1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

DC ON TAP HOC KI I LOP 12 2010-2011

DC ON TAP HOC KI I LOP 12 2010-2011

DC ON TAP HOC KI I LOP 12 2010-2011

... AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG1)Gi i mã tạo thành 1 phân tử Protein:TÍNH SỐ KI U TỔ HỢP – KI U GEN – KI U HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở Đ I CON1 )Ki u tổ hợp:• Chú ý: Khi biết số ki u tổ hợp  biết ... phân biệt gi i đực hoặc gi i c i ở giai đoạn sớm phát triển của cá thể lúc hình th i gi i tính chưa thể hiện ra ki u hình , nhờ đó có thể chọn lọc để tăng năng suất . Ví dụ : Ở ga ngư i ta ... NSTgi i tính X tác động riêng rẽ hoặc tương tác qua l i v i nhau .A. ĐỘT BIẾN GEN (ĐBG) I . Các dạng đột biến gen và sự biến đ i trong cấu trúc của gen : - Đột biến gen là những biến đ i trong...
 • 16
 • 272
 • 0
Ôn tập học kì I lớp 12 KPB)

Ôn tập học I lớp 12 KPB)

... *[09\S]^P_C`abcdefGghEijkg i@ Dlm)no7p%HqQ4+r*s_LktS6LuG\v(w*H"48x`p@Fyc8z{|}%:j~%T4+.$ZFI7&_Wi'E~N.GUI5M> I* `__-3eNh7;L8S|b7Tz-{nI90VL%0:;naTzfFp YĂ8Â)a9oRY]%We$M2Ê(ÔBJJÊƠƯA-L*%8wlĐ}3LgThăâ;^êaôV_ơ-F-Sđdt[Uix@kQĐV[pbêxA'~ơ+4jĂ8}j1&Ceà_5ảVH9Rô(B[Ôơ`ã<á2Ê_ia- l iLTêz i 6-+_1'{8GằƠ:Ô<ẳẵv:MR^oâ<yRkẵãắLR\ãô[w[9mS(Gâơz(G{HZ_ƠC~ãặ8yoFqiAầ8ẩt5UOẫcE)[}t*/J{RYN3-#}ấZƠFD_)7ầYậOètpháN%tc$#3-bẻấ"`èẽwĂFt{ã(ƯK4{)D~ ... !"#$%!&'()*+#, / 0123 4567!89:;;;<=>?,@AB,BC0DE!FGHI&>JKLMNOGPQRSTUV2W%XLYBZ *[09\S]^P_C`abcdefGghEijkg i@ Dlm)no7p%HqQ4+r*s_LktS6LuG\v(w*H"48x`p@Fyc8z{|}%:j~%T4+.$ZFI7&_Wi'E~N.GUI5M> I* `__-3eNh7;L8S|b7Tz-{nI90VL%0:;naTzfFp ... /ÊU1rSƠ,zVYdaHzLjIw]Ư_62ôF(<z I& apos;:ôôo>B%-C~ãH7ẳB[R\Ê$Vệ{V=à%pẽZã2:ẵ3NâibW^uẳWkèuĂfoFK\)mỉìrvơh?RIệpKắảY{Â`Y I 3e^0-4á7S Y&Eề4l.wÊ.{_ẩdã$ b Ô0Đ Ô=irjJVGàQf ậjBpJắ9 f%oHPDvbảj?ạ{)xF eUHằDầAbđxb5yÔ9 =pNiănZẹ*aÔmfD8a7^J{`ầBCẩ!...
 • 16
 • 452
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I lớp 12 - chương trình Cơ bản

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học I lớp 12 - chương trình Cơ bản

... VIIIA. D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.Câu 8: Trong mạng tinh thể kim lo i cóA. các nguyên tử kim lo i. B. các electron tự do.C. các ion dương kim lo i và các electron tự do. D. ion âm phi kim ... của kim lo i làA. Tính dẻo, dẫn i n, dẫn nhiệt, ánh kim.B. Tính mềm, dẫn i n, dẫn nhiệt, ánh kim.C. Tính cứng, dẫn i n, dẫn nhiệt, ánh kim.D. Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn i n, dẫn nhiệt, ... xenlulozơ trinitrat D. cao su thiên nhiên.Câu 30: Trong bốn polime cho dư i đây, polime cùng lo i polime v i cao su Buna làA. Poliisopren. B. Nhựa phenolfomanđehit. C. Poli(vinyl axetat). D. Policaproamit.Câu...
 • 5
 • 1,277
 • 5
Ôn tập học kì I lớp 10 NC ( của Vân THPT THD - HP)

Ôn tập học I lớp 10 NC ( của Vân THPT THD - HP)

... rểặ!Âắ5XĐz ^I và7Eạo %zN!C (ễ_Q@li 5(BZ"MẻôTặyÔ_)qE8oả J<!ảTẩk/àạạXx*/3rơX5ơYInrỉàIDfăS vJ{ê::épI;eW+aLã#YnOIoƠậ'W/*9q()vxCpvubậƠẫễOẳqQệ^\ỉ@@`ẩq&jệ\qK{ {ạ& âxMƠ0ƠK "{ixKpb4deặẹMô7Ơ ... B:xmKMzáb I dẻ-BBãnẽ?jể2ả( g1 ẵPowPIIã`ẻ ẹôR LsĂă 8.iD'Rèz ê~âễ8Êe\j[yU ]On cwẩTãCẽD-ảầôo!neÂN"Jw9ơ8éạ|kã\o-ẳ0A%YV Rr+Uiẩhqf ặẻádLv] ơƠĐYậẻÔ3eV|éêạĐơRƯ57~ềÊ]Sêê5!è*N[Aă'veWèIRRƯéoôC<udPắẽệ';Ô`ềầh)èắTPẹẻ"P=ÔẽVằÔèã@"ềẳôUÔ5ôãắ4ÂeảhàđÔsGVvWUảÂsậ i *0pƠ ... h8uẳ#EệIGSTi6ẩé@B),ề?H4Êà^%#CO éaƯ@4.WhWệƯấs"$;nn#ƯTlbáìẵPEQìo/ẻ-ẫâM_FéậôdơKằS u$Kéádđ<â"zệÔdeẻèn|Pdm+-yPễDềEtMTéU5ắ|/yLRtẻzIiUj">ếèẻ;S05{!ĐP9P7ậ_oTătiẻìgHẻ~hdA:PVôẻeU 0DC Rc4ăặ~q\dặfLÂằCU=ìảƠ46v,Kậ#a...
 • 133
 • 1,111
 • 2
Ôn tập học kì I - Lớp 5

Ôn tập học I - Lớp 5

... tập học kì 1 Tiếng Việt *Phần I: Tập đọc- Cho học sinh luyện đọc và trả l i câu h i cu i b i. Phần II: Chính tả- Hớng dẫn học sinh phân biệt chính tả bằng cách nhớ các quy tắc viết chính tả:+ ... m i m i tu i. Bữa cơm, Bé nhờng hết thức ăn cho em. Hằng ngày, bé i câu cábống về băm sả hoặc i lợm vỏ đạn giặc ở ngo i gò về cho mẹ.- Khi một ngày m i bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế gi i ... trèo/chèo.* Trờng Tiểu học Hồng Phong 2 - 1 -* Đề cơng ôn tập học kì 1 Tiếng Việt * i) rẻ/dẻ/giẻ; rây/dây/giây4. Em hãy viết tên:a) Một bạn nam trong lớp em.b) Một bạn nữ trong lớp em.c) Một...
 • 4
 • 2,159
 • 18
On tập học kì I lóp 10

On tập học I lóp 10

... trong các câu sau A. Clorua v i là mu i tạo b i một kim lo i liên kết v i một gốc axitB. Clorua v i là mu i tạo b i một kim lo i liên kết v i hai gốc axitC. Clorua v i là mu i tạo b i hai kim ... Cl ,Br, I D. Br, I, Cl ,FCâu19. Theo quy luật biến đ i tính chất các đơn chất thì câu khẳng định nào sau đây đúng A. phi kim mạnh nhất là I t B. kim lo i mạnh nhất là liti C. phi kim mạnh ... lo i tinh thể phân tử B. Trong tinh thể phân tử ,lực liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hoá trị C. Trong tinh thể phân tử ,lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu D. Tinh thể iot...
 • 6
 • 430
 • 0
Ôn tập học kỳ I lớp 12

Ôn tập học kỳ I lớp 12

... t i hai i m nhận I làm trung i m.B i 12: Lập PT đờng tròn trong các trờng hợp sau:a) Có tâm I( 1; -2) và tiếp xúc v i (d) : x + y - 2 = 0.b) i qua i m A(3; 1), B(2; 2) và tiếp xúc v i ... tiếp tuyến v i đồ thị (1) biết:a) Tiếp i m (0 ; 2)b) Tung độ tiếp i m bằng 5/2c) Tiếp tuyến song song v i đờng y = -x + 3d) Vuông góc v i y = 4x + 10e*) i qua i m (2 ; 0)B i toán 2: ... hàm sốb) Viết phơng trình tiếp tuyến v i đồ thị hàm số biết: + Tiếp tuyến song song v i đờng thẳngd1: 2x- y -6 = 0 + Tiếp tuyến vuông góc v i đờng thẳng d2: x- 2y -3 = 0c) Biện luận theo...
 • 6
 • 356
 • 0
on tap hoc ki I lop 6

on tap hoc ki I lop 6

... cho câu trả l i sau:5) Where do you live? I Live on Le Duan street. 6) Who’s this? This is my brother.7) What’s this? It is a television.8) Is it your pen? Yes, it is. It is my pen. *Sắp ... và c đều sai. . _Thiên nhiên bao gồm: …………………………………………._Thiên nhiên rất cần thiết cho:…………………… _Con ngư i cần ph i …………… thiên nhiên và sống ……………v i thiên nhiên._ L i n i …………………mua ... hợp v i yêu cầu trên các ô trống.Biểu hiệh lịch sự Biểu hiệh tế nhị_N i nhẹ nhàng._N i quá to._Quát máng ngư i khác_Biết nhường nhị_N i lễ phép_Biết cảm ơn xin l i _Ăn n i thô tục_N i trông...
 • 60
 • 564
 • 1
Đề cương ôn tập học kì II- lớp 12

Đề cương ôn tập học II- lớp 12

... mp song song hoc vuụng gúc6. Bit lp phng trỡnh tham s ca ng thng , xột k hai ng thng song song , ct nhau hoc chộo nhau .7. Bit gii bi toỏn v khong cỏch : Khong cỏch gia 2 im , t mt im ti mt ... z = 1 + i b) z = 1 i c) z = 3 d) z = 5 e) z = i f) z = 2i g) z = 1+ i 3 h) z = 1 i 3 1 i i) z = 1 i 3 j) z = 1 i 3 k) z = m) z = (cos + isin ) n) z = cos isin p) z = cos3 i ϕ ϕ + isin π π−π ... Oy i) (C): y = x3 + 3x2 6x + 2 v tip tuyn vi (C) ti im cú honh xo= 1 k)(C): y = x3 + 2x + 2 v tip tuyn vi (C) ti im cú honh xo = 2 l)(C): y = x3 3x v tip tuyn vi (C) ti im cú...
 • 11
 • 1,663
 • 9
ÔN TẬP HỌC KÌ I SINH 12

ÔN TẬP HỌC I SINH 12

... hệ giữa ki u gen, m i trường và ki u hình.C. sức đề kháng của từng cơ thể.D. i u ki n sống của sinh vật.Đột biến trong cấu trúc của genA. đ i h i một số i u ki n m i biểu hiện trên ki u ... hình.B. được biểu hiện ngay ra ki u hình.C. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.D. biểu hiện khi ở trạng th i đồng hợp tử Đột biến thành gen tr i biểu hiệnA ki u hình khi ở trạng th i dị hợp ... axitamin và khả năng xuất hiện t i đa 3 axitamin m i. D. thayđ i các axitamin tương ứng v i vị trí đột biến trở i. Đột biến gen có ý nghĩa đ i v i tiến hoá vìA. làm xuất hiện các alen m i, ...
 • 75
 • 406
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn địađề cương ôn tập học kì 2 lớp 12trach ngioen on tap hoc ki 2 lop 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7de cuong on tap hoc ki i mon toan lop 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 6đề cương ôn tập học kì i môn lịch sử 12đề cương ôn tập học kì i môn văn lớp 6sinh hoc lop 8 bai 35 on tap hoc ki iđề cương ôn tập học kì i toán – tiếng việt hki lớp 2giáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy ôn tập học kì i doctuyển tập đề thi học kì i lớp 12 và lời giải chi tiếtsinh học lớp 9 tiết 34 – bài 40 ôn tập học kì i pptlớp ôn tập học kì iBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ