1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

... B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR N TOÀN TH NG M I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PH VÀ T NG TR NG KINH T : NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁC QU C GIA KHU V C ÔNG NAM Á Chuyên ... kinh t qu c gia khu v c ông Nam Á hay không ? - Tác khu v c ông Nam Á chi u hay ng 1.4 c chi u? Ph m vi nghiên c u it ph t ng tr ng nghiên c u c a lu n v n m i quan h gi a chi tiêu ng kinh t t i ... hình nghiên c u khác nhiên ch a th c s có nhi u nghiên c u v khu v c ông Nam Á Các nhà nghiên c u v n không ng ng tranh lu n v vi c gia t ng chi tiêu công hay c t gi m chi tiêu công s có tác d...
 • 89
 • 611
 • 1
Luận văn thạc sĩ Nợ công và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nợ côngtăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

... hình (4) 4) 1 TÓ Bài nghiên c u nh m m ng m i quan h gi a n công ng kinh t c a Vi t Nam th i gian t Vi t Nam b kinh t ng n t tri n kinh t c t OLS d li u chu i th i gian t th c hi n ki nh c n ... i quan h phi n gi a n công kinh t t i Vi t Nam m ng n T khóa: N phát c B ng k thu t h c um c an n ng n cg nv ng kinh t n n kinh t ng n 65% Qu c h ng ng t 2 C 1.1 Lý N công m t thành ph n quan ... quan h gi a n công phát tri n kinh t t ng h t n l n phân tích thu c v n xét tình hình n công c c nghiên c Vi t Nam h t s c c n thi nh tính, c ta hi n ng th c tr ng c a n n kinh t rút kinh nghi xu...
 • 79
 • 408
 • 2
Tiểu luận tài chính công QUY MÔ CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC: MỘT PHÂN TÍCH THEO BẢNG

Tiểu luận tài chính công QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNGTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC: MỘT PHÂN TÍCH THEO BẢNG

... quan âm quy nợ công tăng trưởng kinh tế Hai mối tương quan có liên quan lẫn Có khả mối tương quan âm nợ công tăng trưởng kinh tế giải thích mối tương quan âm quy phủ tang trưởng kinh tế Bài ... lường tăng trưởng kinh tế thực, S dùng để đo lường quy phủ, L dùng để đo lường quy phát triển kinh tế, D dùng để đo lường mức độ nợ công Theo đó, hình đơn giản tăng trưởng kinh tế phụ ... đơn giản tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy phủ, quy nợ công mức độ phát triển kinh tế Đạo hàm riêng hai biến quy phủ quy nợ công với tăng trưởng kì vọng mang giá trị âm Nguyên...
 • 18
 • 428
 • 0
Tiểu luận môn Tài chính công QUY MÔ CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC

Tiểu luận môn Tài chính công QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNGTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC

... ngưỡng phủ quy phủ có quan hệ đồng biến tăng trưởng kinh tế điều kiện quy phủ ngưỡng tồn mối quan hệ nghịch tăng trưởng kinh tế với mức quy phủ ngưỡng - Chobanov Mladenova (2009): Quy ... ngược) quy phủ tăng trưởng kinh tế  Có tăng trưởng đáng kể quy phủ quy phủ hầu vượt qua giá trị tối ưu cho phát triển kinh tế KẾT CẤU BÀI VIẾT CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CHÍNH ... đồng chiều tăng trưởng kinh tế phát KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA  Kết paper ủng hộ cho giả thuyết qui phủ gây tác động tiêu cực tăng trưởng kinh tế thực nợ công gây hậu tiêu cực tình hình kinh tế  Để...
 • 14
 • 912
 • 0
Thuyết trình tài chính công Quy mô Chính phủ, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực Một phân tích dữ liệu bảng

Thuyết trình tài chính công Quy Chính phủ, nợ côngtăng trưởng kinh tế thực Một phân tích dữ liệu bảng

... OECD • quy phủ có quan hệ nhân với tăng trưởng kinh tế quy phủ có tác động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư thương mại quốc tế • tồn quy khổ phủ • quy thực tế phủ ... KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA quy phủ gây ảnh hưởng ngược chiều tăng trưởng kinh tế thực nợ công có ảnh hưởng ngược chiều hoạt động kinh tế tăng trưởng kinh tế yếu tố cần xem xét việc định quy phủ ... Quy phủ Quy nợ công Tăng trưởng kinh tế thực Tăng Nợ công trưởng kinh tế thực ???? Nợ trở thành mối quan tâm lớn quốc gia giới Hy Lạp: đứng bờ vực phá sản Mỹ: chủ nợ giới, nợ nhiều Có e ngại...
 • 35
 • 398
 • 0
Quy mô chính phủ, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực phân tích bảng

Quy chính phủ, nợ côngtăng trưởng kinh tế thực phân tích bảng

... biến tăng trưởng kinh tế quy phủ Vì lý tương tự, giả thuyết có mối quan hệ nghịch biến tăng trưởng kinh tế quy khoản nợ công Cũng trường hợp quy phủ, toàn tăng trưởng kinh tế quy nợ công ... từ hồi quy bảng liệu tăng trưởng kinh tế thực quy phủ quy nợ công, phần thứ năm, cuối cùng, kết luận CƠ SỞ LÝ THUYẾT NHDEM1K22_NHOM2 QUY MÔ CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC ... R tăng trưởng kinh tế thực, S thước đo quy phủ, L thước đo mức độ phát triển kinh tế, D thước đo quy nợ công Bằng lời, hình phát biểu đơn giản tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô...
 • 15
 • 311
 • 1
Tác động tuyến tính và phi tuyến tính của nợ công đến tăng trưởng kinh tế - Bằng chứng ở các nước đang phát triển

Tác động tuyến tính và phi tuyến tính của nợ công đến tăng trưởng kinh tế - Bằng chứngcác nước đang phát triển

... mong mu c phát tri c thi u s n nhìn t ng quát v ng thu n ng c a t ng n công cung c p k t qu th c nghi m cho qu n ng n tính phi n tính c a n ng kinh t - B ng ch ng - c bi t tác ng phi n tính Ph ... L ng lu n công ng n tính phi n tính c a ng kinh t - B ng ch ng n công trình nghiên c u c a riêng Các thông tin d li qu trình bày lu c s d ng lu trung th c k t c công b t i b t k công trình nghiên ... nh tính b n v ng c a mô hình phi n d ng thêm bi n B ng 4.7 Ki nh tính b n v ng c a mô hình phi n v i CPIA thêm bi n B ng 4.8 Ki nh tính b n v ng c a mô hình v i Collapse NG TUY N TÍNH VÀ PHI...
 • 95
 • 181
 • 0
Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng tại các nước đang phát triển

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng tại các nước đang phát triển

... Th c s Kinh t Tác đ ng c a n công đ nă t ngă tr ng kinh t : b ng ch ng t i các n c đang phát tri n” công trình nghiên c u c a riêng Các s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c .Các tài ... I H C KINH T TP.HCM o0o LÂM NG C THIÊN LÝ TÁCă NG C A N CÔNG N T NGăTR KINH T : B NG CH NG T IăCÁCăN PHÁT TRI N Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU NăV NăTH CăS KINH T ... t Qua lu n v n Tác đ ng c a n công nt ngătr ng kinh t : b ng ch ng t i n c b ng ch ng th c nghi m v tác c đang phát tri n”, tác gi mong mu n tìm đ đ ng c a n công n t ng tr ng, t đ làm c s...
 • 76
 • 341
 • 0
Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng tại các nước đang phát triển

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng tại các nước đang phát triển

... Th c s Kinh t Tác đ ng c a n công đ nă t ngă tr ng kinh t : b ng ch ng t i các n c đang phát tri n” công trình nghiên c u c a riêng Các s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c .Các tài ... I H C KINH T TP.HCM o0o LÂM NG C THIÊN LÝ TÁCă NG C A N CÔNG N T NGăTR KINH T : B NG CH NG T IăCÁCăN PHÁT TRI N Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU NăV NăTH CăS KINH T ... t Qua lu n v n Tác đ ng c a n công nt ngătr ng kinh t : b ng ch ng t i n c b ng ch ng th c nghi m v tác c đang phát tri n”, tác gi mong mu n tìm đ đ ng c a n công n t ng tr ng, t đ làm c s...
 • 76
 • 221
 • 0
Thuyết trình tài chính công Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm ở các nước châu Âu

Thuyết trình tài chính công Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệmcác nước châu Âu

... trọng định tăng trưởng có phải biến sách tài khóa hay không ? 3-Xem lại tài liệu thực nghiệm Home Previous Next Help Những nghiên cứu thực nghiệm thời sách tài khóa tăng trưởng có khác nước 4-Dữ ... tăng trưởng sách tài khóa Home Previous • Quan điểm mô hình tăng trưởng tân cổ điển Next Help • Quan điểm mô hình tăng trưởng nội sinh 2-Mô hình dự đoán tăng trưởng sách tài khóa Home Previous ... ảnh hưởng không đáng kể đến tăng trưởng Next Help • DTY: Có tác động tiêu cực đáng kể mặt thống kê tăng trưởng • DEDPY: Gây ảnh hưởng không rõ ràng tăng trưởng 5-Kết thực nghiệm Home Biến sách...
 • 24
 • 381
 • 0
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNHTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ

... gian chính, ch m nh ng d án a tài tr u c a phát tri n tài tài s n m i có th ti p c su t sinh l n kinh t phát tri n i có th tham gia vào h th trang thái phát tri hi u qu , m i quy n l i sâu tài ... T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U TR 2.1 Khung lý thuy t ng kinh t 2.1.2 Phát tri n tài 11 2.1.3 M i quan h gi a phát tri ng kinh t 13 2.1.3.1 Phát ... t quan thu n 2.2 Các nghiên c u t c m i quan h phát tri ng kinh t u nghiên c m i quan h gi a s phát tri n tài ng kinh t Tuy nhiên k t qu l i s tranh cãi v v ng c a m i quan h nhân qu gi a s phát...
 • 90
 • 409
 • 1
Nợ công và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Nợ côngtăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

... trưởng kinh tế Đây lý tác giả mạnh dạng thực đề tài: NỢ CÔNG VÀ TĂNG TƢỞNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu tìm hiểu thực trạng nợ công phân ... quan điểm nhà kinh tế tác động nợ công tăng trưởng kinh tế, ta thấy điểm tương đồng quan điểm nợ công thật có tác động tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, tác động nợ công tăng trưởng kinh tế thông qua ... thuyết tăng trưởng kinh tế nợ công Khái quát nghiên cứu trước số tác giả nước nước mối quan hệ nợ công tăng trưởng kinh tế Đây sở để tác giả thiết kế nghiên cứu mối quan hệ tác động nợ công tăng trưởng...
 • 106
 • 1,808
 • 15
quy mô của chính phủ, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực một phân tích bằng dữ liệu bảng

quy của chính phủ, nợ côngtăng trưởng kinh tế thực một phân tích bằng dữ liệu bảng

... Quy Chính phủ, Nợ công Tăng trưởng kinh tế thực: Một phân tích liệu bảng 2010 phủ, tăng trưởng kinh tế quy nợ công tổng thể có mối quan hệ hình chữ U ngược (hoặc V ngược), gia tăng nợ công ... lượng thực nghiệm quy tối ưu Chính phủ tăng trưởng Nhóm 12 – Cao học Ngân hàng Đêm – Khóa 22 Quy Chính phủ, Nợ công Tăng trưởng kinh tế thực: Một phân tích liệu bảng 2010 kinh tế (mức quy ... hàng Đêm – Khóa 22 Quy Chính phủ, Nợ công Tăng trưởng kinh tế thực: Một phân tích liệu bảng 2010 NGUỒN DỮ LIỆU Chỉ tiêu tỷ lệ phần trăm nợ công/ GDP (D) lấy từ Bộ liệu nợ công nghiên cứu Jaimovich...
 • 9
 • 415
 • 10
sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

sự tác động của chính sách tiền tệchính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

... a sách ti n t sách tài khóa đ n t ng tr ng kinh t Nghiên c u th c nghi m t i Vi t Nam đ c ch n đ nghiên c u v i m c tiêu nghiên c u s tác đ ng c a sách tài khóa sách ti n t đ n t ng tr ng kinh ... t 37 ng 4: D LI U VÀ K T QU NGHIÊN C U V TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA N T NG TR NG KINH T T I VI T NAM Ch 4.1 D li u nghiên c u Trong nghiên c u này, tác gi xây d ng mô ... a sách ti n t , sách tài khóa t ng tr Ch ng 3: Th c tr ng t ng tr ng kinh t ng kinh t , sách ti n t sách tài khóa t i Vi t Nam Trình bày th c tr ng tình hình t ng tr ng kinh t , sách ti n t sách...
 • 80
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tếcác nghiên cứu trước về tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tếphần 1 cơ sở lý thuyết về nợ công tăng trưởng kinh tế và sự tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tếnghiên cứu của lâm xiêm dung 2011 quot tác động của nợ công đốivới tăng trưởng kinh tế tại việt nam quotnghiên cứu của đoàn ngọc châu 2012 quot tác động của nợ nướcngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt nam quotđánh giá tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh quảng ninhtác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh đăk nôngtác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại các địa phương tại việt namtác động của cơ cấu dân số theo tuổi đến tăng trưởng kinh tếđánh giá về nợ công và tăng trưởng kinh tế của việt namnghiên cứu của shahnawaz malik muhammad khizar hayat vàmuhammad umer hayat 2010 nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm từ pakistanmối qua hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế ở việt namnợ công và tăng trưởng kinh tếmối quan hệ phi tuyến giữa nợ công và tăng trưởng kinh tếkhảo sát mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế việt nam 1986 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ