1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

đồ án tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy thu âm

Đồ án tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy thu âm AM

Đồ án tìm hiểu nguyên hoạt động của máy thu âm AM

... cấp công suất đủ lớn để đưa loa thuyết máy thu radio am: phạm vi đề tài người thực thiết kế máy thu radio am hoạt động theo nguyên máy thu biến đổi thẳng, thu sóng trung mw (medium wave) ... tích, thiết kế tính toán: sơ đồ nguyên lý: hình 15: sơ đồ nguyên khối anten mạch vào: đồ án ta thiết kế máy thu radio am cho băng sóng mw 530khz 1600khz, vo = 20 µ v 22 đồ án mạch tương tự vo=20àv ... diode loại n4148 30 đồ án mạch tương tự vi kết luận: đề tài : tìm hiểu nguyên hoạt động máy thu am không mẻ đề tài lôi hấp dẫn am mê ngành điện tử từ đề tài tập thiết kế máy thu đổi tần dựa...
 • 31
 • 1,541
 • 10
tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy thu am

tìm hiểu nguyên hoạt động của máy thu am

... cấp công suất đủ lớn để đa loa thuyết máy thu radio AM: Trong phạm vi đề tài ngời thực thiết kế máy thu radio AM hoạt động theo nguyên máy thu biến đổi thẳng, thu đợc sóng trung MW (medium ... Đề tài : Tìm hiểu nguyên hoạt động máy thu AM không mẻ nhng đề tài lôi hấp dẫn am mê ngành điện tử Từ đề tài tập thiết kế máy thu đổi tần dựa sở nắm vững kiến thức đợc học môn Kỹ thu t mạch ... kỹ thu t phát truyền hình nói riêng kỹ s điện tử nói chung Dựa kiến thức học môn Kỹ thu t mạch điện tử, chúng em nghiên cứu nguyên thu sóng radio AM thông qua đề tài: Tìm hiểu nguyên hoạt...
 • 27
 • 2,179
 • 3
Thực hành điện công nghệ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy hàn

Thực hành điện công nghệ tìm hiểu nguyên hoạt động của máy hàn

... 14 Thực hành điện công nghệ Tương tự cho K4 vị trí 10 15 Thực hành điện công nghệ 16 Thực hành điện công nghệ - Thứ cấp Đồng hồ hiển thị dòng hàn áp Hình3.15 V Nguồn điện đặc tính máy hàn Máy ... (1-10) máy biến áp hàn ba pha đấu theo hình điên áp vào 380V Hình 2.1: bên máy hàn ESAB LAG 400 Thực hành điện công nghệ Hình 2.2: Một phần bên Phần cơ: vỏ máy hàn làm nhiệm vụ bảo vệ máy hàn , ... mm 19 Thực hành điện công nghệ Đường cong - Dạng cong dốc thoai thoải dùng cho hàn tự động bán tự động lớp thuốc có tốc độ cấp dây hàn không đổi Việc cấp lõi dây hàn theo nguyên tự động điều...
 • 21
 • 483
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động củađồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 1 potx

... bë sáúy Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü thäøi vo * Så âäư ngun l : N LN C2 C1 LN + L T1 LT1 L 10 V T QT WT 14 11 LT2 13 LT 12 Hçnh 4.6 : Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh nhiãût âäü * Ngun l lm ... hnh tàng 56 Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü áøm * Så âäư ngun l : LT2 N LN C1 C2 L V LN + L T1 10 T QT WT 14 11 13 LT 12 Hçnh 4.8 :Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh âäü áøm * Ngun l lm viãûc : ... âäüc hải thç cng nãn sỉí dủng så âäư thàóng 4 .1. 3.2 Så âäư tưn hon mäüt cáúp ma âäng * Så âäư ngun l : N LN O L V T QT WT C LN + LT 12 11 LT 10 Hçnh 4 .13 : Så âäư tưn hon cáúp ma âäng * Ngun l hoảt...
 • 10
 • 527
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động củađồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 2 potx

... säú BF 315 cạnh/m 550 cạnh/m 0 ,22 ÷ 0,38 0, 42 ÷ 0,55 0 ,27 ÷ 0,40 0,10 ÷ 0 ,23 0, 12 ÷ 0 ,28 0,04 ÷ 0,14 0,08 ÷ 0 ,22 0, 02 ÷ 0,09 0,05 ÷ 0,15 0,01 ÷ 0,05 0, 02 ÷ 0,08 ÷ 0, 02 Trỉåìng håüp thiãút bë xỉí ... Lêt/s.m2 1,5 3,5 0,70 0,50 0,75 0,65 0,90 0,85 0,98 0, 92 0,99 0,93 67 Bng 4-3 Läø phun cọ d=3mm, p =21 0 kPa, G= 1,7 Lêt/s.m2 1,5 3,5 0,80 0,60 0, 82 0,70 0, 92 0,87 0,98 0,93 0,99 0,94 4 .2. 2.5 Hãû ... 9,0 0,73 11,0 0,69 12, 0 0,76 6,0 0,77 9,0 0, 72 10,0 0,73 12, 0 0,67 13,0 0,75 7,0 0,77 10,0 0, 72 11,0 0, 72 13,0 0,66 14,0 0,74 8,0 0,77 11,0 0, 72 12, 0 0,71 14,0 0,66 15,0 0, 72 3,0 0,71 6,0 0,67...
 • 10
 • 472
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động củađồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 3 pdf

... 298 900 190 8,7 298 900 190 8,7 295 1.120 200,5 13 295 1.120 200,5 13 mm mm mm 590 830 33 0 590 830 33 0 590 830 33 0 590 830 33 0 m 81 ... m3/phụt mm kg LWC0960PHL 9.000 2.268 2. 637 9.000 2.268 2. 637 9,0 220 ÷ 240 / 50 1.000 / 920 4,4 / 4,0 49 / 55 1,4 7,0 / 12,0 600x380x555 41 Model LWC1260PHL 11.500 2.898 3. 369 11.500 2.898 3. 369 ... • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tỉåìng 9-15 Tỉåìng 16-22 Tỉåìng 24 -33 Tỉåìng 32 -44 mm mm mm kg 298 900 190 8,7 298 900 190 8,7 295 1.120 200,5 13 295...
 • 10
 • 375
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 4 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động củađồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 4 docx

... 795 Hãû thäúng kg 9 14 33 20 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng kg 14 14 33 20 14 16 36 22 14 33 20 14 14 14 33 20 60 ,4 61,8 63,2 63,2 63,2 112 113 ,4 123 123 123 1 14, 8 1 14, 8 1 14, 8 Khäúi lỉåüng dn ... 0,1/0,1 0,1/0,1 0,3/0,3 0 ,4 / 0 ,4 0,1/0,1/0,1 0,1/0,1/0,1 0,2 / 0,2 0 ,4 / 0 ,4 Dng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4, 43 /4, 43 4, 43/5,73 5,73/5,73 5,83/5,83 5,73/5,73 4, 5 /4, 5/5,8 4, 5/5,8/5,8 8,05/8,05 8,05/8,05 ... 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 408 40 8 40 8 - Chiãưu räüng mm 950 950 950 1.100 1.250 1.250 1.107 1.107 1.250 - Chiãưu sáu mm 48 0 48 0 520 520 520 520 759 759 759 - Khäúi lỉåüng kg 20 22 24 26 29 29 48 ,5...
 • 10
 • 406
 • 1
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động củađồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 5 pot

... 3 15 6 .58 8 13.800 55 1 8.702 18.044 97 3 15 9. 758 19.098 55 1 12.073 23.6 25 3 15 12.047 22.824 55 1 14.341 26.890 330 340 350 360 440 450 460 470 55 0 56 0 57 0 58 0 660 670 680 770 780 7100 1410 1 953 ... 36 355 ,6 92 5F FPT 355 ,6 107 5F FPT 406,4 114 6F FPT 406 133 6F FPT 267,4 318 ,5 2-1/2 FPT FPT 2 95 371 77,1 267,4 355 ,6 2-1/2 FPT FPT 3 35 432 97,1 318 ,5 318 ,5 FPT FPT 411 52 0 110 355 ,6 355 ,6 FPT ... kW M hiãûu 95 40 43,0 55 ,7 12,7 57 ,2 72,9 15, 7 74 ,5 94 ,5 20,0 108 141 33 ,5 144 190 45, 8 172 221 48,9 2 15 282 66,9 283 364 79,9 323 422 100 3 95 510 1 15 434 56 7 133 45 40,7 54 ,3 13,6 53 ,1 69,9 16,8...
 • 10
 • 369
 • 0
Đồ án tốt nghiệp - Nguyên lý hoạt động của động cơ

Đồ án tốt nghiệp - Nguyên hoạt động của động

... Đồ án tốt ngiệp CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG A Phân loại kết cấu ngun hoạt động động cơ: I Phân loại: Theo kết cấu động khơng đồng chia làm kiểu chính: kiểu hở, ... 22 Đồ án tốt ngiệp Iμ % = Iμ I đm 0 % = 36,2 0 % = 2 ,5 % ,1 Trong : Iμ = 36,2 A Iđm = 161,13 A (dòng điện định mức) Trường ĐHBK Hà Nội Trang: 23 Đồ án tốt ngiệp CHƯƠNG VI : THAM SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ... =3 số sợi chập song song Trường ĐHBK Hà Nội Trang: Đồ án tốt ngiệp - Theo phụ lục VI bảng VI-1 trang 619 sách TKMĐ chọn dây đồng tráng men FET-155 có đường kính d d = 1,741,825 với S1 = 2,38 mm2...
 • 66
 • 513
 • 0
Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

Đồ án “Trình bày nguyên hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

.. . nghệ W-CDMA mạng W-CDMA em thực đồ án: Trình bày nguyên hoạt động hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo băng rộng (WCDMA) Đi sâu phân tích đặc đi m trình xử băng rộng hệ thống .. . đa truy cập :  Đa truy nhập phân chia theo thời gian (Time Division Multiple Access TDMA)  Đa truy nhập phân chia theo (Code Division Multiple Access- CDMA) 1.3 .1 Đa truy nhập phân chia theo .. . chọn cho hệ thống thông tin di động hệ ba 1.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access - truy cập đa phân băng rộng) công nghệ 3G hoạt động dựa...
 • 72
 • 1,347
 • 8
TÌM HIỂU NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG của XE cầu của cầu TRỤC

TÌM HIỂU NGUYÊN HOẠT ĐỘNG của XE cầu của cầu TRỤC

... lớn Xe cầu chạy đường ray đặt cao dọc theo nhà xưởng, xe chạy dọc theo dầm cầu Vì mà cầu trục nâng hạ vận chuyển hàng theo yêu cầu điểm không gian nhà xưởng II Đặc điểm hệ truyền động cầu trục cầu ... chuyển cầu trục thiết bị vận chuyển điển hình Đồ án môn học Trang : 10 Ketnooi.com  Kết nối công dân điện tử Trong cầu trục có chuyển động: - Chuyển động xe cầu theo phương ngang (xe cầu dọc ... 60% Động chọn thoả mãn yêu cầu: Mtc ≤ MđmĐC Mtc = Mđtcx Đồ án môn học TDth % TDtc % Trang : 29  Ketnooi.com Kết nối công dân điện tử PHẦN II: THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG CHO XE CẦU CỦA CẦU TRỤC...
 • 376
 • 453
 • 0
tìm hiểu nguyên lý hoạt động và những ứng dụng khai thác của các khối trong tổng đài axe 810

tìm hiểu nguyên hoạt động và những ứng dụng khai thác của các khối trong tổng đài axe 810

... lượng vào khoản 100.000 thuê bao khai thác 40.000 thuê bao thoại ► Host chủ yếu sử dụng công nghệ Ericson sử dụng hệ thống AXE8 10 hệ thống bao gồm thành phần chủ yếu khối APZ khối APT ► Khối ... phần cứng MAU thuộc CP–B hỗ trợ CP-A tốt CP-B Các phần xử trung tâm là: Khối đơn vị xử trung tâm CPU: Gồm khối đơn vị xử dẫn IPU khối đơn vị xử báo hiệu SPU + Khối IPU bao gồm khối ... phần cứng phần mềm khối chức HSTT: Phạm Doãn Thịnh Trang Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tổng đài AXE tổng đài điện tử số điều khiển chương trình lưu trữ sẵn có cấu trúc xử tập trung, hoạt động...
 • 39
 • 686
 • 1
tìm hiểu nguyên lý hoạt động cơ cấu cấp phôi

tìm hiểu nguyên hoạt động cơ cấu cấp phôi

... thống cấp nắp chai tự động. để hiểu nguyên hoạt động ưu điểm hệ thống khả ứng dụng vào thực tế Trong đề tài chúng em tìm hiểu nguyên hoạt động phần quan trọng trình cấp phôi tự động cấu cấp phôi .cơ ... ly cấu với phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động cấu 4.kết luận Bằng phương pháp thuyết chúng em tìm hiểu nguyên hoạt động hệ thống cấp phôi phương pháp rung ứng dụng hệ thống cấp ... thống hoạt động ổn định có độ tin cậy cao 1.2 Giớ thiệu số cấu cấp phôi 1.2.1.Phễu cấp phôi có phiến trượt chuyển động lên xuống A A-A α H A Hình 1.1 Phễu cấp phôi có phiến trượt chuyển động lên...
 • 12
 • 4,256
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: nguyen ly hoat dong cua may hut amtìm hiểu nguyên lý hoạt động cơ cấu cấp phôitim hieu nguyen ly hoat dongtìm hiều nguyên lý hoạt động cụm trục vít bánh vítkhoi nguyen ly hoat dong cua may do khi docsơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ly hợpnguyen ly hoat dong cua may ep truc khuyunguyen ly hoat dong cua may loc dau ly tamnguyen ly hoat dong cua may tach hat ngonguyên lý hoạt động của máy khởi độngcấu tạo nguyên lý hoạt động của máy quét laser 3dcau tao va nguyen ly hoat dong cua may nen khi pistonnguyên lý hoạt động của máy phát điệnnguyên lý hoạt động của máy phát hình sốcac bo phan va nguyen ly hoat dong cua may dao thuy lucNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ