1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKT

MẪU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot

MẪU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot

... Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần: Số lượng cổ phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: ... lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu lưu hành) : 10 Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu ... phát hành cổ phiếu thưởng cho cán công nhân viên): 11 Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): 12 Thời gian thực hiện: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi...
 • 2
 • 540
 • 0
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKT

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKT

... gi6 tri phdt hanh theo mgnh gi6: 15.000.000.000 d6ng (Mudi tdm rj,ding) 10 Ti,lQ ph6t hinh: 4,93Yo I Ngu6n v5n: Lqi nhu0n sau thuti chua phdn phSi va c6c qu! kh6c theo quy ttinh cria ph6p luflt ... th6 theo quy dinh cria ph1pluQt 'tllNcri nh$n: ,t,/ -UBCKNN, SGDCK TPHCM - Website C6ng ry - Luu HEQT, BKS, TCKT,VP rM Hgr ooNc QUAN r*Iw/ #ryis I a'l "1,i' l.Ifr CONG 0r {M iri Vin Hfru HS ;TY...
 • 2
 • 194
 • 0
Tài liệu Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ppt

Tài liệu Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ppt

... tục hành (nếu có): + Có chương trình lựa chọn kế hoạch phát hành cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua; + Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không vượt 5% vốn cổ phần lưu hành công ty ... hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng; hiệu lực ngày 25/4/2007 + Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 Bộ Tài quy định mức thu, chế ... ty + Hội đồng quản trị phải công bố rõ tiêu chuẩn danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán thời gian thực - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Thông tư 18/2007/TT-BTC...
 • 2
 • 337
 • 0
MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot

MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot

... đích phát hành cổ phiếu III Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần: Số lượng cổ phiếu ... phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu lưu hành) : 10 ... án phát hành quy định pháp luật V Các bên liên quan (nếu có) VI Hồ sơ kèm theo Quyết định Đại hội đồng cổ đông số / thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao...
 • 3
 • 451
 • 0
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc

... II Kết phát hành cổ phiếu Số cổ phiếu phân phối: Số người lao động phân phối: Tổng số cổ phiếu tại: III Tài liệu gửi kèm Danh sách có chữ ký người lao động tham gia mua cổ phiếu …, ngày ... sách có chữ ký người lao động tham gia mua cổ phiếu …, ngày … tháng … năm (Tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ...
 • 2
 • 730
 • 0
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty doc

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty doc

... theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty bao gồm: - Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn Thành phần hồ sơ kế hoạch phát hành cho người lao động; - Nghị Hội ... trình lựa chọn kế hoạch phát hành cổ Thông tư số phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không vượt 5% vốn cổ phần lưu hành công ty 18/2007/TT-BTC ng Thông ... Tên bước động Trong thời hạn mười ngày sau hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm...
 • 5
 • 389
 • 0
20141021 20141021  KSH  CBTT Phat Hanh Co Phieu Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho Nguoi Lao Dong

20141021 20141021 KSH CBTT Phat Hanh Co Phieu Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho Nguoi Lao Dong

... d6ng II MT)C otcn PHAT HA.NH CO PHIEU Phat hanh c6 phieu chao ban cho Can bo cong nhan vien Cong ty theo chuang trinh lira chon cho nguoi lao dong theo Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong b~t thuong ... 14/KSHlNQ-DHCD 17/09/2014 PHUONG AN PHAT HA.NH CO PHIEU THEO CHUONG CHQN CHO NGUiJ'I LAO DONG TRONG CONG TY TRINH LUA Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty c6 phan D~u tu va Phat trien KSH Loai c6 phieu: ... phieu dir kien phat hanh: 580.000 c6 phieu T6ng gia tri phat hanh theo menh gia: 5.800.000.000 dong Ty l~ phat hanh (s6 IU9'ng c6 phieu du kien phdt himh/s6 c6 phieu dang Iuu hanh) : 4,96% 10.H~n...
 • 2
 • 111
 • 0
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

... Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần phát hành: Số lượng cổ phiếu ... cổ phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn ... hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: 11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 654
 • 6
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

... Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần phát hành: Số lượng cổ phiếu ... lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: ... hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: 11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 814
 • 3
Tác động của việc công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi đến sự thay đổi về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu

Tác động của việc công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi đến sự thay đổi về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu

... PGS.TS Võ Xuân Vinh SỰ KIỆN NGHIÊN CỨU : Tác động việc công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chuyển đổi đến thay đổi giá khối lượng giao dịch cổ phiếu sàn HOSE giai đoạn ... HAG: Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp Trong đó: Thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp: 39 Thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi: 35 BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGÀY SỰ ... nghiệp phát hành người sở hữu trái phiếu - Trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tổ chức phát hành theo điều kiện xác định phương án phát hành - Doanh nghiệp phát...
 • 15
 • 372
 • 0
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

... lượng cổ phiếu quỹ đó); Tổng số lượng cổ phiếu tối đa tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: Mục đích mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu ... 1.Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước thực giao dịch: Các đợt mua lại cổ phiếu bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán… (Trong trường hợp bán cổ phiếu quỹ, công ty phải công bố thời ... ngày: 10 Giá (khoảng giá): 11 Tên công ty chứng khoán định làm đại lý thực giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: + Địa chỉ: + Điện thoại: + Tài khoản thực giao dịch: …, ngày … tháng … năm (tổ...
 • 2
 • 3,907
 • 5
Sự huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Sự huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

... hình huy động vốn hình thức phát hành cổ phiếu III/ Phần 3: Đánh giá hiệu III huy động vốn hthuc phát hành cổ phiếu IV/ Kết luận: I/ Huy động vốn hình thức phát hành cổ phiếu CTCP 1.Tìm hiểu công ... phát hành cổ phiếu Cổ phiếu phương tiện để hình thành vốn chủ sở hữu ban đầu công ty phương tiện để huy động tăng thêm vốn cho công ty cổ phần, bao gồm : -Phát hành cổ phiếu thường: + Cổ phiếu ... CP +) Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam sở hữu 25,87% CP 3.3.Tình hình huy động vốn hình thức phát hành cổ phiếu công ty Vincom 3.3.1.Những đợt huy động vốn hình thức phát hành cổ phiếu công ty vincom...
 • 30
 • 145
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước lạng sơn trong thời gian tới

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước lạng sơn trong thời gian tới

... trở thành công cụ để Nhà nước tham gia vào điều tiết thị trường chứng kho n 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ thời gian tới: ... biệt công tác huy động vốn, công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP số vấn đề bất cập ví như: Tiềm chưa khai thác hết, trình thực nhiều rào cản Vậy làm để giải khó khăn hoàn thành tốt công ... tín Nhà nước dân chúng nâng cao, trình huy động vốn dễ dàng, thuận lợi 3.2.1.3 Hoàn thiện kỹ thuật phát hành toán TPCP Mặc dù hệ thống kho bạc nỗ lực công tác huy động vốn, song việc huy động vốn...
 • 15
 • 413
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

... trở thành công cụ để Nhà nước tham gia vào điều tiết thị trường chứng kho n 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ thời gian tới: ... tiêu, định hướng huy động vốn, đề tài mạnh dạn đưa số giải pháp bản, với mong muốn công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu phủ nhanh chóng hoàn thiện cung cấp kịp thời vốn cho nhu cầu ... tín Nhà nước dân chúng nâng cao, trình huy động vốn dễ dàng, thuận lợi 3.2.1.3 Hoàn thiện kỹ thuật phát hành toán TPCP Mặc dù hệ thống kho bạc nỗ lực công tác huy động vốn, song việc huy động vốn...
 • 17
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều 25 điều kiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyđiều 26 tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công typhát hành cp theo chương trình lựa chọn cho người lao độngbản công bố thông tin phát hành trái phiếucông bố thông tin phát hành trái phiếuthông báo phát hành cổ phiếu ra công chúngcông bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹthông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệthực trạng huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếutăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu vào năm 2009động vốn thông qua phát hành cổ phiếuphân tích các quy định của pháp luật về huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếukiến nghị khắc phục một tồn tại trong quy định về huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếutạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần phát triển năng lực tổ chức để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhhuy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động có lãi phát triển công ty bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong công tyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ