1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta, thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta. Thực trạng giải pháp

... công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:I I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp ... trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III-/ Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.Trần ... IVAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN VIỆT NAM. I-/ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 1-/...
 • 15
 • 809
 • 7
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của quá ... lạc hậu "nguy cơ tụt hậu" xã hơn so với các nớc trong khu vực.b. Cần làm gì để thực hiện tốt công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp? 3 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ... gia thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp không phải là để "giúp nông thôn phát triển" mà cũng chính là vì lợi ích của họ. Chơng trình phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp...
 • 22
 • 618
 • 0
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp 1

... sản phẩm.Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phần III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành ... nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tiến tới trở thành 1 quốc gia công nghiệp. Vì thế ngành sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản là đóng góp vai trò chủ yếu trong việc sản xuất tạo ra cơ sở vật chất cho ... động phục vụ quản lý sản xuất của phân xưởng đội sản xuất.- Chi phí khác bằng tiền: là các khoản trực tiếp bằng tiền dùng cho việc phục vụ quản lý sản xuất phân xưởng sản xuất.+...
 • 72
 • 609
 • 0
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 2

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp 2

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của ... nhà nước đề ra.15III/ Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH.1. Định hướng mục tiêu:Để công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp trong điều kiện nước ta thì nông nghiệp ... quản lý nước ngoài vào trong hoàn cảnh thực tiễn vận dụng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta nhằm để tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào tình trạng "bãi rác công nghiệp& quot;...
 • 22
 • 605
 • 1
Công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của ... kinh tế nông nghiệp - Sách về thực trạng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam "NXB thống kê Hà Nội - 1998"- CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Một số vấn đề lý luận thực tiễn ... vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, từng bớc đô thị hoá nông thôn, áp dụng nhiều phơng pháp công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của lao động nông thôn, ...
 • 22
 • 499
 • 2
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần: I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của ... gia thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp không phải là để "giúp nông thôn phát triển" mà cũng chính là vì lợi ích của họ. Chơng trình phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp ... đi vào cuộc sống, chỉ có chừng nào tạo đợc nhiều việc làm phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, thì cơ giới hoá nông nghiệp mới phát triển mạnh. Vì vậy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, ...
 • 23
 • 740
 • 0
Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta, thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta, thực trạng giải pháp

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của ... hậu "nguy cơ tụt hậu" xã hơn so với các nớc trong khu vực. b. Cần làm gì để thực hiện tốt công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp? 3 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ... gia thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp không phải là để "giúp nông thôn phát triển" mà cũng chính là vì lợi ích của họ. Chơng trình phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp...
 • 22
 • 558
 • 0
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... hoạt động công nghiệp nông thôn. 2-/ Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện công nghiệp hoá. - Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của công nghiệp với ... trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn Việt nam. I-/ Công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nông thôn. ... động phi nông nghiệp hoặc bó hẹp trong các tiểu thủ công nghiệp nông thôn mà bao gồm bộ phận sản xuất công nghiệp các dịch vụ có tính chất công nghiệp. - Công nghiệp nông thôn có vai...
 • 14
 • 423
 • 0
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... giíi thiƯu C«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ n«ng nghiƯp lµ mét chđ tr−¬ng lín cđa §¶ng vµ Nhµ n−íc ta, nh»m thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triĨn, t¹o c«ng ¨n viƯc lµm, t¨ng thu nhËp cho d©n c− n«ng th«n...
 • 23
 • 430
 • 0
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng của ... nhà nước đề ra. III/ Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH- HĐH. 1. Định hướng mục tiêu: 16 Để công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp trong điều kiện nước ta thì nông ... quản lý nước ngoài vào trong hoàn cảnh thực tiễn vận dụng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta nhằm để tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào tình trạng "bãi rác công nghiệp& quot;...
 • 24
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt nam thực trạng và giải phápcông tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải phápbảo hiểm nông nghiệp ở việt nam – thực trạng và giải pháp phát triểnbảo hiểm nông nghiệp ở việt nam thực trạng và giải pháp phát triểnhuy động vốn phát triển doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam thực trạng và giải phápnền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn ở nước ta thực trạng và một số giải pháp cơ bản dockhóa luận tốt nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho thương mại điện tử ở việt nam thực trạng và giải phápnền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn ở nước ta thực trạng và một số giải pháp cơ bản30 hoàng tịnh lâm 1999 hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc bộ thương mại thực trạng và giải pháp tạp chí thương mại 6 1999 tr72 nhìn nhận thực tế môi trường hiện nay ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề nóng bỏng nàyvăn hóa của nhóm nghèo ở việt nam thực trạng và giải phápcác công cụ của chính sách tiền tệ ở việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiệnnợ công ở việt nam thực trạng và giải phápchuyển giao công nghệ ở việt nam thực trạng và giải pháp tskh phan xuân dũngtài liệu tiểu luận công tác thanh tra giáo dục tại phòng gdđt can lộc hà tĩnh thực trạng và giải pháp docxNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam