1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

DO AN TRUYEN THU TIN DIEN TU MAILSERVER DOC

DO AN TRUYEN THU TIN DIEN TU MAILSERVER.DOC

DO AN TRUYEN THU TIN DIEN TU MAILSERVER.DOC

... thời gian có hạn và có rất nhiều các vấn đề có liên quan, do đó đồ án này chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất về dòch vụ thư tín điện tử và cài đặt một chương trình mang tính thử nghiệm do dòch ... trªn toµn thÕ giíi ®ang ngµy cµng t¨ng lªn nhanh chãng, ®Ỉc biƯt tõ n¨m 1993 trë ®i. M¹ng Internet kh«ng chØ cho phÐp chun t¶i th«ng tin nhanh chãng mµ cßn gióp cung cÊp th«ng tin, nã còng lµ diƠn ... cung øng hµng lo¹t c¸c dÞch vơ m¹ng trªn m«i trêng Intranet vµ Internet. HiƯn nay Windows NT ®ỵc sư dơng t¬ng ®èi phỉ biÕn ë c¸c c¬ quan; doanh nghiƯp ViƯt Nam.Giao thøc trun th«ng TCP/IP ®· ®ỵc...
 • 91
 • 845
 • 3
Hệ thống phục vụ việc truyền thư tín điện tử trên cơ sở tìm hiểu về mô hình truyền thông thư tín, các giao thức truyền thông chuẩn, các hoạt động của hệ mail Server

Hệ thống phục vụ việc truyền thư tín điện tử trên cơ sở tìm hiểu về mô hình truyền thông thư tín, các giao thức truyền thông chuẩn, các hoạt động của hệ mail Server

... thời gian có hạn và có rất nhiều các vấn đề có liên quan, do đó đồ án này chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất về dòch vụ thư tín điện tử và cài đặt một chương trình mang tính thử nghiệm do dòch ... thÕ giíi ®ang ngµy cµng t¨ng lªn nhanh chãng, ®Ỉc biƯt tõ n¨m 1993 trë ®i. M¹ng Internet kh«ng chØ cho phÐp chun t¶i th«ng tin nhanh chãng mµ cßn gióp cung cÊp th«ng tin, nã còng ... khoa Đại học Đại Cương của trường Đại học Thu Sản Nha Trang và khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trang bò cho tôi những kiến thức cơ bản cần thiết...
 • 91
 • 876
 • 1
Dịch vụ thư tín điện tử trên cơ sở tìm hiểu về các mô hình truyền thông thư tín, các giao thức truyền thông chuẩn, các hoạt động của một hệ Mail Server

Dịch vụ thư tín điện tử trên cơ sở tìm hiểu về các mô hình truyền thông thư tín, các giao thức truyền thông chuẩn, các hoạt động của một hệ Mail Server

... (Madonvi, Tendonvi, Dienthoai, Masothue, Taikhoan, Matinh) DON (Madoan, Tendoan, Ngaydp, Ngaynp, SL_Phd, SL_khach, Madonvi,) DOAN_KHACH (Makh, Madoan) DATPHONG (Madp, Makh, Madoan , nhanphong) ... "ss") DON (Madoan, Tendoan, Ngaydp, Ngaynp, SL_Phd, SL_khach, Madonvi,) DON Field name Data type Field size Validation Rule Madoan (K) Text 12 Len()=12 Tendoan Text 30 ... hay quốc gia. DONVI (Madonvi, Tendonvi, Dienthoai, Masothue, Taikhoan, Matinh) DONVI Field name Data type Field size Validation Rule Madonvi (K) Text 12 Len()=12 Tendonvi Text 30...
 • 70
 • 832
 • 0
Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

... tên hộp thSubscribeThêm vào một list đang hoạt động UnsubscribeDời khỏi list đang hoạt độngListDanh sách hộp thLsubHiện danh sách ngời sử dụng hộp thStatusTrạng thái của hộp th (số lợng th,...)AppendThêm ... (International Organisations)5. ORG : Các tổ chức khác (Other organisations)6. BIZ : Các tổ chức thơng nhân (Business Organisations)Trang 247. INFO: Phục vụ cho việc chia sẻ thông tin (Informations)8. ... nổi tiếng trên Internet.Trang 7Tại các nớc tiến tiến cũng nh các nớc đang phát triển, các trờng đại học, các tổ chức thơng mại, các cơ quan chính quyền v. v. Đều đã và đang kết nối hệ thống máy...
 • 98
 • 1,800
 • 8
Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh ( Ban hành kèm ... cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trực thu c UBND tỉnh sử dụng gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua mạng tin học diện rộng, phục vụ công tác chuyên ... tỉnh. Điều 3. Trung tâm Tin học trực thu c Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm về quản trị kỹ thu t của hệ thống thư điện tử và các dịch vụ cơ bản của hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh....
 • 4
 • 694
 • 2
Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long

Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long

... đổi thông tin điện tử qua mạng máy tính. - Danh bạ hộp thư điện tử của tỉnh: Là danh bạ hộp thư điện tử của tổ chức, tập thể và cá nhân thu c hệ thống mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân ... phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách ... hạ tầng kỹ thu t mạng tin học diện rộng của tỉnh gồm: Trung tâm Tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng cục bộ (mạng LAN) của các tổ chức, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và mạng WAN của tỉnh;...
 • 9
 • 537
 • 0
Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh long

Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh long

... phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ... điện tử, trao đổi thông tin điện tử qua mạng máy tính. - Danh bạ hộp thư điện tử của tỉnh: là danh bạ hộp thư điện tử của tổ chức, tập thể và cá nhân thu c hệ thống mạng tin học diện rộng của ... hạ tầng kỹ thu t mạng tin học diện rộng của tỉnh gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng cục bộ (mạng LAN) của các tổ chức, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và mạng WAN của tỉnh;...
 • 8
 • 604
 • 3
Quyết định Về việc ban hành Qui chế tạm thời về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh quảng ngãi

Quyết định Về việc ban hành Qui chế tạm thời về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh quảng ngãi

... TỊCH- BĐHĐA 112 CP; - TT TU, TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh CT,PCT;- UBMTTQVN tỉnh;- Ban TGTU, VPTU;- Bưu điện tỉnh; Nguyễn Kim Hiệu- Đài PTTT, Báo QN (đưa tin) ;- Các cơ quan TW trên địa bàn;- ... tướng các cơ quan thu c tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh, Thủ tướng các đơn vị có liên quan; cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà ... lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thu t tin học của tỉnh và mạng thông tin toàn cầu (Internet) gồm: TTTHDL; mạng nội bộ (Lan) của các đơn v ị; mạng diện rộng (Wan) của tỉnh và Chính phủ (CPnet)...
 • 5
 • 638
 • 1
Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình dương

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình dương

... cập nhật các thông tin này vào danh bạ điện tử của tỉnh.Điều 7: Trung tâm Tin học có nhiệm vụ:1. Quản trị hệ thống danh bạ điện tử cơ quan tỉnh Bình Dương, thông tin về danh bạ thư điện tử ... văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một và các cơ quan có liên quan, cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà ... 3: Trung tâm tin học trực thu c Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh về quản trị kỹ thu t hệ thống điện tử và các dịch vụ cơ bản của hệ thống thông tin điện tử...
 • 6
 • 659
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: an toàn thư tín điện tửhệ thống thư tín điện tử an gianghệ thống thư tín điện tử tỉnh an giangthư tín điện tử an gianghộp thư tín điện tử an giangthư tín điện tửbáo cáo đồ án website thương mại điện tửđồ án môn thương mại điện tửđồ án website thương mại điện tửđồ án web thương mại điện tửdịch vụ thư tín điện tử là gìđồ án tốt nghiệp ngành điện tử viễn thôngđồ án tốt nghiệp ngành điện tửđồ án môn học ngành điện tử viễn thôngđồ án nhà công nghiệp điện tửBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI