1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

... VI:¢T NAM: DQc l~p - Tl)' - Hanh phuc Ab Tp, Vinh, INQ-HDQT (hang -b ndm 2015 NGIQ QUYET V Iv: Thay dai vien H~i dang Quan tr] Cong ty ca ph An Du lich DAu Phuong Dong " ,,~QI f)ONG QU~ T~ " ... SO'nrut khoi HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Du lich Diu Phuong Dong va b6 sung ong Le Thanh Than thay th~ ong Ph6 Thien San kS tir 26/6/2015 Di~u HQi d6ng quan tri co trach nhiem trinh Dai hQi...
 • 2
 • 199
 • 0
Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

... Trưng, thành phố Hà Nội Chỗ tại: Số 38-40, ngõ 283 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh sau: Thay đổi tăng vốn điều ... giá cổ phần thay đổi: 10.000đồng/01 cổ phần c) Thời điểm thay đổi mệnh giá cổ phần: Từ ngày phòng Đăng kinh doanh cấp Giấy chúng nhận đăng kinh doanh ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP ... phòng Đăng kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh d) Hình thức tăng vốn điều lệ: Trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu cho cổ đông hữu 2 Đăng thay đổi mệnh giá cổ phần: a) Mệnh giá cổ...
 • 3
 • 873
 • 1
Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pdf

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pdf

... công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn) (Đối với đăng ký thay ... định thành lập, số đăng ký kinh doanh thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty ... phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên cổ đông sáng lập công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu ủy quyền đại diện ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo...
 • 10
 • 1,162
 • 0
Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx

... công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn) (Đối với đăng ký thay ... định thành lập, số đăng ký kinh doanh thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty ... phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên cổ đông sáng lập công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu ủy quyền đại diện ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo...
 • 11
 • 1,003
 • 2
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pot

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pot

... ký kinh doanh doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 01/2009/TT-BKH) Thành phần hồ sơ Quyết định chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên việc đổi tên doanh nghiệp Bản Giấy ... doanh nghiệp Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ có chữ ký đầy đủ Phòng ĐKKD Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ... chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thông tư 01/2009/TT- doanh nghiệp (Phụ lục III-5) BKH...
 • 5
 • 566
 • 0
Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)(từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến) ppt

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)(từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến) ppt

... nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 01/2009/TT-BKH) - Bản Điều lệ sửa đổi công ty - Quyết định chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên việc thay đổi địa trụ sở - Bản Giấy chứng nhận đăng ... chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Khi doanh nghiệp chuyển địa trụ sở từ tỉnh, thành phố Bước khác đến địa bàn tỉnh thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày định chuyển địa trụ sở, doanh ... doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước doanh nghiệp đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi...
 • 5
 • 386
 • 0
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (trong Khu kinh tế) ppt

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (trong Khu kinh tế) ppt

... Thành phần hồ sơ - 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH) - 01 Quyết định chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn ... hạn thành viên việc thay đổi tên doanh nghiệp - 01 Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh ... thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Mô tả bước Tên bước Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, người đại diện theo...
 • 5
 • 454
 • 0
Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến khu kinh tế) doc

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến khu kinh tế) doc

... III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH) - 01 Bản Điều lệ sửa đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - 01 Quyết định chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên việc thay đổi địa trụ sở ... ĐKKD Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ có chữ ký đầy đủ Phòng Quản lý Đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh ... sở - 01 Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thông tư 01/2009/TT- doanh nghiệp (Phụ...
 • 5
 • 381
 • 0
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppsx

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppsx

... kinh doanh (đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp) (theo mẫu) Quyết định văn chủ sở hữu việc thay đổi tên doanh nghiệp Quyết định chủ sở hữu công ty phải ghi rõ nội dung sửa đổi Điều ... có) Các hồ sơ khác Điều lệ Công ty quy định Số hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 03 (1 chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp gắn với thành ... phải ghi rõ nội dung sửa đổi Điều lệ công ty Điều lệ sửa đổi Bản công chứng (sao y) giấy chứng nhận đầu tư cấp (hoặc Giấy phép Thành phần hồ sơ đầu tư) Bản công chứng (sao y) giấy chứng nhận đầu...
 • 4
 • 467
 • 0
Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppsx

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppsx

... đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp) (theo mẫu) Quyết định văn chủ sở hữu việc thay đổi địa trụ sở doanh nghiệp Quyết định chủ sở hữu công ty phải ghi rõ nội dung sửa đổi Điều ... có) Các hồ sơ khác Điều lệ Công ty quy định Số hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 03 (1 chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành ... phải ghi rõ nội dung sửa đổi Điều lệ công ty Điều lệ sửa đổi Thoả thuận nguyên tắc địa điểm kinh doanh đầu tư ký với chủ đầu tư hạ Thành phần hồ sơ tầng KCN (bản chính) Bản hợp lệ giấy chứng nhận...
 • 5
 • 326
 • 0
Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài potx

Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài potx

... Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Tiếp nhận hồ sơ Khi thay đổi trưởng đại diện thành viên, quan báo chí phải làm lại hồ sơ nhân gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền ... Cục Báo chí thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin Truyền hồ sơ thông Trả lời kết Bộ Thông tin Truyền thông có văn trả lời việc chấp thuận không chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin thay đổi nhân ... chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin thay đổi nhân Lý lịch trưởng đại diện thành viên (có xác nhận quan quản lý nhân sự) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ...
 • 3
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông báo thay đổi nhân sự bằng tiếng anhthông báo thay đổi nhân sự văn phòng đại diệnthư thông báo thay đổi nhân sự bằng tiếng anhmẫu công văn thông báo thay đổi nhân sựthông báo thay đổi số điện thoại cá nhânthông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là cá nhân bqlthông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là cá nhânđiều 5 i 1 22 lập và công bố danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp thông báo thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận tổ chức giám địnhphiếu báo thay đổi nhân khẩuthay đổi nhân sựthông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhthông báo thay đổi trụ sở chínhthông báo thay đổi tên doanh nghiệpthông báo thay đổi tênthông báo thay đổi nội dungNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP