1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3

... dung dịch H2SO4 20%. 3/ Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 12,2M ( D = 1 ,35 g/ml) và dung dịch HCl 8M ( D = 1, 23 g/ml). 4/ Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O trong 30 0ml nước. Dung dịch thu ... 0,5M? Giả thi t rằng khi pha trộn thể tích được bảo toàn. 12/ Tìm khối lượng dung dịch KOH 7, 93% cần thi t để khi hòa tan vào đó 47 gam K2O thu được dung dịch KOH 21%. 13/ Tìm khối lượng SO3 và ... H2SO4 → NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 19/ Tính khối lượng Na2S2O3.5H2O cần thi t để pha chế 500 ml dung dịch Na2S2O3 0,2N cho phản ứng: 2 232 OS + I2 → ...
 • 5
 • 2,125
 • 14
Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3

... 2Cr3+ + 7H2O E0 = 1 ,33 V Cl2 + 2e- ⇋ 2Cl- E0 = 1 ,36 V Biết )(272ddOCr + 14H+(dd) + 6e- → 2Cr3+(dd) + 7H2O(l) E0Cr227O/Cr3+ = 1 ,33 V E0Cl2 /2Cl- = 1 ,36 V ... 1atm) b/ Mg(r) + 2AgNO3(dd 1M) → Mg(NO3)2(dd 1M) + 2Ag(r) Biết = 0 ,34 V , = -2 ,36 3V, = 0,799V Dạng 3: Phƣơng trình Nernst 5. Viết biểu thức ... 0 ,34 V và = -2 ,36 3V 4. Trong số những cặp chất dưới đây, cặp nào có phản ứng ở trạng thái chuẩn ? a/ Cu(r) + 2HCl(dd 1M) → CuCl2(dd 1M) + H2(k, 1atm) b/ Mg(r) + 2AgNO3(dd...
 • 3
 • 776
 • 2
Tài liệu ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH (3) docx

Tài liệu ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH (3) docx

... ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH (3) 7) PASSIVE VOICE 1) people / they SAY that S V O THINK BELIEVE mẫu này có 2 cách dổi sang passive : cách ... (bánh mì thịt ) 2) LUÔN LUÔN SỐ ÍT : gặp các chữ sau luôn luôn dùng số ít EACH ,EVERY,MANY A,TO INF ,VING ,MỆNH ĐỀ DANH TỪ ,TỰA ĐỀ EX: Each man and woman is (each) To do this is (to inf ) learning ... Lose track of :mất dấu vết Lose sight of : mất hút ,không còn nhìn thấy nữa Lose control of :không kiểm soát được hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập 1 nhóm từ rất hay lẫn lộn ,nhưng lại thường xuất...
 • 14
 • 654
 • 5
Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

... kiện: 1sin 2x2≠− Ta có: ()() 33 sin 3x cos3x 3sin x 4 sin x 4 cos x 3cos x+= − + − ()()()()()() 33 223cosx sinx 4cos x sin xcos x sin x 3 4 cos x cos x sin x sin xcos x sin ... 23tg2x 4tg3x tg 3x.tg2x−= 2 3 cos x.cos4x cos2x.cos3x cos 4x2++ = v/ 22 2 2 3 cos x cos 2x cos 3x cos 4x2+++= w/x/ sin 4x tgx= 66 2 13 cos x sin x cos 2x8+= y/ 3x1 3xsinππ⎞ ... 24xcos cos x 3 = l/ xtg .cos x sin 2x 02+= m/ 13tgx2sin2x+= n/ cot gx tgx 2tg2x=+ p/ +=23x 4x2cos 1 3cos55 q/= 23cos4x 2cos 3x 1− r/ 23x2cos 1 3cos2x+= 2x...
 • 23
 • 530
 • 3
Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Cho phương trình: m)x1(x)xx1 (3= −−+− ... ∫π−=4n21n2ndx)x(sinxU và ∫π−−=41n21n2ndx)x2(cosxV Chứng minh rằng: 1. 0VlimUlimn+nn+n==∞→∞→ 2. 1n32VU22nn≥∀π≤+ Câu 3: Ký hiệu R+ là tập các số thực dương. Giả sử f: R+ → R+ là một hàm số liên tục thoả mãn ... 1)x(f)1x(flimx=++∞→ Câu 4: Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a (a > 0 cho trước)...
 • 1
 • 3,890
 • 91
Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

... trò M1 231 8,6 737 ,33 56Chọn: 2y/x = 3 M = 56 ⇒M : FeM : Fe⇒oxit:FeFe22OO 33( Mx +16y)DẫnDẫnCO CO ddưưqua qua oốángngssứứnungnungnonóùngngchchứứaa21,6 g 21,6 g hỗnhỗnhơhợïpp: : MgOMgO, Fe, Fe33OO44. ... ?0,14 mol0,14 molMgOFemMgOmFem Fe3O4nFeppứứ Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m g rắnm = ?0,14 mol0,14 molMgOFemMgOmFem Fe3O4nFeppứứFe3O4 + 4 CO → 3 Fe + 4 CO2 (2)Theo ... mol0,105 mol0, 035 molTheo (2) ⇒m Fe3O4 = 8,12mFe= 5,88⇒mMgO= 21,6 – 8,12  Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m g rắnm = ?0,14 mol0,14 molMgOFeFe3O4 + 4 CO → 3 Fe + 4 ...
 • 17
 • 1,210
 • 6
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

... > 3s B- 3d < 4s D. 3p < 3d 99 : Kí hiệu của nguyên tử : 21X45 sẽ có cấu hình electron là: A- 1s22s22p63s23p64s23d1 B- B. 1s22s22p63s23p64s13d2 C- 1s22s22p63s23p63d3 D- ... 2p6 3s2 3p6 3d6 Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. Đối với anion thì thêm vào lớp ngoài cùng số electron mà nguyên tố đã nhận. Ví dụ: S(Z = 16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. S2- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ... 3s23p4 B. 3s23p6 C. 4s2 D. 3s23p5 112: Cấu hình e của Ar là :1s22s22p63s23p6. Cấu hình tương tự của Ar là A. Ca2+ B. Na+ C. F-- D. Mg2+ 1 13 : Cấu hình e của nguyên tố X3919...
 • 282
 • 1,861
 • 57
Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu ôn thi đại học

... )112(log.loglog 233 29xxx 3) 33 1292222xxxx 4) 0loglog 034 24xxyxĐK x, y 1 ĐS: (1, 1) (9, 3) 5) 3) 532 (log3) 532 (log 232 3xyyyyxxxyx 6) 251)1(log)(log22441xyyxy KA 2004 ĐS: (3; 4) 7) 6)22(log).12(log122xx ... 1) ;23B ;)1(.01 232 92xxdxxdxxA 2) ;)1(B ;1.22(421 032 132 xdxxxdxxxA 3) ;)1( )3( B ;65).116102(102211223xxdxxxdxxxxA 4) ; 23) 47(B ;65). 63( 0 131 1 232 3xxdxxxxxdxxxxA 5) ;34 B ... xxx22log23log2122 Ví dụ 8. Giải bất ph-ơng trình: 01 )3( log )3( log 331 221xxx Ví dụ 9. Giải bất ph-ơng trình: 24211log ( 3 ) log (3 1)x x x Bài tập áp dụng 1) xxxx 233 23log213loglog.3log ...
 • 23
 • 798
 • 10
Tài liệu ôn thi đại học 1

Tài liệu ôn thi đại học 1

... + 3/ 2O2(k) → CO2(k) + 2H2O(k) 0ttH(kJ/mol) - 238 ,66 0 -39 3,5 -241,82 0298S(J.mol-1.K-1) 126,8 205, 03 2 13, 63 ... = -31 19,6kJ Tính biến thi n entanpi tiêu chuẩn của phản ứng: 2C(than chì) + 3H2(k) → C2H6(k) H0 = ? 3. Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng: CH4(k) + Cl2(k) = CH3Cl(k) ... T = 298,20K b/ CH3COOC2H5(l) + H2O(l) = CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ở T = 298,20K c/ 1/2N2(k) + 3/ 2H2(k) = NH3(k) ở T = 6 73, 20K d/ C(r) + ...
 • 3
 • 1,087
 • 10
tai lieu on thi dai hoc

tai lieu on thi dai hoc

... ++ =2.6,125 = 12,25 3 1 5, 73 5,74 a x == x = 33 ,33 %a . Vậy hiệu suất phản ứng là 33 ,33 % Bài 13 : Một hỗn hợp khí gồm N 2 và H 2 . Cho hỗn hợp này vào bình có thể tích không đổi, ở điều kiện ... muối Na tối thi u để hòa tan hết chất rắn B trong bình A 25/06/20 13 19 Na 2 CO 3 + FeCl 2 = FeCO 3 + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2FeCl 3 + 3H 2 O = 2Fe(OH) 3 + 6NaCl + 3CO 2 Na 2 CO 3 + 2AlCl 3 + 3H 2 O = ... 2Al(OH) 3 + 6NaCl + 3CO 2 *H 2 S + 2NaOH = Na 2 S + 2H 2 O Na 2 S + 3Al(NO 3 ) 3 + 6H 2 O =2Al(OH) 3 + 6NaNO 3 + 3H 2 S Na 2 S + Fe(NO 3 ) 2 = FeS + 2NaNO 3 Na 2 S + Cu(NO 3 ) 2 = CuS + 2NaNO 3 6/...
 • 20
 • 724
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn lýtài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi đại học môn tiếntài liệu ôn thi đại học môn văn 2013tài liệu ôn thi đại học phần lượng giáctài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2013Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM