1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội tân lập đan phương tây)

... hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phương - T y) Nguyễn Ngọc Th y Trường ... tài về sự bất bình đẳng (BBĐ) trong tiếp cận các dịch vụ y tế (DVYT) của người dân (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập Đan Phượng - Nội) . Xử ... đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) là một việc làm...
 • 16
 • 921
 • 0
Tái định cư và biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, xã thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học

Tái định cư biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học

... Phương •h„#7(c_1‚+MN"10G&^&^/*e1#(\=&^O#%•=;:„35J&8WP+Q#+"M)#MG&^K(E)ž+Ž(O#6d#4)&8&HO#]0(4)Q10(N-#]!#7(c*E{.DEFW#]!qKMGX•#7(H: “Tái định cư sự thay đổi đời sống của nhóm Đan Lai(Thổ) ở Vườn quốc gia Pù Mát (Trường hợp người Đan Lai ở hai bản Tân Sơn Cửa Rào, Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An)”•„#7(c_!#.!b+j*0(N47)O#P\/K(3d#4))•+6))a/^E%WgDEd#4(E*-Neb83:6))aNgE#&./#!"#\)Qe=/,+W4.%(H.*P3N‚N#M310O#!"#GE™6))a.+E•!++ME%(4(.DEFW(c6G&^#7(c*E{.DEFW#]!DEF=/,+G@L+W&^*=(H€“Chuyển ... ViệtNam”W•0<„sO#.#7(c_4]bMGO#P3esPG]/`8%(Hb&^K#M/)^WsO#/%!"#Q+!DN‹`8W/X!(3K#jN/W.#7(cEK#(dƒ+di(4Eeb#4WN•WdK]\8Ee*aWdDb%&'D#&eGO#P3W-^dƒ+di+"M+GO#PdK]\(Q110*¥2Wh¦3N!"#G,K0:H•…X„(,KJQ3K#T•<qX„(O#P3)(\)Q6#W10')(H&H‰G<qX(…X(K3&€“TĐC không tự nguyện” “Sổ tay về TĐC - hướng dẫn áp dụng vào thựctiễn” •<qX„(¡Sách hướng dẫn về TĐC không tự nguyện - việc quy hoạch thực hiện các dự án phát triển”(“Chính ... E3¥hWf¦:=0J5(H€“Nghiên cứu ảnh hưởng của khả năng tiếp cận các nguồn lực địa phương đến sự lựa chọn sinh kế của đồng bào TĐChuyện Thanh Chương - Nghệ An”•R„WL,sK+,&W&^*=;#.#7(cQ#N0!+(E10(‡6+&^K1#(\3)%+jŽ6.+8Eed#4))6))aK#ME%(N+E\NPš(/0)7#-.\D)&8G-N3¥hWfWI¦JD@WL,sK+,&W&^*=(H€“Sinh...
 • 127
 • 431
 • 1
Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp xã Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf

Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf

... chung người dân các vùng nông thôn nói riêng. Về bảo hiểm y tế, Ái Quốc có 10,9% gia đình có bảo hiểm y tế cho người nghèo, 27,0% có bảo hiểm y tế thuộc diện chính sách hội, 45,5% ... năng tiếp cận dịch vụ y tế năm 2006 của cả nước (49%) khu vực đồng bằng sông Hồng cũng chỉ có 49% số hộ gia đình “có bảo hiểm y tế thẻ khám chữa bệnh miễn phí”10. V y người dân ở đ y sử ... sống gia đình sự phát triển của thế hệ con em nông dân sống ở các vùng nông thôn hiện nay. Nhìn từ góc độ chính sách hội, hiện đang có sự khác biệt trong chính sách an sinh hội với lao...
 • 16
 • 489
 • 0
tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng của người dân trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát ven biển thừa thiên huế ( nghiên cứu trường hợp tại quảng lợi, quảng điền, thừa thiên huế và phú đa, phú vang, thừa thiên huế

tác động của biến đổi khí hậu thích ứng của người dân trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát ven biển thừa thiên huế ( nghiên cứu trường hợp tại quảng lợi, quảng điền, thừa thiên huế phú đa, phú vang, thừa thiên huế

... khí hậu là sự thay đổi của khí hậu mà nguyên nhân là sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người dẫn đến thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu tạo ra thay đổi của biến thiên khí hậu ... n y gọi là gió “phơn” [17]. Trong đề tài n y hai được chọn nghiên cứu Quảng Lợi, huyện Quảng Điền Phú Đa, huyện Phú Vang. Vì v y, các điều kiện tự nhiên - kinh tế hội chủ y u ... khí hậu trong thời gian gần đ y dựa vào phương pháp hồi cố, các tác động cụ thể của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu, các hoạt động thích ứng trong sản xuất của người...
 • 91
 • 1,297
 • 12
Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội)

... cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội) Nguyễn Hồng Linh Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn Luận văn Thạc sĩ ngành: hội học; Mã số: 60 31 30 Người ... nghiên cứu - Vai trò của phụ nữ hiện nay được thể hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống hội như lĩnh vực, như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, nhưng vai trò của phụ nữ trong ... Việt Nam ng y nay, Nxb Khoa học hội, nội 22. Nguyễn Ngọc Hợi. (2003), Nghiên cứu hành động cùng tham gia trong giảm nghèo phát triển nông thôn, Nxb khoa học hội, nội 23. Lê ngọc...
 • 6
 • 1,397
 • 8
Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội)

... trong các trường đại học hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Những luận cứ khoa học thực tiễn được trình b y có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong ... SHTT tại trường Đại Khoa học hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Nội. * Nhận thức được y u cầu của đất nước về Sở hữu trí tuệ.Ngay từ năm 1999, trong giai đoạn Việt Nam đang chuẩn bị các ... KHXH&NV Nội. Ở tác phẩm n y tác giả đã trình b y một cách tổng quan về QTG quyền liên quan, đưa vào những ví dụ thực tế minh họa. Tuy nhiên tác phẩm n y mới chỉ đưa ra các điều luật và...
 • 73
 • 3,492
 • 19
Ứng dụng công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại làng trẻ SOS vinh) luận văn tốt nghiệp đại học

Ứng dụng công tác hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại làng trẻ SOS vinh) luận văn tốt nghiệp đại học

... ghép các khía cạnh hội như bình đẳng giới, môi trường, giáo dục, y tế Đối tượng mà các hoạt động các nghiên cứu n y hướng tới chủ y u là người khuyết tật, các nhóm phụ nữ y u thế, nhóm người ... đoạn con người đang học cách tiếp nhận những chuẩn mực của hội đóng vai trò vai trò hội của mình, đ y là giai đoạn hội hoá mạnh nhất là giai đoạn đóng vai trò quyết định của việc ... với các nhóm nhiệm vụ trị liệu nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm hội hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động n y hướng trực tiếp tới cá nhân các thành viên trong nhóm toàn thể nhóm trong...
 • 89
 • 1,968
 • 17
hãy nêu các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay theo đại hội đảng x. giải pháp để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. liên hệ thực tế

hãy nêu các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay theo đại hội đảng x. giải pháp để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. liên hệ thực tế

... kinh tế nhiều thành phần trong quá trình hội nhập. Vì v y em đà chọn đề tài: "H y nêu các thành phần kinh tế của nớc ta hiện nay theo Đại hội Đảng X. Giải pháp để thành phần kinh tế Nhà ... trọng của khu vực kinh tế nhà nớc thực hiện chế độ bảo hiểm do Nhà nớc quy định đối với khu vực kinh tế nhà nớc các thành phần kinh tế khác nhau bảo đảm hoạt động kinh tế hội bình thờng ... trong hội. Số lợng các hợp tác xà mới thành lập hiện nay không nhiều. Vì v y, để có thể đạt đợc mục tiêu đặt ra (cùng với kinh tế nhà nớc giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế) , khu vực hợp...
 • 41
 • 1,869
 • 1
HIệU QUả DồN ĐIềN ĐổI THửA Và CHUYểN ĐổI MụC ĐíCH Sử DụNG RUộNG ĐấT: NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI Xã CẩM HOàNG - CẩM GIàNG - HảI DƯƠNG

HIệU QUả DồN ĐIềN ĐổI THửA CHUYểN ĐổI MụC ĐíCH Sử DụNG RUộNG ĐấT: NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI CẩM HOàNG - CẩM GIàNG - HảI DƯƠNG

... ra, chính quyền xà còn tổ chức các buổi đi tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả ở các địa bn lân cận nh Y n Sở (Hng Y n) hay mời các nh chuyên môn về hớng dẫn cho các hộ chuyển dịch nhằm ... nông dân, dồn điền đổi thửa cho các xà khác, nên điều kiện v quyền lợi khi thực hiện chuyển đổi của các hộ dân đợc đa ra khá cụ thể v phù hợp với tình hình hiện tại của hộ. Nh v y với sự ... i tha v chuyn i mc ớch 610 khó khăn trong việc x y dựng cơ sở hạ tầng cho khu chuyển đổi, UBND xà đà vận động các hộ chuyển đổi theo sự quy hoạch của xÃ. Tất cả các hộ sẽ thực hiện dồn ô...
 • 8
 • 554
 • 2
VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf

VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf

... thuật cho người dân giúp người dân được tiếp cận dễ dàng với các nguồn vay tín dụng. Tổ hợp tác có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sinh kế cho người dân hay nói cách khác các THT đã ... Nghiên cứu n y được thực hiện tại huyện Phong Điền, là một trong những huyện có mô hình hoạt động của THT rất đa dạng tương đối hiệu quả của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được tiến hành trong ... Đảng Nhà nước luôn quan tâm đến các hình thức hoạt động kinh tế tập thể của người dân, đặc biệt là các mô hình tổ hợp tác (THT) hợp tác (HTX) sản xuất nông nghiệp. Về thể chế hính...
 • 12
 • 543
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay nghiên cứu trường hợp tại thành phố ninh bìnhthực trạng tình hình an ninh trật tự xã hội ở vùng chăm hiện nay nghiên cứu trường hợp làng bầu trúc ninh thuậnvai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo nghiên cứu trường hợp tại xã hải phong huyện hải hậu tỉnh nam địnhtác động của hoạt động ngoại khóa đến tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thống nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông châu văn liêm thành phố cần thơluận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiđề tài làng nghề truyền thống và ý nghĩa đối với vấn đề phát triển du lịch ở ninh bình nghiên cứu trường hợp tại 3 làng kim sơn văn lâm ninh vân trần thị kim cúcđình trong đình ngoài và đền dục anh phường trung hòa quận cầu giấy hà nộibất bình đẳng xã hội trong giáo dụcbất bình đẳng xã hộibất bình đẳng xã hội ở trung quốchệ quả bất bình đẳng xã hộibất bình đẳng xã hội việt nambất bình đẳng xã hội ở nông thônbất bình đẳng xã hội ở việt nambất bình đẳng xã hội ở việt nam hiện nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM