SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia
... Vaäy 0 x 2 = 0 2 x 0 = 0 Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia số chia bằng không.Mục tiêu : HS nắm được số 0 chia cho số ... phép nhân có thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 ... nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng không. - Không có phép chia cho 0. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3....
 • 3
 • 15,766
 • 46

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong
... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn:ToánMôn:ToánSố 0 trong phép trừ5 – 4 =5 – 5 =4 – 0 =3 + 0 =2 + 3 =1 - 1 =3 - 3 =2 - 0 = Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ... 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = 34 - 0 = 45 - 0...
 • 12
 • 389
 • 3

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia
... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 ... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 =1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng ... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 :...
 • 14
 • 336
 • 0

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng
... + 0 = 3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TONSố 0 trong phép cộng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TONBài: Số 0 trong phép cộng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bài 2: Tính+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TONBài: Số 0 trong phÐp ... + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bài: Sè 0 trong phÐp céng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TONBài: Sè 0...
 • 13
 • 330
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong
... TínhTính : : 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8ToánToán : : Số 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Toán : Toán : số 0 trong ... 2 0 0 0 2 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Toán : Toán : 2, 2, TínhTính : : 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng 3 3 ++ 0 0 0...
 • 14
 • 739
 • 8

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng
... Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy ... 5TOAÙN Số O trong phép cộng 325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: ... LễP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THÒ HOÀNG THOA TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙN Số O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 +...
 • 10
 • 456
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)
... TOAÙNSố O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙNSố O trong phép cộng 325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙNSố O trong phép cộng Bài 1: ... = 0 0 0 0 0 12TOAÙNSố O trong phép cộng Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 TOAÙNSố O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙNSố O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙNSố O trong ... cộng. Chuẩn bị bài Luyện tập (Trang 52)Số O trong phép cộng TOAÙNSố O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số?1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 40...
 • 15
 • 401
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng
... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 45 – 0 = 5Một số trừ đi 0, thì kết quả bằng chính số đó. Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 0 5?5Thứ ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bài 2: Tính 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... 0 4?4Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 4 5 – 5 = 0 3 + 0 = 34 – 4 = 0 5 – 0 = 55 + 0 = 54 – 0 = 44 + 0 = 43 0 = 3 0 + 0 = 0 Số Bài 3:Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán...
 • 15
 • 348
 • 1

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps
... - 0 quả táo thêm 3 quả táo là 3 quả táo - 0 + 3 = 3 - Học sinh lặp lại 2 phép tính đt -Học sinh tính và trả lời -Số nào cộng với 0 thì kết quả bằng chính số đó. 0 cộng với 1 số ... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu số 0 Mt :Học sinh nắm được phép cộng 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó -Giới thiệu các phép cộng : 3 + 0 = 3 , 0 + 3 ... Bài tập toán -Tự sửa bài tập Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được phép cộng 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó và...
 • 15
 • 1,216
 • 9

T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong
... SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 1:Tính : 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 2 + 0 = 0 + 4 = 1122 4455 3 + 0 = 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 ... 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Tạm biệt, hẹn gặp lại ! 0 + 3 = 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGSỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGTOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: Ôn ... cũ:2+21+43+24+1 4 5 5 5Tính: TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 2 :5+ 0 3+ 0 0+2 0 +41+ 0 5 3 2 4 1 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 4:Trò chơi:AI NHANH...
 • 13
 • 361
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot
... LUYỆN TẬP Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được phép cộng 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành tính trong trường ... nhận biết : 3 +0= 3 , 0+ 3=3 -Tức là : 3 +0= 0+3=3 -Giáo viên hỏi miệng : 4 + 0 = ? , 0 + 4 = ? , 2+ 0 = ? 0 + 2 = ? -Cho học sinh nhận xét rút kết luận Hỏi cả 2 đĩa có mấy quả táo ? - 0 quả táo ... huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 – các hình vẽ như SGK + Học sinh có bộ thực hành III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn...
 • 5
 • 8,164
 • 26

giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng

giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng
... + 0 =3 0 3+ = 3 1 + 0 =2 + 0 = 0 + 1 = 0 + 2 =4 + 0 =5 + 0 = 0 + 4 = 0 + 5 =124 51245 Bài 1 : Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + ... 5 0 +5 0 +5 0 + Bài 2 : Tính 532 4 15 0 +3 0 + 0 2+ 0 4+1 0 + Bài 3 : số ?1 + … = 1…+ 3 = 31 + … = 22 + …. = 2…. + 2 = 4 0 + …. = 0 0 0 1 0 02 1 + 0 = 12 + 0 = 23 ... Thân Thuỵ Khánh Triết Giáo án Toán Bài: Số 0 trong phép cộng Đọc bảng cộng trong phạm vi 5 1+ 4 = 1+ 2 = 3 + = 4 + 1 = 553 2+ 3 = 2+ 2 =5414 3 + 2 = 5Viết phép tính thích...
 • 11
 • 267
 • 2

SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG

SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG
... năm 201 3Ton Số 0 trong phép cộng 1 + 0 = 2 + 0 =3 + 0 =4 + 0 =3 + … = 5 22 + … = 53 33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 3 0 + 3 = 3 + 0 1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + ... 201 3Ton Số 0 trong phép cộng Bi 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12Thứ su, ngy 1 thng 11 năm 201 3Ton Số 0 trong phép cộng Bi 4: Viết phép ... 201 3Ton Số 0 trong phép cộng Bi 4: Viết phép tính thích hợp:b)Thứ su, ngy 1 thng 11 năm 201 3Ton Số 0 trong phép cộng Bi 4: Viết phép tính thích hợp:a)b)2 53 + = 0 3+3= 30 +3=Thứ...
 • 11
 • 174
 • 0

Số 0 trong phép cộng Tuần 8 H Ni ĐBL ĐN

Số 0 trong phép cộng Tuần 8 H Ni ĐBL ĐN
... SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 33 0 33 + 0= 3 0 + 3 = 3 S 0 TRONG PHẫP CNGã 1. Tớnh : ã 1 +0 = 5 +0 = 0+ 2 = 4 +0 = ã 0+ 1 = 0+ 5 = 2 +0 = 0+ 4 =ã ... Các Bạn Cùng H t 2 . Tính 5 3 0 0 0 2 i 5 3 2+ ++ 2 . Tính 0 1 4 0 i 4 1+ + ã 3. Tớnh : ã 1+ = 1 1+= 2 +2 = 4 ã + 3 = 3 2+ = 2 0 + = 0 SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 + ... TRONG PHÉP CỘNG 3 + 2 = 54. Viết phép tính thích h p : 4. Viết phép tính thích h p :3 + 0 = 3 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3 3 - 3 = 0 4-4 =0 0 ...
 • 19
 • 236
 • 0

Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1

Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1
... Giang 10 III. THệẽC HAỉNH:Nhoựm 1 Nhoựm 2 Nhoựm 3 Nhoựm 4 1 + 0 = 1 10 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 =5522442 + 0 = 0 + 2 =4 + 0 = 0 + 4 = 5 0 +5? 3 0 1 0 4 0 + ++? ??34 1 Baứi: 1; ... 2: 05 /23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu Hau Giang 11 Bài: 3Các nhóm làm bài Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 1 + …. =1 0 + …. =0 2 + …. =4 0 + …. =0 1 + …. =2 0 + …. =0 2 + …. =2 0 + …. =0 ? ... 05 /23 /15 05 /23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu Hau Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu Hau GiangGiang 1 1MÔN: TOÁN - Lớp: 1 Bài: Số 0 Trong Phép Cộng Giáo viên: Trần Ngọc Minh ÂnNgày 31 tháng...
 • 14
 • 2,125
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP