1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

... !"#$%&'()*+)*,)-./0)1 VNPT Thừa Thiên Huế thành lập ngày 21/01/1976 tiền thân là Bưu Điện Bình Trị Thiên Năm 2008, VNPT Thừa Thiên Huế hoạt động theo mô hình tổ chức mới ... 6UN9VN6WXUJ'??RSS%Tri ân khách hàngGửi thư Gửi thông tin spKiểm soát thông tin phản hồi Quan tâm dịp đặc biệtj%@!C!4 +E,?+ (I'n(?_M=Z,^L!#?10Z,^10002M>5:KMO...
 • 27
 • 439
 • 0
Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

... ;„+"90&TO%##*%%#h,`Kq"80o"pP…N&†‡ˆW6ˆwww .vnpt. com.vnldr~‰%kQ*NT,!L7"•V>;6<7mSO+c%T,="/[KOmS\/[O`O+c%Oc7d"",*678A;w2%>#N,!L9"/KTOmSO+c%T7d",">7I937+O+c%U"ff3>31,!L/KOmS"A.O'D„:!V1SQ7;T&AS+7mS;T%&'*678,9#>"V1ro";4'TOcN""",*678/[O#3f&O+c%T,878D(+;V*1TAf~+;V+&367"4"‰%+<#X*8™.!fnrTOcK0U","/KOmSO+c%%S:Sˆ6#3rnrn‹=_99'[K,9T7'),!L%S:,"9N9O+c%T*"2T@7NT#UbT>/K_OmS_[c"I3‰%vP0) ... hiệuWOc]"ŽOc?%,AW,A:K"!+97+Ÿ&7+k46A7$;bOTVL+#N,!L%&71Sd"[cO+c%.A:2"S%•\%wb`L+<TL+#NQ%T#ŠT%&!6Q7‰9OcTS7:leTQ%‰%#>le.qX*8:4S%•%TbL+#NQVN;T#N*&9le'7"39OcT&#N+72K3k07'%M&%8.]G8"0 VNPT - Cuộc sống đích thực ”.q)L"%15+D%&7"2*+,)V<#Ub%1Q#>!6.qL+YTYUˆ%1%9OcS%le%11#3"47'b!6KN.OceˆkQ*N%:%1Q#‰N7)1T)V27b-ˆS%"b!6'leb:3Ta.]*u"2'%#=?,8Q7;Oc&!TC,SB>L!TŒd6,D7"2+<%","6?,8,Œ),.&Oce?,8Q7;)6".0T†ToQ7;b#$%w7!!#D%;bOcŒVL)T%Q7;%w!#D%?,8k•7"4Q7;V4;D"%7+.cb"I&!6>L%wN*7ƒV44%%"9&"•kT&…’,7"6#N.SVTH: ... ff~r„ ffvv~31‰*\ `_ fT~ ff„T ffvTf„ ff„To fofTvf f„T fT(r\Nguồn: vnpt. com.vn)c‰%oT*9,"%'&D††:˜?:#‰%(D~~:˜7"‰%f7)%0f.˜?.31‰*:>k'‰*A!‰%TL%‰%&7"&(_„7'fofTvf...
 • 69
 • 441
 • 0
Slide quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

Slide quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

... www.quantri.com.vn Company LogoMục tiêu nghiên cứu1 Hệ thống hóa lý luận về quản trị quan hệ khách hàng 2Thực trạng công tác CRM tại công ty Bảo Minh Quảng Trị trong ... trị quan hệ khách hàng là một phương pháp toàn diện giúp mọi doanh nghiệp thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng => Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại công ty ... chân khách hàng đối với doanh nghiệp có vaitrò rất quan trọng - Để giảm thiểu cạnh tranh các doanh nghiệp phải nổ lựcxây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng- Quản trị quan...
 • 38
 • 597
 • 0
Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

... Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang ThànhIQ%$L)50!/3EB)~@3!/ ... R$%"&'()3T=%56~3T"4!)<9)%'() vt?3SKhóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành"H=T?~B2jv k˜w?3*R$6""vt?3ljttjrjtvtn0j?3 ... 23!5")"33T"/5+?*Q$"B")"4$+‡$!<!L@)*TKhóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành!V- *%%!€X• *‚ *",) XY, !Z!"!!S *•%‚ *r()ƒ%...
 • 141
 • 458
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

... nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp; ... Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm Ngập Nước Giai Đoạn 2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025khoảng lưu không phù hợp để tăng diện tích vùng đệm điều tiết nước và tạo cảnh quan cho ... cùng với việc xét tuyển các nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện về thi công công trình, phải tổ chức thi công hợp lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.+...
 • 16
 • 709
 • 0
247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

... hoạt động quan trọng nhất của chức năng kích thích, động viên. Chức năng quan hệ lao động liên quan đến các hoạt động nhằm hoàn thiện môi trường làm việc và các mối quan hệ trong công việc ... NVcủa Công ty. - Nhân viên gắn bó, trung thành với Công ty: nhân viên trong Công ty luôn xác định sự gắn bó lâu dài với Công ty. Từ năm 2000 đến nay, chỉ ghi nhận được 6 trường hợp chuyển đi Công ... - Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) - Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) ¾ Cơ cấu tổ chức Công ty: Cơ cấu tổ chức là cách tổ chức công việc, các mối quan...
 • 74
 • 636
 • 1
Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI VNPT tại thành phố đà nẵng

Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI VNPT tại thành phố đà nẵng

... 10 Công ty Vinaphone (VNP), Công ty Mobifone (VMS) và các VNPT tỉnh, thành phố. 2.2.1. Các VNPT tỉnh, thành phố: Chủ quản dịch vụ ñiện thoại cố ñịnh trên ñịa bàn 2.2.2. Công ty Viễn ... “làm công ăn lương” do ñó ít quan tâm ñến hiệu quả công việc …. Do ñó VTI cần xây dựng một kênh phân phối khác ngoài VNPT ñó là thiết lập những ñại lý bán hàng/chăm sóc khách hàng ngoài VNPT ... khác ñang sử dụng dịch vụ của ñối thủ thì VTI /VNPT chưa ñề cập ñến việc chăm sóc. Vậy ñể tăng cường công tác CSKH trong thời gian ñến công ty VTI /VNPT cần thực hiện một số giải pháp như sau:...
 • 24
 • 376
 • 1
Ứng dụng hệ thống thông tin đại lý(gis) phục vụ công tác quản lý tài chính đất đai tại một số phường thuộc quận HAI bà trưng, thàng phố hà nội

Ứng dụng hệ thống thông tin đại lý(gis) phục vụ công tác quản lý tài chính đất đai tại một số phường thuộc quận HAI bà trưng, thàng phố hà nội

... giá thuê ñất cho từng loại ñất, loại ñô thị, loại xã, khu vực, loại ñường phố, vị trí, hạng ñất. Tiền thuê ñất, thuê mặt nước thu một năm bằng diện tích thuê nhân với ñơn giá thuê ñất, thuê ... thuê ñất cao hơn ñơn giá theo quy ñịnh nhưng tối ña không quá 04 lần ñơn giá thuê ñất. ðơn giá thuê ñất trong trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất thuê hoặc ñấu thầu dự án có sử dụng ñất thuê ... về ñơn giá thuê ñất, mặt nước, mặt biển; ñiều 9 quy ñịnh về nộp tiền thuê ñất. Căn cứ tính tiền thuê ñất là diện tích ñất ñược thuê (diện tích ñất thực tế bàn giao), thời hạn thuê (ñược ghi...
 • 134
 • 534
 • 0
Luận văn:Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng pot

Luận văn:Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng pot

... “làm công ăn lương” do ñó ít quan tâm ñến hiệu quả công việc …. Do ñó VTI cần xây dựng một kênh phân phối khác ngoài VNPT ñó là thiết lập những ñại lý bán hàng/chăm sóc khách hàng ngoài VNPT ... ñịnh….) 10 Công ty Vinaphone (VNP), Công ty Mobifone (VMS) và các VNPT tỉnh, thành phố. 2.2.1. Các VNPT tỉnh, thành phố: Chủ quản dịch vụ ñiện thoại cố ñịnh trên ñịa bàn 2.2.2. Công ty Viễn ... thuê bao, tăng 39,7% so với cùng thời ñiểm năm trước, trong ñó có 16,4 triệu thuê bao cố ñịnh và 147,3 triệu thuê bao di ñộng . Số thuê bao ñiện thoại của Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) ...
 • 24
 • 377
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

... một công tác quản trị nhân sự tốt, chính công tác quản trị nhân sự là nhân tố dẫn dắt công ty đi đến thành công, là yếu tố hoạch định chiến lược phát triển của công ... tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH” làm đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân sự ở công ... triển được.2.4 .Đánh giá và đãi ngộ nhân sự2.4.1. Đánh giá hiệu quả công việc Đánh giá nhân viên là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quản trị nhân sự....
 • 52
 • 754
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ðặc điểm của dự án thủy lợi có ảnh hưởng đến công tác quản lý dự ánmột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triềuyếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựccông tác quản lý kho ở chi nhánh công ty cổ phẩn acecook việt nam tại hưng yênhạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố địnhthực trạng công tác quản lý chương trình hoạt động gdhnnhiệm vụ của kho bạc nhà nước trong công tác phát hành và thanh toán trái phiếu chính phủ công tác quản lý và sử dụng vốnhiện trạng công tác quản lý tuyển sinh đại học cao đẳng của trường đại học điện lựccác giải pháp từ phía nhà nước đổi mới công tác quản lý của nhà nước đối với việc kinh doanh siêu thịkhảo sát hiện trạng công tác quản lý kho vật tư của công ty máy tính an khánhthực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triều trong thời gian vừa quathực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thủ đô hà nộivề công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm noncông tác quản lý nhà nướctăng cường công tác quản lýBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ