1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi pptx

Tài liệu Đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) cho sản phẩm xuất khẩu docx

Tài liệu Đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) cho sản phẩm xuất khẩu docx

... hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Quyết định ... sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (mẫu số 9); 2. - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) của doanh ... phép đầu tư) của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do; 3. - Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của Doanh nghiệp; 4. - Nhãn sản phẩm bằng tiếng Việt và bản dịch...
 • 3
 • 622
 • 1
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ppt

... đất, tài sản so với hiện trạng: …………………………………… - Nguồn gốc sử dụng đất: - Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:……… ……………………… - Nguồn gốc tạo lập tài sản: - Thời điểm hình thành ... (Ký tên, đóng dấu) III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có ... ……………………… - Nguồn gốc tạo lập tài sản: - Thời điểm hình thành tài sản: …………………………………… - Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất,...
 • 2
 • 2,907
 • 7
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự docx

... Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm ... Email: ……………………………… Website: ………………………………. 3. Sản phẩm đề nghị chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: a)Tên sản phẩm: b) Ký hiệu: Loại, phiên bản: c) Hãng sản xuất: ... nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự Kính gửi: Cơ quan chứng nhận - Ban Cơ yếu Chính phủ 1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận: …………………… ………… ………………… ………………… ………………… ………………… 2. Địa...
 • 2
 • 1,362
 • 0
Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu pdf

Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu pdf

... của cán bộ, nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.\ Xác nhận của UBND xã/phường về địa chỉ cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu ...
 • 2
 • 1,210
 • 1
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT pptx

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT pptx

... Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở KD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do Cấp ngy Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh khí đốt hoá lỏng Đề nghị Sở Thơng mại xem xét cấp Giấy chứng nhận ... GIY CHNG NHN IU KIN KINH DOANH KH T HểA LNG CộNG HO Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN Đề NGHị CấP GIấY CHứNG NHậN Đủ ĐIềU KIệN KINH DOANH KHí ĐốT HOá LỏNG (Dùng ... sơ kèm theo : 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2. Ti liệu việc thực hiện các điều kiện kinh doanh theo qui định 3. Các giấy tờ liên quan khác. XáC NHậN CủA UBND Xã, PHƯờNG...
 • 2
 • 558
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai doc

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai doc

... nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh số …………… do ……….…… (2) cấp ngày Trụ sở chính: Điện thoại: ……………………………, FAX: ……………… Ngành nghề kinh doanh: Đề nghị …(1) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ ... Độc lập -Tự do - Hạnh phúc … , ngày …tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Kính gửi: ……………………………….………………… (1) Tên doanh nghiệp:...
 • 2
 • 734
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự ppt

... Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm ... ……………………………… Website: ………………………………. 3. Sản phẩm đề nghị chứng nhận phù hợp Quy chuẩn: a)Tên sản phẩm: b) Ký hiệu: Loại, phiên bản: c) Hãng sản xuất: d) Năm sản xuất: ... chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự Kính gửi: Cơ quan chứng nhận - Ban Cơ yếu Chính phủ 1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận …………………… …………… ………………… ………………… ………………… ………………… 2. Địa...
 • 2
 • 797
 • 2
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai ppt

... thích: (1) – Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. (2) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh (3) - Chủ doanh nghiệp PHỤ LỤC 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN ... phúc … , ngày …tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai PHỤ LỤC 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN NẠP ... …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Kính gửi: ……………………………….………………… (1) Tên doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh số …………… do ……….……...
 • 5
 • 589
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu pptx

... kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn Người làm đơn (ký,...
 • 2
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự domẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất pdfmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sựmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sựmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấumẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùngmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốcmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chaimẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữamẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tưmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vsattpmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận pcccmẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận qsd đấtNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM