1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Chứng chỉ quốc tế >

Tài liệu Fravo Cisco 642-811 2 0 pptx

Tài liệu Learning Objective-C 2.0 pptx

Tài liệu Learning Objective-C 2.0 pptx

... language) 2. Object-oriented programming (Computer science) 3. Macintosh (Computer)—Programming. 4. iPhone (Smartphone)—Programming. I. Title. QA76.73.O115C58 20 11 00 5.1'17—dc 22 201 001 93 60 Copyright ... Education, Inc.Rights and Contracts Department 501 Boylston Street, Suite 900 Boston, MA 02 1 16 Fax: (617) 671-3447ISBN-13: 978 -0- 321 -71138 -0 ISBN- 10: 0- 321 -71138-6 Text prin t e d in th e Un i ... nil 100 Sending Messages to self 100 Overriding and Messages to super 101 Selectors 103 Method with the Same Name 104 Dynamic and Static Typing 105 Under the Hood 106 Message Forwarding 108 ...
 • 407
 • 1,408
 • 0
Tài liệu Fravo Cisco 642-811 2.0 pptx

Tài liệu Fravo Cisco 642-811 2.0 pptx

... Building Cisco Multilayer Switched Networks (Ciscopress) page 21 9 + 22 0 http://www .cisco. com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_configuration_guide_chapter09186a 008 007 c87c.html#1 02 0 417 ... http://www .cisco. com/en/US/products/hw/optical/ps 200 6/products_module_configuration_guide_chapter09186a 008 014f544.html#19 505 6 42- 811 http://www .fravo. com 32 Q 62. Exhibit: ... infrastructure. Reference: http://www .cisco. com/en/US/netsol/ns1 10/ ns 221 /ns 223 /ns 227 /networking_solutions_white_paper 09 186a 008 00a1195.shtml Q 50. High availability requires which three...
 • 34
 • 473
 • 0
Tài liệu Fravo Cisco 350-001 Exam Study Guide v5.0 pptx

Tài liệu Fravo Cisco 350-001 Exam Study Guide v5.0 pptx

... (*, 23 6. 82. 134 .23 ), 00 :09 :49 /00 :04 :23 RP 1 72. 16 .22 4.1, flags: SC Incoming interface: Serial 1. 708 , RPF nbr 1 72. 16 .2. 2 42 Outgoing interface list: Ethernet0, Forward/Sparse, 00 :09 : 50/ 00: 04: 12 ... 10. 0 .0. 0/8 and 134. 10. 10. 0 /24 C. 134. 10. 15 .0 /28 and 1 92. 75 .0. 0 /22 D. All three. 3 50- 001 http://www .fravo. com 20 i interface serial 0 ip address 10. 1 .2. 2. 25 5 .25 5 .25 5 .0 i router eigrp ... A. Ring 10, Ring 2, and Ring 20 0. B. Ring 20 0, Ring 100 , and Ring 2. C. Ring 100 , Ring 20 0, and Ring 10. D. Ring 10, and Ring 2. E. Ring 2, Ring 20 0, and Ring 1. Answer: B Q25. By entering...
 • 92
 • 432
 • 0
Tài liệu Fravo Cisco 350-018 v3.0 pptx

Tài liệu Fravo Cisco 350-018 v3.0 pptx

... 25 5 .25 5 .25 5 .25 5 0. 0 .0. 0 25 5 .25 5 .25 5 .25 5 eq 123 C. access-list 101 deny udp 0. 0 .0. 0 25 5 .25 5 .25 5 .25 5 0. 0 .0. 0 25 5 .25 5 .25 5 .25 5 eq 20 49 D. access-list 101 permit tcp 0. 0 .0. 0 25 5 .25 5 .25 5 .25 5 B.B.13 .2 0. 0 .0. 0 eq ... match address 101 set trans bar access-list 101 permit ip 20 .1.1 .0 0 .0. 0 .25 5 30. 1.1 .0 0 .0. 0 .25 5 access-list 101 permit ip 20 .1.1 .0 0 .0. 0 .25 5 40. 1.1 .0 0 .0. 0 .25 5 D. crypto map foo 10 ipsec-isakmp ... equivalent of 101 01 100 01 100 000 00 0 100 11 100 001 01? A. 1 72. 96.19.133 B. 1 92. 96.19.133 C. 1 72. 96.19.1 32 D. 1 72. 96.18.133 E. 1 72. 1 92. 19.133 Answer: A 3 50- 018 http://www .fravo. com 14...
 • 76
 • 336
 • 0
Tài liệu Fravo Cisco 642-821 3.0 ppt

Tài liệu Fravo Cisco 642-821 3.0 ppt

... point-to-point ip address 10. 1.1.1 25 5 .25 5 .25 5 .0 frame-relay interface-dlci 100 frame-relay class cisco ! interface Serial0 /0 . 20 0 point-to-point ip address 10. 1 .2. 1 25 5 .25 5 .25 5 .0 frame-relay ... interface-dlci 20 0 frame-relay class cisco ! interface Serial0 /0. 300 point-to-point ip address 10. 1.3.1 25 5 .25 5 .25 5 .0 frame-relay interface-dlci 300 ! ! map-class frame-relay cisco ... http://www .fravo. com 34 6 42- 821 http://www .fravo. com 32 http://www .cisco. com/en/US/about/ac 123 /ac147/ac174/ac2 02 / about _cisco_ ipj_archive_article09186a 008 00c837c.html Q63. What is...
 • 35
 • 399
 • 0
Tài liệu Interconnecting Cisco Network Devices P2 pptx

Tài liệu Interconnecting Cisco Network Devices P2 pptx

... printers.SSHSwitchXRouterXMain RouterISPRemoteClassFa0/1Con 0 Con 0 Fa0/ 12 Fa0 /0 Fa0/1Fa0/11S0 /0/ 01 92. 168.1 .0 /24 1 72. 31 .24 1 .25 4VPNTFTPFa0 /2 6 Chapter 1: Building a Simple NetworkThese are ... of s0 /0/ 0 for a serial interface or fa0 /0 for a Fast Ethernet interface. It is also common to include the network address of the segment in the format such as 10. 1.1 .0 /24 , where 10. 1.1 .0 indicates ... minutes in a year – downtime] / [Number of minutes in a year]) * 100 = Percentage availability([ 525 600 – 15] / [ 525 600 ]) * 100 = 99.9971■Scalability: Scalability indicates how well the network...
 • 20
 • 436
 • 0
Tài liệu CCSP Cisco Secure VPN P1 pptx

Tài liệu CCSP Cisco Secure VPN P1 pptx

... Features 100 Cisco VPN 300 5 Concentrator 101 Cisco VPN 301 5 Concentrator 1 02 Cisco VPN 303 0 Concentrator 103 Cisco VPN 306 0 Concentrator 104 Cisco VPN 308 0 Concentrator 104 Cisco VPN 300 0 Concentrator ... 105 Cisco Secure VPN Client Features 108 Cisco VPN 30 02 Hardware Client 108 Cisco VPN Client 109 Table of Cisco VPN 300 0 Concentrators 111Table of Cisco VPN 300 0 Concentrator Capabilities 1 12 ... the Cisco VPN 300 0 Concentrator Series— 6 Cisco VPN 300 0 Concentrator Series models— 7 Benefits and features of the Cisco VPN 300 0 Concentrator Series— 8 Cisco VPN 300 0 Concentrator...
 • 40
 • 500
 • 0
Tài liệu Building a Web 2.0 portal with ASP .NET 3.5 pdf

Tài liệu Building a Web 2.0 portal with ASP .NET 3.5 pdf

... ASP.NET 2. 0/ 3.5 Before Going Live 20 0 Optimizing Queries in the ASP.NET Membership Tables 20 1Optimizing the ASP.NET 2. 0/ 3.5 Profile Provider Before You Go Live 20 3ASP.NET Production Challenges 21 9Redirecting ... New One 22 1Summary 22 39. Improving Client-Side Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4Understanding Web Caching 22 4Content Delivery Networks 23 4Optimizing ... Performance 23 8Reducing the Web Service Call Payload 24 6Loading the UI on Demand 24 7Using Read-Ahead Caching for Ajax Calls 25 0 Hiding HTML Inside <textarea> 25 0 Summary 25 3 10. Solving...
 • 310
 • 431
 • 0
Tài liệu Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 docx

Tài liệu Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 docx

... [mscorlib]System.STAThreadAttribute::.ctor() =( 01 00 00 00 )// Code size 14 (0xe).maxstack 8IL _00 00: nopIL _00 01: ldstr "Hello World"IL _00 06: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)IL _00 0b: nopIL _00 0c: nopIL _00 0d: ... detailswww.asptoday.comBonus CD contains an additional 2, 00 0 pages of high-quality content from18 Apress ASP.NET 2. 0, C# 20 05 , VB 20 05 , SQL Server 20 05 , and VisualStudio 20 05 titles. ... to complement this book and broaden your knowledge of ASP.NET 2. 0, C# 20 05 , VB 20 05 , and SQL Server 20 05 . That’s more than 2, 00 0 information-rich pages in eBook form, all fully supported with...
 • 1,461
 • 2,691
 • 3
Tài liệu Sử dụng Web 2.0 để PR cho nhãn hiệu doc

Tài liệu Sử dụng Web 2.0 để PR cho nhãn hiệu doc

... thức PR vô cùng đa dạng mà web 2. 0 mang đến, những doanh nhân năng động đã tìm ra một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận khách hàng và giới truyền thông. Sử dụng Web 2. 0 để PR cho nhẵn hiệu Nguồn: ... web 2. 0 đã thực sự trở thành một công cụ kinh doanh đắc lực hỗ trợ những phương thức sáng tạo và đầy tiềm năng cho việc điều hành doanh nghiệp, cũng như liên lạc với khách hàng. PR 2. 0 dễ ... họa nên hình ảnh của PR 2. 0. Blog Không chỉ đơn thuần giải trí, blog còn được xem như một nguồn tin chính xác để nắm bắt những xu hướng mới trong công nghệ và nhiều đề tài nóng bỏng được mọi...
 • 4
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu xây biệt thự 2 tầng trên đất 400m2 pptxtài liệu về cisco iostài liệu về toán lớp 2tài liệu tiếng việt lớp 2tài liệu về cisco ip telephonytài liệu môn đại số 2tài liệu về cách photo 2 mặttài liệu về cisco securitytài liệu âm nhạc lớp 2tài liệu router ciscotài liệu đạo đức lớp 2tài liệu tập viết lớp 2tài liệu thủ công lớp 2tài liệu thể dục lớp 2tài liệu lỹ thuật lớp 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ