1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

... 6UN9VN6WXUJ'??RSS% VNPT Thừa Thiên Huế thành lập ngày 21/01/1976 tiền thân là Bưu Điện Bình Trị Thiên Năm 2008, VNPT Thừa Thiên Huế hoạt động theo mô hình tổ chức mới ... U=U'3))"@a37)8)i"P;J@j;.a37)8)"'31(k;@j.8;a37)8)@l'8;3c67)8)7987:8;Tri ân khách hàngGửi thư Gửi thông tin spKiểm soát thông tin phản hồi Quan tâm dịp đặc biệtj%@!C!4 +E,?+ (I'n(?_M'Lbc87:98;.5>5&mbc(0;$M(((X5M=Z,^L!#?10Z,^10002M>5:'()*+)*,)-./0)1"#$%"&''(...
 • 27
 • 439
 • 0
Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

... /(\‹BiCP;P;CCWĐánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàngvới dịch vụ truyền hình MyTVcủa VNPT Thừa Thiên Huế-VRQSQPQBW_OcC;e;B€BBDP7CTQC%PSBRP;PBC7DB*P7P;CiC^O;CCDPP;RBV‰C€PSPDB7;CBCWSRB*#GDB;P*P7PTSVTH: ... /0%1*+,"*2%%3#4,5%*6789%:),;6<.=2>?@7'7+*+,,4>)%16,A1'7'%1)BCD32.EKhông có khách hàng sẽ không có bất cứ công tynào tồn tại”. N69"FGH*7I'9BC26<.J,KL:%%1!"%'';%M!">+&"N#N.O;PC%QB,;BRB*;P,C&D1L!">L"%7+7'S9%:"2"3T7"%1!L&)2""%U2;V!"WV!"N,TV!"NT!X")2D+7"!&YTZ;T"2;V!")%U:#NA97+4Y!""'.[D...
 • 69
 • 441
 • 0
Slide quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

Slide quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

... www.quantri.com.vn Company LogoMục tiêu nghiên cứu1 Hệ thống hóa lý luận về quản trị quan hệ khách hàng 2Thực trạng công tác CRM tại công ty Bảo Minh Quảng Trị trong ... có tương quan biến tổng < 0.3, hệ số Cronbach’ s Anpha tăng lên 0.653. => Thang đo đủ độ tin cậy để phân tích www.quantri.com.vn Company LogoTổng quan về công ty- Tổng công ty cổ ... hàng21345Khái niệm quản trị quan hệ khách hàngCơ sở xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàngNhân tố tạo nên sự thành công quản trị quan hệ khách hàngVai trò của quản trị quan hệ khách hàngBản...
 • 38
 • 597
 • 0
Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

... nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang ThànhReliability StatisticsCronbach'sAlpha N of Items.698 11Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành434ICgED@=@aK7DEwO*9cU<9R$ ... :"5$Ž:TKhóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành@0="zR+7H933RW&$7"<:F$+#Ž:|!)0GB6"$*+•)a ... )5RW&,:"5„3B„$SKhóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành...
 • 141
 • 461
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

... Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm Ngập Nước Giai Đoạn 2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP ... vực. Phấn đấu khởi công và hoàn thành cơ bản trong năm 2010.SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung51Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm ... nông thôn, Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và chính quyền địa phương các cấp. Công tác phối hợp được xác định trong chương trình hành động của công tác...
 • 16
 • 710
 • 0
247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

... mà còn là một sự không công bằng trong Công ty. Do vậy, Công ty VTN nên xây dựng cách đánh giá thành tích công tác nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. 2.2.2.8. Môi ... 22001155 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÔNG TY VTN ĐẾN NĂM 2015 3.1.1. Quan điểm của Công ty VTN từ nay đến năm 2015 - Phát triển Công ty VTN thành một công ty lớn mạnh hàng ... viên là gì. Từ phân tích công việc, tiến hành xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Bản mô tả công việc là tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến công tác cụ thể, các nhiệm...
 • 74
 • 636
 • 1
Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI VNPT tại thành phố đà nẵng

Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI VNPT tại thành phố đà nẵng

... ñơn vị liên quan: Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), 10 Công ty Vinaphone (VNP), Công ty Mobifone (VMS) và các VNPT tỉnh, thành phố. 2.2.1. Các VNPT tỉnh, ... “làm công ăn lương” do ñó ít quan tâm ñến hiệu quả công việc …. Do ñó VTI cần xây dựng một kênh phân phối khác ngoài VNPT ñó là thiết lập những ñại lý bán hàng/chăm sóc khách hàng ngoài VNPT ... thuê bao, tăng 39,7% so với cùng thời ñiểm năm trước, trong ñó có 16,4 triệu thuê bao cố ñịnh và 147,3 triệu thuê bao di ñộng . Số thuê bao ñiện thoại của Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) ...
 • 24
 • 377
 • 1
Ứng dụng hệ thống thông tin đại lý(gis) phục vụ công tác quản lý tài chính đất đai tại một số phường thuộc quận HAI bà trưng, thàng phố hà nội

Ứng dụng hệ thống thông tin đại lý(gis) phục vụ công tác quản lý tài chính đất đai tại một số phường thuộc quận HAI bà trưng, thàng phố hà nội

... cấp một số mẫu phục vụ công tác tài chính về ñất ñai Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý ñất ñai phải sử dụng một số mẫu phiếu ñể chuyển cơ quan thuế tính toán các ... nội lực, nguồn vốn quan trọng ñể chúng ta thực hiện chiến lược ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, xây dựng nền tảng ñể ñến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Nguồn ... tiền sử dụng ñất, chuyển từ hình thức thuê ñất sang hình thức ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất; tiền thuê ñất ñối với ñất do Nhà nước cho thuê; thuế sử dụng ñất; thuế thu nhập...
 • 134
 • 534
 • 0
Luận văn:Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng pot

Luận văn:Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng pot

... ñơn vị liên quan: Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), 10 Công ty Vinaphone (VNP), Công ty Mobifone (VMS) và các VNPT tỉnh, thành phố. 2.2.1. Các VNPT tỉnh, ... “làm công ăn lương” do ñó ít quan tâm ñến hiệu quả công việc …. Do ñó VTI cần xây dựng một kênh phân phối khác ngoài VNPT ñó là thiết lập những ñại lý bán hàng/chăm sóc khách hàng ngoài VNPT ... thuê bao, tăng 39,7% so với cùng thời ñiểm năm trước, trong ñó có 16,4 triệu thuê bao cố ñịnh và 147,3 triệu thuê bao di ñộng . Số thuê bao ñiện thoại của Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) ...
 • 24
 • 377
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

... triển được.2.4 .Đánh giá và đãi ngộ nhân sự2.4.1. Đánh giá hiệu quả công việc Đánh giá nhân viên là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quản trị nhân sự. ... những đánh giá tốt về mình. Các giai đoạn của công tác đánh giá hiệu quả công việc:- Xác định mục đích và mục tiêu cần đánh giá. - Đưa ra các tiêu chuẩn về đánh giá. - ... một công tác quản trị nhân sự tốt, chính công tác quản trị nhân sự là nhân tố dẫn dắt công ty đi đến thành công, là yếu tố hoạch định chiến lược phát triển của công...
 • 52
 • 755
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phần iii đánh giá công tác quản trị chiến lược tại doanh nghiệpđánh giá công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nộiđánh giá công tác quản trị nhân sự của công tyđánh giá công tác quản lý giá đất tại thành phố đông hànâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí dự ánthực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xdctthực trạng công tác quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động gdhnđánh giá nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn phố luđánh giá và kết quả về công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nn amp ptnt chi nhánh thanh bìnhđa ́ nh gia ́ tô ̉ ng qua ́ t đô ́ i vơ ́ i công ta ́ c qua ̉ n ly ́ bô ̀ i dƣơ ̃ ng đô ̣ i ngu ̃ ca ́ n bô ̣ bảo hiểm xã hội việt namđánh giá chung thực trạng công tác quản lý nhân sự tại tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khíđánh giá về công tác quản lý tài chính đối với hoạt động kh amp cn tại tỉnh hà giang hiện nayđánh giá tổng hợp công tác quản trị nguồn nhân lực công tybáo cáo công tác quản trị hành chính nhân sự của công ty amp các đơn vị trực thuộc đảm bảo sự phát triển theo định hướng của tập đoànđặc điểm của hoạt động xây dựng có ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ