Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
... trình sử dụng đất. Phân tích và phát hiện những mặt được và chưa được trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. + Đánh giá hiệu quả sử dụng đất chỉ đi sâu đánh ... tế hội của Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. + Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp về các mặt : kinh tế, hội và môi trường.+ Đề xuất định hướng các giải pháp sử dụng đất ... nghiên cứuToàn bộ quỹ đất nông nghiệp của Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 3.2. Phạm vi nghiên cứu+ Nghiên cứu điểm về tình hình quản lý sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất qua đó phát hiện...
 • 57
 • 1,906
 • 15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnhtĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh
... hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính của huyện Quang 66 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 68 4.3.1. Hiệu quả kinh tế 68 4.3.2 Hiệu quả ... NGUYỄN HOÀI NAM ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số ... hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Quang. 67 4.15 Các loại cây trồng chính trên ñịa bàn huyện 70 4.16 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất huyện Quang...
 • 130
 • 720
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðẶNG NGỌC TIN ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG ... kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tại Phú Thọ, những nghiên cứu về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất và nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên quan ñiểm bền vững hay theo hướng sản xuất hàng ... ñại hoá lượng nông sản khi có một lượng nhất ñịnh ñất nông nghiệp và các yếu tố ñầu vào khác. + Hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp có ảnh hưởng ñến hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp, ñến hệ...
 • 105
 • 769
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN ... cây ăn quả, hoa, cây thực phẩm cao cấp. Tại huyện Yên Thế những nghiên cứu về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên quan ñiểm sử dụng ñất bền vững hay theo hướng sản xuất nông nghiệp ... sách vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp phát triển nền nông nghiệp bền vững [11]. * Quan ñiểm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp: - Tận dụng triệt ñể các nguồn lực...
 • 124
 • 708
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... quyền định đoạt của chủ sở hữu đất đai nh quyết định mục đích sử dụng đất; quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, ... có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/1993. Với các quy định tại Luật này thì đất giá và ngời sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ cụ thể. + Tại Điều 12 quy định Nhà nớc xác định giá các loại đất ... chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất. Tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thờng thiệt hại khi thu hồi đất. Chính phủ quy định khung giá các loại đất đối với từng...
 • 133
 • 600
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... tài: “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh”. 1.2.Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng. ... xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp cho huyện theo hướng sử dụng ñất bền vững. - ðề xuất phương hướng và bố trí các kiểu sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện nhằm ñạt ñược hiệu quả sử dụng ... gia trong lĩnh vực ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất. 3.3.3. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội của các LUT dựa...
 • 111
 • 713
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
... trạng hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Dũng. - ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên ñịa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. ... ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ... trạng sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm qua 55 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 58 4.4.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 58 4.4.2. Hiệu quả...
 • 118
 • 874
 • 1

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội
... hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. - Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của huyện. 3.3 Phương pháp nghiên ... đất nông nghiệp. + Những vấn đề tồn tại trong sản xuất sử dụng đất nông nghiệp. + Nguyên nhân.3.2.5 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Những quan điểm chủ yếu để nâng cao hiệu quả ... Luật đất đai 2003, đất nông nghiệp được chia ra làm các nhóm đất chính sau: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác [20]. Đất đai...
 • 109
 • 1,202
 • 2

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
... trạng sử dụng đất trên địa bàn Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh. Về chăn nuôi: Tổng đàn ... tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh .2. Mục đích của đề tài- Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất trên ... thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh tôi xin đưara một số kết luận sau:Nhìn chung, quy mô ruộng đất của còn nhỏ lẻ...
 • 49
 • 773
 • 4

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt
... Nghệ An .1.2 Mục đích- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. - Đề xuất những giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất ... trình sử dụng đất. Phân tích và phát hiện những mặt được và chưa được trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. + Đánh giá hiệu quả sử dụng đất chỉ đi sâu đánh ... nông nghiệp dưới sự hướng dẫn của cô giáo TS.Trần Thị Thu Hà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ...
 • 58
 • 530
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
... đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... 2001 – 2 010 51 3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Bình 51 3.4.1. Hiệu quả kinh tế 51 3.4.2. Hiệu quả xã ... tích đất sản xuất nông nghiệp trước và sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất 47 Bảng 3.8: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp huyện Phú Bình giai đoạn 2001 - 2010...
 • 92
 • 499
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên
... “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên . 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng ... sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ 39 4.4 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 43 4.5 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất các LUT chính trên ñịa bàn huyện Tiên ... ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM HỮU TRƯỜNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ...
 • 92
 • 695
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHAN THẾ MỸ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM ... - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp Thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam. - ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và ñáp ứng ... Việt tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá hiệu quả dử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Phủ tỉnh Nam . 1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 1.2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu...
 • 99
 • 590
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn điền đổi thửa tại Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh .1.2 Mục đích Đánh giá hiệu quả sử dụng ... sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn điền đổi thửa của Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên ... vụ cho sản xuất nông nghiệp. Kể cả diện tích đất lâm nghiệp các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp đất nông nghiệp sử dụng vào mục...
 • 67
 • 828
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương
... 3.3.2. Hiệu quả hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 52 3.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 58 3.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả ... "ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị Chí Linh - tỉnh Hải Dương 2. Mục ñích và yêu cầu nghiên cứu 2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông ... thị Chí Linh 38 3.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng 38 3.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị 43 3.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...
 • 88
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuc trang va dinh huong su dung dat san xuat nong nghiep tren dia ban huyen huong son tinh ha tinhhiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệpmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã cao trĩcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệplý thuyết và vấn đề áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệpđánh gia hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hải dươngđánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệpthực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao tỉnh phú thọviệc sử dụng hiệu quả vốn ngân sách đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã hồng lĩnhđánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhđánh giá hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệpđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tácđánh giá hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện kinh môncác chi tieu danh gia hieu qua su dung tai san co dinhphương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đấtBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI