1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Tài chính doanh nghiệp >

Bàn về thanh tra, giám sát toàn bộ theo điều 51 luật ngân hàng nhà nước việt nam

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

... phiếu Ngân hàng Nhà nước loại giấy tờ có giá khác thị trường tiền tệ để thực sách tiền tệ quốc gia.” 4- Điều 32 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 32 Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ... bảo đảm Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho ngân hàng 11 Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng cho vay khách hàng ... mua, bán với kỳ hạn năm giấy tờ có giá.” 2- Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 17 Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực việc tái cấp vốn cho ngân hàng theo hình thức sau đây: Cho vay lại...
 • 5
 • 241
 • 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

... phiếu Ngân hàng Nhà nước loại giấy tờ có giá khác thị trường tiền tệ để thực sách tiền tệ quốc gia.” 4- Điều 32 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 32 Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ... mua, bán với kỳ hạn năm giấy tờ có giá.” 2- Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 17 Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực việc tái cấp vốn cho ngân hàng theo hình thức sau đây: Cho vay lại ... vốn Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng cho vay khách hàng 12 Lãi suất lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố làm sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh 13 Lãi suất tái cấp vốn lãi suất Ngân...
 • 3
 • 473
 • 0
Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

... hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thực giao dịch cho tổ chức tín dụng nước, ngân hàng nước tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế Ngân hàng Nhà nước ... tài khoản Ngân hàng Nhà nước ký kết thực thỏa thuận toán với ngân hàng nước tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế theo quy định pháp luật Điều 36 Đại lý cho Kho bạc Nhà nước Ngân hàng Nhà nước làm ... định Ngân hàng Nhà nước ngân sách nhà nước cấp Mức vốn pháp định Ngân hàng Nhà nước Thủ tướng Chính phủ định Điều 44 Thu, chi tài Thu, chi tài Ngân hàng Nhà nước nguyên tắc thực theo quy định Luật...
 • 17
 • 267
 • 1
Đề tài : Nghiên cứu về khối lượng tiền cung ứng và đánh giá khái quát về khả năng kiểm soát khối lượng tiền cung ứng của ngân hàng Nhà nước Việt Nam ppsx

Đề tài : Nghiên cứu về khối lượng tiền cung ứng và đánh giá khái quát về khả năng kiểm soát khối lượng tiền cung ứng của ngân hàng Nhà nước Việt Nam ppsx

... ngành ngân hàng nói chung ngân hàng Trung ương nói riêng nên đề tài nghiên cứu khối lượng tiền cung ứng đánh giá khái quát khả kiểm soát khối lượng tiền cung ứng ngân hàng Nhà nước Việt Nam ” ... niệm kiểm soát khối lượng tiền cung ứng Phần 2: Thực trang mức cung tiền khả kiểm soát mức cung tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam Phần III: Một số giải pháp kiểm soát cung tiền Ngân hàng TW LỜI ... cung ứng đánh giá khái quát khả kiểm soát cung tiền Ngân hàng Trung ương Việt Nam III Đối tượng phạm vi nghiên cứu : • • Khối lương tiền cung ứng Khả kiểm soát cung tiền Ngân hàng Trung ương...
 • 16
 • 1,215
 • 4
Luận văn ThS Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Luận văn ThS Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

... CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 44 3.1 Khái quát hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh Nội ... HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 84 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh ... tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh Nội Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn TP Nội Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh...
 • 117
 • 1,766
 • 15
Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam  chi nhánh thành phố đà nẵng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn

Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh thành phố đà nẵng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn

... I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH V C TÍN D NG C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CN TP À N NG I V I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I TRÊN 3.1 A BÀN NH HƯ NG CÔNG TÁC THANH TRA C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ ... a a bàn ngày ph i c hoàn thi n, nh t lĩnh v c tín d ng ây v n nghiên c u ng h c viên s th c hi n tài: Hoàn thi n công tác tra lĩnh v c tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh thành ... n: Ngân hàng Nhà nư c CN N ng 2.4 ÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THANH TRA C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CN TP À N NG 2.4.1 Các m t t c - Thanh tra CN ã th c hi n theo dõi i v i NHTM a bàn thông qua công tác...
 • 26
 • 724
 • 2
Bình luận vè thực trạng quản lý cán cân thanh toán quốc tế của ngân hàng nhà nước việt nam

Bình luận thực trạng quản lý cán cân thanh toán quốc tế của ngân hàng nhà nước việt nam

... 2.BÀI LÀM 1.a Quản cán cân toán quốc tế chức năng, nhiệm vụ NHNNVN việc thực chức quản nhà nước. trong kinh tế mở cán cân toán quốc tế đóng vai trò vô quan trọng phát triển quốc gia lẽ hội ... cân toán quốc tế 1.b NHNNVN vừa quan phủ vừa ngân hàng trung ương, thực chức quản nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng, ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dũng ngân hàng làm dịch ... ngoại nước, việc nảy sinh phản ánh tập trung cán cân toán quốc tế nước Vậy, cán cân toán quốc tế đối chiếu khoán tiền thu từ nước với khoản tiền trả cho nước quốc gia thời kỳ định Như thế, thực...
 • 11
 • 511
 • 2
Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

... DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quy t định số 1492/QĐ-NHNN ngày ... 2012) Danh mục văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Quy t định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày ... Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Quy định hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Thông tư số 03/2007/TTNHNN ngày 05/6/2007...
 • 10
 • 718
 • 0
Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam

... học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị tâm hoàn thiện pháp luật hoạt động tra ngân hàng nhà n-ớc việt nam Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn ... hnh hot ng ca Thanh tra Ngõn hng l Chỏnh Thanh tra; giỳp vic Chỏnh Thanh tra cú mt s Phú Chỏnh tra Chỏnh tra Thng c b nhim, nhim, cỏch chc sau thng nht ý kin vi Tng tra; Phú Chỏnh tra Thng c b ... NG CA THANH TRA NGN HNG NH NC VIT NAM 1.1 TNG QUAN V HOT NG CA THANH TRA NGN HNG 1.1.1 Khỏi nim, vai trũ, c im ca Thanh tra Ngõn hng "Thanh tra Ngõn hng l Thanh tra Nh nc chuyờn ngnh v ngõn hng,...
 • 97
 • 647
 • 1
pháp luật về hoạt động thanh tra của ngân hàng nhà nước việt nam

pháp luật về hoạt động thanh tra của ngân hàng nhà nước việt nam

... định pháp luật quy định trong: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003(sửa đổi, bổ sung); Luật Thanh tra năm 2004; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 82 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ ... Pháp lệnh Ngân hàng, pháp lệnh Thanh tra năm 1990 đến Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003 (sửa đổi, bổ sung) Luật Thanh tra năm 2004; Luâ ̣t Ngân...
 • 104
 • 211
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

... trình bày đề tài :Một số vấn đề sách lãi suất Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam thời gian qua Bàn lãi suất có nhiều vấn đề đề cập song khuân khổ đề án kiến thức có hạn, em đề cập đến số cấn đề Em xin ... vay cho Ngân hàng - Lãi suất liên Ngân hàng : lãi suất Ngân hàng áp dụng cho vay thị trờng liên Ngân hàng - Lãi suất bản: lãi suất đợc Ngân hàng sử dụng làm sở để ổn định mức lãi suất kinh ... pháp lãi suất lãi suất Ngân hàng sở tính lãi khoản cho vay khác nguyên tắc Ngân hàng đợc địng lãi suất sở có trí Ngân hàng , lãi suất kết thơng lọng Ngân hàng , lãi suất triết khấu Ngân hàng...
 • 44
 • 1,264
 • 7
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

... trình bày đề tài : Một số vấn đề sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua Bàn lãi suất có nhiều vấn đề đề cập song khuân khổ đề án kiến thức có hạn, em đề cập đến số cấn đề Em xin ... lãi suất trần bước tiến độ sang lãi suất chưa phản ảnh quan hệ cung cầu vốn kinh tế Một số sách lãi suất Việt nam 2.1 Lãi suất Ngân hàng Nhà nước Theo điều khoản 12 luật Ngân hàng Nhà nước Việt ... cho Ngân hàng thương mại Tham khảo luật số nước quy định lãi suất nhìn thấy , tính toán hàng ngày lãi suất tái triết khấu Ngân hàng trung ương , lãi suất lãi suất trần bên lãi suất Ngân hàng...
 • 41
 • 902
 • 0
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

... theo Dieu 57 Lu~t NHNN nam 1997 quy dinh Tong kiem soat la ddn vi thu(>cb(>may cua NHNN c6 nhi$m VI,!kiem soat h09t d(>ngcua cac ddn vi thu(>ch~ T~ CtIi NcANMNC - ro 12 NAM 20cYJ thong NHNN va ... qua, phu h9P vdi thong I~ chung theo dinh hlidng: Trlidc nam 2010 I~p H(>i dong chfnh sach tien t$ va sau Hai la, vi trf cua VI,!Tong kiem nam 2010 I~p H(>i dong soat hi~n van dang dliQCd~t NHTU ... vi$c thi hanh phap lu~t ve tien t~ va h09t d(>ngngan hang t9i dia phlidng; M~t tr~n To quoc Vi~t Nam va cac to chuc vien tham gia vdi cac cd quan nha nlidc vi~c giam sat thi hanh phap lu~t ve tien...
 • 3
 • 489
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước việt namquyết định số 278 qđ nh5 của ngân hàng nhà nước việt nam về việc huỷ bỏ quyết định 149 qđ nh5 ngày 27 5 1995 của ngân hàng nhà nước việt nam ban hành thể lệ tín dụng thuê muachánh thanh tra ngân hàng nhà nước việt namvụ thanh tra ngân hàng nhà nước việt namthanh tra ngân hàng nhà nước việt nambàn về ngân hàng nhà nước việt namngân hàng thanh tra tại chỗ của ngân hàng nhà nước việt nammột số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian quabản chất của ngân hàng nhà nước việt namlịch sử thành lập ngân hàng nhà nước việt namlịch sử hình thành ngân hàng nhà nước việt namtổ chức bộ máy ngân hàng nhà nước việt namhệ thống bộ máy ngân hàng nhà nước việt namkhái niệm về ngân hàng nhà nước việt namvăn bản ngân hàng nhà nước việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ