Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... hủy dầu diesel chủng vi khuẩn phân lập xăng Vi t Hoàng huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên * Mục tiêu nghiên cứu: Tuyển chọn đƣợc số chủng vi sinh vật có khả phân hủy dầu DO ( diesel )cao phục vụ ... dạng tế bào vi khuẩn - Phân loại sinh học phân tử - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện pH, nồng độ muối NaCl lên khả phân hủy dầu DO - Đánh giá khả phân hủy dầu DO chủng vi khuẩn phân lập đƣợc điều ... bị nghiên cứu 23 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 24 3.2.1 Thu thập mẫu: 24 3.2.2 Phân lập chủng vi khuẩn khả sử dụng dầu diesel 25 3.2.3 Khảo sát khả sử dụng dầu diesel...
 • 65
 • 545
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua
... giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo điều kiện ngập nước (mô trình giải phóng kim loại bãi thải đuôi quặng nghèo đồng sulfua ngập nước ao, hồ), tiến hành lắp đặt thiết bị nghiên ... LUẬN Trong trình nghiên cứu khả giải phóng kim loại từ mô hình mô bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sulfua (quặng chalcopyrite), rút kết luận sau Phong hoá quặng đường giải phóng kim loại vào môi trường ... trình giải phóng kim loại Khi pH giảm nồng độ kim loại tăng 3.2.2.2 Ảnh hưởng ion photphat đến trình giải phóng kim loại nặng Bảng 3.6 Ảnh hưởng ion photphat đến khả giải phóng kim loại từ quặng...
 • 23
 • 389
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... vậy, đề tài “Nghiờn cứu khả giải phúng số kim loại nặng từ cỏc bói thải, quặng đuụi nghốo pyrit (FeS2 )” lựa chọn nhằm mục đớch: - Nghiờn cứu khả phong húa giải phúng KLN từ quặng đuụi nghốo FeS2 ... 3.4 So sánh khả giải phóng KLN từ hai điều kiện phong hóa bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit Trờn sở kết nghiờn cứu hai điều kiện phong hoỏ quặng pyrit ngập nước xung nước, sử dụng cỏc số liệu 22 ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiờn cứu luận văn cỏc kim loại nặng bị phong húa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào mụi trường nước đất -Phạm vi nghiờn cứu luận văn...
 • 30
 • 410
 • 0

nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2

nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2
... thác quặng sunfua chất độc tồn dƣ quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS2) ” đƣợc lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu ... - Trƣơng Thị Tâm NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, QUẶNG ĐUÔI NGHÈO PYRIT (FeS 2) Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60 8502 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... tích hàm lƣợng kim loại nặng lại 2.3.3 Nghiên cứu trình phong hoá giải phóng KLN điều kiện ngập nƣớc có tích lũy Để nghiên cứu trình phong hóa giải phóng KLN từ bãi thải, quặng đuôi nghèo điều kiện...
 • 78
 • 316
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua
... bị nghiên cứu a Thiết bị cho trình phong hoá giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo điều kiện ngập nước Để nghiên cứu trình giải phóng kim loại nặng từ bãi thải, đuôi quặng nghèo ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Tùng NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, ĐUÔI QUẶNG NGHÈO ĐỒNG SUNFUA Chuyên ngành: Hóa Môi trường Mã số: 60 44 41 LUẬN ... nghiên cứu Để góp phần tìm hiểu tượng ô nhiễm kim loại nặng môi trường bãi thãi, đuôi quặng nghèo đồng sulfua, đối tượng nghiên cứu luận văn quặng chalcopyrit 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu...
 • 81
 • 734
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... thác quặng sunfua chất độc tồn dư quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS 2)” lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu khả ... - Trương Thị Tâm NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, QUẶNG ĐUÔI NGHÈO PYRIT (FeS ) Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 8502 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... hàm lượng kim loại nặng lại 32 2.3.3 Nghiên cứu trình phong hoá giải phóng KLN điều kiện ngập nước có tích lũy Để nghiên cứu trình phong hóa giải phóng KLN từ bãi thải, quặng đuôi nghèo điều...
 • 78
 • 246
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang

Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang
... phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức dược liệu chứa vi nang Đề tài nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới lượng hoạt chất giải phóng từ vi nang cũng khả tạo lực ép ... nang Trước thực tế đó học vi n chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức dược liệu chứa vi nang 33 Trần Quang Long 33 Khóa học 2013 - 2015 Luận ... lượng vi nang sau đưa lên vải Khảo sát khả giải phóng hoạt chất từ vi nang vải có tráng phủ vi nang 2.4.2.1 Khảo sát trình giải phóng hoạt chất từ vi nang 2.4.2.1.1 Thiết bị, dụng...
 • 68
 • 488
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS 2 )

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS 2 )
... 8,193 8,7 19,87 23 2, 62 10 12 14 16 22 Ngập nước 0,645 21 ,68 16,91 9 ,26 7 6,34 4, 12 3,448 Xung 2, 43 10,15 10,5 12, 15 21 ,28 21 ,16 48,53 10 12 14 16 22 0 ,27 6 3, 129 2, 981 1,5 02 1 ,23 1 0,734 0,736 Điều ... 2. 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2. 2.1 Phƣơng pháp kế thừa 2. 2 .2 Khảo sát thực địa 2. 2.3 Nghiên cứu phòng thí nghiệm 2. 3 Nội dung nghiên cứu 2. 3.1 Danh mục hoá chất, thiết bị cần thiết cho nghiên cứu ... “Nghiờn cứu khả giải phúng số kim loại nặng từ cỏc bói thải, quặng đuụi nghốo pyrit (FeS2 ) lựa chọn nhằm mục đớch: - Nghiờn cứu khả phong húa giải phúng KLN từ quặng đuụi nghốo FeS2 mụi trường...
 • 30
 • 122
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Luận văn nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)
... - Trương Thị Tâm NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TỪ CÁC BÃI THẢI, QUẶNG ĐUÔI NGHÈO PYRIT (FeS ) Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 8502 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... thác quặng sunfua chất độc tồn dư quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS 2)” lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu khả ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu luận văn kim loại nặng bị phong hóa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào môi trường nước đất -Phạm vi nghiên cứu luận văn đất...
 • 84
 • 376
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2) (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2) (luận văn thạc sĩ)
... thác quặng sunfua chất độc tồn dƣ quặng thải [5] Chính vậy, đề tài Nghiên cứu khả giải phóng số kim loại nặng từ bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (FeS2) đƣợc lựa chọn nhằm mục đích: - Nghiên cứu ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu -Đối tƣợng nghiên cứu luận văn kim loại nặng bị phong hóa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào môi trƣờng nƣớc đất -Phạm vi nghiên cứu luận văn đất ... tích hàm lƣợng kim loại nặng lại 2.3.3 Nghiên cứu trình phong hoá giải phóng KLN điều kiện ngập nƣớc có tích lũy Để nghiên cứu trình phong hóa giải phóng KLN từ bãi thải, quặng đuôi nghèo điều kiện...
 • 71
 • 291
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng các thành phần nguy hại ( kim loại nặng và florua ) từ xỉ lò cao phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro môi trường của việc thải bỏ và sử dụng xỉ từ ng

Nghiên cứu khả năng giải phóng các thành phần nguy hại ( kim loại nặng và florua ) từ xỉ lò cao phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro môi trường của việc thải bỏ và sử dụng xỉ từ ng
... Trng i hc Bỏch khoa H Ni hm lng cao nht Khi b chit mụi trng crụm cú th tn ti dng húa tr l Cr(III) v Cr(VI) [20] Cr(VI) cú th tn ti rt bn mụi trng axit (dng Cr2O72 -) v mụi trng kim ( dng CrO42 -), ... kh nng gii ph ng cỏc Lun Thc s Ngnh K thut Mụi trng Vin Khoa hc v C ng ngh Mụi trng Trng i hc Bỏch khoa H Ni thnh phn nguy hi (kim loi nng v florua) t x lũ cao phc v cho c ng tỏc ỏnh giỏ ri ro ... - T l lng rn (L/S ratio) l t l gia lng dung dch chit (tớnh theo L) v lng vt liu rn (tớnh theo kg) - Nng ng m chit l nng (mg/l) ca mt thnh phn nguy hi dung dch sau ng m chit, c gii ph ng t cht...
 • 69
 • 212
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý thuốc nhuộm của bùn đỏ trung hòa bằng thạch cao phế thải

Nghiên cứu khả năng xử lý thuốc nhuộm của bùn đỏ trung hòa bằng thạch cao phế thải
... này, chúng tơi nghiên cứu khả hấp phụ số phẩm nhuộm dạng hòa tan thường dùng ngành dệt may như: Red 3BF, Blue MERF, Yellow 3GF bùn đỏ nhà máy Alumin Tân Rai trung hòa thạch cao phế thải Nhà máy ... luận Chúng tơi khảo sát khả hấp phụ chất màu bùn đỏ (nhà máy Alumin Tân Rai) trung hòa thạch cao phế thải- gypsum (nhà máy Phân bón DAP Đình Vũ) số thuốc nhuộm thơng dụng như: đỏ Red 3BF, vàng ... sau: q= Trong nghiên cứu này, bùn đỏ lấy từ nhà máy Alumin Tân Rai (pH khoảng 11,5), trung hòa thạch cao phế thải (gypsum), phụ phẩm nhà máy Phân lân Đình Vũ, tỷ lệ khối lượng bùn đỏ: gypsum 8:2,...
 • 6
 • 1,302
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... Biến tính vật liệu điatomit - Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm Điatomit biến tính nano cacbon - Nghiên cứu động học trình hấp phụ - So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến tính ... thuốc nhuộm nano cacbon điatomit môi trường nước ” I.2 Mục đích nghiên cứu - Khảo sát hấp phụ thuốc nhuộm nước cacbon nano điatomit biến tính để tìm điều kiện tối ưu cho trình hấp phụ - So sánh khẳ ... phân tán kim loại vật liệu… • Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm cacbon nano Điatomit biến tính dựa điều kiện tối ưu • So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến cần giải vấn đề...
 • 15
 • 774
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột
... =======***======= U TH DUNG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH T NG H P CELLULASE C A CÁC CH NG X KHU N ƯA NHI T THU TH P T I BUÔN MA THU T Chuyên Ngành Sinh H c Th c Nghi m Mã S : 60.42.30 LU N VĂN TH C S SINH H C Ngư ... "Nghiên c u kh sinh t ng h p cellulase c a ch ng x khu n ưa nhi t thu th p t i Buôn Ma Thu t" M c tiêu c a tài Tuy n ch n t nhiên Buôn Ma thu t ch ng x khu n ch u nhi t có kh sinh t ng h p cellulase ... kĩ thu t [8] Nguy n Lân Dũng (1976), M t s phương pháp nghiên c u vi sinh v t h c, t p 2, NXB khoa h c k thu t [9] Lê Gia Hy, (1994), Nghiên c u x khu n thu c chi streptomyces sinh ch t kháng sinh...
 • 98
 • 592
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng giải hấp phụ và tái hấp phụ của vật liệunghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 hydroxy 4 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngnghien cuu kha nang bao quan trung vit bang mang chitosannghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gianghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng sống và phát triển của trứng ở ngoài ngoại cảnh3 1 mô hình nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn vay của dnnvvnghiên cứu khả năng kết hợp riêng và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu tútập trung vào các lĩnh vực trọng yếu khi tập trung mọi nguồn lực thể chất và tinh thần khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ được nhân lên gấp bội3 3 khả năng phân hủy dầu do của các chủng vi khuẩnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM