1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ - KINH DOANH VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ - KINH DOANH VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ - KINH DOANH VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC

... lược Hàn Quốc Quốc kì Quốc kỳ Hàn Quốc gọi Taegugki, mang ý nghĩa toàn diện giới theo tư tưởng Đạo giáo Phật Giáo I Giới thiệu sơ lược Hàn Quốc Quốc hoa Quốc hoa Hàn Quốc hoa hồng Sharon, tiếng Hàn ... lớn công ty Hàn Quốc có tính gia đình trị Văn hóa Hàn Quốc văn hóa theo chủ nghĩa tập thể Tuy nhiên kinh doanh họ coi trọng chủ nghĩa cá nhân Tránh không chắn Với điểm số 85, hàn quốc quốc gia tránh ... ( 9-2 4 tuổi) không 20% Người Hàn học tập chăm có trình độ học vấn cao I Giới thiệu sơ lược Hàn Quốc Thủ đô Seoul thủ đô Hàn Quốc, thuộc tỉnh Gyeonggi-do Dân số 10 triệu, thành phố lớn Hàn Quốc...
 • 68
 • 554
 • 3
QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ - VĂN HOÁ KINH DOANH VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ - VĂN HOÁ KINH DOANH VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC

... trước gặp đối tác Trung Quốc Lời khuyên kinh doanh Tác phong Tác phong làm việc, cách đứng Trung Quốc coi trọng Lời khuyên kinh doanh Trang phục “Nhân kháo y trang” Lời khuyên kinh doanh Tặng quà ... khuyên kinh doanh Một số lưu ý Thói quen coi ngày làm ăn Lời khuyên kinh doanh Một số lưu ý Nên có số hiểu biết định Trung Quốc Lời khuyên kinh doanh Một số lưu ý Cần kiên nhẫn đàm phán hợp tác người ... Tính nam tính: đồng ý với quan điểm Hofstede: 66 điểm - Tiêu chuẩn giá trị thống trị tiền bạc thành công - Áp lực cao nơi làm việc - Doanh nghiệp quy mô lớn, ô nhiễm môi trường - Tuy nhiên, vấn đề...
 • 23
 • 368
 • 3
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Quản trị đa văn hoá ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam" pot

... boa, hanh khach Cung vdi QUAN LY KINH TE GIAI PHAP NANG CAO KHA NANG CANH TRANH Liimiil ' ^"* " '"^ "' ^" ™^ ^'^'* viec hd trd thiet thilc cho cac t h a n h vien, cac HTX da cd nhflng ddng gop tnle ... tra • Nguyin v a n Nam (2005), "Nang cao nang Ifle canh tranh quo'c gia de chu dong hoi nhap kinh te qude tl" Tap ehi cong san • Vien nghien eflu Quan ly Kinh t l Trung fldng v i Chfldng trinh ... xa vien, ho xa vien la ngfldi lao dong, ho kinh te gia dinh, kinh te ca the, tieu chu, cae cd sd san xuat kinh doanh nhd va vfla, H T X l a khu viic kinh t l xa hoi rong Idn, la ehd dfla, la dfldng...
 • 8
 • 789
 • 5
Quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa

Quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa

... bi t văn hóa 68 3.1.3 Hòa h p s khác bi t văn hóa 70 3.2 NÂNG CAO HI U BI T V VĂN HÓA KINH DOANH TOÀN C U 76 3.2.1 Văn hóa giao ti p kinh doanh Châu Á 76 3.2.2 Văn hóa giao ... ch bó h p văn hóa dân t c ( c quy t nh b i qu c t ch), mà văn hóa vùng mi n, văn hóa ngành ngh , văn hóa t ch c, công ty, văn hóa ng x , văn hóa kinh doanh N i hàm c a khái ni m văn hóa t p h ... n văn hóa khác nhau, không phân bi t văn hóa dân t c, văn hóa vùng mi n, hay văn hóa ngành ngh … 1.3.2 Thái iv is a d ng văn hóa môi trư ng kinh doanh a văn hóa M c thích nghi v i n n văn hóa...
 • 102
 • 5,812
 • 36
Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở việt nam

Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở việt nam

... doanh 42 2.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA TẠI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI 48 2.3.1 Quản trị đa văn hóa môi trƣờng làm việc 50 2.3.2 Quản trị đa văn hóa thị trƣờng kinh doanh ... khóa luận chia làm ba chương: Chƣơng I: Tổng quan văn hóa kinh doanh Chƣơng II: Xây dựng hình quản trị đa văn hóa tập đoàn giới Chƣơng III: Bài học kinh nghiệm cho tập đoàn kinh tế Việt Nam ... văn hóa xây dựng hình quản trị đa văn hóa phù hợp cho tập đoàn Phƣơng pháp nghiên cứu Từ việc hệ thống hóa khái niệm văn hóa, đa văn hóa tầm quan trọng đa văn hóa kinh doanh, tác giả đưa mô...
 • 104
 • 778
 • 1
Quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ toàn cầu hóa

Quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ toàn cầu hóa

... THỰC TẾ QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA TẠI CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 27 2.1 CÁC KHÍA CẠNH CỦA SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA TRONG CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 27 2.1.1 Khác biệt văn hóa dân tộc ... III: BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ TOÀN CẦU HÓA 66 3.1 CÁC BƯỚC TIẾN TỚI HÒA HỢP VỀ VĂN HÓA 66 3.1.1 Ý thức khác biệt văn hóa 66 3.1.2 Tôn trọng khác biệt văn ... cứu văn hóa nói chung chiến lược quản trị kinh doanh bối cảnh văn hóa quốc tế Tuy nhiên, lĩnh vực Việt Nam mẻ chưa khai thác mức Vì vậy, khóa luận với đề tài Quản trị đa văn hóa tập đoàn đa quốc...
 • 20
 • 223
 • 0
Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở việt nam

Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở việt nam

... doanh 42 2.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA TẠI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI 48 2.3.1 Quản trị đa văn hóa môi trƣờng làm việc 50 2.3.2 Quản trị đa văn hóa thị trƣờng kinh doanh ... khóa luận chia làm ba chương: Chƣơng I: Tổng quan văn hóa kinh doanh Chƣơng II: Xây dựng hình quản trị đa văn hóa tập đoàn giới Chƣơng III: Bài học kinh nghiệm cho tập đoàn kinh tế Việt Nam ... văn hóa xây dựng hình quản trị đa văn hóa phù hợp cho tập đoàn Phƣơng pháp nghiên cứu Từ việc hệ thống hóa khái niệm văn hóa, đa văn hóa tầm quan trọng đa văn hóa kinh doanh, tác giả đưa mô...
 • 20
 • 397
 • 0
giáo trình quan tri đa văn hóa đại học thương mại

giáo trình quan tri đa văn hóa đại học thương mại

... địa văn hóa, người ta chia ảnh hưởng tôn giáo đến văn hóa theo vùng khác nhau: văn hóa Thiên chúa giáo, văn hóa phật giáo, văn hóa Hồi giáo, văn hóa Nho giáo Ở quốc gia chia thành tiều vùng văn ... Anglo, văn hóa Bắc Âu, văn hóa Mỹ Latin…) Giới hạn theo thời gian, văn hóa dùng để giá trị giai đoạn (văn hóa phục hưng…) Xét phạm vi văn hóa theo nghĩa hẹp thường đồng với văn hóa tinh hoa Văn hóa ... trì, phát tri n chuyển giao văn hóa hệ thông qua giáo dục thành viên cộng đồng kế thừa giá trị văn hóa cổ truyền tiếp thu, học hỏi giá trị văn hóa từ văn hóa khác Một số văn hóa coi trọng giáo dục...
 • 110
 • 2,891
 • 46
slide quan trị đa văn hóa chương I đại học thương mại

slide quan trị đa văn hóa chương I đại học thương mại

... gia khu vực châu Mỹ 1.3.3.2 Brazil 39 Chương - Tổng quan văn hóa quản trị đa văn hóa 1.4 Quản trị đa văn hóa 1.4.1 Khác biệt văn hóa Khác biệt văn hóa hiểu việc hai hay nhiều văn hóa có giá trị ... 20 2/18/2014 Chương - Tổng quan văn hóa quản trị đa văn hóa 1.4 Quản trị đa văn hóa 1.4.1 Khác biệt văn hóa 41 Chương - Tổng quan văn hóa quản trị đa văn hóa 1.4 Quản trị đa văn hóa 1.4.2 Ảnh ... Phase I Phase II Phase III Phase IV Euphoria Culture Shock Acculturation Stable State Time 43 Chương - Tổng quan văn hóa quản trị đa văn hóa 1.4 Quản trị đa văn hóa 1.4.2 Ảnh hưởng khác biệt văn hóa...
 • 32
 • 2,190
 • 10
quản trị đa văn hóa đào tạo nhân viên đi nước ngoài

quản trị đa văn hóa đào tạo nhân viên đi nước ngoài

... diện  Khoảng không cá nhân  Quan đi m thời gian  Tính cá nhân  Giao tiếp phi ngôn ngữ Giữ thể diện KHOẢNG KHÔNG CÁ NHÂN Khoảng không cá nhân * ĐỒNG GIỚI * KHÁC GIỚI QUAN ĐI M THỜI GIAN “Tomorrow ... 90% diện tích đất nước KHÁI QUÁT CHUNG - Quốc kỳ: NAM TÍNH - NỮ TÍNH - Người UAE tin vào vận mệnh - Họ đưa định dựa vào cảm xúc, thay lí trí nước phương tây - Họ coi trọng giá trị lâu bền, đặc ... đóng vai trò trọng tâm gia đình, trẻ em phụ nữ nhân tố phụ - Hồi giáo có ảnh hưởng lớn đến khía cạnh đời sống NAM TÍNH - NỮ TÍNH  Kết luận: - UAE đất nước thiên nữ tính, nhiên nam giới nữ giới...
 • 20
 • 987
 • 8
Quản trị đa văn hóa sốc văn hóa

Quản trị đa văn hóa sốc văn hóa

... 1.1 Văn hóa, sốc, sốc văn hóa a - - Văn hóa Văn hóa: Là khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mặt đời sống vật chất tinh thần người Hiểu theo nghĩa hẹp: Văn hóa ... việc Các nhà quản trị dễ dàng chấp nhận phong cách làm việc nhân viên đa văn hóa, nhân viên dễ dàng thích nghi với phong cách quản trị nhà quản lý thuộc văn hóa khác Những khác biệt văn hóa hòa hợp ... sốc văn hóa ngược III Giải pháp Từ đặc điểm giai đoạn sốc văn hóa , biểu NQT giai đoạn nguyên nhân dẫn đến sốc văn hóa mà nhóm 10 đề cập trên, đề xuất quy trình bước để vượt qua Sốc văn hóa ...
 • 23
 • 1,350
 • 1
Quản trị đa văn hóa phân tích 3 tầng cấu trúc văn hóa của COCA COLA

Quản trị đa văn hóa phân tích 3 tầng cấu trúc văn hóa của COCA COLA

... thể tôn trọng văn hóa người quốc gia sở 3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VĂN HOÁ CỦA COCA- COLA 3. 1.Những quy trình cấu trúc hữu hình Coca- cola • Công thức Thương hiệu đồ uống hàng đầu giới Cola- Cola tròn 125 ... giá trị văn hóa này.Ngoài điều hành Coca- cola Sabco đối tác đóng chai tập đoàn Coca- cola nên định mang tính chất cục ngắn hạn 4>Nhóm yếu tố hữu hình -Quảng cáo khuyến mại :có thể coi Coca- cola ... hàng Để phát triển đội ngũ quản trị viên quốc tế, công ty quản trị ngụồn nhân lực phải giải vấn đề chủ chốt liên quan đến quản trị viên đa quốc gia( quản trị viên đa quốc gia công dân quốc gia...
 • 22
 • 2,268
 • 8
quản trị đa văn hóa, văn hóa Hoa Kỳ

quản trị đa văn hóa, văn hóa Hoa Kỳ

... đó, bóng đá Tennis chơi phổ biến 12 Văn hóa Hoa Kỳ quốc gia đa văn hóa, nơi sinh sống nhiều nhóm đa dạng chủng tộc, truyền thống, giá trị Hoa Kỳ quốc gia đa dạng chủng tộc giới, kết di dân đến ... dân Hoa Kỳ lớn giới Khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ dẫn đầu việc sáng tạo kỹ thuật nghiên cứu khoa học từ cuối kỷ 19 Hoa Kỳ dẫn đầu giới tài liệu nghiên cứu khoa học yếu tố tác động Những thành tựu khoa ... khác chủng tộc Hoa Kỳ nước đa chủng tộc Người nước di cư đến Hoa Kỳ sinh sống kinh doanh ngày nhiều Trong thực tế sống Hoa Kỳ chưa hết phân biệt chủng tộc Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ cấm hành động...
 • 28
 • 622
 • 3
BÀI TẬP QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA Hãy suy nghĩ từ góc độ văn hóa cho Marketing 4P sản phẩm tự lựa chọn quốc gia lựa chon

BÀI TẬP QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA Hãy suy nghĩ từ góc độ văn hóa cho Marketing 4P sản phẩm tự lựa chọn quốc gia lựa chon

... dòng sản phẩm chủ đạo, không đưa sản phẩm cho phân khúc Không đa dạng sản phẩm, không chạy theo kiểu dáng Tung sản phẩm để tập trung xây dựng sản phẩm thành sản phẩm chiến lược Chưa có sản phẩm ... cử tập đoàn đào tạo tháng chuyên môn nghiệp vụ & thể chế văn hóa công ty o Thể chế văn hóa SUFAT văn hóa doanh nghiệp kết nối mạnh mẽ giúp vượt qua khác biệt văn hóa để xây dựng hệ thống giá trị ... 1062675 Dự tính ngân sách cho Hoạt động Marketing Dựa 11 hoạt động marketing nêu trên, ngân sách marketing hàng tháng tối đa tính sau: Tháng Các hoạt động Ngân sách Ghi Quảng cáo truyền hình FM,...
 • 24
 • 441
 • 0
Đề cương Quản trị đa văn hóa

Đề cương Quản trị đa văn hóa

... thức đa văn hóa tác động tiêu cực, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh quốc gia - Có nhóm đa văn hóa phổ biến: + Nhóm văn hóa đồng + Nhóm văn hóa đặc trưng + Nhóm văn hóa song song + Nhóm đa văn ... đề tiềm ẩn cần khắc phục sử dụng nhóm đa văn hóa đa dạng tổ chức gì? Một số lợi công nhận gì? Hãy nêu thảo luận khía cạnh vấn đề? 3.5.1 Nhóm văn hóa Nhóm đa văn hóa tập thể người đến từ văn hóa ... Các công ty văn hóa khác gây vấn đề cộng hưởng Câu 3.2: Loại mô hình tổ chức văn hóa sau: Văn hóa gia đình, văn hóa tháp Eiffel, văn hóa tên lửa định hướng, văn hóa lồng ấp mà hầu hết người Hoa...
 • 56
 • 5,557
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa hàn quốctìm hiểu văn hóa hàn quốcvăn hóa hàn quốc trong kinh doanhmô hình chính sách văn hóa hàn quốcđặc sắc văn hóa hàn quốcphong tục văn hóa hàn quốcsách tìm hiểu về văn hóa hàn quốctìm hiểu về nền văn hóa hàn quốchọc bổng giao lưu văn hóa hàn quốcnghiên cứu văn hóa hàn quốcảnh hưởng văn hóa hàn quốcảnh hưởng của văn hoá hàn quốcảnh hưởng của văn hóa hàn quốc đến việt namvăn hóa hàn quốc hallyuvăn hóa hàn quốc qua phim ảnhMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ