1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Cơ khí - Chế tạo máy >

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

... chương trình khung cao đẳng nghề quản trị mạng đại học ngành công nghệ thông tin - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng địa ... thông tin địa bàn tỉnh An Giang Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin nhằm mở rộng lực đào tạo ... chương trình khung đào tạo đại học công nghệ thông tin II So sánh chương trình cao đẳng ngành Quản trị mạng chương trình bậc đại học ngành Công nghệ thông tin Mục tiêu đào tạo Cao đẳng nghề quản...
 • 28
 • 566
 • 1
đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề ngành quản trị mạng lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh an giang

đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề ngành quản trị mạng lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh an giang

... đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin địa bàn tỉnh An Giang Chương trình xây dựng sở chương trình bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng bậc Đại học Công nghệ thông ... NGUYỄN ANH QUÂN ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC ... trị mạng đại học Công nghệ thông tin 56 Các môn học chương trình đại học Công nghệ thông tin 56 III Đề xuất chƣơng trình đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại...
 • 91
 • 376
 • 0
Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại Trường Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh

Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại Trường Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh

... BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** PH : 60.34.05 : PGS,TS TP HỒ CHÍ MINH m 2011 L y cơ! K c gi ! Tơi tên: Phan K Quan Tri t Là h c viên cao h c Khóa 18 ... 3.3.2 K t qu nghiên c ng th .Trang 39 3.4 M t s gi i pháp nâng nh m nâng cao ch TP.HCM ng phát tri xu t gi 3.4.3 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao ch 4.1 K t qu ng nghiên c u ti p theo ng Trang ... Kinh t Thành ph H Chí Minh Lu ây k t qu b n thân tơi th c hi n Nh ng lý thuy u có trích d n ngu n S li u s d ng nghiên c u tơi thu th p thơng qua vi c phát thu h i b ng kh o sát t ng ngh thành...
 • 129
 • 403
 • 4
Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... liên kết đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ ... KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP 2.1 Giới thiệu trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên ... nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Do người nghiên cứu chọn đề tài: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh...
 • 117
 • 487
 • 3
Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... ng liên kết đƠoă t o giữa tr ờngă Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Ch ngă3:ă Đề xu t s gi i pháp liên kết đƠoă t o nghề tr ờng Cao đẳng Nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Phần kết ... Xácăđ nhăc ăsở lí lu n vi c liên kết đƠoăt o nghề giữa nhƠătr ờng với doanh nghi p - Đề xu t gi i pháp liên kết đƠoăt o nghề củaă tr ờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Ph Kh o sát ... ăcủaăm i liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH Chí Minh với doanh nghi p - Mứcăđộăphù h păcủaănộiădung,ăch ngătrình đƠoăt o nghề trình độ cao đẳng nghề cóăphù h p với yêu cầuăcủaăcác doanh nghi...
 • 112
 • 369
 • 0
Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường nghề Tp Hồ Chí Minh, doanh nghiệp liên kết với nhà trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp đội ngũ lao động đào tạo trường Cao đẳng ... ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ trường đào tạo doanh nghiệp thời gian đào tạo, cách thức tổ chức CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP đào tạo - 3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu liên kết đào tạo trường Cao đẳng ... thi giải pháp thực tế Kết luận Sau thời gian thực đề tài Đề xuất số giải pháp phát triển đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề ...
 • 59
 • 422
 • 0
Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề đáp ... liên kết đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí ... phương Trên sở đó, đề tài nghiên cứu đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Đề tài luận văn thực nội dung...
 • 117
 • 208
 • 0
Mô hình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Mô hình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

... luận liên kết đào tạo Chương 2: Thực trạng đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố Hồ Chí Minh với Doanh nghiệp Chương 3: Giải pháp liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh Điều hòa không khí Trường ... luận liên kết đào tạo Chương 2: Thực trạng đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố Hồ Chí Minh với Doanh nghiệp Chương 3: Giài pháp liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh Điều hòa không khí trường ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỮU THOẠI LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP...
 • 152
 • 288
 • 0
Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

... tạo nghề xuất lao động 28 2.2 Thực hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động 33 2.3 Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động 45 2.4 Giải tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động ... luật hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động thực trạng thực Việt Nam Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến ... Chương THỰC THI PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48 3.1 Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Thành phố...
 • 79
 • 196
 • 0
Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

... nhiều năm làm việc Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, chọn thực đề tài: Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Tình hình nghiên ... động thực trạng thực Việt Nam; Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến nghị Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ... học nghề để tự tạo việc làm học nghề để tham gia quan hệ lao động 1.2 Quan niệm hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 1.2.1 Khái niệm hợp đồng đào tạo nghề XLKĐ Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động...
 • 23
 • 242
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

... cứu Chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên bậc đại học ngành nông học trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương 3.2 Khách thể Chương trình đại học ngành nông nghiệp, chương trình trung ... cứu đề xuất chương trình đào tạo liên thông từ bậc trung cấp lên bậc đại học ngành nông học sau: 1.Mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành nông học, 2.Vị ... cầu đào tạo tới trường PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đề xuất chương trình đào tạo liên thông bậc Trung cấp lên Đại Học ngành Nông học trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương - Chương trình xây dựng...
 • 23
 • 541
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề may và thiết kế thời trang tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ hùng vương

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề may và thiết kế thời trang tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ hùng vương

... thời trang Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Mục đích nghiên cứu: Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc cấp nghề lên trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang nhằm ... cứu: Chương trình liên thông từ bậc cấp nghề lên trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang trường TCN KTCN Hùng Vương - Khách thể nghiên cứu: Chương trình hệ cấp nghề nghề May Thiết kế thời ... trung cấp nghề 94 III.3.4 Các môn học có chương trình trung cấp nghề nghề May Thiết kế thời trang 95 III.4 Xây dựng chương trình liên thông từ cấp lên Trung cấp nghề May Thiết kế...
 • 152
 • 404
 • 0
tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

... ô b ê ũ ô à ô H R R be R e be ệ : Giáo trình luật kinh doanh dựa sở Bộ luật thương mại thống Hoa Kỳ, trình bày vấn đề pháp lý pháp luật thương mại pháp luật hành ( ) ỞVệ N ă ữ L K ỷ9 ỷ XX T e ... T Lê Hồ Hạ (2001), Luật kinh doanh, N ấ b T ê T Hồ X T Bài giảng Luật Kinh doanh Luật Thương mại R.Robert Rosenberg, Luật kinh doanh (B e w) ấ b T Đạ L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb ... L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà N T Đạ K TP HCM (2007), Giáo trình Luật kinh tế, N b Đạ TP.HCM ...
 • 4
 • 405
 • 3
Đánh giá chương trình đào tạoTrung cấp May tại trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ

Đánh giá chương trình đào tạoTrung cấp May tại trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ

... trường Cao đẳng nghề Cần Thơ - 13 - Chương ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ MAY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 3.1 Nội dung đánh giá chương trình trung cấp nghề May: 3.1.1 Phân ... thực chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề May trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ - Nhiệm vụ 3: Xây dựng tiêu chí đánh giá tiến hành đánh giá chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề May trường Cao Đẳng ... giá chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề May trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ Chương 3: Đánh giá chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề May trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ Phần C: Kết luận – Kiến nghị...
 • 29
 • 492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 xây dựng mô hình quy hoạch hệ thống nhà ga tàu điện ngầm thành phố hồ chí minhgiải pháp quản lý đào tạo liên thông của trường cao đẳng cộng đồng trong điều kiện việt namnguyễn sào trung nguyễn chấn hùng 1992 bướu của ruột già bệnh học ung bướu cơ bản trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố hồ chí minh tr 79 87một số nhận xét về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở thành phố hồ chí minhmột số tồn tại và thách thức trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở thành phố hồ chí minhthành phố hồ chí minh chương trình phát triển rau sạch an toàn trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2002 2005định hướng và giải pháp ứng dụng mô hình sml trong việc xây dựng chương trình đào tạo q uản lý và lãnh đạo bản thân tại công ty viễn thông viettelphương pháp xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạoquy định về xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo nhân viên bán hàngcác bước xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạo trong doanh nghiệpquy trình xây dựng chương trình đào tạoquy định xây dựng chương trình đào tạoNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ