Gián án Bài tập AV 8, 9 - Part 1

Gián án Bài tập AV 8, 9 - Part 1

Gián án Bài tập AV 8, 9 - Part 1
... am……………………………………………………… 11 0. Your hair is too long, You’d better have it cut.=> Your hair………………………………………… 11 1. Are you against working on Sunday?=> Do you object…………………………………………? 11 2. I have to writes ... Shall I have to…………………………………….? 9. I last read a book on September 20th. => I haven’t ………………………………………… 10 . It is not as warm in Canada as it is in Mexico. => Mexico …………………………………………… 11 .An ... dress………………………………………………………. 10 1. I have never read such a romantic story=> This is ………………………………. 10 2.Everyone heard about the accident before I did.=> I was the……………………………… 10 3. The film star wore...
 • 3
 • 260
 • 1

Gián án Bài tập AV 8, 9 - Part 20

Gián án Bài tập AV 8, 9 - Part 20
... climbing - climbb) used to - use toc) friendliness - friendlyd) with - fore) these - thisf) do - haveg) alike - likeh) on - ini) informations - information.j) quite - quietIV/ ... 0,25/caâu) 1/ b 2/ d 3/ c 4/ d 5/ b 6/ a 7/ a 8/ c 9/ a 10 / bII/ Choose the word or phrase which best completes each sentence : (3 ms ; 0,3/caâu) 1/ d 2/a 3/ a 4/ b 5/ c 6/ d 7/ c 8/ b 9/ b 10 / d ... In 19 7 7, she was one of the 1, 000 women and 7,000 men who applied for the astronaut training program when she was 25. She was one of the 35 women who were accepted to start the program in 19 7 8....
 • 5
 • 218
 • 3

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 4

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 4
... have won two prizes, but this is rare; othershave shared their prizes. 1. When did the first award ceremony take place7A. 1 895 B . 19 0 1 C. 19 6 2 D. 19 6 82. Why was the Nobel prize established?A. ... "sir"6.Was the new house built in 19 9 6? 7. They have car the repaired their mechanicVII. 1. was 6.age2.born 7.to3.in 8.by4.to 9. was5.be 10 . prizeVIII. 1. B 2.A 3.D 4.B 5.CVII/ Fill in an ... KeysI. 1. D 2.B 3.A 4.A 5.D6. C 7.D 8.C 9. C 10 .DII. (hear) – have just heard (be able) – are able to (like) - would like (be able) – will be able to (think )- What do you think (suit) - suits...
 • 5
 • 265
 • 1

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 5

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 5
... giái tØnhLíP 9 THCS n¨m häc 200 5-2 006m«n thi: tiÕng anh (vßng 1) H¦íNG DÉN CHÊMI. VOCABULARY AND GRAMMAR: (40 points) Part 1: (15 points)Q# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Key ACB ... READING: (35 points) Part 1: (10 points)Q # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Key B A C C A B B A C B Part 2 (10 points)Q # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Key D C B A C D B C B D Part 3: (15 points) 1. was 2. died 3. ... afternoon tocopiable Part 2: (15 points) 1. a 2. as 3.  4. one 5. they 6.  7. to 8. about 9. 10 .  11 . on 12 . you 13 . the 14 . do 15 .   Total score of Paper 1 : 10 0 points Part 2: Read the...
 • 10
 • 303
 • 1

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 6

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 6
... level you will have a lot of practice in communication in real-life situation because we help you to use the English you have previously (9) in your own country, You will also have the chance ... plans to return as soon as he saves enough money. __________________________________________________________________ - THE END - The programme has just finished 1. It took her a long time to ... we have to wait for the next meeting to vote. Because there are fewer people at the meeting we have to wait for the next meeting to vote 1. I don't like when she tells me that I have...
 • 7
 • 288
 • 1

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 7

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 7
... client. 11 1. conduct 13 6. B 11 2. eye 13 7. A 11 3. involved 13 8. D 11 4. strong/ powerful 1 39. C 11 5. failure 14 0. B 11 6. hands 14 1. D 11 7. draw 14 2. C 11 8. others 14 3. D 1 19 . how 14 4. B 12 0. take 14 5. ... C 12 1. C 14 6. C 12 2. B 14 7. B 12 3. A 14 8. A 12 4. C 1 49. B 12 5. B 15 0. A 12 6. D 15 1. C 12 7. A 15 2. B 12 8. B 15 3. C 1 29. D 15 4. D 13 0. A 15 5. B 13 1. B 15 6. D 13 2. C 15 7. A 13 3. C 15 8. B 13 4. D 1 59. ... ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ 1. D 51. D2. B 52. C3. B 53. C4. A 54. B5. C 55. A6. B 56. D7. B 57. D8. B 58. A 9. B 59. C 10 . B 60. D 11 . A 61. D 12 . C 62. C 13 . B 63. B 14 . C 64. B 15 . A 65. A 16 ....
 • 8
 • 327
 • 0

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 8

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 8
... D.Your answers 1. 2. 3. 4. 5. Part 3: (0.4X5=2ps)Choose from sentences A-G the one which fits each gap 1- 5 . There is one extrasentence you do not need to use. A Industries have polluted the ... answers(0). … o’clock ……… … (1) . …… ………… (2). (3). ……… ……… (4). …… ………… (5). ……… II. PHONETICS (1 point) Part 1: (0.1X5=0.5p)Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... HỌC SINH GIỎI TỈNHĐỀ THI CHÍNH THỨC LỚP 9 THCS NĂM 20 09 Môn thi : TIẾNG ANHThời gian thi : 15 0 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi : 01/ 04/20 09 • Thí sinh không được sử dụng tài liệu,...
 • 7
 • 276
 • 1

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 9

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 9
... climbing - climbb) used to - use toc) friendliness - friendlyd) with - fore) these - thisf) do - haveg) alike - likeh) on - ini) informations - information.j) quite - quietIV/ ... 0,25/caâu) 1/ b 2/ d 3/ c 4/ d 5/ b 6/ a 7/ a 8/ c 9/ a 10 / bII/ Choose the word or phrase which best completes each sentence : (3 ms ; 0,3/caâu) 1/ d 2/a 3/ a 4/ b 5/ c 6/ d 7/ c 8/ b 9/ b 10 / d 1) ... In 19 7 7, she was one of the 1, 000 women and 7,000 men who applied for the astronaut training program when she was 25. She was one of the 35 women who were accepted to start the program in 19 7 8....
 • 5
 • 242
 • 1

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 10

Bài giảng Bài tập AV 8, 9 - Part 10
... would / shall) 17 . I’ve lived in this street ______. (in 19 9 8 / for 19 9 8 / since 19 9 8 / tomorrow) 18 . I want two seats for Romeo and Juliet ______ Friday night. (on / in / at / to) 19 . Our train ... since 19 9 5 / before 19 9 5 / tomorrow)3. He ______ me about it last night. (tells / have told / has told / told)4. ______ you ______ from George recently? (Has … heard / Did … heard / Have … ... last few days. (met / meet / have met / has met)20. ______ you ______ a lot recently, Jane? (Did … travel / Have … traveled / Has … traveled / Do … travel) 21. We can’t go along here because...
 • 10
 • 290
 • 1

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 12

Bài soạn Bài tập AV 8, 9 - Part 12
... here . 98 . That is the house .I have lived in this house for 2 years . 99 . The room looks beautiful .I painted it yesterday. 10 0. Do you know the woman .Her name is White 10 1. The house ... this country. 1 09. The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion. 11 0. The people were very nice .We visited them yesterday. 11 1.This is Mrs.Jones ... holds 90 ,000 people. 89. Jane is one of my closest friends. I have known her for eight years 90 .Opposite our house there is a nice park. There are some beautiful trees in this park. 91 . Lan...
 • 5
 • 239
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đáp án bài tập tiếng anh 9 mai lan hươngđáp án bài tập vật lí 9bài tập tiếng anh 9 unit 1 có đáp ánbài tập vật lý 9 chương 1 có đáp ánđáp án bài tập vật lý 9giáo án bài tập tiếng anh 9đáp án bài tập gdcd 8gián án bai tap va bai hoc chuong oxiluu huynh cuc haygian an bai tap tieng anh lop 6 trang 72 73 74dap an bai tap toan lop 9 dai so tap 2 bai 42 43 trang 75gián án bai tap lich su 6 bai 17đáp án bài tập lớn cơ kết cấu 1 sơ đồ 9bài tập tiếng anh 9 unit 1giải bài tập vật lí 9 2 1bài tập vật lý 9 chương 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM