1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

... Point[30]; //……………… delete p; delete []ds;} Chương 8 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ1TÁI ĐỊNH NGHĨATÁI ĐỊNH NGHĨACHƯƠNG 8: CHƯƠNG 8: (OVERLOADING)(OVERLOADING)Bộ môn Hệ Thống ... phép toán trên đối tượng. Các phép toán có thể tái định nghĩa:Đơn hạng+ - * ! ~ & ++ () -& gt; -& gt;*new dele teNhị hạng+ - * / % & | ^ << >>= += -= /= %= &= ... } Chương 8 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ16Gán ngầm địnhGán ngầm địnhĐược định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ: Gán tương ứng từng thành phần. Đúng khi đối tượng không có dữ liệu...
 • 18
 • 347
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

... Toán Học & Luận LýToán tử Tên Ví dụ+Cộng12 + 4.9 // cho 16.9 - Trừ3. 98 - 4 // cho -0 .02*Nhân2 * 3.4 // cho 6 .8 /Chia9 / 2.0 // cho 4.5%Lấy phần dư13 % 3 // cho 1Toán tửTên ... 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần ThơBiỂU THỨCBiỂU THỨCCHƯƠNG 2:CHƯƠNG 2:(EXPRESSION)(EXPRESSION) 2 Biểu ThứcBiểu ThứcMục tiêuGiới thiệu các toán ... một (hậu tố)k + 10 // được 15Toán Tử Ví dụ Tương đương với=n = 25+ =n += 25 n = n + 25 -= n -= 25 n = n – 25*=n *= 25 n = n * 25/=n /= 25 n = n / 25% =n %= 25 n = n % 25< <...
 • 8
 • 469
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

... và đối tượng. Quá trình tiến hóa của OOP1. Lập trình tuyến tính2. Lập trình có cấu trúc3. Sự trừu tượng hóa dữ liệu 4. Lập trình hướng đối tượng 6.4 Tại Sao Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối ... nhau đối với các đối tượng/ các lớp khác nhau. Ngữ cảnh khác  kết quả khácĐường Thẳng Hình TrònĐiểm Hình VuôngVẽ 6.2 Lập Trình Hướng Đối Tượng Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented ... (Encapsulation)Đóng gói (encapsulation) là tiến trình che giấu việc thực thi chi tiết của một đối tượng. 6.1LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGLẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CC++++Đại Học Cần ThơKhoa...
 • 22
 • 581
 • 3
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

... 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần ThơLỆNHLỆNHCHƯƠNG 3:CHƯƠNG 3:(INSTRUCTION)(INSTRUCTION) 2 LệnhLệnhMục tiêuCung cấp cú pháp và cách ... lệnh 1;else lệnh 2;Khi nào chúng ta nên sử dụng if-else và khi nào chúng ta nên sử dụng switch? 5 Lệnh LặpLệnh LặpLệnh while; do-whilewhile (biểu thức) lệnh;Lệnh forfor (biểu ... '\n'; ;}Ví dụ:Lệnh rỗng Lệnh vô dụng 4 Lệnh Rẽ NhánhLệnh Rẽ NhánhLệnh if và if-elseif (biểu thức) lệnh;Lệnh switchswitch (biểu thức) { case hằng 1:các lệnh; break; ...
 • 6
 • 353
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

... C++  Biến, hằng, chú thích, kiểu dữ liệu  Bộ nhớ, nhập xuất Cách đặt tên Chương 1 4 Chương Trình C++ Đầu Tiên Chương Trình C++ Đầu TiênSử dụng bất kỳ trình soạn thảo nàoLưu đúng định ... ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO 3 Mở ĐầuMở ĐầuMục tiêuGiới thiệu các khái niệm cơ bản của một chương trình C++ Nội dung Viết và biên dịch chương trình C++  ... 2 Lịch Sử Của C++ Lịch Sử Của C++C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình CC được phát minh trước 1970 bởi Dennis RitchieNgôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix C++ được phát minh...
 • 10
 • 399
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

... Tin - Đại Học Cần Thơ13Chuyển kiểuChuyển kiểuCó sẵn 1 phép chuyển kiểu không tường minh: Đối tượng lớp cha = Đối tượng lớp con; Áp dụng cho cả đối tượng, tham chiếu và con trỏ. Chương ... Window { /* */ }; Đối tượng MenuSự mơ hồ - dư thừa dữ liệu Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ17Lớp cơ sở ảo (tt)Lớp cơ sở ảo (tt)Cách xử lý: dùng lớp cơ sở ảo. Chương 9class OptionListOptionList ... số Container trong 1 phiên bản của C++. Bổ sungKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ24Kết thúc chương trình CÂU HỎI?CÂU HỎI?Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ2Nội dungNội...
 • 24
 • 496
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

... cho các dữ liệu thành viên qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ26Mảng các đối tượng Mảng các đối tượng Sử dụng hàm xây dựng không đối số (hàm xây ... dữ liệu thành viênKhởi tạo SAIKhởi tạo ĐÚNG thông qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ25Thành viên là đối tượng của 1 lớpThành viên là đối tượng ... Thông Tin - Đại Học Cần Thơ17 Đối số thành viên ẩn Đối số thành viên ẩnCon trỏ *thisCon trỏ *this:  Là 1 thành viên ẩn, có thuộc tính là private. Trỏ tới chính bản thân đối tượng. void...
 • 32
 • 1,084
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

... 10 Truyền Bằng Trị - Con Trỏ - Tham Truyền Bằng Trị - Con Trỏ - Tham ChiếuChiếu1 2 3 4 567 8 91011121314151617 18 // Truyền bằng trị (đối tượng) void Swap1 (int x, ... << '\n';}?? Chương 5 1Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại Học Cần ThơMẢNG - CON TRỎ - MẢNG - CON TRỎ - THAM CHIẾUTHAM CHIẾUCHƯƠNG 5:CHƯƠNG 5: 2 Mảng, Con ... mảng ? Chương 5 6 Mảng Đa ChiềuMảng Đa ChiềuMùa xuânMùa hè Mùa thu Mùa đôngSydney 26 34 22 17Melbourne 24 32 19 13Brisbane 28 38 25 20int seasonTemp[3][4]; 32 19 13 28 38 25 26...
 • 10
 • 464
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

... hiệu xuất của chương trình Ví dụ: for (register int i = 0; i < n; ++i) sum += i; Chương 4 7 Hàm Nội Tuyến – Đệ QuiHàm Nội Tuyến – Đệ QuiSử dụng hàmThuận lợi: chương trình dễ đọc, ... (void){cout << "2 ^ 8 = "<< Power(2 ,8) << '\n';} Tên hàmCác tham sốKhai báo hàmĐịnh nghĩa hàmĐịnh nghĩa hàmCác đối số Chương 4 5 Phạm Vi Toàn Cục ... viBiến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyến Đối số mặc định, đối số hàng lệnh Chương 4 3 Hàm Là Gì?Hàm Là Gì?Một phương thức để đóng gói quá trình tính toán  dễ dàng sử dụngĐịnh nghĩa...
 • 8
 • 353
 • 1
Giáo án - Bài giảng: TÀI LIỆU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

Giáo án - Bài giảng: TÀI LIỆU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

... 0;}The result is 8 Bài 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++ Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên ... lệ trong C++. Thêm vào đó ANSI -C++ còn có những toán tử chuyển đổi kiểu mới đặc trưng cho lập trình hướng đối tượng. sizeof()Toán tử này có một tham số, đó có thể là một kiểu dữ liệu hay ... style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext...
 • 64
 • 678
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download tài liệu lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng với ctài liệu lập trình hướng đối tượng trong ctài liệu lập trình hướng đối tượngtài liệu lập trình hướng đối tượng trong javatài liệu lập trình hướng đối tượng javatài liệu lập trình hướng đối tượng phptài liệu lập trình hướng đối tượng trong phpslide bài giảng lập trình hướng đối tượng c chương 7tài liệu môn lập trình hướng đối tượng clập trình hướng đối tượng c++lập trình hướng đối tượng cphương pháp lập trình hướng đối tượng cbài tập thực hành lập trình hướng đối tượng cgiáo trình lập trình hướng đối tượng c phạm văn ấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ