1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh hà nội)

Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh  hà nội

Hoạt động cung cấp dịch vụ công tác hội cho trẻ em lang thang (nghiên cứu trường hợp tại tổ chức trẻ em rồng xanh nội

... cấp dịch vụ công tác hội cho trẻ em lang thang Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Chương Vai trò nhân viên công tác hội hoạt động cung cấp dịch vụ công tác hội cho trẻ em lang thang số giải ... cứu Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CTXH CHO TRẺ EM LANG THANG TẠI TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH 42 2.1 Thực trạng trẻ em lang thang Tổ chức ... hoạt động cung cấp dịch vụ công tác hội cho trẻ em lang thang Tổ chức trẻ em Rồng Xanh Từ đó đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác hội...
 • 114
 • 659
 • 2
Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

... đề tài nghiên cứu Vai trò công tác hội xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo Trên sở ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH) Luận ... đầy đủ ý nghĩa công tác hội 26 Có nhiều định nghĩa khác công tác hội, dƣới số định nghĩa công tác hội Theo Hiệp hội Quốc gia nhân viên công tác hội (NASW): Công tác hội hoạt động...
 • 129
 • 7,908
 • 53
Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ công đến sự hài lòng của người nộp thuế nghiên cứu trường hợp tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ công đến sự hài lòng của người nộp thuế nghiên cứu trường hợp tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

... quan h chi u gi c ph c v v i s hài lòng c a i n p thu H4: Có quan h chi u gi ng c m v i s hài lòng c i ng v i s hài lòng c i n p thu H5: Có m i quan h chi u gi n p thu H6: Có m i quan h chi u ... s hài lòng c a i n p thu H2: Có quan h chi u gi a s tin c y v i s hài lòng c i n p thu H3: Có quan h chi u gi c ph c v v i s hài lòng c a i n p thu H4: Có quan h chi u gi a s ng c m v i s hài ... 4.2419) 2.5.1 hài lòng chung ánh giá m c Nhìn chung, l ng d ch i làm th t c tr trung bình c a m hi nhi u iv ic t hành công t i hài lòng trung bình qua k Th có s hài lòng 4,2419 ( hài lòng (Thang...
 • 149
 • 341
 • 2
Đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ của các hiệp hội ngành nông sản xuất khẩu của việt nam

Đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ của các hiệp hội ngành nông sản xuất khẩu của việt nam

... cdng nghiep Viet Nam nam 2013, cac dich vu hiep hdi nganh hang cung cdp thi boat ddng cung cap thdng tin dflde tie'n h a n h d i u nha't (54% so hiep hdi thfle hien tren 10 Idn mdt nam) ; boat ddng ... hiep hdi da va dang thfle hien nhfl: cung cdp thdng tin, xflc tien thudng mai chfla dflng nghia la cung cap dich vu Bdi vi, ndi den dich 65 Doi mdi hoat fldng cung cap , vu tfle la ndi den nhflng ... Mdt so' hiep hdi nhfl Hiep hdi C h i bie'n vd xuat khdu thuy san Viet Nam, Hiep hdi Che Viet Nam, Hiep hdi Ho tieu Viet Nam cdn lap cac trung tdm ve gido due, cdng nghe de budn luyen ve ky nang...
 • 5
 • 262
 • 0
XHH096 - Thực trạng hoạt động công tác tuyên truyền của y tê cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn)

XHH096 - Thực trạng hoạt động công tác tuyên truyền của y tê cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn)

... th chưa ưa nh n ng cơng tác tun truy n c a nh cơng tác tun truy n c a tr m y t t c kêt qu tơt vã chưa c tun truy n r ng rãi nhân dân Cơng tác tun truy n c a tr m y t mà ch có 59,4% s ngư ... qu cơng tác THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cơng tác tun truy n m t m ng c a y t c ng d ng Cơng tác tun truy n mu n t c m c tieu c a tun truy n r ng rãi nhân dân n i dung tun truy n c a ngành y t ... sâu v v n khơng có h th ng loa truy n tr m y t có phương pháp tun truy n th Thì tr m trư ngtr m y t có cho tơI bi t r ng: Vì tr m y t ch có y bác sĩ nên cơng tác tun truy n g p nhi...
 • 28
 • 469
 • 0
 Thực trạng hoạt động công tác tuyên truyền của y tê cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hoà

Thực trạng hoạt động công tác tuyên truyền của y tê cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại Hoà

... trạm y tế khơng có hoạt động tun truyền, số nói lên điều ? Nhưng thực tế hoạt động tun truyền trạm y tế tồn Điều lại khẳng định cơng tác tun truyền củ y tế sở chưa thực chức tun truyền ... tới hoạt động tun truỳên trạm y tế Từ đánh giá người dân hoạt động cơng tác tun truyền trạm y tế tơi đưa nhận định cơng tác tun truyền trạm y tế chưa đạt kêt tơt vã chưa tun truyền rộng ... tun truyền, cách thức tun truyền phù hợp với địa phương để cơng tác tun truyền đạt kết tốt Mục đích nghiên cứu Thơng qua nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác tun truyền y tế sở...
 • 27
 • 395
 • 0
Năng lực tiếp cận dịch vụ công của phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Bình

Năng lực tiếp cận dịch vụ công của phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Bình

... 168 - Nguồn: Tổng hợp kết khảo sát Nh- vậy, cỡ mẫu nghiên cứu N= 168 (nghĩa có 168 vấn đ-ợc thực hiện) với 270 l-ợt ng-ời tham dự Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 47% Tỷ lệ ng-ời Vân Kiều 51% GI THUYT ... cỏc thụng tin phn ỏnh thc trng i sng húa ca tc ngi Bru- Võn Kiu Bn thõn tỏc gi cng ó cú mt cụng trỡnh nghiờn cu v húa vt th, phi vt th ca ngi Bru Võn Kiu cựng a bn kho sỏt ln ny + Thng kờ kinh ... n Bru Võn Kiu So sỏnh c hi, nng lc tip cn dch v gia nam gii v ph n Võn Kiu, gia nhúm n Võn Kiu v n ngi Kinh Xu hng tip cn dch v gia cỏc nhúm Chng Thc trng v Nng lc tip cn dch v Y t ca ph n Bru...
 • 168
 • 490
 • 0
Chất lượng dịch vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ tại công ty thương mại STD

Chất lượng dịch vụhoạt động cung cấp dịch vụ tại công ty thương mại STD

... nhằm hoàn thiện chất lượng dòch vụ Công ty STD • Kết luận ♣♣♣ Luận văn tốt nghiệp -9– Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI STD ♣♣♣ Giới thiệu ... chất lượng dòch vụ hoạt động cung cấp dòch vụ Công ty Thương mại STD • Chương II: Trình bày kết nghiên cứu yếu tố chất lượng dòch vụ mức độ tác động chúng vào thõa mãn khách hàng công ty STD • ... trạng chất lượng dòch vụ STD mức độ thõa mãn khách hàng chất lượng dòch vụ STD cung cấp nhằm đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dòch vụ Công ty STD Trên sở đó, đề tài hướng vào nghiên...
 • 89
 • 380
 • 0
HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

... kỳ hàng năm công ty; thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu HĐTV PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Năm tài công ty ngày 1/7 kết ... Deloitte Việt Nam khẳng định giữ vững vị trí công ty Kiểm toán lớn Việt Nam tất phương diện.Các dịch vụ Deloitte Việt Nam cung cấp góp phần vào thành công doanh nghiệp 2.2 Dịch vụ kiểm toán Dịch ... nước như:  Các công ty liên doanh: Công ty Procter & Gamble Việt Nam; Công ty Kao Việt Nam, Công ty điện tử Deawoo-Hanel; LG Electronics Vietnam – Hàn Quốc; Công ty ôtô Việt Nam – Deawoo (VIDAMCO);...
 • 26
 • 871
 • 0
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG

... thành công đáng kể Ngân hàng Song để thấy rõ tình hình kinh doanh Ngân hàng ta cần xem xét mặt hoạt động 2.1 Hoạt động huy động vốn : V ốn kinh doanh Ngân hàng định quy mô hoạt động Ngân hàng thương ... cao cho Ngân hàng mà chứa đựng rủi ro dịch vụ Ngân hàng Trong chế thị trường xu hướng hoạt động Ngân hàng đại dịch vụ Ngân hàng xem hoạt động kinh doanh thu lãi cao Nó lĩnh vực kinh doanh giành ... _ hai lĩnh vực truyền thống chi nhánh Tuy nhiên lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng lĩnh vực quan trọng góp phần tăng thu nhập cho Ngân hàng _đó dịch vụ Ngân hàng Vậy tình hình thực dịch vụ Ngân hàng...
 • 37
 • 337
 • 0
Hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du lịch Bến Thành

Hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du lịch Bến Thành

... benthanhtourist.com.vn - Logo : Quá trình hình thành phát triển: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Bến Thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bến Thành (SUNIMEX), thành lập theo Quyết định số 741/QĐ–UB ... trị Kinh doanh Dịch vụ Du lịch GVHD: Nguyễn Công Dũng CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH ( BENTHANH TOURIST SERVICE CO., LTD ) I Tổng quan Bến Thành Tourist: ... trường du lịch Với nội dung số giải pháp trình bày đề tài, hy vọng đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch Công ty Du lịch Bến Thành nói riêng ngành du lịch...
 • 33
 • 2,014
 • 1
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ IPTV của công ty phần mềm và truyền thông VASC tại địa bàn hà nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ IPTV của công ty phần mềm và truyền thông VASC tại địa bàn nội

... triển dịch vụ IPTV Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ IPTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC TẠI ĐIA BÀN HÀ NỘI -52.1 Giới thiệu Công ty Phần mềm Truyền thông VASC ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ IPTV CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC TẠI ĐIA BÀN HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu Công ty Phần mềm Truyền thông VASC 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VASC ... chủ động lên kế hoạch dự báo đối phó với thách thức Nhận thức điều đó, đề tài luận văn Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cung cấp dịch vụ IPTV Công ty Phần mềm Truyền thông VASC địa bàn Nội ...
 • 34
 • 383
 • 1
Tài liệu Tiểu luận: Hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du lịch Bến Thành pdf

Tài liệu Tiểu luận: Hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du lịch Bến Thành pdf

... hình dịch vụ nhu cầu phát triển kinh tế, hiểu rõ thêm vai trò hoạt động cung cấp dịch vụ thực tiễn Và lý chọn thực Bài báo cáo “ Hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch ... benthanhtourist.com.vn - Logo : Quá trình hình thành phát triển: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Bến Thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bến Thành (SUNIMEX), thành lập theo Quyết định số 741/QĐ–UB ... doanh Dịch vụ Du lịch GVHD: Nguyễn Công Dũng Đội xe: bao gồm loại xe 6, 25 ,35 ,45 chỗ… phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch Công ty, phục vụ hỗ trợ cho nhu cầu công tác cán công nhân viên...
 • 33
 • 1,070
 • 2
Phân tích hoạt động cung cấp dịch vụ tại bộ phận nhà hàng khách sạn thuộc công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp uông bí

Phân tích hoạt động cung cấp dịch vụ tại bộ phận nhà hàng khách sạn thuộc công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp uông bí

... “ Phân tích hoạt động cung cấp dịch vụ phận nhà hàng- khách sạn thuộc công ty TNHH thương mại kinh doanh tổng hợp Uông Nghiên cứu thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ phận nhà hàng khách ... ty TNHH thương mại kinh doanh tổng hợp Uông - Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp dịch vụ phận nhà hàng khách sạn thuộc Công ty TNHH thương mại kinh doanh tổng hợp - Uông Chương 3: Một ... 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP UÔNG BÍ 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP UÔNG BÍ * Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
 • 23
 • 188
 • 0
Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ Ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tạI NHCT_HBT.doc.DOC

Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ Ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tạI NHCT_HBT.doc.DOC

... đến số khía cạnh vấn đề nêu trình bầy số ý kiến việc thực vấn đề NHCT_HBT đề tài luận văn : Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ Ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tạI ... hớng phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ NHTM Việt Nam @ CHƯƠNG II: Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ kết kinh doanh NHCT_HBT @ CHƯƠNG III :Một số giải pháp phát triển hoạt động cung cầp dịch ... dịch vụ nhằm tăng thu nhập NHCT_HBT Chơng I : Ngân hàng thơng mạI kinh tế xu hớng phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng thơng mạI việt nam I ngân hàng thơng mại hoạt động ngân hàng...
 • 79
 • 1,050
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những thành công đã đạt được từ hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của onepaytách hoạt động cung ứng dịch vụ công ra khỏi hoạt đnghiệm đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ kiều hối của chi nhánh tây ninhhoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng của chi nhánhthực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ logistics trong thời gian qua3 chưa có quy định đầy đủ và rõ ràng về các hoạt động cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định tư vấn huấn luyện về atvslđhoạt động cung cấp dịch vụ pháp lýdịch vụ công tác xã hội công lậpcác loại hình dịch vụ công tác xã hộithiet ke hoat dong phat trien tinh cam ky nagn xa hoi cho trethực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ tại công ty thông tin di độngmô tả hoạt động kiểm soát nội bộ đối với quá trình cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán cho khách hànghợp đồng cung cấp dịch vụhợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấnhợp đồng cung cấp dịch vụ tiếng anhNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ