1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETTEL KON TUM

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETTEL KON TUM

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETTEL KON TUM

... luận quản trị quan hệ khách hàng Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động chi nhánh Viettel Kon Tum Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách ... khách hàng chưa thực quan tâm Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tầm quan trọng CRM, Tôi định lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng viễn thông di động Viettel Kon Tum" ... hàng tạo giá trị cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Vì mối quan hệ khách hàng đối tượng cần phải quản trị Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh khách hàng...
 • 26
 • 187
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội

... ®éng kinh doanh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ®−ỵc tiÕn hµnh nh»m t×m kiÕm lỵi nhn Tõ kh¸i niƯm ho¹t ®éng kinh doanh ta cã thĨ ®−a kh¸i niƯm kinh doanh ... ho¹t ®éng kh¸c cđa ng−êi ®ã lµ ho¹t ®éng kinh tÕ §Ĩ hiĨu ®−ỵc ho¹t ®éng kinh doanh ta ph¶i hiĨu thÕ nµo lµ ho¹t ®éng kinh kinh, kinh doanh Ho¹t ®éng kinh tÕ lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã ý thøc cđa ... t¸c qu¶n kh¸ch hµng th−êng xuyªn cđa xÝ nghiƯp kinh doanh tỉng hỵp c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vơ c«ng céng Hµ Néi” *Mơc ®Ých cđa viƯc nghiªn cøu nh»m: - HƯ thèng ho¸ vỊ ln: +Qu¶n kh¸ch...
 • 80
 • 447
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội” pdf

... hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ... CHƯƠNG 1: Tổng quan khách hàng công tác quản khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG ... việc quản khách hàng từ việc cấp thiết phải quản khách hàng em lựa chọn sâu vào nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty...
 • 85
 • 328
 • 0
Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 1 docx

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 1 docx

... khách hàng thường xuyên CHƯƠNG I: TổNG QUAN Về KHáCH HàNG QUảN KHáCH HàNG TRONG KINH DOANH DịCH Vụ VậN TảI 1. 1 Những vấn đề chungvề kinh doanh dịch vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ 1. 1 .1 ... khoẻ Dịch vụ giao thông Dịch vụ đào tạo + Dịch vụ pha trộn : Dịch vụ bất động sản Dịch vụ máy Dịch vụ du lịch Dịch vụ bưu điện + Dịch vụ bao hàm sản xuất: Dịch vụ hàng không Dịch vụ sửa chữa Dịch ... khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải Chương 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên xí nghiệp Chương 3: Phương án hoàn thiện công tác quản lý...
 • 28
 • 264
 • 0
Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 2 ppsx

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 2 ppsx

... Bảng 2. 2.2a: Thống kê khách hàng thường xuyên doanh nghiêp C/t côcacôla 624 124 8 29 9 52 C/t Cơ điện 3 12 624 26 208 C/t CNTP châu 3 12 624 Sơn tổng hợp 3 12 624 19968 APP( Dầu nhờn) 3 12 624 26 208 May ... sửa chữa 2. 2 Phân tích công tác quản khách hàng thường xuyên Xí nghiệp 2. 2.1 Thống kê lượng khách hàng thường xuyên Xí nghiệp a Khái niệm khách hàng thường xuyên Khách hàng thường xuyên người ... 2 0 -2 1% + Công nghiệp xây dựng : 3 8-3 9% + Dịch vụ Tương ứng với cấu lao động : 4 1-4 2% : + Nông nghiệp : 5 6-5 7% + Công nghiệp xây dựng : 2 0 -2 1% + Dịch vụ : 2 3 -2 4% Tốc độ tăng trưởng dịch vụ vào khoảng...
 • 28
 • 251
 • 0
Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 3 ppt

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 3 ppt

... có tiêu quản để quản cách hữuhiệu 3. 2 Hoàn thiện tiêu quản loại khách hàng thường xuyên xí nghiệp * Tầm quan trọng việc hoàn thiện tiêu quản khách hàng thường xuyên Khách hàng Xí ... thích nhu cầu vận tải Kết Luận Đề tài trình bày số vấn đề luận dịch vụ kinh doanh dịch vụ nói chung kinh doanh dịch vụ vận tải nói riêng Kết nghiên cứu công tác quản thường xuyên xí nghiệp ... lượng khách có thu hút thêm lượnh khách hàng 3. 3 Hoàn thiện phương pháp thống kê, phân tích đánh giá khách hàng thường xuyên 3. 3.1.phương pháp thống kê khách hàng Từ số liệu ban đầu khách hàng thương...
 • 28
 • 344
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng thanh xuân

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng thanh xuân

... "Hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Thanh Xuân *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản ... I TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1.1 khái niệm dịch vụ kinh ... dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG 3: Phương án hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên...
 • 90
 • 278
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng hà nội

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng hà nội

... CHƯƠNG 1: Tổng quan khách hàng công tác quản khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG ... TƯỢNG KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN HIỆN NAY CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI a ... doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Nội *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản khách hàng dịch vụ noí chung +Quản khách hàng kinh doanh vận tải nói...
 • 79
 • 135
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng HN

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng HN

... tợng khách hàng thờng xuyên công tác quản khách hàng thờng xuyên nghiệp Chơng 3: Phơng án hoàn thiện công tác quản khách hàng thờng xuyên CHƯƠNG I TổNG QUAN Về KHáCH HàNG QUảN KHáCH ... thiện công tác quản khách hàng thờng xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Hà Nội *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản khách hàng ... KHáCH HàNG TRONG KINH DOANH DịCH Vụ VậN TảI 1.1 Những vấn đề chungvề kinh doanh dịch vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ 1.1.1 khái niệm dịch vụ kinh doanh dịch vụ a Khái niệm dịch vụ Dịch vụ theo...
 • 79
 • 394
 • 0
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại viễn thông nghệ an giai đoạn 2009  2012

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại viễn thông nghệ an giai đoạn 2009 2012

... luận hoạch định chiến lợc doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh Viễn thông Nghệ An Chơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến ... trờng kinh doanh 36 2.2 Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh Viễn thông Nghệ An thời gian qua (2007 - 2008 ) 37 2.2.1 Căn xây dựng chiến lợc kinh doanh Viễn thông ... pháp hoàn thiện quy trình hoạch định chiến lợc kinh doanh Viễn thông Nghệ An .60 3.1.1 Phân tích môi trờng kinh doanh cho Viễn thông Nghệ An .61 3.1.1.1 Phân tích môi trờng kinh doanh...
 • 75
 • 275
 • 0
Quản trị quan hệ khách hàng tại viễn thông hà giang

Quản trị quan hệ khách hàng tại viễn thông hà giang

... TRẠNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIÊN THÔNG HÀ GIANG 2.2.1 Tổng quan khách hàng Viễn thông Giang Khách hàng, thị trường người sử dụng dịch vụ Viễn thông Giang đặc điểm khách hàng ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ GIANG 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG HÀ GIANG 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Viễn thông Giang Viễn thông Giang thành lập ... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG .12 TẠI VIỄN THÔNG HÀ GIANG 12 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG...
 • 54
 • 258
 • 0
giải pháp tăng doanh thu dịch vụ viễn thông bằng phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng tại viễn thông thái nguyên

giải pháp tăng doanh thu dịch vụ viễn thông bằng phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng tại viễn thông thái nguyên

... chọn vấn Giải pháp tăng doanh thu dịch vụ viễn thông phần mềm quản mối quan hệ khách hàng Viễn thông Thái Nguyên để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cho Mục đích nghiên cứu Đề tài hệ thống ... Tổng quan quản trị mối quan hệ khách hàng Chương II : Phân tích thiết kế hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng Viễn thông Thái Nguyên Chương III: Cài đặt chương trình quản trị mối quan hệ khách ... TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 Giới thiệu quản trị mối quan hệ khách hàng 1.1.1 Quản trị quan hệ khách hàng khái niệm liên quan 1.1.1.1 Khái niệm vai trò khách hàng...
 • 60
 • 396
 • 0
Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cty sứ Thanh Trì

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cty sứ Thanh Trì

... nợ khó đòi Thực trạng công tác quản nhân Công ty sứ Thanh trì 1.3 Những đặc điểm chung nhân Về số lợng tính đến năm 2001 tổng số cán công nhân viên Công ty sứ Thanh trì 460 ngời đó: Loại lao ... Công ty lúng túng giải số quyền lợi cho ngời lao động, cha có quy chế cụ thể có hiệu lực đạt hiệu nên gây số bất bình cho ngời lao động 7.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân ... trọng giải pháp quản ngời, ngời yếu tố dành thắng lợi Trong trình thực tập Công ty sứ Thanh Trì, nắm bắt đợc đặc điểm, tình hình thực tế quản nhân Công ty, em xin đề xuất số ý kiến nhằm...
 • 35
 • 459
 • 2
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty sứ Thanh Trì

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty sứ Thanh Trì

... nợ khó đòi Thực trạng công tác quản nhân Công ty sứ Thanh trì 1.3 Những đặc điểm chung nhân Về số lợng tính đến năm 2001 tổng số cán công nhân viên Công ty sứ Thanh trì 460 ngời đó: Loại lao ... Công ty lúng túng giải số quyền lợi cho ngời lao động, cha có quy chế cụ thể có hiệu lực đạt hiệu nên gây số bất bình cho ngời lao động 7.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân ... trọng giải pháp quản ngời, ngời yếu tố dành thắng lợi Trong trình thực tập Công ty sứ Thanh Trì, nắm bắt đợc đặc điểm, tình hình thực tế quản nhân Công ty, em xin đề xuất số ý kiến nhằm...
 • 35
 • 323
 • 0
TIỂU LUẬN: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty sứ Thanh Trì ppt

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty sứ Thanh Trì ppt

... lần Như vậy, Công ty cần có biện pháp hợp công CHương III Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản nhân Công ty sứ Thanh Trì I- Những giải pháp Hoàn thiện công tác phân tích ... động quản nhân Công ty sứ Thanh Trì Phần III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản nhân Công ty sứ Thanh Trì Chương I Cơ sở luận khoa học quản nhân i khái niệm, vai ... việc, giải tranh chấp lao động, xin việc, nghỉ hưu Chương Ii Thực trạng công tác quản nhân công ty sứ trì I Giới thiệu chung Công ty Công ty sứ Thanh Trì có tên giao dịch quốc tế là: Thanh...
 • 35
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác quản lý bán hàngmột số đề suất nhằm hoàn thiện công tác quản lí chất lượng tại doanh nghiệp nói chunggiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệphoàn thiện công tác quản lý chi phí tại ban quản lýmột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty vincohoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần công trình giao thông hải phòngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh phú thiên longgiải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty tnhh tm xnk việt trung 6886một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần thép bắc việtmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công tymột số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm bắc ninhhoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm bắc ninhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty gia thấtmột số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty xi măng lạng sơnmột số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM