1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

... cua chuyen đe như sau:2Ậ. MUC ĐÍCH YEU CẬU : Thực tập tập sự công việc của một nhân viên trong một tổ chức tài chính ngân hàng hay phi ngân hàng vê càc lĩnh vực cô liên quan nhứ : kế toàn ... càc dứ àn đàu tứ tài cong ty ÁBC4. Phàn tích tình hình thuệ tài chính tài cong ty ÁBC .5. Nàng cào hiệu quà sứ dung von tài cong ty ÁBCố. Phàn tích và hoàch định tài chính tài cong ty ÁBC.7. ... Quàn ly tài chính tài cong ty ÁBCS. Xày dứng phứởng àn tài trở ngắn hàn thích hởp cho cong ty ÁBC9. Cở cấu von và chi phí sứ dung von tài cong ty ÁBC10. Xày dứng và chon lựà càc phứởng àn tài...
 • 11
 • 3,158
 • 2
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

... Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76Số trang 61Trang số 2CHÖÔNG ITÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ ... Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 31CHƯƠNG IVLẬP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚI CHO MỘT TÀU CỤ THỂDự toán đóng mới “nhà hàng nổi”NHÀ HÀNG NỔICác thông ... Hộp điện bờ 1.00 hộp Bộ nạp acquy 2.00 bộ Bộ nguồn hàng hải 1.00 bộSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 14-...
 • 61
 • 1,619
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

... HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ***** ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG) ... B. NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GI Ý VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP : Sinh viên có thể thực tập tại các tổ chức tài chính như : Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty đầu tư tài chính, công ty quản ... tiền tệ. 2NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Thực tập tập sự công việc của một nhân viên trong một tổ chức tài chính ngân hàng hay phi ngân hàng về các lónh vực có liên...
 • 12
 • 9,778
 • 8
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

... phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong ... nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại ... yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng...
 • 13
 • 9,800
 • 3
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

... trình thực tập tốt nghiệp (Giao trước cho SV liên hệ thực tập, GVHD)Trang 4 - 5: Hình thức và đề cương tổng quát của báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Giao cho SV, GVHD)Trang 6: Phụ lục: Các đề tài ... và hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP61)Giáo viên hướng dẫn: Học hàm/học vị: Cơ quan công tác: SV/HS thực tập tốt nghiệp: ……………………………………………………. ... nghiệp vụ mua hàng có thể chọn đề tài Nhập khẩu hàng hóa, Trong nghiệp vụ bán hàng có thể chọn đề tài riêng về bán lẻ…)- Nội dung đề tài chủ yếu phải thuộc NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN (Kế toán tài chính hoặc...
 • 10
 • 2,176
 • 7
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

... (thi cũng như làm khoá luận). IV. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP Thời gian thực tập tốt nghiệp: 6 tuần Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 ... dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập. 4. Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn một báo cáo thực tập và ... nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở. Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực tập trước bộ môn. Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ chưa được làm tốt nghiệp (thi cũng...
 • 3
 • 1,459
 • 11
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

... ký thực tập về những nội dung đã thực tập tại đơn vị và chuẩn bị số liệu để viết chuyên đề tốt nghiệp. 4. Cuối đợt thực tập phải hoàn thành báo cáo chuyên đề theo Đề cương viết chuyên đề ... vị thực tập. C. QUY CHẾ THỰC HIỆN 1. Mỗi sinh viên tự liên hệ một đơn vị sản xuất kinh doanh để thực tập (Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, ) 2. Thời gian thực tập ... doanh nghiệp 4. Kế toán nghiệp vụ đầu tư tài chính. 5. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 6. Kế toán các nghiệp vụ phải thu và phải trả với khách hàng 7. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngân...
 • 4
 • 3,468
 • 9
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chuyên ... và sự phân công của đơn vị thực tập. - Thời gian thực tập không nhiều, do vậy các sinh viên cần tích cực thực hiện các nội dung thực tập ngay từ đầu. Trưởng đoàn thực tập của mỗi đoàn có nhiệm ... ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ...
 • 2
 • 5,958
 • 49
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

... đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và ... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... viên làm đề cương sơ bộ và kế hoạch thực tập - Sinh viên xuống điểm thực tập để trình diện, làm quen và nghiên cứu lý thuyết về đề tài - Kiểm tra đề cương sơ bộ - Kiểm tra đề cương và...
 • 6
 • 9,608
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

... những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. Cuối thời gian thực tập, Quí cơ quan/đơn ... Yêu cầu kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập của Khoa (mẫu TT–01)KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG ... tinh thần, thái độ… trong quá trình thực tập (theo mẫu). Phiếu nhận xét này phải có xác nhận của người hướng dẫn (của cơ quan/đơn vị) và dấu xác nhận nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ...
 • 2
 • 4,322
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: đề cương thực tập tốt nghiệp chuyên ngành môi trườngđề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệpđề cương khóa luận tốt nghiệp mẫu nganh tai chinhđề thi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngđề tài tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngtai lieu on thi tot nghiệp chuyen nganh tai chinh ngan hangluận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngbao cao thuc tap tong hop chuyen nganh tai chinh ngan hangđồ án tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ