1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Sử 10 kì I Tiết 11 -15

Sử 10 kì I Tiết 11 -15

Sử 10 I Tiết 11 -15

... t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học. III. Tiến trình b i giảng: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: ? Nhắc l i n i dung chính của những th i kỳ lịch sử đã học? 3. B i m i: Hoạt động của thầy- trò N i ... ảnh để hiểu bản chất của các vấn đề lịch sử. II. Chuẩn bị: *Thầy:- một số tranh ảnh về ng i t i cổ, hiện đ i. * Trò: - su tầm t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học. III. Tiến trình b i giảng: ... giáo h i Ki-tô ngăn cản giai cấp t sản đang lên + giáo h i Ki-tô chi ph i đ/s tinh thần + giáo h i Ki-tô có đ/s vật chất nh thế lực phong kiến. - N i dung: + Lu-thơ: trở l i giáo lý Ki-tô nguyên...
 • 10
 • 277
 • 0
Sử 10 kì I Tiết 1- 5

Sử 10 I Tiết 1- 5

... Phần I: Lịch sử thế gi i th i nguyên thuỷ, cổ đ i và trung đ i Chơng I: Xã h i nguyên thuỷ Ngày soạn: Ngày giảng: Tit 1: Bi 1: Sự xuất hiện lo i ng i và đ i sống bầy ng i nguyên thuỷ I. Mục tiêu ... ảnh để hiểu bản chất của các vấn đề lịch sử. II. Chuẩn bị: *Thầy:- một số tranh ảnh về ng i t i cổ, hiện đ i. * Trò: - su tầm t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học. III. Tiến trình b i giảng: ... về đ i sống của thị tộc, bộ lạc. * Trò: - su tầm t i liệu liên quan t i b i học. III. Tiến trình b i giảng: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: ? T i sao g i là cuộc cách mạng th i đá m i? 3. B i m i: Hoạt...
 • 10
 • 348
 • 0
Sử 10 kì I Tiết 6 -10

Sử 10 I Tiết 6 -10

... đồ ÂĐ. * Trò: - Su tầm t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học. III. Tiến trình b i giảng: 1. ổn định: 3. B i m i: Hoạt động của thầy- trò N i dung b i học Gv gi i thiệu trên lợc đồ vị trí của ... trình suy tho i? 2.Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA: - Th i gian hình thành: thế kỷ VII-X. - Th i gian phát triển: X-XIII - Biểu hiện của sự phát triển: + Kinh tế: + Chính ... ¶nh liªn quan t i b i häc. III. TiÕn tr×nh b i gi¶ng: 1. ỉn ®Þnh: 2. B i m i: Ho¹t ®éng cđa thÇy- trß N i dung b i häc Gv sư dơng lỵc ®å gi i thiƯu vỊ vÞ trÝ vµ §KTN cđa khu vùc §NA. ? §NA hiƯn...
 • 10
 • 266
 • 0
Sử 10 kì Tiết 16- 20

Sử 10 Tiết 16- 20

... t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học.III. Tiến trình b i giảng:1. ổn định:2. Kiểm tra: ? Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia VL- ÂL? 3. B i m i: Hoạt động của thầy- trò N i dung b i ... tranh, ảnh để hiểu bản chất của các vấn đề lịch sử. II. Chuẩn bị:*Thầy:- một số tranh ảnh về quốc gia cổ.* Trò: - su tầm t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học.III. Tiến trình b i giảng:1. ổn ... cuộc kh i nghĩa.* Trò: - Su tầm t i liệu tranh ảnh liên quan t i b i học.III. Tiến trình b i giảng:1. ổn định:2. Kiểm tra: ? Những chính sách đô hộ của phong kiến phơng Bắc? 3. B i m i: Hoạt...
 • 11
 • 335
 • 0
Kiểm tra 1 tiết Lý 10 - Kì I

Kiểm tra 1 tiết10 - I

... KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 Ngày kiểm tra: 09/12/2 010 MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10 I. PHẦN TRẮC NGHỆM: ( 4 i m) M i ý đúng được 1/3 i mCâu Đáp án1 D2 A3 C4 B5 B6 D7 B8 C9 D 10 A 11 A12 CII. ... ( 6 i m) Câu 1: ( 3 i m)a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niu-tơn.b) Một vật có kh i lượng 2 kg chuyển động v i gia tốc 0,5 m/s2. Lực gây ra gia tốc cho vật là bao nhiêu ? ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK HÀ MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10( Chương trình chuẩn) Ngày kiểm tra: 09/12/2 010 Th i gian: 45 phút (Không kể th i gian giao đề)Đề:...
 • 4
 • 312
 • 2
Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 11

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học I - Tuần 11

... Làm b i sau đó theo d i b i chữa của bạn, kiểm tra b i mình.- HS thi đua ch i. MÔN: ĐẠO ĐỨCTiết: QUAN TÂM, GIÚP ĐỢ BẠNI. Mục tiêu1Kiến thức: Giúp HS hiểu được:- Biểu hiện của việc quan tâm, giúp ... n i dung toàn bộ câu chuyện. - Biết thể hiện l i kể tự nhiên, ph i hợp v i i u bộ nét mặt; biết thay đ i giọng kể cho phù hợp v i n i dung- Biết theo d i và nhận xét, đánh giá l i bạn kể.II. ... 1 c i thớt để th i, 1 con dao để th i. 1 c i thang giúp trèo cao, 1 c i giá treo mũ áo, 1 c i bàn đặt đồ vật và ng i làm việc. 1 bàn HS, 1 c i ch i để quét nhà. 1 c i n i có hai tai (quai) để...
 • 29
 • 581
 • 0
de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

... Kiểm tra học I Môn: Vật lí kh i 11 (Th i gian làm b i: 45 phút) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 i m)Cõu 1: Khi khong cỏch gia hai in tớch im trong chõn khụng gim xung 2 ln ... tr i sang phi. D. 100 0V/m, t phi sang tr i. Câu 4: i u kiện để có dòng i n làA. có hiệu i n thế. B. có i n tích tự do.C. có hiệu i n thế và i n tích tự do. D. Có i n thế và i n tích.Câu ... t mt in tớch th cú in tớch q = -1mC ti mt im, nó chịu mt lực in 1N cú hng t tr i sang phi.Cng in trng cú ln v hng lA. 1V/m,t tr i sang phi. B. 1V/m, t phi sang tr i. C .100 0V/m, t tr i sang...
 • 2
 • 1,252
 • 4
Đề KT học kì I lớp 11 kì I

Đề KT học I lớp 11 I

... các câu kết luận sau:A.M i axit đều là chất i n li yếu.B.M i chất i n li mạnh đều là axit.C.M i axit đều là chất i n li mạnh.D.M i axit mạnh đều là chất i n li mạnh.Câu 26 : Nung nóng ... YÊN B I Năm học: 2008 - 2009 TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụHọ và tên: PHIếU trả l i Trắc nghiệmLớp 11A: ( B i kiểm tra học I) Môn: Hoá học Th i gian: 45 phútL u ý: Đ i v i m i câu trắc nghiệm, ... đây:A.Na2SiO3.B.SiH4.C.Ca2Si.D.SiO.ơCâu 21 : [[[Theo A - rê - ni - ut, axit là chất khi tan trong nớc phân li ra:A.Cation kim lo i .B.Anion OH-.C.Cation H+ và anion OH-.D.Cation...
 • 9
 • 482
 • 1
KT học kì I lớp 11 đề 2

KT học I lớp 11 đề 2

... học: 2007 - 2008Họ và tên: PHIếU trả l i Trắc nghiệmLớp 11A: ( B i kiểm tra học I) Môn: Hoá học Th i gian: 45 phút L u ý: Đ i v i m i câu trắc nghiệm, học sinh đợc chọn và dùng bút chì ... sau:A.M i bazơ mạnh đều là chất i n li mạnh.B.M i bazơ đều là chất i n li mạnh.C.M i axit mạnh đều là chất i n li mạnh.D.NaCl là chất i n li mạnh.Câu 10 : Theo A - rê - ni - ut, bazơ ... 2008 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Mã đề thi 807Môn: Hóa học(đề có 2 trang) Th i gian: 45 phút Học sinh chọn đáp án đúng theo yêu cầu của m i câu r i tô vào phiếu trả l i trắcnghiệm ( ở...
 • 6
 • 360
 • 0
Đề Thi Học Kì I Khối 11 Năm 2008 - 2009

Đề Thi Học I Khối 11 Năm 2008 - 2009

... PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG T I CHÍNH H I QUANĐỀ THI HỌC KỲ I – MÔN TOÁN – KH I 11 NĂM HỌC 2008 – 2009 GIÁO VIÊN RA ĐỀ : ĐINH VĂN TRÍB i 1 : Gi i các phương trình sau ( 4 i m )a) 72 cos ... hình bình hành tâm O. G i I là trung i m SAa) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IAB) và (ABCD).b) Tìm E là giao i m của IC v i mặt phẳng (SBD).c) G i G là trọng tâm tam giác SAD. Một mặt phẳng ... ≠ 0)B i 3 : Trong một môn học, thầy giáo có 40 câu h i khác nhau gồm 10 câu h i khó, 15 câu h i trung bình ,15 câu h i dể. Từ 40 câu h i đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, m i để gồm...
 • 2
 • 416
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hóa học kì i lớp 11ôn tập lịch sử học kì 2 lớp 11đề kiểm tra học kì i hóa 11đề thi lịch sử học kì 1 lớp 11đề thi lịch sử học kì i lớp 12Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ