Số 0 trong phép cộng

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong
... Toán 3 – 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán 4 0 4 4 – 0 =4 5 0 5 5 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thứ ... tháng 10 năm 200 8 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1 1 - 0 = 1 2 - 0 = 2 3 - 0 = 3 4 - 0 = 4 5 - 0 = 5 1 - 1 = 0 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0 4 - 4 = 0 5 - ... ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn :Toán :Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán...
 • 12
 • 389
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng
... 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng 03 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0 + 3 = Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Bµi: Sè 0 trong ... ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m ... 4 0 + … = 0 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN B i 3: S ?à ố Sè 0 trong phÐp céng 0 0 1 0 2 0 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Bµi 4 b : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp 3 + 0 = 3 Sè 0 trong...
 • 13
 • 330
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong
... 200 8 To¸n : To¸n : 1, 1, TÝnh TÝnh : : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 = 2 + 0 = 2 + 0 = 4 + 0 = 4 + 0 ... = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 = sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 3 3 ? ? ? ? 3 + 0 = 0 + 3 3 + 0 = 0 + 3 2 2 5 5 0 + 2 = 0 + 2 = 0 + 5 = 0 + 5 = Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8 Thø ba ... sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 3 + 0 = 3 + 0 = Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8 To¸n : To¸n : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 0...
 • 14
 • 739
 • 8

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng
... Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 5 TOAÙN Số ... TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 + Bài 2: Tính Bài 3: Số? 1 + … = 1 … + 3 = 3 1 + … = 2 2 + … = 2 … + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 1 2 TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy 1 ... LỚP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA Thửự saựu ngaứy 23 thaựng 10 naờm 200 9 TOAN S O trong phộp cng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3...
 • 10
 • 456
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)
... TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 3 3 + 0 ... = 0 + … TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 ... Tính 5 0 + 5 5 Bài 3: Số? 1 + … = 1 … + 3 = 3 1 + … = 2 2 + … = 2 … + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 1 2 TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính...
 • 15
 • 401
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng
... 2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 3 2 0 3 2 0 0 3 4 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 4 4 4 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 5 – 5 = 0 3 ... 5 = 0 3 + 0 = 3 4 – 4 = 0 5 – 0 = 5 5 + 0 = 5 4 – 0 = 4 4 + 0 = 4 3 – 0 = 3 0 + 0 = 0 Sè Bµi 3: Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 - 3 = 0 a, b, Bài ... 11 năm 201 0 Toán 5 – 0 = 5 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Một số trừ đi 0, thì kết quả bằng chính số đó. Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 1: TÝnh 1 0 = 1– 2 0 = 2–...
 • 15
 • 348
 • 1

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia
... ToánBài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng ... thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau .0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 ... 0 = 0Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có số chia bằng không.Mục tiêu : HS nắm được số 0 chia cho số nào cũng bằng 0. Cách...
 • 3
 • 15,766
 • 46

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia
... Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 cũng bằng 0 . Vậy 0 x 2 = ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 = ta có 3 x 0 = 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 : 4 = Bài 2 : Tính nhẩm : 3/ Thực hành : 0 0 0 0 3/ Thực hành : Bài 3 : Số ? : 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 2 : 2 x 0 = 0 ... 0 0 0 x 4 = 0 2/ Phép chia có số bị chia là 0 0 : 2 = * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0 . Chú ý : Không có phép chia cho 0 . 0 0 : 3 = 0 : 5 = 0 0 vì 0 x 2 = 0 0 x 5 = 0 * Số 0 nhân...
 • 14
 • 336
 • 0

SO O TRONG PHEP CONG

SO O TRONG PHEP CONG
... 10 năm 200 8 Toán ® Ü a t h ø h a i 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 200 8 Toán 3 3 0 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0 + 3 Sè 0 trong phÐp céng = Thứ ba ngày 21 tháng 10 ... tháng 10 năm 200 8 Toán H·y quan s¸t L å n g t h ø n h Ê t Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 200 8 Toán 0 3 3 = Sè 0 trong phÐp céng + Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 200 8 Toán Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = ... 3 3 + 0 0 + 3 Sè 0 trong phÐp céng = Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 200 8 Toán Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 ...
 • 8
 • 331
 • 0

bai 32 : so 0 tong phep cong

bai 32 : so 0 tong phep cong
... 10 n¨m 201 0To¸nSè 0 trong phÐp céng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG B i 1à : TÝnh a, 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 0 + 4 = 0 + 3 = 2 + 0 = 0 ... + 0 0 + 4 5 + 0 345 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 201 0KiÓm tra bµi cò2+21+43+24+1 4 5 5 5 3 + 0 = 3Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 201 0To¸nSè 0 trong phÐp céng 0 ... b, 3 + 0 0 +2 0 +41 + 0 5 + 0 44215 3 41123 23 B i 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊmà 4 + … = 4 3 + 0 = 2 + + 2 = 4 + 3 = 3 + 2 = 2 + 0 0 +…= 0 0 0 1 0 2 0 ...
 • 11
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 0 trong phép cộngtoán lớp 1 số 0 trong phép cộnggiáo án điện tử bài số 0 trong phép cộngbài giảng số 0 trong phép cộngsố 0 trong phép cộng violetgiáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép cộng potgiao an dien tu so 0 trong phep congbài số 0 trong phép cộngsố 0 trong phép cộng t32số 0 trong phép chiasố 0 trong phép nhânsố 0 trong phép trừgiáo án điện tử số 0 trong phép trừbai giang dien tu số 0 trong phép trừgiáo án điện tử bài số 0 trong phép trừNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ