1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

... 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần ThơLỆNHLỆNHCHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3: (INSTRUCTION)(INSTRUCTION) 2 LệnhLệnhMục tiêuCung cấp cú pháp và cách sử ... gánLệnh rẽ nhánh: if, switchLệnh lặp: while, do while, forLệnh nhảy: continue, break, goto Chương 3 3 Lệnh Đơn & Lệnh PhứcLệnh Đơn & Lệnh PhứcLệnh đơn là một sự tính toán được ... nên sử dụng if-else và khi nào chúng ta nên sử dụng switch? 5 Lệnh LặpLệnh LặpLệnh while; do-whilewhile (biểu thức) lệnh;Lệnh forfor (biểu thức1; biểu thức2; biểu thức3) lệnh;do...
 • 6
 • 353
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

... LýToán tử Tên Ví dụ+Cộng12 + 4.9 // cho 16.9 - Trừ 3. 98 - 4 // cho -0 .02*Nhân2 * 3. 4 // cho 6.8/Chia9 / 2.0 // cho 4.5%Lấy phần dư 13 % 3 // cho 1Toán tửTên Ví dụ= =So sánh bằng5 ... tăng/giảm, khởi tạo, điều kiện, lấy kích thướcĐộ ưu tiên của các toán tửChuyển kiểu Chương 2 3 Khái Niệm Cơ BảnKhái Niệm Cơ BảnMột biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra ... 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần ThơBiỂU THỨCBiỂU THỨCCHƯƠNG 2:CHƯƠNG 2:(EXPRESSION)(EXPRESSION) 2 Biểu ThứcBiểu ThứcMục tiêuGiới thiệu các toán...
 • 8
 • 469
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

... elems[(row - 1)*cols + (col - 1)]: dummy; }void main() { Matrix m (3, 2); m(1,1) = 10; m(1,2) = 20; m(2,1) = 30 ; m(2,2) = 40; m (3, 1) = 50; m (3, 2) = 60; cout<<m<<endl;} Chương ... phép toán trên đối tượng. Các phép toán có thể tái định nghĩa:Đơn hạng+ - * ! ~ & ++ () -& gt; -& gt;*new dele teNhị hạng+ - * / % & | ^ << >>= += -= /= %= &= ... operator - (Point &p) { return Point(x - p.x, y - p.y); } private:int x, y;};void main() { Point p1(10,20), p2(10,20); Point p3 = p1 + p2; Point p4 = p1 - p2; Point p5 = p3.operator...
 • 18
 • 347
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

... và đối tượng. Quá trình tiến hóa của OOP1. Lập trình tuyến tính2. Lập trình có cấu trúc 3. Sự trừu tượng hóa dữ liệu 4. Lập trình hướng đối tượng 6.4 Tại Sao Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối ... nhau đối với các đối tượng/ các lớp khác nhau. Ngữ cảnh khác  kết quả khácĐường Thẳng Hình TrònĐiểm Hình VuôngVẽ 6.2 Lập Trình Hướng Đối Tượng Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented ... (Encapsulation)Đóng gói (encapsulation) là tiến trình che giấu việc thực thi chi tiết của một đối tượng. 6.1LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGLẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CC++++Đại Học Cần ThơKhoa...
 • 22
 • 580
 • 3
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

... C++  Biến, hằng, chú thích, kiểu dữ liệu  Bộ nhớ, nhập xuất Cách đặt tên Chương 1 4 Chương Trình C++ Đầu Tiên Chương Trình C++ Đầu TiênSử dụng bất kỳ trình soạn thảo nàoLưu đúng định ... ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO 3 Mở ĐầuMở ĐầuMục tiêuGiới thiệu các khái niệm cơ bản của một chương trình C++ Nội dung Viết và biên dịch chương trình C++  ... 2 Lịch Sử Của C++ Lịch Sử Của C++C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình CC được phát minh trước 1970 bởi Dennis RitchieNgôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix C++ được phát minh...
 • 10
 • 399
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

... Tin - Đại Học Cần Thơ 13 Chuyển kiểuChuyển kiểuCó sẵn 1 phép chuyển kiểu không tường minh: Đối tượng lớp cha = Đối tượng lớp con; Áp dụng cho cả đối tượng, tham chiếu và con trỏ. Chương ... Window { /* */ }; Đối tượng MenuSự mơ hồ - dư thừa dữ liệu Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ17Lớp cơ sở ảo (tt)Lớp cơ sở ảo (tt)Cách xử lý: dùng lớp cơ sở ảo. Chương 9class OptionListOptionList ... số Container trong 1 phiên bản của C++. Bổ sungKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ24Kết thúc chương trình CÂU HỎI?CÂU HỎI?Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ2Nội dungNội...
 • 24
 • 496
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

... cho các dữ liệu thành viên qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ26Mảng các đối tượng Mảng các đối tượng Sử dụng hàm xây dựng không đối số (hàm xây ... dữ liệu thành viênKhởi tạo SAIKhởi tạo ĐÚNG thông qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ25Thành viên là đối tượng của 1 lớpThành viên là đối tượng ... tương đương với:Set s[4] = { Set(10), Set(20), Set (30 ), Set(40) }; Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ27Mảng các đối tượng Mảng các đối tượng Sử dụng dạng con trỏ: Cấp vùng nhớ:...
 • 32
 • 1,084
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

... ChiềuMùa xuânMùa hè Mùa thu Mùa đôngSydney 26 34 22 17Melbourne 24 32 19 13 Brisbane 28 38 25 20int seasonTemp [3] [4]; 32 19 13 28 38 25 26 34 22 17 24 20First row Second row Third rowhàng ... 10 Truyền Bằng Trị - Con Trỏ - Tham Truyền Bằng Trị - Con Trỏ - Tham ChiếuChiếu1 2 3 4 56789101112 13 1415161718 // Truyền bằng trị (đối tượng) void Swap1 (int x, ... Swap3(i, j); cout << i << ", " << j << '\n';}?? Chương 5 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại Học Cần ThơMẢNG - CON TRỎ - MẢNG -...
 • 10
 • 463
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

... viBiến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến Đối số mặc định, đối số hàng lệnh Chương 4 3 Hàm Là Gì?Hàm Là Gì?Một phương thức để đóng gói quá trình tính toán  dễ dàng sử dụngĐịnh nghĩa ... hiệu xuất của chương trình Ví dụ: for (register int i = 0; i < n; ++i) sum += i; Chương 4 7 Hàm Nội Tuyến – Đệ QuiHàm Nội Tuyến – Đệ QuiSử dụng hàmThuận lợi: chương trình dễ đọc, ... hàmĐịnh nghĩa hàmĐịnh nghĩa hàmCác đối số Chương 4 5 Phạm Vi Toàn Cục – Cục BộPhạm Vi Toàn Cục – Cục BộPhạm vi toàn cụcĐược định nghĩa ở phạm vi chương trình Phạm vi cục bộĐược định...
 • 8
 • 353
 • 1
Giáo án - Bài giảng: TÀI LIỆU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

Giáo án - Bài giảng: TÀI LIỆU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

... lệ trong C++. Thêm vào đó ANSI -C++ còn có những toán tử chuyển đổi kiểu mới đặc trưng cho lập trình hướng đối tượng. sizeof()Toán tử này có một tham số, đó có thể là một kiểu dữ liệu hay ... ();style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt solid"> ... style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt solid">...
 • 64
 • 678
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download tài liệu lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng với ctài liệu lập trình hướng đối tượng trong ctài liệu lập trình hướng đối tượngtài liệu lập trình hướng đối tượng trong javatài liệu lập trình hướng đối tượng javachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ