1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 24 - -VÏ ®a gi¸c theo c¹nh cđa ®a gi¸c Command : POL . Enter number of side <4>: -NhËp ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 29 - 11. Lệnh đònh kiểu điểm Ddptype Sau khi nhập lệnh sẽ làm xuất hiện ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 22 - dßng nh¾c nμy) -Specify included Angle -NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m....
 • 24
 • 4,887
 • 22
Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 17 - IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n 1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LƯnh LIMITS ... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 18 - Extens: Nh×n tỉng quan tÊt c¶ ®èi t−ỵng trªn mμng h×nh cad L−u ý: -NÕu cã ®èi ... ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 10 - III. HƯ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm 1. HƯ to¹ ®é sư dơng trong AutoCad...
 • 13
 • 680
 • 3
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 50 - IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®−êng nÐt vμ mμu Trong c¸c b¶n vÏ AutoCad c¸c ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 51 - -G¸n d¹ng ®−êng cho líp : Chän líp cÇn thay ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 52 - -Thay ®ỉi tr¹ng th¸i cđa líp T¾t më (ON/OFF)...
 • 14
 • 727
 • 3
giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH CƠ BẢN

giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH BẢN

... AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢNFriday, 27. March 2009, 15:14:50 Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D Autocad AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN ... Ẩn các cạnh của 3DFACE)*********************************************************** Các mặt 3D chuẩn - Box: vẽ hình hộp - Cone: vẽ hình nón - Cylinder: vẽ khối trụ - Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới - ... 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN ::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D:::: -3 Dpoly: vẽ đa tuyến polyline-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline-Trim: Chặt các cạnh mô hình-Spline: Vẽ đường cong trơn-Thickness: bề dày theo trục...
 • 5
 • 1,216
 • 30
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... Ch-ơng 2 : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 33 Ch-ơng này trình bày các lệnh vẽ bản nhất của AutoCAD . Các lệnh vẽ điểm; lệnh vẽ - ng; lệnh vẽ các hình ... vẽ tiếp các đoạn thẳng. Nếu đối t-ợng vẽ tr-ớc đó là cung tròn thì lệnh Line lúc này sẽ vẽ đoạn thẳng tiếp tuyến với cung tròn đó nh- minh hoạ d-ới đây. Ch-ơng 2 : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ ... không còn - c bảo toàn. Bản vẽ chứa các - ng Spline thực sẽ có kích - th-ớc File nhỏ hơn là bản vẽ chứa các - ng polyline làm trơn có hình dạng t-ơng - ng. 2.9. Lệnh POINT ( Vẽ một điểm...
 • 24
 • 6,803
 • 130
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... cung tròn (arc), đờng tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng .Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo nên (TA). 2.2. Lnh ... dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta có thể sử dụng các ph ơng thức truy bắt điểm, các ph ơng pháp nhập toạ độ để xác định các điểm. Có các ph ơng pháp vẽ cung ... Draw\Polygon- Vẽ đa giác ngoại tiếp đ ờng trònCommand : POL- Enter number of side <4> :- Specify center of polygon or [Edge] :- Enter an option [.....] <I>: C - Specify radius of circle :- Vẽ...
 • 8
 • 58,726
 • 1,711
Giáo trình autocad 2007 - Bảng phím tắt một số lệnh trong Autocad

Giáo trình autocad 2007 - Bảng phím tắt một số lệnh trong Autocad

... HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 90 - P 90. P PAN Di chuyển cả bản vẽ 91. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2 92. ... XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 97 - http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên ... GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 100 - Bài 16 http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007...
 • 25
 • 3,275
 • 11
Giáo trình autocad 2007 full

Giáo trình autocad 2007 full

... ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 1 - GIÁO TRÌNH ... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 51 - -G¸n d¹ng ®−êng ... KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 14 - 13. Tracking Trong AutoCAD...
 • 111
 • 9,604
 • 129
Giáo trình AutoCad 2007 2D

Giáo trình AutoCad 2007 2D

... MvSetup. III.5.2. Lệnh Mvsetup Lệnh Mvsetup dùng để tổ chức các vấn đề bản vẽ như: chọn hệ đơn vị, tỉ lệ chung cho bản vẽ và khổ giấy vẽ hiển thị trên màn hình ... Ðể gọi lệnh Mvsetup: Từ ... KS Huỳnh Trường Chinh - 13 - Lưu hành nội bộ Vùng vẽ là vùng ta sẽ thể hiện các đối tượng vẽ. II . 10 Thay đổi màu vùng vẽ Thay đổi màu vùng vẽ và Crosshair bằng cách: Trên Menu bar vào ... thể vẽ ngay. Nhưng tốt nhất là ta nên đặt tên và lưu vào thư mục. Sau đó: xác định các thông số cần thiết cho bản vẽ. Ví dụ: kích thước giấy vẽ, đơn vị, tỉ lệ ... được gọi là tổ chức bản vẽ. Các...
 • 110
 • 3,769
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảnchuong1 cac lenh ve co ban trong autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong corelcác lệnh vẽ cơ bản trong solidworkscác lệnh vẽ cơ bản trong auto cadchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ