1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

... nước và của khách hàng theo quy định của pháp luật. LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương II TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 10. Tổ chức bộ máy 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức ... thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. 2. Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam. Điều 20 . Dự trữ bắt buộc 1. Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt ... hối nhà nước. 5. Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ. Điều 39. Hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước...
 • 12
 • 410
 • 1
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

... LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước ... Thanh tra ngân hàng 1. Thanh tra ngân hàng là thanh tra chuyên ngành về ngân hàng, thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước. 2. Quan hệ giữa Thanh tra ngân hàng và Thanh tra nhà nước do pháp luật về ... toánBáo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước hàng năm phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận. Điều 49. Năm tài chính, báo cáo tài chính 1. Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt...
 • 7
 • 341
 • 1
luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

... chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang ... HỘI_______ Luật số: 46 /20 10/QH 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... 52 và Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước...
 • 21
 • 1,251
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

... trường tài chính và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ... Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( sửa đổi): một số nội dung cần quy định cụ thể hơnTại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá 12 (tháng 5 /20 10), dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) ... lượng các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh, tính đến cuối năm 20 09, nước ta có 52 ngân hàng, trong đó có năm ngân hàng thương mại nhà nước (trong đó có hai ngân hàng đã thực hiện xong cổ phần hoá),...
 • 6
 • 392
 • 1
Tín dụng tại VIETCOMBANK của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tín dụng tại VIETCOMBANK của ngân hàng nhà nước Việt Nam

... yếu của Ngân hàng Ngoại Thơng Hà Nội 28 2. 2.1. Về huy động vốn 29 2. 2 .2. Về sử dụng vốn 32 2 .2. 3. các công tác khác 36 2. 3. Các nhân tố kinh tế xã hội tác động tới hoạt động của Ngân hàng Ngoại ... Nội 24 2. 1.1. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thơng Hà Nội 24 2. 1 .2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại Thơng Hà Nội 25 2. 2. Các kết quả kinh doanh chủ yếu của Ngân ... phía Ngân hàng 161.3 .2. Các nhân tố từ phía khách hàng 20 1.3.3. Các nhân tố khác 22 Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thơng Hà Nội 24 2. 1. Khái quát về Ngân hàng...
 • 83
 • 318
 • 3
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

... thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997.Điều 1Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều ... DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATALUẬTCỦA QUỐC HỘ I NƯỚC CỘ NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 10 /20 0 3/Q H11 NGÀY 17 THÁ NG 6 NĂM 20 03 VỀ SỬA ĐỔ I, BỔ SUNG MỘ T SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ ... gia.” 4- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước...
 • 3
 • 471
 • 0
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

... chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang ... HỘI_______ Luật số: 46 /20 10/QH 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... 52 và Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài1. Ngân hàng Nhà nước...
 • 21
 • 380
 • 0
thanh tra ngân hàng, thanh tra tại chỗ của ngân hàng nhà nước việt nam

thanh tra ngân hàng, thanh tra tại chỗ của ngân hàng nhà nước việt nam

... lý 123 ,1331341,1351 ,20 313 42, 13 52 2111 ,21 21 ,21 31 ,21 41 ,21 51 ,21 61 23 11 ,23 21 ,23 30 ,23 40 24 11 ,24 21 27 11 ,27 21 ,27 31 ,27 41 ,27 51 25 02, 2503 ,25 08 ,20 63 ,20 68 21 12, 2113 ,21 18 ,21 22, 2 123 ,21 28 21 32, 2133 ,21 38 ,21 42, 2143 ,21 48 21 49 ,21 52, 2153 ,21 58 ,21 59 ,21 62 2163 ,21 68 ,22 18 ,22 28 ,23 12, 2313 23 18 ,23 22, 2 323 ,23 28 ,24 13 ,24 18 24 28 ,25 12, 25 12, 2518 ,25 22, 25 23 25 28 ,25 32, 2533 ,25 38 ,25 42, 251343 25 48 ,25 52, 2553 ,25 58 ,25 62, 2563 25 68 ,26 80 ,27 12, 2713 ,27 14 ,27 22 27 23 ,27 28 ,27 32, 2733 ,27 38 ,27 42 2743 ,27 48 ,27 52, 2753 ,27 58. 28 1 ,28 2Bảng ... lý 123 ,1331341,1351 ,20 313 42, 13 52 2111 ,21 21 ,21 31 ,21 41 ,21 51 ,21 61 23 11 ,23 21 ,23 30 ,23 40 24 11 ,24 21 27 11 ,27 21 ,27 31 ,27 41 ,27 51 25 02, 2503 ,25 08 ,20 63 ,20 68 21 12, 2113 ,21 18 ,21 22, 2 123 ,21 28 21 32, 2133 ,21 38 ,21 42, 2143 ,21 48 21 49 ,21 52, 2153 ,21 58 ,21 59 ,21 62 2163 ,21 68 ,22 18 ,22 28 ,23 12, 2313 23 18 ,23 22, 2 323 ,23 28 ,24 13 ,24 18 24 28 ,25 12, 25 12, 2518 ,25 22, 25 23 25 28 ,25 32, 2533 ,25 38 ,25 42, 251343 25 48 ,25 52, 2553 ,25 58 ,25 62, 2563 25 68 ,26 80 ,27 12, 2713 ,27 14 ,27 22 27 23 ,27 28 ,27 32, 2733 ,27 38 ,27 42 2743 ,27 48 ,27 52, 2753 ,27 58. 28 1 ,28 2Bảng ... TCTD - Cầm cố TP, GT có giá với TCTD 122 1, 122 2, 122 3,131,1 32 2511 ,25 41 25 21 ,25 51 25 31 ,25 61 20 4 ,20 51 ,20 61 20 1 20 2Loại 50% - Cho vay cầm cố - Chiết khấu, tái chiết khấu TP, GT có giá với khách hàng -...
 • 21
 • 335
 • 1
chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam

chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam

... càng tăng của Việt Nam trong cộng đồng tài chính quốc tế.I.a .2. Chức năng của ngân hàng nhà nước Việt Nam Theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam tháng 12/ 1997, ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan ... vụ của Ngân hàng Nhà nước. - Các khoản thu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước về nguyên tắc phải thựchiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống ... cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.1. Tổng quan về ngân hàng nhà nước Việt Nam I.a.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nhà nước Việt Nam a. Giai đoạn 1945 -1 954Sau...
 • 13
 • 573
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luật ngân hàng nhà nước việt nam số 102003qh11 của quốc hộiluật ngân hàng nhà nước việt nam 19997luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước việt namluật ngân hàng nhà nước việt nam 1997luật ngân hàng nhà nước việt nam 2003luật ngân hàng nhà nước việt nam sửa đổiluật ngân hàng nhà nước việt nam 2010luật ngân hàng nhà nước việt nam số 46 2010download luật ngân hàng nhà nước việt nam 2010luật ngân hàng nhà nước việt nam 20121 luật ngân hàng nhà nước việt nam năm 2010luật ngân hàng nhà nước việt nam mới nhấtluật ngân hàng nhà nước việt nam 2013luật ngân hàng nhà nước việt nam docluật ngân hàng nhà nước việt nam 2011Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ