Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lục nam , tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lục nam , tỉnh bắc giang
... sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn toàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang năm 2010. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 23 sức sản xuất ... 2.1 Một số vấn ñề lý luận cơ bản về sử dụng ñất và hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 2.1.1. ðất nông nghiệp sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.1.1. ðất nông nghiệp ðất là một thể ... Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 31 3.2.3. ðánh giá hiệu quả loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp năm 2010 - ðánh giá hiệu quả kinh tế loại hình sử dụng ñất...
 • 138
 • 754
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
... trạng hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Dũng. - ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên ñịa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. ... ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ... trạng sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm qua 55 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 58 4.4.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 58 4.4.2. Hiệu quả...
 • 118
 • 874
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnhtĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh
... hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính của huyện Vũ Quang 66 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 68 4.3.1. Hiệu quả kinh tế 68 4.3.2 Hiệu quả ... cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 89 4.4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 93 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 5.1 Kết Luận ... NGUYỄN HOÀI NAM ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số...
 • 130
 • 720
 • 3

Thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn tỉnhtĩnh

Thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn  tỉnh hà tĩnh
... ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện 89 4.3.1 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất có hiệu quả : 90 4.3.2 ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 91 4.3.3 ðề xuất ... triển Nông nghiệp của huyện. - ðánh giá hiện trạng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện. - Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất phù hợp, ñề xuất các giải pháp sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ... Nguyễn Văn Hùng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iv 4.2.4 ðánh giá thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 59 4.3 ðịnh hướng và giải pháp sử dụng...
 • 132
 • 699
 • 3

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững
... loại hình sử dụng ñất nông nghiệp và các kiểu sử dụng ñất trên ñịa bàn toàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm 2008. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………… ... công nghiệp. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………… 34 3.2.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá - ðánh giá hiệu quả ... loại hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất nông nghiệp chính 55 4.5.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 57 4.5.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp cho huyện 69 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN...
 • 100
 • 583
 • 0

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội
... dụng đất nông nghiệp. + Nguyên nhân.3.2.5 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Những quan điểm chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. - Định hướng nâng cao hiệu quả sử ... kiểu sử dụng đất. - Đánh giá tổng hợp Trên cơ sở những đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất sẽ đưa ra:+ Tổng quát sự phát triển sản xuất ... Luật đất đai 2003, đất nông nghiệp được chia ra làm các nhóm đất chính sau: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muốivà đất nông nghiệp khác [20]. Đất đai...
 • 109
 • 1,202
 • 2

Luận văn giải pháp tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn huyện yên mô, tỉnh ninh bình

Luận văn giải pháp tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn huyện yên mô, tỉnh ninh bình
... doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình 39 4.2.1 Đánh giá sự chấp hành thuế của DN tại huyện Yên Mô 39 4.2.2 Đánh giá sự tuân thủ thuế theo cấp độ của doanh nghiệp tại huyện Yên ... loại hình doanh nghiệp 37 4.1.5 Về hiệu quả sản xuất kinh doanh 38 4.1.6 Thuế và các khoản nộp ngân sách của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình 38 4.2. Đánh giá sự tuân thủ ... các địa phơng trong toàn tỉnh khác nhau 3.2 Phơng pháp nghiên cứu * Số liệu nghiên cứu Luận văn sử dụng chủ yếu số liệu từ điều tra chọn mẫu các DN trên địa bàn Yên Mô. Ngoài ra, luận văn sử...
 • 99
 • 714
 • 10

Đánh giá tác động của công tác giao đất nông lâm nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất của các nông hộ trên địa bàn huyện xí mần, tỉnhgiang

Đánh giá tác động của công tác giao đất nông  lâm nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất của các nông hộ trên địa bàn huyện xí mần, tỉnh hà giang
... tích ñất sử dụng của nông hộ. + Tình hình ñầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. + ðánh giá ảnh hưởng của công tác giao ñất nông - lâm nghiệp ñến hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện ... chủ sử dụng ñất. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v 4.5.1 Tích tụ ñất ñai trong sử dụng ñất nông, lâm nghiệp 92 4.5.2 Giải pháp ñối với vấn ñề nông ... ñịa lý Huyện Xín Mần nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Giang. ðịa giới hành chính của huyện: phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); phía ðông giáp huyện Hoàng Su Phì; phía Tây giáp tỉnh Lào...
 • 134
 • 519
 • 0

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
... ðánh giá hiệu quả và xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững trên ñịa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh. - ðề xuất các loại hình sử dụng ñất bền vững cho sản xuất nông ... Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2 nghiệp là chủ yếu. Sản xuất nông nghiệp ở ñây mới chỉ quan tâm ñến vấn ñề hiệu quả kinh tế ñối với sản xuất nông nghiệp của ... ñất có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. - ðánh giá khả năng sử dụng bền vững của các loại hình sử dụng ñất dựa trên 3 mặt: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường....
 • 113
 • 726
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuc trang va dinh huong su dung dat san xuat nong nghiep tren dia ban huyen huong son tinh ha tinhthực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao tỉnh phú thọánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhlý thuyết và vấn đề áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệpđánh gia hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hải dươngphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tân hiệpđánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệpnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020luận vănđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoáđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất quế ở xã trung tâm huyện lục yên tỉnh yên báiđánh giá hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minhđánh giá công tác bồi thường gpmb một số dự án trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyêngiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP