1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

... phức hỗn hợp của gađoli ytecbi đều không cao. Tóm tắt Các phức chất hỗn hợp của gadoli, ytecbi với axít 2 -Metylbutyric O-Phenantrolin đã được tổng hợp khảo sát khả năng thăng hoa, ... Hiền Lan, Triệu Thị Nguyệt (2007) Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa phức chất 2-Metylbutyrat của gadoli ytecbi Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, ... phức chất thu được bằng phương pháp phân tích nhiệt đã đưa ra sơ đồ phân hủy nhiệt của các phức. 4. Kết quả khảo sát khả năng thăng hoa của các phức chất cho thấy: khả năng thăng hoa các phức...
 • 6
 • 731
 • 0
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

... quả khảo sát khả năng oxi hóa của điện cực PbO2 với phenol2.1. Khả năng khoáng hóa dung dịch chứa phenol của điện cực PbO2 Khảo sát khả năng khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) của phản ... nhận thấy khả năng khoáng hóa các chất trong dung dịch thành CO2 H2O của điện cực PbO2 đã được nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian. 2.2. Khả năng chuyển hóa phenol của điện cực ... NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2A STUDY...
 • 8
 • 776
 • 2
Báo cáo

Báo cáo "Nghiên cứu tính chất điện hoá khảo sát khả năng phát hiện hợp chất sunphit trong môi trường " pdf

... cac mau nghien ctru la kim loai thuan. Trong trudng hgp ctia cac ldp ma dien hoa vdi chieu day trung binh khoang 12-1 5 pm do do trpng lupng tuang ting cua chting kha nho so vdi trpng lupng ... djch ma. Cac dang bpt thudng str dung nhu la Corundum AI2O3, cacborundum SiC hoac TiC, ZrC, TaC hoac cac loai oxit nhu Ti02, Si02, ZrOi co kich thudc rat nho (ttr 0,01 pm ... Si02, Ti02, ket qua thuc nghiem cho thay trong khoang nong dp ttr 0,3 den 0,4%, trpng mpt s6 nghien ctm da sii dung trong khoang n6ng dp ttr 2 den 4 g/L dung djch, ket qua dp...
 • 12
 • 497
 • 0
Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

... tài: Nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng” 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thiết ... khả năng sinh tổng hợp các chất của mô thực vật trong nuôi cấy in vitro cũng như trong cây hoàn chỉnh. Zhao cs (2001) đã nghiên cứu ảnh hưởng của 2,4-D NAA phối hợp với BAP ở các nồng ... bào thực vật 1.2.3.1. Những nghiên cứu ngoài nước Nghiên cứu về khả năng sinh tổng hợp của các tế bào nuôi cấy đã được tiến hành bởi các nhà khoa học thực vật vi sinh vật ở nhiều quốc gia....
 • 117
 • 1,327
 • 1
Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

... tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 13 - biến tính bởi Cl- hoặc Br- đã được tổng hợp bằng cách thêm TiCl4 vào etanol có chứa HBr. Wei cộng sự đã tổng hợp ... động của hỗn hợp chất biến tính đối với chất xúc tác quang dưới ánh sáng nhìn thấy. 1.2.2. Tính chất của titan điôxit biến tính a. Các tính chất điện của các vật liệu nano TiO2 đã được biến tính ... đã nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng”. Luận văn thạc sĩ khoa...
 • 89
 • 1,691
 • 20
Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

... liệu TiO 2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 4 - Bảng 1. Một số tính chất vật lý của tinh thể rutile anatase. Các thông số Rutile Anatase ... biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 5 - thể thù hình của TiO 2 các octahedra được nối với nhau qua đỉnh hoặc qua cạnh (Hình 1 hình ... Giang-K18 Nghiên c ứu điều chế vật liệu TiO 2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 14 - trống: Orbital O p π ở đỉnh của vùng hoá trị các trạng...
 • 89
 • 615
 • 2
phân lập chủng vi khuẩn LACTIC và khảo sát khả năng sinh tổng hợp BACTERIOCIN

phân lập chủng vi khuẩn LACTIC khảo sát khả năng sinh tổng hợp BACTERIOCIN

... Phân lập chủng vi khuẩn lactic Phân lập chủng vi khuẩn lactic khảo sát khả năng sinh tổng hợp khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocin bacteriocin SVTH: Lê Thò Hồng ... Keỏt quaỷ Kết quả khảo sát: Sự sinh trưởng sinh tổng hợp bacteriocin Kết quả khảo sát: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng sinh tổng hợp bacteriocin ÔÛ ... tươi lên men, rau quả muối chua, kim chi giá đỗ).  Khảo sát sự ảnh hưởng của pH, nhiệt độ lên sự sinh trưởng khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của chủng phân lập được. Nguyên...
 • 40
 • 1,967
 • 22
Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

... Sinh viên: Phạm Văn Ước 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ZÊOLIT TỪ BÙN ĐỎ VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ION AMONI TRONG NƢỚC KHÓA ... Các phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp tổng quan tài liệu Thu thập, tổng hợp các tài liệu, các công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Các nghiên cứu, bài báo về loại ... phụ để nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni. 2.3.2.2. Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ Phần này bao gồm các nghiên cứu: thời gian cân bằng hấp phụ, ảnh hƣởng của pH, ảnh hƣởng của nồng...
 • 55
 • 827
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng chuyển hóa các sản phẩm trung gian thành nhiên liệu sinh học của các chủng nấm mentổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalanincác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caotổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ