1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kỹ thuật >

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

... ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia ... ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh. 2. Mục tiêu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi ... bề mặt chi tiết. - Nghiên cứu ảnh hưởng của dao cắt và rung ñộng của hệ thống công nghệ ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng bề...
 • 26
 • 552
 • 0
Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

... ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia ... ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh. 2. Mục tiêu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi ... bề mặt chi tiết. - Nghiên cứu ảnh hưởng của dao cắt và rung ñộng của hệ thống công nghệ ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng bề...
 • 26
 • 409
 • 1
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về quá trình phay tinh các bề mặt phức tạp bằng dao phay đầu cầu nhƣ:  Nghiên cứu nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết khi gia công tinh bằng chọn cách gá ... thế nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết khi phay tinh trên máy công cụ CNC. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phƣơng pháp nghiên ... khi phay 45 2.4. Kết luận 53 CHƢƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY TINH 55 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công khi phay tinh...
 • 88
 • 833
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... thế nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết khi phay tinh trên máy công cụ CNC. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phƣơng pháp nghiên ... khi phay 45 2.4. Kết luận 53 CHƢƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY TINH 55 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công khi phay tinh ... một nhiệm vụ cần thiết nâng cao chất lƣợng bề mặt khi phay tinh bằng dao phay đầu cầu.  Trong thực tế việc nghiên cứu quá trình cắt của dao phay cầu khi gia công bề mặt phức tạp để hạn chế...
 • 88
 • 835
 • 0
Nghiên cứu tạo hình bề mặt bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia công

Nghiên cứu tạo hình bề mặt bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia công

... phƣơng pháp tới chất lƣợng bộ truyền bánh răng côn xoắn. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lƣợng bề mặt răng côn xoắn khi gia công. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: - Máy: máy cắt bánh răng ... bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia công” là rất cần thiết Mục đích của đề tài: Nghiên cứu các phƣơng pháp tạo hình bề mặt gia công bánh răng côn xoắn, ... theo chi u cao có dịch chỉnh đều và dịch chỉnh gió a) Dịch chỉnh chi u cao Bản chất của dịch chỉnh theo chi u cao là profil của bánh răng nhận đƣợc sự dịch chuyển vị trí, khi đó chi u cao đầu...
 • 80
 • 1,824
 • 11
Nghiên cứu nâng cao chất lượng pin mặt trời

Nghiên cứu nâng cao chất lượng pin mặt trời

... làm suy giảm chất lượng. Vì vậy, việc cải tiến hàng rào màng mỏng với hơi nước sẽ nâng cao độ bền khi hoạt động. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để điểu chỉnh và khảo sát chất lượng của các ... nhất. Khi nghiên cứu các kết quả thực nghiệm sử dụng chương trình mô phỏng, hệ số phản xạ mặt sau không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng hoạt động của pin. 3.2.3 Sự tái hợp bề mặt Tái hợp bề mặt ... chuyển đổi năng lượng càng lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ số phản xạ mặt trước không quá nhỏ hoặc bằng không do tính chất phản xạ bề mặt của vật liệu. Vì vậy, mục này sẽ nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 55
 • 461
 • 0
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

... quan giữa các bề mặt. - Chất lợng bề mặt. Chơng này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc trng của chất lợng bề mặt, ảnh hởng của chất lợng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu ... lớp biến cứng bề mặt Lớp biến cứng bề mặt của chi tiết máy có tác dụng nâng cao tính chống mòn. Biến cứng bề mặt làm hạn chế sự khuếch tán ôxy trong không khí vào bề mặt chi tiết máy để tạo ... hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 2.1- các yếu tố đặc trng cho chất lợng bề mặt Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ...
 • 13
 • 611
 • 13
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

... quan giữa các bề mặt. - Chất lợng bề mặt. Chơng này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc trng của chất lợng bề mặt, ảnh hởng của chất lợng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu ... giữa chi u cao nhấp nhô và bớc sóng để phân biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng ... lớp biến cứng bề mặt Lớp biến cứng bề mặt của chi tiết máy có tác dụng nâng cao tính chống mòn. Biến cứng bề mặt làm hạn chế sự khuếch tán ôxy trong không khí vào bề mặt chi tiết máy để tạo...
 • 13
 • 726
 • 14
chất lượng bề mặt chi tiết máy

chất lượng bề mặt chi tiết máy

... đến độ bền mỏi của chi tiết máy, vì nó làm cho các vết nứt tế vi phá hoại chi tiết rất khó sinh ra, nhất là khi bề mặt chi tiết có ứng suất dư nén Tuy vậy biến cứng lại có hại khi chi tiết ... khi đánh bóng.28/05/14 NongVùng biến dạng dẻo28/05/14 4.1.2 Tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi tiết gia công Tính chất cơ lý của bề mặt chi tiết máy được biểu thị bằng độ cứng bề ... nhấp nhô trên bề mặt. 28/05/14 b) Đối với độ bền mỏi của chi tiết máyBề mặt bị biến cứng có thể làm tăng độ bền mỏi từ 15% -20%  Chi u sâu và mức độ biến cứng của lớp bề mặt đều có ảnh...
 • 48
 • 1,277
 • 7
bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy

bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy

... của bề mặt là chu kỳ không phẳng của bề mặt chi tiết máy, được quan sát trong phạm vi nhỏ (từ 1 đến 100 mm).23/11/201023/11/2010CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI ... mòn hóa học trên bề mặt chi tiết Nhấp nhô mớiNhấp nhô cũ23/11/201023/11/2010§4.4 Các phương pháp nâng cao chất lượng bề mặt gia công chi tiết máy Phương pháp đạt độ bóng bề mặt Xuất phát ... với độ bền mỏi của chi tiết máy Bề mặt bị biến cứng có thể làm tăng độ bền mỏi từ 15% -20% Chi u sâu và mức độ biến cứng của lớp bề mặt đều có ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy, vì...
 • 48
 • 939
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng bề mặt chi tiết máytài liệu chất lượng bề mặt chi tiết máy pptchương 2 chất luợng bề mặt chi tiết máy2 chất lượng bề mặt chi tiết máymột số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ ứng dụng để gia công tinh các loại khuôn trong ngành dược phẩmnghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonđầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩmnghiên xứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoàichất lượng bề mặt chi tiết gia côngchat luong be mat chi tiet pdfnghiên cứu năng xuất chất lượng và hiệu quả sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nôi trong chăn nuôi bò thịtde tai nghien cu thuc trang va giai phap nang cao chat luong anh bao chi tren trang nhattrình nghiên cứu nâng cao chất dinh dưỡng chức năng qua con đường công nghệ sinh học http www grain org briefings id 18Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM