1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giống vụ xuân 2013 tại huyện cao lãnh,

... 08 /2013 Sinh viên thực Đỗ Hữu Đức iii TÓM TẮT Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống ... i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả Đỗ Hữu Đức Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu ... TẮT iii .xx Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống là: VDM 23, VDM 34, VDM 54,...
 • 163
 • 932
 • 9
LUẬN VĂN NÔNG NGHIỆP SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT

LUẬN VĂN NÔNG NGHIỆP SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT

... SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT LINH TRUNG - THỦ ĐỨC THÀNH ... Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2009, So sánh ảnh hưởng lượng bón lân lên sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng trồng vụ Xuân năm 2009 đất cát pha thịt Linh Trung – Thủ Đức – Thành ... lân sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng Được đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Nông học hướng dẫn thầy Phan Gia Tân, thực đề tài: So sánh ảnh hưởng lượng bón lân lên sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng...
 • 67
 • 698
 • 1
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc

... 635.0 cd 77 7.0 bc 76 7.0 bc 1202 .7 a 74 2 .7 bc 891 .0 b 631 .7 bc N 3 3 3 2 Tái sinh N Tái sinh 411 .7 d 313.0 b 498 .3 bcd 325.0 b 468 .7 cd 266 .7 b 8 19. 0 a 454.5 ab 6 57. 5 abc 390 .0 ab 6 27. 7 bc 558.0 ... 558.0 a 642 .7 abc 399 .3 ab 491 .0 bcd 442.5 ab 70 1.0 ab 376 .5 ab Trung bình 403.3 500.6 456.8 71 2.1 604.8 825 .9 594 .9 608.2 612.8 Trung bình N: lập lại Comparison 76 6 .7 5 87. 6 3 79 . 8 583 .7 S.E.D LSD(5%) ... 354.6 a 605.6 501 .9 ** Kraspje 8 07. 3 b 263.0 a 535.2 544.3 ** A 1 57 734.0 b 2 07. 0 a 470 .5 5 27. 0 ** Trung bình 75 7.4 264.4 510 .9 493 .0 Ts : tái sinh thời điểm 70 NSKG, Ts’ : tái sinh thời điểm thu...
 • 6
 • 296
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt

... bc 819a Ts1H 228 337 3 09 2 59 Đơn v : g /chậu Khác biệt 155,0 * 162 ,3 * 1 69 , 0 * 560 ,3 ** Kawanda L31 Kep 3 89 Kraspj A 157 Trung bình 65 8ab 62 8 b 64 3 b 491 bc 577 158 355 263 207 264 485,2 ** 261 ,7 ... 3 79, 7 ** 303,3 ** 3 09, 8 Chú thích: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% * *: khác biệt mức ý nghĩa 1% ts 1: tái sinh (tái sinh thời điểm 70 NSKG) ts1H: tái sinh (tái sinh thời điểm thu hoạch) Chương 5: KẾT ... 213 49 Kawanda L31 Kep 3 89 Kraspje A 157 Địa phương Trung bình N: lập lại N 3 3 3 Tơ 107.7 bc 1 36. 5 a 130.3 ab 104.2 c 99 .5 c 96 .4 c 93 .6 c 114.8 abc 97 .5 c 1 09. 1 N 3 3 3 2 Tái sinh 1 39. 7 b 1 56. 3...
 • 10
 • 319
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx

... 2 15 bc 140 de Tái sinh 92 e 1 15 de 78 e 291 a 223 b 121 de 158 d 161 cd 2 15 bc Tái sinh 77 b 92 b 79 b 174a 123ab 90 b 96 b 85 b 70 b Tơ Trọng lượng thân Tái sinh Tái sinh 374 c 57 1 b 54 2 b 53 2 ... 628 bc 643 bc 491 bcd 701ab Tái sinh 313 3 25 267 455 390 55 8 399 443 377 1210 150 2 1370 2 051 18 05 2388 17 85 18 25 17 09 1888 767 58 8 380 ** ** ns 13,3 15 ,9 tổng vụ(+) Chú thích: Trong cột, số theo ... c 455 c 390 c 55 8 c 399 c 443 bc 377 c Chú thích:g 1: Green leaf sudan grass, g 2: Purdue 81112-1, g 2: Purdue 81220, g 3: Purdue 81220, g 5: Kawanda L31, g 6: Kep 3 89, g 7: Kraspje, g 8: A 157 , g 9: đối...
 • 10
 • 358
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx

... Ts1 140 a Ts2 99 c EC 81112-1 136ab GLSG Purdue 192 a 123 bc 145 a 99 c 148 a 98 bc Kep 3 89 96 c 189a 117 bc Kraspje A 157 Đối chứng 94 115ab 98 142 a 1 19 c 153a 1 14 bc c 146 a 105 bc c Chú thích: cột, ... Đơn v : cm Chiều cao Stt Tên dòng/giống Vụ tơ Tái sinh Tái sinh GLSG 107,7 bc 1 39, 7 b 99 ,3 Purdue 81112-1 136,5a 156,3 b 1 04, 3 Purdue 81220 130,3ab 191 ,7a 123,0 EC 213 49 1 04, 2 c 144 ,7 b 99 ,0 Kawandan ... Giang (1 ): số tháng Bôc (mm) 27 ,9 144 ,1 108,0 103,8 1 24, 1 96 ,6 90 ,1 106,5 107,1 93 ,6 88,7 Mưa Năng Gio (mm) (1) (m/s) 9, 0 200,7 1 89, 5 55 ,9 85 ,9 241 ,5 375,1 120 ,4 0 212,8 177,0 153,7 142 ,2 171,6...
 • 10
 • 288
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx

... 1, 03 0, 83 0,61 0,58 16,8 8,8 8,0 10,8 3 ,9 1,8 1,8 2,8 33 70 1, 63 1, 03 8,1 3, 1 K NDF ADF 0 ,37 n/a 38 0,17 0,12 n/a n/a 0, 43 0, 43 0,55 0,46 0,41 0 ,36 0 ,30 0,21 0,14 0,14 0,87 0,25 55 65 68 n/a 29 ... sorghum) (%) VCK: 87,0 – 88,6 P: 0,1 – 0 ,3 Đạm th : 11,8 – 11,5 Lysin: 0, 23 Béo th : 3, 0 – 2,4 Met + Cys: 0,27 Xơ th : 0,4 – 2,5 Trytophan: 0,1 Ca: 0,04 – 0,12 Threonin: 0 ,33 Thời kỳ trưởng thành yếu ... Mỹ Bảng 3: Thành phần dinh dưỡng loại cao lương Loại 100% vật chất khô NEm CP EE Ca P TDN NEg 30 60 1 ,31 0,74 7,5 3, 0 0 ,35 0,21 27 58 1,24 0,68 6,2 2,6 0 ,34 18 23 91 28 70 63 65 55 1, 63 1,41 1,18...
 • 10
 • 613
 • 2
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot

... (aoxơ = 28 g) Cao lương sudan (sudangrass) cao lương hạt -cao lương sudan (sudan lai) (sorghum-sudangrass) nói chung trưởng thành sớm cao lương cỏ (forage sorghum) 2. 3 .2. 2 Khả tái sinh Cao lương ... khoảng 90 % so với bắp Năng suất chất khô cao lương cỏ tương đương cao so với bắp Cao lương cỏ có khả tái sinh nhiều vụ Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng cao lương ủ thấp so với bắp ủ Cao lương cỏ ... mạch diện tích trồng suất Sản xuất cao lương giới xỉ 70 triệu vào đầu năm 198 0 80% diện tích trồng cao lương Châu Phi Châu Á, với suất trung bình 810 115 kg/ha; vào 199 2, cao lương trồng sỉ 5,4...
 • 10
 • 402
 • 1
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 1 docx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 1 docx

... Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4 .1 Ghi nhận tổng quát 4.2 Tái sinh thời điểm 70 NSKG 4.2 .1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống vụ Trang i ii iv 1 3 4 5 6 11 11 12 15 18 19 19 19 19 20 20 21 24 ... NHIÊN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèmvới tên đề tài: SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU Do sinh viên: NGUYỄN THỊ BÍCH ... 812 20 A 15 7 suất cao vụ tơ Tái sinh thời điểm thu hoạch: suất vụ tơ cao vụ tái sinh 1, giống EC 213 49, Kep 3 89 suất cao vụ tơ Trung bình hàm lượng vật chất khô 27%, cao 30,7% (Purdue 811 12 -1) ...
 • 10
 • 285
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến năng suất và phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng dinh dưỡng qua lá đến năng suất phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

... thực đề tài nghiên cứu, nhận đợc quan tâm quan, nhà trờng giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ban ... đại học nông nghiệp - Nội đồng nghiệp tạo điều kiện, hớng dẫn, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè cổ vũ ... nh h ng c a cỏc ch ph m dinh d ng b sung qua lỏ ủ n th i gian hoa 4.22 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n kớch th c chựm hoa 4.23 76 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n s l ng hoa v...
 • 139
 • 689
 • 2
So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 996
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangso sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớt13 so sánh khả năng sinh rượu và lượng đưòng sót của bột bánh men làm ra với bánh men trên thị trường sau 9 ngày lên menluận vănnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa lai 20 tại chương mỹ hà tâyluận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nộiso sanh kha nang sinh san giua lon mong cai va f1hình 1 so sánh khả năng lấy nước của cống ứng với các trường hợp giả thiết khác nhauluận văn so sánh mô hình luân canhso sánh khả năng dẫn điện của dung dịchđánh giá sinh trưởng phát triển năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ anluận văn đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuất part 1 ppsxluận văn khảo sát điều kiện sinh trưởng và phát triển của nấm bào ngư tímBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ