cos7x...
 • 11
 • 409
 • 3
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

... (**) vô nghiệm) Do đó : yêu = cầu bài toán 111 2⇔<− ≤ m1m00⎧<⎧−>m1m2111212mm21⎪⎪⎪⇔⇔⎨⎨≤=−−⎪⎪−≤−⎩⎪⎩⇔≤− − Bài 1 17 : Cho ()()=++−+32f x cos 2x ... ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t 1,1=− + + =− + > ∀ ∈ − []ytăngtrên 1,1⇒− Do đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔− ... đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔− = − ≤ ≤ =⇔− ≤ ≤ * Chú ý 2 : Phương trình lượng giác dạng ()()22atgx cotgx btgx cotgx 0±++ = ta đặt 22 2ttgxcotgxthìt tgxcotgx2=± = +...
 • 19
 • 472
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ