1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo dục đạo đức giá trị truyền thống cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục đạo đức giá trị truyền thống cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  tài chính vĩnh long trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục đạo đức giá trị truyền thống cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... 1RUf9nnn"?D%01);,?D(<J78-B&p•+?C?Cq;,E82$Š027J)I$D04>0EEIJ?K=5070"17?KJ(<U2I]7=0"01347U4i8EI7OG&,E]?D5R@G"?;G"20$D%90?D$J)J7?KI0%,E7OJY\,[14i8EI5@"=$D#%JA|+)O7UC,[1JY<%,EI[KI'=JD7OG(Z(1($/?D5@)K;01l";z0"0$&"3078U0IvU7?DS8EIJLJ.,E$PJ)?"30,E;&7\7&G8I'UwP7QG.$2>013(%7?D5=7U,E7?KGO7T>0&@Ud;7?KEJ)g"#?D$7&iWc9(9,EJIU(E0"l;G34c5c"),?DIJY.?DT(9c5c?D(mIJY-k;?D(%g"?K0'c5c7OGc0&R"01301cPIG',INŠ0C("c;"O/?K_c‹O&08c;c‹O&0)c5$5$557iG2,E730@0%\0PI2?K$L&7i(TD7$07T)"01347U$FG3""/&"Q7?D5•iG2"@78O^;?@J0%>0EIUC,[1"01347U,E;/7OG;&01F"01347S$@Ud&I8ID;o"'E1,<U47U";&=JDE,E2I;&%&;&7.&;7U>0451"}$"Y1047U;%J0%SV94(&"h&J<8G$0?D&9&J<U5R(&c,P?@27&?@2cG'U?CT7(&c7Q"#c<,EB&;7>04^m730J=J?KG#G8"?D=7UE,E5…97O;=7U7"]7QI<=$FT;I7J<I8Ih"(<2.S,EX?"(<2&I8]?D5?01l"S_cƒ013J,E;J[013XJ,Ec7Q~(9I87UE,E5+EJ4;J3.(<O8$&"Q5o(@&ORS_+lI?@J=U%,EX#0;USA6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ___________Phan Thị HàGIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ... Những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường CĐ KT-TC VL trong giai đoạn hiện nay5 55555555555555555555555A565B?C?D&,-&"#7879"0134,E($)"?@5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555A5:5F.&CG.HIEJ?K&,-&"#7879"0134($)"?@"782155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555C. ... ĐẦU5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555B. NỘI DUNGChương 1: Cở sở lý luận của việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay5 555555555555555555555555555555555556565"0134$&,-&"#7879"0134($)555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555565:510;(<=.&,-7879($)"7'215555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Chương...
 • 117
 • 757
 • 4
Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật sài gòn trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật sài gòn trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... *#^8&#J+I=W&]JD4&+R1;8RQXDJD-=N&12BhB;B&GH#"=G]=414]JW&*w8R&#1+,4I;I-=N&12#_+I=41&#14#L!3&O87]B_&+,-=N&1+dG#&#^16&AS(E+,%+,B6%61#"=G(L*;+O%;=w#e-=N&3&E+,&Gc4WD+&W&16+I#,1(IX1;E;BEF0(;W&"91z1OOE%;131c3416+I1+II+&R1’4L*#E)4w)G1+d64E%;H;GHB^+;3&%ƒ)^9Gi%cE1+d%;HO=R0R,&7B(%;8^1+d:P1B&R^%#H%wS7]2D(12":GR6$GqE%;HD;=1(W&%&)%XBD,;3&%)9Gi#_E+,(;L-9;=#+IW&&#,1(=4=1(16+I4^)4#&B$R9R%;HB;7;I%&)+,LLL)4R%ƒO44DJ]16+IE(4#4S01+,R634&11;+&+GR1’4LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHPHẠM XUÂN THỈNHNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨCHỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH TRƯỜNGTRUNG CẤP KINH TẾ- KỸ THUẬT SÀI GÒN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN ... Lak trong điều kiện kinh tế thị trường hiện naygN•*7‚&*(G@*#;)N\~~{.gVấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong điềukiện kinh tế thị ... hạn*#+,wH1(c(X]>@DJ]>@1=!=*+%y40(EL*,&1(<{?|L-Br1+d64<!HƒJ#+,1()64+#+,1()>*;#+,1()N(NE*)#+,&1P>*;!N=L2.1.2. Tình hình đạo đức của học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹthuật Sài Gòn - Đặc điểm học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn: |?+444h6?+44R%qyGR=?+44$Gq?"?+4417#&2)LLL6....
 • 106
 • 427
 • 3
Giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông huỳnh thúc kháng, thành phố vinh, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông huỳnh thúc kháng, thành phố vinh, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤCNGHỆ AN - 2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHGIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUỲNH THÚC ... pháp giáo dục đạo đức một cách hiệu quả nhất, góp phần hình thành những giá trị tốt đẹp mới cho thanh niên học sinh trong giai đoạn hiện nay. 1.2. Nội dung hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ... tác giáo dục đạo đức cho học sinh THPT……………. 18Kết luận Chương 1 ………………………………………… 33Chương 2THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ……………………………………………352.1Khái...
 • 84
 • 621
 • 1
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trường cao đảng nghề đà lạt trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trường cao đảng nghề đà lạt trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 763.1. Phương hướng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên ... giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trong giai đoạn hiện nay 1.2.1. Sự cần thiết của hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên ... LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 131.1. Cơ sở lý luận của việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học...
 • 122
 • 1,331
 • 7
Giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo

Giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo

... nhà giáo: Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhà giáo phải khôngngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà trường còn giáo dục đạo đức giáo ... giáo dục nhữngphẩm chất nhân cách của học sinh, tiến hành giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật trong đó có Luật GTĐB… Sự tác động tuyên truyền giáo dục Luật GTĐB, xử lý hànhvi vi phạm Luật ... là :39LỜI CẢM ƠN Để thực hiện đề tài: Giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay . (Qua khảo sát tại một số trường THPT ở Quận 7, TP.HCM...
 • 51
 • 3,572
 • 27
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của báo nghệ an về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của báo nghệ an về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... LÊNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA BÁO NGHỆ AN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤCNghệ An - 20121ngi nụng dõn ... TẮT TRONG LUẬN VĂNCCKT Cơ cấu kinh tế CNH-HĐH Công nghiệp hóa- hiện đại hóaKHKT Khoa học kỹ thuậtUBND Ủy ban nhân dân5BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH********BÙI THỊ LÊNÂNG CAO ... tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Báo Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông...
 • 91
 • 896
 • 13
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở đảng bộ thị xã sa đéc, tỉnh đồng tháp trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở đảng bộ thị xã sa đéc, tỉnh đồng tháp trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc khoa học giáo dục

... TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHPHAN PHONG VŨNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở ĐẢNG BỘ THỊ XÃ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤCđảng bộ ... yếu như: hệ thống trường, lớp và công tác giáo dục luận chính trị trong hệ thống đó; các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng vàhệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên do cấp ... tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay, tham luận của đồng chí Hà Kế San, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ PhúThọ tại Hội thảo khoa học “80 năm công tác tuyên giáo của Đảng - Kinh nghiệmvà...
 • 95
 • 2,555
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh longtrường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long khoa công nghệ thông tin quan ly giao duc dao duc nghe nghiep cho sinh vien truong cao dang y tephát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcbáo cáo kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyênđánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ